Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Geçici Teminat

Geçici teminat mektubunda ihale adının tam ve doğru yazılmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/014

Gündem No : 43

Karar Tarihi : 13.03.2019

Karar No : 2019/UH.II-383

BAŞVURU SAHİBİ:

Mizan Yapı Mühendislik Müş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/668772 İhale Kayıt Numaralı “Kars 500 Yataklı Devlet Hastanesi Uygulama Projeleri (Statik- İzolatörlü) ve İhale Dokümanları Hazırlanması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 24.01.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kars 500 Yataklı Devlet Hastanesi Uygulama Projeleri (Statik- İzolatörlü) ve İhale Dokümanları Hazırlanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Mizan Yapı Mühendislik Müş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 12.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10 günlük karar alma süresi beklenilmeden 22.02.2019 tarihinde Kuruma yapıldığı, söz konusu başvuruya ilişkin olarak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 15’inci maddesinin 2’nci fıkrası gereğince Kurum tarafından işlem tesis edildiği, başvuru sahibince 25.02.2019 tarih ve 8439 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2019 tarihli dilekçe ile yeniden itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/233 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye teklif veren Alp Yapı. San. İnş. ve Pro. Müş. Tic. Ltd. Şti.ne ait teklifin isteklinin geçici teminat mektubunun ihale konusu işin adına ilişkin bölümünde “Kars” ifadesi yazılmaksızın “500 Yataklı Devlet Hastanesi Uygulama Projeleri (Statik- İzolatörlü) ve İhale Dokümanları Hazırlanması İşi” ifadesi yazıldığının tespit edildiği, bu nedenle geçici teminat mektubunun uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve anılan istekliye ait teklifin sınır değer hesabına katılmadığı, ancak söz konusu geçici teminat mektubunun isteklinin teklif zarfı içerisinde yer aldığı, teklifle birlikte ihale komisyonuna ulaştığı, geçici teminat mektubunda yer alan idare adı, teminat tutarı ve geçerlilik tarihinin usulüne uygun olduğu, ihalenin ilk oturumunda bahse konu geçici teminat mektubunun uygun olduğunun ifade edildiği ve süreç içerisinde “500 Yataklı Devlet Hastanesi Uygulama Projeleri (Statik- İzolatörlü) ve İhale Dokümanları Hazırlanması İşi” adında ilan edilmiş başka bir ihalenin bulunmadığı dikkate alındığında geçici teminat mektubunun uygun bulunması ve anılan istekliye ait teklifin sınır değer hesabında dikkate alınması gerektiği, bu takdirde kendilerine ait teklifin yeniden hesaplanacak sınır değerin üzerindeki ilk teklif olacağı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde“Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. …” hükmü,

Aynı Kanun’un “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde“İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. …” hükmü,

Anılan Kanun’un “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde“Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: …b) Teminat mektupları. …” hükmü,

Bahse konu Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” Hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde“Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde“… Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. …” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “…(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. …” hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmelik ekindeki KİK024.1/H no.lu standart formunda“İdarenizce ihaleye çıkarılan [işin adı] işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan …” düzenlemesi yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan (Ek ibare: 29.06.2017-30109 R.G./2. md.) ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan (Ek ibare: 29.06.2017-30109 R.G./2. md.) ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

 açıklaması yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Kars 500 Yataklı Devlet Hastanesi Uygulama Projeleri (Statik- İZOLATÖRLÜ) ve İhale Dokümanları Hazırlanması İşi …” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde“5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: … Standart Form-KİK024.1/H: Geçici Teminat Mektubu, …” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,” düzenlemesi,

Anılan Şartnamenin Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde“… 26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

Bahse konu Şartname’nin “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 27’nci maddesinde“27.1. … b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler ile ihale dokümanının aktarılan düzenlemeleri çerçevesinde geçici teminat olarak teminat mektubu sunulması halinde mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekmektedir.

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen geçici teminat mektubu standart formunda “İdarenizce ihaleye çıkarılan Kars500 Yataklı Devlet Hastanesi Uygulama Projeleri (Statik- İZOLATÖRLÜ) ve İhale Dokümanları Hazırlanması İşi işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın …” düzenlemesi yer almaktadır.

31.01.2019 tarihli ihale komisyonu kararından ihaleye 21 adet firmanın katıldığı, isteklilerin katılımına açık ilk oturumda yaklaşık maliyetin açıklandığı, ihaleye katılan tüm firmaların teklif zarflarının açıldığı, teklif zarflarında belge eksikliğinin bulunmadığının tespit edildiği ve bu oturumun sonlandırıldığı, isteklilerin bulunmadığı ikinci oturumda ise teklif dosyalarında yer alan belgelerin detaylı incelenmesine geçildiği, söz konusu oturumda 1 isteklinin doküman almadığı/indirmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 1 isteklinin teklif mektubu ile imza sirkülerindeki imzaların uyumlu olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Alp Yapı İnş. ve Proje Müş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise sunulan geçici teminat mektubunda işin adının belirtilmediği gerekçesiyle değerlendirme dış bırakıldığı, diğer tekliflerin ise geçerli teklif olarak belirlendiği, sınır değerin 571.091,73 TL olarak hesaplandığı, başvuru sahibi isteklinin de aralarında bulunduğu 6 isteklinin teklifinin sınır değerin altında olduğu tespit edilerek reddedildiği, ihalenin Mesart Mim. ve İnş. A.Ş.nin üzerinde bırakıldığı, N.K.Y. Mim. Müh. İnş. Tic. Ltd.Şti.-Arte Grup Mim. Müh. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından Alp Yapı İnş. ve Proje Müş. Tic. Ltd. Şti.ne ait geçici teminat mektubunun teklif zarfı içerisinde idareye ulaşmış olduğu dikkate alındığında işin adının geçici teminat mektubunda eksik yazılmasının esasa etkili olmadığı, bu sebeple Alp Yapı İnş. ve Proje Müş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin de sınır hesabında dikkate alınması gerektiği, böylelikle yeniden hesaplanan sınır değerin üzerindeki ilk teklifin kendilerine ait olacağı ve ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

İddia konusu hususa ilişkin olarak idarece verilen cevapta özetle, idare tarafından şikâyete konu ihale adı ile benzer olan birçok ihalenin yapılmış olduğu, bu nedenle geçici teminat mektubunda ihale kayıt numarası, ihale adının tam yazılmasının önemli olduğu,

Alp Yapı İnş. ve Proje Müş. Tic. Ltd. Şti.ne ait geçici teminat mektubu üzerinde banka adı, istekli adı, idare adına ilişkin bilgilerin yer aldığı, geçici teminat mektubu tutarının yeterli olduğu ve geçici teminat süresinin dokümanda yer verilen süreye uygun olduğu ifade edilmiştir. Ancak ihale adının eksik olduğu ve ihale kayıt numarasının da yer almadığı dikkate alındığında geçici teminat mektubunun usulüne uygun olmadığı ve anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede ihale komisyonunca düzenlenen “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak” üzerinde Alp Yapı İnş. ve Proje Müş. Tic. Ltd. Şti.nin uygun olmayan belge ismine yönelik açılan sütunda“geçici teminat mektubu”, uygun sayılmama gerekçesine yönelik açılan sütunda ise“İdari Şartname’nin 7.1.ç maddesine göre uygun olmadığı- İşin adının veya ihaleye kayıt numarasının yazılmadığı” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Alp Yapı İnş. ve Proje Müş. Tic. Ltd. Şti.ne ait teklif dosyasında yer alan geçici teminat mektubu incelendiğinde, ihale dokümanındaki geçici teminat mektubu standart formunda matbu olarak“Kars 500 Yataklı Devlet Hastanesi Uygulama Projeleri (Statik- İZOLATÖRLÜ) ve İhale Dokümanları Hazırlanması İşi” şeklinde doldurulmuş olan işin adı kısmında “500 Yataklı Devlet Hastanesi Uygulama Projeleri (Statik- İZOLATÖRLÜ) ve İhale Dokümanları Hazırlanması İşi” ibaresine yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, geçici teminat mektubunun 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde bankalarca verilen taahhüde ilişkin bankalarca düzenlenen bir belge olduğu ve ihale konusu işin adının söz konusu standart formda yer verilmesi gereken esaslı unsurlar arasında yer aldığı, teminatın gelir kaydedilmesine yönelik bir durumun oluşması halinde söz konusu işlemlerin işin adı üzerinden gerçekleştirileceği, bu nedenle ihale dokümanında ve bu doküman kapsamında verilen geçici teminat mektubunda yazılı ihale konusu işin adının söz konusu belgede farklı bir şekilde belirtilmesinin, teminatın gelir kaydedilmesine yönelik işlemlerde tereddüte neden olabileceği anlaşılmış olup,

idarece Alp Yapı İnş. ve Proje Müş. Tic. Ltd. Şti.ne ait geçici teminat mektubunun uygun görülmemesi, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve söz konusu teklifin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1.2’nci maddesinde yer açıklama gereğince sınır değer hesabında dikkate alınmaması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.