Salı, Temmuz 16, 2024
Gelir Tablosu

İmza olmadan sunulan gelir tablosu EKAP üzerinden teyit yapıldığında geçerli olur mu?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/021

Gündem No : 10

Karar Tarihi : 10.04.2018

Karar No : 2018/UH.II-747

BAŞVURU SAHİBİ:

Ecrin Araç Kiralama Taşımacılık Sanayi Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/51458 İhale Kayıt Numaralı “Minibüs ve Otobüs Kiralanması (Şoförlü, Yakıt Hariç)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 05.03.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Minibüs ve Otobüs Kiralanması (Şoförlü, Yakıt Hariç)” ihalesine ilişkin olarak Ecrin Araç Kiralama Taşımacılık Sanayi Tic. Ltd. Şti.nin 07.03.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.03.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.03.2018 tarih ve 17350 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/420 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale komisyonu kararında firmalarının sunmuş olduğu ayrıntılı gelir tablosunun ıslak imzalı olarak sunulmadığından İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde yer alan “Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.” ibaresine uygun olmadığı, söz konusu belgelerin fotokopi olarak sunulduğu ve EKAP belge sorgulama sayfasından sorgulama yapılmadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak sunmuş oldukları söz konusu belgelerin fotokopi olmadığı, EKAP üzerinden temin edilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, yeterlik kriterleri olarak sunulan belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı, söz konusu belgenin EKAP üzerinden sorgulamasının yapılabildiği, iş hacmini gösteren belgelerin (cironun) SMMM Osman Hatipler tarafından düzenlendiği ve belgenin ıslak kaşe ve imzalı olduğu, iş hacmini gösteren belgelerin şirketleri tarafından düzenlenmediği, düzenlenen belgelerdeki SMMM’ye ait imzaların el yazısı ile değil kaşe ve imza ile onaylanmış olmasının isteklinin hatasından kaynaklanan bir durum olmadığı, belgeyi düzenleyen kişiden kaynaklanan bir eksiklik olduğu, bu hususun tamamlatılabilecek bir bilgi eksikliği olarak değerlendirilerek idarece tamamlattırılması gerektiği,

2) İhale mevzuatına göre ihale komisyonu üyeleri arasında üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin ise muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olmasının zorunlu olduğu, ancak ihale komisyonu kararının altına imza atan üyelerden hiçbirinin 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanuna tabi uzman üye olmadığı, ihale komisyonunun istekliler tarafından sunulan belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkili olduğu, tereddüt duyulan söz konusu belge (ciro) için 3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensubu uzman kişilerden sorularak belgenin ıslak kaşe ve imzalı olup olmadığının tespiti yapılmadan tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

(3) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(5) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(10) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(11) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1. Belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemeler, Uygulama Yönetmelikleri ile tip şartnamelerin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddelerinde yer almaktadır.

8.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz..

….

8.1.3. Aday veya isteklilerce 8.1.1 ve 8.1.2 nci maddeler kapsamında sunulan belgelere ilişkin olarak gerekli görülmesi durumunda, ihale komisyonu veya idare, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından gerekli belge ve bilgileri isteyebilir.

8.4. İhale dokümanında istenen ve serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek ya da onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında idareye sunulan belgelerde, 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir. …” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 10’uncu maddesinde “…10.2. İş hacmini göstermek üzere aday veya isteklilerin başvuru veya teklifleri ile birlikte toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu ya da taahhüt altında devam eden veya bitirilen işlerin parasal tutarını gösteren faturaları sunması zorunludur. Bu çerçevede, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday veya isteklinin her bir ortağının iş ortaklığındaki hissesi oranında iş hacmine ilişkin kriteri sağladığını göstermek üzere bu iki belgeden herhangi birini sunması mümkündür.

10.3. İş hacmini göstermek üzere bir aday veya istekli tarafından hem taahhüt altında devam eden, hem de bitirilen işlerin parasal tutarını gösteren faturaların sunulması halinde, bu faturalardaki parasal tutarlar toplanmak suretiyle iş hacmine ilişkin kriterin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır. …” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklaması,

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Minibüs ve Otobüs Kiralanması (Şoförlü, Yakıt Hariç)

b) Miktarı ve türü: Minibüs ve Otobüs Kiralanması (Şoförlü, Yakıt Hariç) – 2 kalem – 9 adet minibüs – 2 adet otobüs hizmet alım işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden istekliler tarafından mevzuat gereği teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı, ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla sunulan belgelerde bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler ile isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin idarelerce tamamlatılacağı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan aktarılan mevzuat hükümlerinde, gelir tablosunun serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

05.03.2018 tarihli ihale komisyonu kararına göre, açık ihale usulüyle yapılan söz konusu ihaleye 4 firmanın katıldığı, 3 isteklinin teklif verdiği, bu isteklilerden As Deniz Turizm Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubunda karalama olduğu, yeterlik kriterine ilişkin belgeleri sunmadığı ve D2 yetki belgesini fotokopi olarak sunduğundan değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi Ecrin Araç Kiralama Taş. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu ayrıntılı gelir tablosunun ıslak imzalı olarak sunulmadığından İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde yer alan “Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.” ibaresine uygun olmadığı, söz konusu belgelerin fotokopi olarak sunulduğu ve EKAP belge sorgulama sayfasından sorgulama yapılmadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Özyüce Turizm Seyahat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

İhale işlem dosyası kapsamında idarece gönderilen ve başvuru sahibinin iş hacmini tevsik etmek üzere sunduğu belgelerin aslı incelendiğinde, başvuru sahibi Ecrin Araç Kiralama Taş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 2016 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin eki olan 2015-2016 yılı ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu, bahse konu belgelerin SMMM Osman Hatipler tarafından düzenlendiği, anılan belgelerde SMMM Osman Hatipler’in adı ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kaşenin bulunduğu, anılan kişiye ait ıslak imzanın yer almadığı görülmüş olup, bahse konu belgelerin renkli fotokopi olarak sunulduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen düzenlemelerden, iş hacmini tevsik etmek üzere istekliler tarafından sunulan gelir tablolarının serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olmasının zorunlu olduğu, belgelerin sunuluş şekline uygunluğunu tevsik etme sorumluluğunun basiretli bir tacir gibi hareket etmek durumunda olan istekliye ait olduğu,

bu kapsamda başvuru sahibinin iş hacmini gösteren belgelerini (gelir tablosu) mevzuata uygun olarak sunması gerektiğini bilmesi gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından sunulan söz konusu belgelerin mevzuata uygun şekilde sunulmadığı, belgelerin meslek mensubu tarafından ıslak imza ile onaylanmadığı, belgenin fotokopi olduğu, iddia konusu hususun bilgi eksikliği kapsamında tamamlanacak bir husus olmadığı,söz konusu hususa ilişkin idarece yapılacak bir işlemin eksik belgenin tamamlatılması sonucunu doğuracağı, böyle bir işlemin yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine ve açıklamalarına aykırılık teşkil edeceği,

EKAP belge sorgulama sayfası üzerinde yalnızca bilanço ve gelir tablosu verilerinin yer aldığı, söz konusu verilerin teyidinin yapılabilmesi için serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış gelir tablosu mevcudiyetinin gerekli olduğu, mevzuata uygun olarak sunulmamış (meslek mensubu tarafından ıslak imza ile onaylanmamış) belgelerde yer alan verilerin teyidinin EKAP belge sorgulama sayfası üzerinde yapılmasının mümkün olmadığı,

bu nedenle Ecrin Araç Kiralama Taş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Komisyonu” başlıklı 6’ncı maddesinde, “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “… İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 19’uncu maddesinde “(1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.

(2) İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

(3) İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(4) İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında, başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.

(5) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.

(6) İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine getirilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuata göre, ihale komisyonunun tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşacağı, üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olmasının zorunlu olduğu ve üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları hususunun belirtilmesi gerektiği görülmüştür.

Bu kapsamda yapılan incelemede, ihale işlem dosyasında yer alan 07.02.2018 tarihli ve 173 sayılı “İhale komisyonu atanması” konulu belgede ihale komisyonunun 07.02.2018 tarihinde görevlendirildiği, anılan komisyonun bir mali üye, iki uzman üye, bir üye ve başkan olmak üzere beş kişiden oluşturulduğu anlaşılmış olup, ihale komisyonunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesine göre oluşturulduğu tespit edilmiştir. İhale komisyonunun mevzuata uygun olarak oluşturulduğu, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olan iş hacmini gösteren belgenin fotokopi ve ıslak imzalı olup olmadığı yönündeki değerlendirmeyi ihale komisyonu üyelerinin komisyondaki sıfatları gözetilmeksizin hepsinin yapabileceği, 05.03.2018 tarihli ihale komisyonu kararını bütün üyelerin imzaladığı ve anılan kararın 08.03.2018 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, kamu ihale mevzuatında başvuru sahibinin iddia ettiği gibi komisyon üyelerinden birinin 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na tabi uzman üye olmasını zorunlu kılan bir düzenlemenin de yer almadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiaları hakkında Kurul çoğunluğunca “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

Başvuruya konu ihale Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi lığı tarafından yapılan “Minibüs ve Otobüs Kiralanması (Şoförlü, Yakıt Hariç)” hizmet alımı ihalesi olup, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde isteklilerden ekonomik ve mali yeterliğin tevsikine ilişkin olarak isteklilerden, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların sunulması istenilmiş, aynı maddenin “Belgelerin sunuluş şekli” 7.7’nci maddesinde “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz…”. düzenlemesine yer verilmiştir.

Kararda da yer verildiği üzere 4734 sayılı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin istenilebileceği hükmüne yer verilmiş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde bu yeterliğin yerine getirildiğini gösteren belgelerin neler olduğu, teklifi karşılama koşulları, dönemi, sunulacak belgenin taşıması gerekli kriterler, “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde ise yeterlik kriterinin tevsiki için istenilen belgelerin sunuluş şekli ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş, ayrıca anılan Yönetmeliğin 31’inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8’inci maddesinde “İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden istekliler tarafından mevzuat gereği teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı, ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla sunulan belgelerde bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler ile isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin idarelerce tamamlatılacağı anlaşılmaktadır.

05.03.2018 tarihli ihale komisyonu kararına göre, başvuru sahibi Ecrin Araç Kiralama Taş. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu ayrıntılı gelir tablosunun ıslak imzalı olarak sunulmadığından İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde yer alan “Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.” ibaresine uygun olmadığı, söz konusu belgelerin fotokopi olarak sunulduğu ve EKAP belge sorgulama sayfasından sorgulama yapılmadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Başvuru sahibi Ecrin Araç Kiralama Taş. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş hacmini tevsik etmek üzere sunduğu belgeler aslı incelendiğinde, 2016 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin eki olan 2015-2016 yılı ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu, bahse konu belgelerin SMMM Osman Hatipler tarafından düzenlendiği, anılan belgelerde SMMM Osman Hatipler’in adı ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kaşenin bulunduğu, anılan kişiye ait ıslak imzasının yer almadığı görülmüş olup, bahse konu belgelerin renkli fotokopi olarak sunulduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden, gelir tablosunun serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olmasının zorunlu olduğu, ancak ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı, başvuru sahibinin iş hacmini tevsik etmek üzere sunduğu gelir tablosu renkli fotokopi olmakla birlikte SMMM Osman Hatipler tarafından düzenlendiği, anılan belgelerde SMMM Osman Hatipler’in adı ve iletişim bilgilerinin yer aldığı, kaşelenip imzalandığı, EKAP üzerinden gelir tablosunn sorgulanabildiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin iş hacmini tevsik etmek üzere sunduğu gelir tablosu için Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinde yer alan hüküm ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 8’inci maddesinde yer alan açıklama gereği mevzuatta yer alan belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmaması gerektiği, bu nedenle de idarece tesis edilen başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin iddiaları doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda, yukarıda tespiti yapılan aykırılıklar ve değerlendirmeler doğrultusunda başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiğinden Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddi” kararına katılmıyorum.