Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Gelir Tablosu

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde sunulan gelir tablosundaki tutarlar nasıl güncellenir?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/037

Gündem No : 20

Karar Tarihi : 27.06.2018

Karar No : 2018/UY.I-1240

BAŞVURU SAHİBİ:

Muzaffer Kaygın İnşaat Maden Hazır Beton Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. -Özbek İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kepez Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/160019 İhale Kayıt Numaralı “Dokuma Fabrikası Kepez Bilim Merkezi Yaptırılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kepez Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından 04.05.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Dokuma Fabrikası Kepez Bilim Merkezi Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak Muzaffer Kaygın İnşaat Maden Hazır Beton Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. -Özbek İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 21.05.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.05.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.06.2018 tarih ve 31671 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.06.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/931 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 04.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli Kamil Yalçın Topkaya -Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla sunulan aşağıdaki belgelerin mevzuata aykırı olduğu, şöyle ki;

1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin ikinci fıkrasında noter onaylı olarak sunulan belgelerin, asıllarının notere ibraz edilmesi suretiyle aslının aynı olduğunu belirten bir şerhle onaylanmış olması gerektiği ancak sunulan iş deneyimini gösteren belgenin aslının aynıdır şerhini taşımadığı, yine son örneği çıkaran noter tarafından, başka noterce çıkarılan örnek üzerinden onaylama işleminin yapıldığı, iş deneyimini gösterir belgenin İdari Şartname’de istenilen asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı ve benzer iş tanımına uygun olmadığı, iş deneyimini gösteren belgede Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin eki listesinde yer alan BII Grubu İşlere ilişkin fiziki kriterin sağlandığı hususunun açıkça anlaşılmadığı, bu nedenle teklif kapsamında sunulması gereken yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının sunulmadığı, yine iş deneyim belgesinde yapı kullanma izin belgesinde yer alan bina için yapı ruhsatının esas alındığı, benzer iş ile ilgili olarak ikmal, onarım veya güçlendirme şeklinde gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyim belgesinin sunulduğu, ayrıca benzer iş kapsamında olduğu iddia edilen iş kısımlarının miktar ve tutarlarının belge üzerinde yer almadığı, benzer iş kapsamındaki iş kalemleri ve bunların tutarlarını gösteren belgelerin sunulması gerekirken bu hususa ilişkin tevsik edici bilgi ve belge sunulmadığı, iş deneyimini gösterir belgelerin EKAP’a kayıtlı olmadığı ve standart forma uygun olarak düzenlenmediği, ortaklık durum belgesinin ihale ilan tarihinden sonra düzenlendiği ve söz konusu belgenin anılan Yönetmelik’in 39’uncu maddesinde yer alan süreler dâhilinde belgeyi kullanan şirketin kesintisiz şekilde ortağı olduğunu göstermediği, mezuniyet belgesinin İdari Şartname’nin ilgili maddesinde düzenlenen asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı,

2) Bilançoya ilişkin sunulan belgelerin anılan Yönetmelik’in 35’inci maddesine, iş hacmine ilişkin sunulan belgelerin ise anılan Yönetmelik’in 36 ve 37’nci maddesine uygun olarak sunulmadığı ve bu belgelerin ilgili maddelerde belirtilen yeterlik kriterlerini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde 2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Dokuma Fabrikası Kepez Bilim Merkezi Yaptırılması

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı ve türü:

Kepez Bilim Merkezi Yaptırılması : 20.862 m²

ç) Yapılacağı yer:Dokuma Fabrikası içerisi…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. 19.1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir …” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan düzenlemelere göre başvuruya konu ihalenin adının “Dokuma Fabrikası Kepez Bilim Merkezi Yaptırılması” işi olduğu, söz konusu ihale sonucunda ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacağı anlaşılmış olup bu ihale kapsamında kısmi teklif verilmesine izin verilmediği görülmüştür.

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerde ifade edildiği şekliye başvuruya konu ihalenin süreci özetle şöyledir:

04.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 5 istekli tarafından teklif verildiği, Tasarım Çelik Projeimalat Mon. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. – Hacı Murat Kuruçay, Cenani Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin, sunulan banka referans mektubunda yer alan mevduatın teklif edilen bedelin % 10’undan az olduğu gerekçesiyle, Görk Tasarım Proje İnşaat Mimarlık Danış. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin, 2017 yılına ait bilanço ve iş hacmine ilişkin belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle, Pınarlar İnşaat Taahhüt Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş. – Alta Mimarlık İnşaat Dekorasyon ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin, pilot ortak Pınarlar İnşaat Taahhüt Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, netice itibarıyla ihalenin Kamil Yalçın Topkaya -Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Muzaffer Kaygın İnşaat Maden Hazır Beton Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. -Özbek İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının da ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

a- Başvuru sahibinin iddiasının ilk kısmı temelde, ihale üzerinde bırakılan istekli Kamil Yalçın Topkaya -Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan belgelerin benzer iş tanımına uygun olmadığı ve İdari Şartname gereğince istenen asgari iş deneyim tutarını sağlamadığı yönünde olup bu iddiaya ilişkin inceleme ve değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

Söz konusu iddia ile ilgili mevzuat hükümleri şöyledir:

İnceleme konusu ihalenin ilan tarihi olan 04.04.2018 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

h) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (İkiyüzonaltıbinaltıyüzseksenbir Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz…” hükmü yer almakta olup söz konusu maddenin dipnotunda, anılan parasal değerin 01.02.2017–31.01.2018 dönemini kapsadığı belirtilmiştir. 01.02.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2018/1 No.lu Kamu İhale Tebliği’nde ise bahse konu parasal değer 01.02.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İkiyüzellibinikiyüzbir Türk Lirası olarak güncellenmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “… b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri, … ifade eder.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “((1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz.

(12) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “…8) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları” başlıklı 43’üncü maddesinde “43.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkün olup, bu kapsamda tüzel kişilerin ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra SM, YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur.

43.2. Mezuniyet tarihinden sonra geçen süre on beş yıldan fazla olan mühendis ve mimarların, on beş yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulması gerekli olup, iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyet tarihinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlası dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması koşulu aranmaz.

43.3. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde birden fazla iş deneyiminin toplanarak değerlendirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda, mezuniyet belgeleri için 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca hesaplanan iş deneyim tutarları, iş deneyim (iş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme) belge tutarları ile toplanarak değerlendirilmeyecektir.

43.4. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması durumunda; özel ortakların istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunmaları mümkündür. Ancak özel ortakların iş deneyimini tevsik amacıyla mezuniyet belgeleri sunması durumunda, mezuniyet belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağı belirtilen mimarlık veya mühendislik bölümlerine ait olması gereklidir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 70’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin benzer işe ilişkin tanımlamanın yer aldığı 7.6’ncı maddesinde “7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

1/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan B II grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Mimar veya İnşaat Mühendisi” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgelere yer verilmiştir. Bu bağlamda, anılan maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendine göre kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgeleri, isteklilerin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenebilmesi için ihaleye başvuru aşamasında gerekli olan belgelerden biridir.

Öte yandan, anılan Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendiyle, kanun koyucu tarafından mühendis ve mimarlarla sınırlı olarak istisnai bir düzenleme yapılmış olup bahse konu meslek gruplarının iş deneyimi bulunmasa bile mezuniyet belgeleriyle ihalelere girebilmeleri mümkün kılınmıştır. Buna göre iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarlar, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerine başvurularda, mezuniyet belgeleriyle ihalelere girebilmekte ve toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, anılan Kanun maddesinde belirtilen tutar üzerinden hesaplanmak suretiyle benzer iş deneyimi olarak dikkate alınmaktadır. Ayrıca bu onbeş yıllık süre sınırının iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmayacağı belirtilmiştir. Diğer taraftan İş Ortaklığı olarak ihaleye katılımda bulunulduğu durumlarda, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabileceği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda İdari Şartname’nin 7.5.1 inci maddesinde konuya ilişkin yapılan düzenlemelere bakıldığında, istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 70’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği belirtilmiş olup İş Ortaklığı tarafından ihaleye teklif verilmesi durumunda, pilot ortağın istenilen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlamasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir. Öte yandan anılan Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde ise; Yapım İşleri Benzer İş Grupları Listesinde yer alan B II grubu işlerinin benzer iş olarak belirlendiği ve mimar veya inşaat mühendisliği diploma/mezuniyet belgesinin de benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

Bu hususlar çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli Kamil Yalçın Topkaya -Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Kamil Yalçın Topkaya tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan belgeler incelendiğinde;

Adı geçen kişiye ait Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisi diploması sunulduğu, bahse konu belgede mezuniyet tarihinin Haziran/1972 olarak belirtildiği, ayrıca bu konu belge ile birlikte Kamil Yalçın Topkaya adına 28.06.2016 tarihinde Gazi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı tarafından “GÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 9. Kat Kadın Doğum Ameliyathanesi Tadilatı” işine ait iş denetleme belgesi belgesinin sunulduğu tespit edilmiştir.

Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin pilot ortağı tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan mezuniyet belgesinin inşaat mühendisliğine ilişkin olduğu dikkate alındığında; İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde düzenlenen benzer işe tanımına uygun olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan, Kamil Yalçın Topkaya adına düzenlenen iş denetleme belgesi belgesinin de teklif dosyası kapsamında mevcut olduğu, bu doğrultuda, mezuniyet belgelerine ilişkin olarak, mezuniyetten sonra geçen onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için mezuniyet belgesi sahibi adına yapım işi ihalesine ait bir iş deneyim belgesi sunulması gerektiği koşulunun da sağlandığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede anılan İş Ortaklığı tarafından söz konusu ihaleye 12.190.000,00 TL teklif verildiği, bu durumda sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının (12.190.000,00 *%70) 8.533.000,00 TL olduğu anlaşılmış olup pilot ortağın istenilen asgari iş deneyim tutarının en az %80’ini sağlaması gerektiği dikkate alındığında, pilot ortak tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının ortağın 6.826.400,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, adı geçen İş Ortaklığı’nda, pilot ortak tarafından sunulan bahse konu diplomada, mezuniyet tarihinin Haziran/1972 olarak belirtildiği ve ihale tarihinin 04.05.2018 olduğu, anılan Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi gereğince, mezuniyetten sonra geçen her yıl için esas alınması gereken tutarın da 250.201,00 TL olduğu göz önüne alındığında, söz konusu diplomadan elde edilen toplam benzer iş tutarının en az 11.259.045,00 TL [(45 x 250.201,00 TL) (sadece 45 yıl dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucudur)] olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla, anılan İş Ortaklığı tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının tamamının, İş Ortaklığının pilot ortağı tarafından sağlandığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, özel ortak Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere benzer işe ait olmayan iş deneyim belgesinin sunulabileceği anlaşılmış olup anılan İş Ortaklığı’nda özel ortağının en az 3.413.200,00 TL (8.533.000,00*0,40) tutarında benzer işe ait olmayan iş deneyim belgesinin sunulabileceği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda, anılan İş Ortaklığının özel ortağı Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan belgeler incelendiğinde;

Adı geçen özel ortak adına Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen 11.04.2016 tarih ve 22614-Y-ÖS-38-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belge üzerinde yapılan incelemede işin adının “Ofis (İşyeri Binası)” olduğu, belgede sözleşme tarihinin 31.10.2011, geçici kabul tarihinin 07.06.2012, belge tutarının ise 11.500.000,00 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

Bu çerçevede anılan İş Ortaklığının özel ortağı Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer alan belge tutarının 11.500.000,00 TL olduğu dikkate alındığında, anılan İş Ortaklığının özel ortağı tarafından istenilen asgari iş deneyim tutarının sağlandığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

b- Başvuru sahibinin iddiasının ikinci kısmı temelde, ihale üzerinde bırakılan istekli Kamil Yalçın Topkaya -Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgelerin EKAP kaydının bulunmadığı ve bu belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmadığı yönünde olup bu iddiaya ilişkin inceleme ve değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

Söz konusu iddiaya ilişkin olarak mevzuat düzenlemeleri şu şekildedir:

Anılan Yönetmelik’in “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı “Ek 1’inci maddesinde “(1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerinin asıllarının (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur …” hükmü,

Kamu ihale mevzuatında istekliler tarafından ihaleye katılım amacıyla teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerin taşıması gereken zorunlu şekil şartları öngörülmüştür. Belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemeler, Uygulama Yönetmelikleri ile tip şartnamelerin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddelerinde yer almaktadır. Buna göre idarelerin; isteklilerden belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini istemesi gerektiği, bu durumda noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşımasının zorunlu olduğu, öte yandan isteklilerin de istenilen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini teklifleri kapsamında sunabilecekleri hükme bağlanmıştır. Ayrıca noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşımasının zorunlu olduğu, bu noktada sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyan belgelerin geçerli kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

Öte yandan belgelerin sunuluş şekline ilişkin olarak uygulama yönetmeliklerinde, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, ilgili uygulama yönetmeliklerinde iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesine ilişkin hükümler bulunmaktadır. Bu bağlamda iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgeleri ve ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerine ilişkin olarak EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi zorunluluğu getirilen iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt edilmek suretiyle düzenlenmediği müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik amacıyla kullanılamayacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli Kamil Yalçın Topkaya -Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Kamil Yalçın Topkaya tarafından sunulan Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisi diplomasının Antalya 14. Noterliği tarafından onaylandığı ve “iş bu suret aslına uygundur ” şerhi taşıdığı görülmüştür. Öte yandan mezuniyet belgelerinin EKAP üzerinden kayıt edilerek düzenlenmesi yönünde de düzenlemenin mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan pilot ortak Kamil Yalçın Topkaya adına 28.06.2016 tarihinde Gazi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen “GÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 9. Kat Kadın Doğum Ameliyathanesi Tadilatı” işine ait iş denetleme belgesi belgesinin EKAP vasıtasıyla üzerindeki belge numarası esas alınmak suretiyle sorgulandığında, sunulan belgenin EKAP üzerinde kayıtlı belge olduğu,

Özel ortak Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce standart forma uygun olarak düzenlenen 11.04.2016 tarih ve 22614-Y-ÖS-38-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin, EKAP vasıtasıyla üzerindeki belge numarası esas alınmak suretiyle sorgulandığında sunulan belgenin EKAP üzerinde kayıtlı belge olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı hükmü dikkate alındığında, adı geçen İş Ortaklığının pilot ve özel ortağı tarafından sunulan ve EKAP’a kayıt edilerek düzenlendiği görülen söz konusu iş deneyim belgelerinin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

c- Başvuru sahibinin iddiasının üçüncü kısmı temelde, ihale üzerinde bırakılan istekli Kamil Yalçın Topkaya -Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan ortaklık durum belgesinin ihale ilan tarihinden sonra düzenlendiği ve söz konusu belgenin anılan Yönetmelik’in 39’uncu maddesinde yer alan süreler dâhilinde belgeyi kullanan şirketin kesintisiz şekilde ortağı olduğunu göstermediği yönünde olup bu iddiaya ilişkin inceleme ve değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

Söz konusu iddia ile ilgili mevzuat düzenlemeleri şöyledir:

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “…

(11) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur …” hükmü,

Anılan Tebliğ’in “Ortaklık durum belgesi” başlıklı 44’üncü maddesinde “44.1. Tüzel kişi aday veya isteklilerin, ortaklarına ait iş deneyimini gösteren belgeleri sunmaları durumunda; Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin dokuz, ve onbirinci fıkralarında yer alan hükümler uyarınca, iş deneyim belgesi veya mezuniyet belgesi sahibi ortaklarının ortaklık hisse oranları ve sürelerine ilişkin olarak, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya SM, YMM ya da SMMM tarafından düzenlenen belgeleri sunmaları zorunludur. Bu kapsamda;

a) Tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda, (KİK031.1/Y) nolu standart formun,

b) (Mülga bent: 07/06/2014-29023 R.G./19.md., Yürürlük:19/08/2014)

c) Tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağının mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda; (KİK031.3/Y) nolu standart formun, düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamında sunulması gereklidir.” açıklaması yer almaktadır.

Kamu ihale mevzuatı kapsamında ihaleye katılan tüzel kişinin, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğine göre ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi sunması halinde, bu belgeyle birlikte ortaklık durum belgesinin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunlu olduğu belirtilmiş olup ortaklık durum belgesinin kimin tarafından düzenleneceği ve hangi durumlarda aday veya isteklilerce sunulmasının zorunlu olduğu hususlarına İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı maddesinde yer verilmiştir. Buna göre konuya ilişkin olarak tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda, (KİK031.1/Y) nolu standart formunun, tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağının mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda; (KİK031.3/Y) nolu standart formun, düzenlenmek suretiyle teklif kapsamında sunulması gerekli olduğu açıklanmıştır.

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli Kamil Yalçın Topkaya -Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Kamil Yalçın Topkaya’nın gerçek kişi olarak ihaleye katıldığı ve inşaat mühendisliği diplomasının sunulduğu, özel ortak Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin de tüzel kişi olarak ihaleye katıldığı ve bu tüzel kişilik adına düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu dikkate alındığında, ortaklık durum belgesi sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

a) Başvuru sahibinin iddiasının ilk kısmı temelde, ihale üzerinde bırakılan istekli Kamil Yalçın Topkaya -Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından bilançoya ilişkin sunulan belgelerin mevzuata uygun olmadığı yönünde olup bu iddiaya ilişkin inceleme ve değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

Söz konusu iddia ile ilgili mevzuat düzenlemeleri şu şekildedir:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(8) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “…36.2. Bilanço rasyolarına ilişkin kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan aday ve istekliler, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunmak suretiyle kriterleri sağladıklarını tevsik edebileceklerdir. Ancak bu durumda, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait belgelerin sunulması zorunludur. Örneğin; 2011 yılının Eylül ayında yapılan bir ihalede, 2010 yılı bilançosunda bilanço rasyolarına ilişkin kriterleri sağlayamayan bir istekli, 2009-2010 yıllarına veya 2008-2009-2010 yıllarına ilişkin belgeleri sunmak suretiyle kriterleri sağladığını tevsik edebilecek olup, 2010 yılında kriterleri sağlayamayan isteklinin sadece 2009 yılına ait veya 2008 yılına ait yahut 2008-2010 veya 2008-2009 yıllarına ait bilançolarını sunmak suretiyle bu kriterleri sağladığını tevsik etmesi mümkün değildir …” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur….” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre, bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin ya da bu belgelere eşdeğer belgelerin her ikisinin idarece istenilmesi zorunludur. Bu çerçevede ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) sunmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda sunulan belgelerde ise; belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması yönünde belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunlu olup sunulan belgelerde varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her biri tarafından istenilen belgelerin ayrı ayrı sunulması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlamasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, ihale üzerine bırakılan istekli Kamil Yalçın Topkaya -Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının;

Pilot ortağı Kamil Yalçın Topkaya tarafından iddia konusu hususa ilişkin olarak SMMM tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen ve 2016 ve 2017 yıllarına ait verilerin bulunduğu “bilanço bilgileri tablosu” ile SMMM kaşe ve imzanın olduğu 02.04.2018 onay tarihli 2017 dönemine ait yıllık gelir vergisi beyannamesi ile eki önceki dönem (2016) ve cari dönem (2017) yıllarını kapsayan ayrıntılı bilançonun sunulduğu görülmüştür. Bu kapsamda, bilanço rasyolarına ilişkin kriterlere yönelik olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço bilgileri tablosu ve diğer bilgi ve belgeler incelendiğinde, cari oranın 1,503; öz kaynak oranının 0,3345 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0 olduğu tespit edilmiştir.

Özel ortak Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iddia konusu hususa ilişkin SMMM tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen ve 2015, 2016 ile 2017 yıllarına ait verilerin bulunduğu “bilanço bilgileri tablosu” ile SMMM kaşe ve imzasının olduğu 28.04.2018 onay tarihli 2017 dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi ile eki önceki dönem (2016) ve cari dönem (2017) yıllarını kapsayan ayrıntılı bilançonun sunulduğu görülmüştür. Bu kapsamda, bilanço rasyolarına ilişkin kriterlere yönelik olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço bilgileri tablosu ve diğer bilgi ve belgeler incelendiğinde, cari oranın 1,51; öz kaynak oranının 0,37 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,05 olduğu tespit edilmiştir.

Netice itibarıyla, ihale üzerine bırakılan istekli Kamil Yalçın Topkaya -Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında sunulan belgelerin, mevzuata uygun olarak sunulduğu ve anılan Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4.2’nci maddesinde yer alan kriterleri sağladığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

b) Başvuru sahibinin iddiasının ikinci kısmı temelde, ihale üzerinde bırakılan istekli Kamil Yalçın Topkaya -Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından iş hacmine ilişkin sunulan belgelerin mevzuata uygun olmadığı yönünde olup bu iddiaya ilişkin inceleme ve değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

Söz konusu iddia ile ilgili mevzuat düzenlemeleri şu şekildedir:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır.

(2) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, (serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(8) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(10) Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur …” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi” başlıklı 37’nci maddesinde “(1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir …” hükmü,

Anılan Tebliğ’in “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1.Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki kriterleri, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan aday veya istekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son altı yıla kadarki belgelerin ortalaması üzerinden söz konusu kriterleri sağlayabilirler. Ancak bu durumda ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait belgelerin sırasıyla sunulması zorunludur. Örneğin; 2011 yılı Eylül ayında yapılacak olan bir ihalede, 2010 yılına ait iş hacmini gösteren belge ile yeterlik kriterlerini sağlayamayan bir isteklinin, 2009-2010 veya 2008-2009-2010 veya 2007-2008-2009-2010 veya 2006-2007-2008-2009-2010 yahut 2005-2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait belgeleri sunmak suretiyle yeterlik kriterlerini sağlaması mümkündür. Ancak; örneğin 2006 yılına ait belgeler sunulmadan, 2005-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait belgeler sunulmak suretiyle yeterlik kriterlerinin sağlanması mümkün değildir.

36.3.Birden fazla yıla ait iş hacmine ilişkin belgelerdeki tutarlar, Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca güncellenerek değerlendirilecektir.” açıklaması

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre, iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunlu olup istekliler tarafından bu belirtilen belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Ayrıca mevzuat kapsamında toplam cironun tanımına yer verilmiştir. Bu tanıma göre toplam ciro, gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarını ifade etmektedir.

Öte yandan iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Yine mevzuat kapsamında iş hacmine ilişkin belge tutarlarının nasıl güncelleneceği belirtilmiştir.

Buna göre yıllık toplam cironun, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenmesi gerektiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, İdari Şartnamenin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterleri gösteren maddesine bakıldığında, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerektiği, bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan isteklinin yeterli kabul edileceği düzenlenmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ihale üzerine bırakılan Kamil Yalçın Topkaya -Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif bedelinin 12.190.000,00 TL olduğu dikkate alındığında İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesi uyarınca, adı geçen İş Ortaklığının cirosunun 3.047.500,00 TL (12.190.000,00 X 0,25)’den az olmaması gerektiği anlaşılmıştır. Öte yandan adı geçen İş Ortaklığı tarafından teklif kapsamında sunulan “İş Ortaklığı Beyannamesi” incelendiğinde; Kamil Yalçın Topkaya’nın %51’lik ortaklık oranı ile pilot ortak, Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise %49’luk ortaklık oranı ile özel ortak olarak belirlendiği görülmüştür. Bu doğrultuda, anılan İş Ortaklığının toplam cirosunun 3.047.500,00 TL’den az olmaması gerektiği ve yukarıda aktarılan mevzuat hükmü uyarınca söz konusu yeterlik kriterinin her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanmasının zorunlu olduğu gözetildiğinde; pilot ortak Kamil Yalçın Topkaya tarafından sağlanması gereken cironun 1.554.225,00 TL (3.047.500,00 x0,51), özel ortak Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından karşılanması gereken toplam ciro tutarının 1.493.275,00 TL (3.047.500,00 x0,49) TL olduğu tespit edilmiştir.

Bu hususlar çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının pilot ortağı Kamil Yalçın Topkaya tarafından iddia konusu hususa ilişkin SMMM kaşe ve imzasının olduğu 02.04.2018 onay tarihli 2017 dönemine ait yıllık gelir vergisi beyannamesi ile eki önceki dönem (2016) ve cari dönem (2017) yıllarını kapsayan ayrıntılı gelir tablosu ile 30.03.2017 onay tarihli 2016 dönemine ait yıllık gelir vergisi beyannamesi ile eki önceki dönem (2015) ve cari dönem (2016) yıllarını kapsayan ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının pilot ortağı Kamil Yalçın Topkaya tarafından sunulan ve ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait ayrıntılı gelir tablosunda yer alan toplam cironun 1.036.847,08 TL, söz konusu toplam cironun güncel halinin ise 1.169.084,38 TL olduğu dikkate alındığında, İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesi gereğince; anılan İş Ortaklığının iş hacmine ilişkin kriterlerin, pilot ortak tarafından hissesi oranında sağlanmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, 2017 ve 2016 yılına ait güncel toplam ciroların parasal tutarların ortalaması alınmak suretiyle değerlendirme yapılması hâsıl olmuştur. Bu doğrultuda adı geçen pilot ortak tarafından 2016 yılına ait ayrıntılı gelir tablosunda yer alan toplam cironun 1.841.235,11 TL olduğu dikkate alındığında; söz konusu toplam cironun güncel halinin 2.384.724,03 olduğu, belgeleri sunulan 2017 ve 2016 yıllarının parasal tutarlarının ortalaması alındığında da bulunan tutarın 1.776.904,20 olduğu tespit edilmiştir. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalamasının 1.776.904,20 TL olduğu dikkate alındığında, anılan İş Ortaklığının iş hacmine ilişkin kriterlerin, pilot ortak tarafından hissesi oranında sağlandığı tespit edilmiştir.

Özel ortağı Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iddia konusu hususa ilişkin SMMM kaşe ve imzasının olduğu 28.04.2018 onay tarihli 2017 dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi ile eki önceki dönem (2016) ve cari dönem (2017) yıllarını kapsayan ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu görülmüştür. Bu çerçevede, özel ortak Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ve ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait ayrıntılı gelir tablosunda yer alan toplam cironun 128.304.353,19 TL olduğu dikkate alındığında, anılan İş Ortaklığının iş hacmine ilişkin kriterlerin, özel ortak tarafından hissesi oranında sağlandığı tespit edilmiştir.

Netice itibarıyla, ihale üzerine bırakılan istekli Kamil Yalçın Topkaya -Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından iş hacmini gösteren belgeler kapsamında sunulan belgelerin, mevzuata uygun olarak sunulduğu ve anılan Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4.3’üncü maddesinde yer alan kriterleri sağladığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.