Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İhaleye Katılamayacak Olanlar

Bir belediyenin % 99 hissesine sahip olduğu bir şirket, o belediyenin ihalelerine girebilir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2008/30

Gündem No : 29

Karar Tarihi : 27.05.2008

Karar No : 2008/UH.Z-2221

Şikayetçi:

Şencan Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Tepecik Mahallesi Hürriyet Cad. Belediye Çarşı İşhanı Batı Blok No: 54 K 3 İzmit / KOCAELİ

İhaleyi yapan idare:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Serdar Mahallesi D 100 Karayolu Yanı No:1 KOCAELİ

Başvuru tarih ve sayısı:

07.04.2008 / 10030

Başvuruya konu ihale:

2008/12596 İhale Kayıt Numaralı “Su ve Kanalizasyon İşleri Hizmet Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.05.2008 tarih ve 08.09.92.G012/2008-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğü’nce 17.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Su ve Kanalizasyon İşleri Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şencan Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.04.2008 tarih ve 10030 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Söz konusu ihalede benzer iş olarak su ve kanalizasyon işlerine yönelik hizmet alımı işlerinin kabul edilmesinin rekabeti engellediği,

2) Resmi tatil gün sayısı ve çalışacak personel sayısının verilmemesi nedeniyle maliyeti oluşturan ana unsur olan işçilik giderlerinin hesaplanmasında tereddüde düşüldüğü,

3) Söz konusu iş için kimya mühendisi, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, biyolog, işletme, iktisatçı, tekniker, topograf, laborant, kimyager, muhasebeci, su kanal ustası, bakım onarım ustasının istenildiği, böyle bir hizmet alımı ihalesinin bir arada yapılmasının Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu, idarenin asli ve sürekli kamu hizmetlerini yapacak kadrolu personel ile yapılması gerektiği,

4) İşin başlama ve bitiş tarihlerinin belli olmadığı,

5) İdari şartnamede anahtar teknik personel olarak genel müdür, müdür, mali müşavir, genel koordinatör istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

6) % 3 lük sözleşme gideri ve genel giderler kalemine dahil olan izin ücreti ve kıdem tazminatı için ayrı bir kalem öngörülmesi ve yaklaşık maliyet hesabında bunlara yer verilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

7) İhaleye iki isteklinin katıldığı, en avantajlı teklif veren Belde A.Ş.’nin 99.9 hissesinin Kocaeli Belediye Başkanlığı’na ait olduğu, bu durumun mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulunun 14.04.2008 tarih ve 2008/AK.H-992.1 sayılı kararı ile, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilebilmesi için gerekli koşullar, incelenen ihalede oluştuğu gerekçesiyle iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiğinden inceleme iddialarla sınırlı olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde;“Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. Bu ihalede benzer iş olarak, su ve kanalizasyon alt yapısına yönelik hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi ile,

Teknik şartnamenin A) Özel Şartlar bölümünün 1 inci maddesinde yapılacak işler sıralanmıştır;

“1-Su depoları, terfi merkezleri, arıtma tesisleri genel ve çevresel temizliği,

2-Bütün yapılarda bakım, onarım ve rehabilitasyon işleri (boya, sıva, izolasyon, çatı, tesisat vs.)

3-Yağmursuyu ve kanalizasyon rögar temizliği, fosseptik temizliği, yağmur suyu cadde ağızlıkları temizliği,

4-Yağmur suyu, kanalizasyon ve içmesuyu şebeke yapım, bakım onarım ve rehabilitasyon işleri,

5-İş makinesi, vidanjör ve araçların kullanımı, bakımı, temizliği, lastik işleri, elektrik işleri, temizlik işleri vs.

6-Her türlü eşya ve malzemelerin taşıma, yükleme ve boşaltma işleri,

7-İdarece verilecek ilave her türlü iş, “ düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş kavramı;

“Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinde ise;“…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

Başvuru konusu ihalede benzer iş olarak “su ve kanalizasyon alt yapısına yönelik hizmet alımı işleri” nin belirlendiği, söz konusu işin nitelik, büyüklük ve kullanılacak ekipman ile çalışacak kişilerin niteliği dikkate alındığında benzer iş tanımının rekabeti daraltıcı şekilde belirlendiği sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik şartnamenin Çalışma Şartları ve Verilecek Ücretler başlıklı bölümde;

“Not 2: “Resmi tatil günlerinde veya fazla çalışma yaptırılan personel için sadece kanunda ve sözleşmede belirtilen ve işverence karşılanması gereken miktar üzerinden ödeme yapılacaktır. Kısaca bu çalışmaların karşılığı olarak yüklenici karı ödenmeyecektir………

Bayram, resmi tatil ve gece çalışmaları aksatılmayacak, teklif verilirken bu durum göz önünde bulundurulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

4857 sayılı İş Kanununun“Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde;“Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin“XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde,“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin ‘Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar’ başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır…

16 –İşin niteliği gereğiresmi ve dini bayram günleriile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen Tebliğin söz konusu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi için resmi tatil ve bayram günlerinin tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirmesinde teklif fiyata dahil edilmesi; bunun temini için bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

Ancak teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personelin sayısı ile çalışılacak gün sayısının belli olmaması mevzuata aykırıdır.

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilanının 2 nci maddesinde ve idari şartname ekinde ihtiyaç listesinde;“Su ve kanalizasyon işlerinde çalıştırılmak üzere 4 yıllık üniversite mezunu (mühendis, kimya, biyolog, işletme, iktisat vs.) 22 adet, 2 yıllık yüksek okul mezunu (tekniker, topograf, laborant, kimya, işletme, muhasebe vs.) 14 adet, vasıflı personel (su kanal ustası, bakım onarım ustası vs.) 96 adet, vasıfsız personel(işçi) 64 adet” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik şartnamenin A) Özel Şartlar bölümünün 1 inci maddesinde yapılacak işler sıralanmıştır;

“1-Su depoları, terfi merkezleri, arıtma tesisleri genel ve çevresel temizliği,

2-Bütün yapılarda bakım, onarım ve rehabilitasyon işleri (boya, sıva, izolasyon, çatı, tesisat vs.)

3-Yağmursuyu ve kanalizasyon rögar temizliği, fosseptik temizliği, yağmur suyu cadde ağızlıkları temizliği,

4-Yağmur suyu, kanalizasyon ve içmesuyu şebeke yapım, bakım onarım ve rehabilitasyon işleri,

5-İş makinesi, vidanjör ve araçların kullanımı, bakımı, temizliği, lastik işleri, elektrik işleri, temizlik işleri vs.

6-Her türlü eşya ve malzemelerin taşıma, yükleme ve boşaltma işleri,

7-İdarece verilecek ilave her türlü iş, “ düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde;

Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

İhale konusu işin hizmet tanımı içerisinde bakım onarım ve temizlik işini kapsadığı, işin miktarı düşünüldüğünde çalıştırılan personelin uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49.1 inci maddesinde;

“İşin süresi 18 (onsekiz) aydır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt bendinde;

“7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır. Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak yapıldığı, idarece yaklaşık maliyet hesabında işçilik hesabı yapılırken KİK hesaplama modülünde işin süresinin 18 ay olarak yazıldığı fakat teklif birim fiyat teklifi eki cetvelde “tutarı” bölümünde miktarx12 ay x birim fiyat yazılı olduğu, idari şartnamede işçilik hesabının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için işin başlangıç ve bitiş tarihinin yazılı olması gerektiği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde;

“1-Bir adet –genel müdür/müdür-mali müşavir (5 yıl tecrübeli),

2-Bir adet –koordinatör-işletme (4 yıllık) (5 yıl tecrübeli)

Yukarıda eğitim ve mesleki nitelikleri gösterilen anahtar teknik personele ilişkin belgelerin teklifle birlikte sunulması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde;

“ Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü ile,

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar maddesinin M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlıklı bölümün 1 ve 2 nci maddesinde;

“1 – Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilecektir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacaktır.

Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülecektir. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecektir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, ihale konusu işte teknik personel olarak görevlendirilemeyecektir.

İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir.

Kat görevlisi, şef, müdür, koordinatör gibi görevliler anahtar teknik personel olarak öngörülmeyecek ve bina temizliğine ilişkin işlerde anahtar teknik personel istenmeyecektir.

2 – Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece idari şartnamede anahtar teknik personel olarak genel müdür/müdür, koordinatörün belirlenmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak:

İdarece isteklilere verilen ihale dokümanı içerisinde yer alan teklif mektubu eki cetveli;

“İş kaleminin adı ve kısa açıklaması mik. Br. Teklif edilen tutar

Birim fiyat miktarx12 ayxbirim fiyat

1-4 yıllık üniversite mezunu 22 adet

2-2 yıllık üniversite mezunu 14 adet

3-Vasıflı personel 96 adet

4-Vasıfsız personel 64 adet” şeklinde düzenlendiği,

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1 İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç, (4 yıllık üniversite mezunlarına en az asgari ücretin % 120 fazlası, (2 yıllık üniversite mezunlarına en az asgari ücretin % 100 fazlası, vasıflı personele en az asgari ücretin % 75 fazlası, vasıfsız personele en az asgari ücretin % 60 fazlası maaş verilecektir.), kıdem tazminatı, izin ücreti, yemek, giyim ve SSK risk oranı (% 3,5 ) isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlıklı maddesinin H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi bölümün (b) Hizmet Alımı İhalelerinde alt başlıklı bölümünde;

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin “teklif fiyata dahil olan masraflar” kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece idari şartnamede teklif fiyata dahil olan masraflar arasında kıdem tazminatı, izin ücreti yer almakta ise de teklif mektubu eki cetvelde söz konusu giderler ayrı bir kalem olarak istenilmediği görüldüğünden başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak:
Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinde;
“Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10´undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Belde Özel Sağ. ve Eğt. Hiz. Gıda Tic. A.Ş.’nin % 99 hissesinin İzmit Belediyesine ait olduğu, idarenin bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketlerin ihaleye katılamayacağı bu durumda olmayan söz konusu şirketin ihaleye katılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

Esasta
Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.