Salı, Temmuz 16, 2024
İhale Yetkilisi

İhale yetkilisinin ihale komisyon kararını süresi içinde imzalamamasının ne gibi sakıncası olabilir?

4734 Sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında, ihale yetkilisinin, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal edeceği hüküm altına alınarak ihale kararının verilmesine ilişkin kararın belli bir süre içinde alınması, söz konusu idari işlemin sürüncemede bırakılmaması, böylelikle de gerek istekliler gerekse idare açısından ihale sürecinin sağlıklı ve hızlı işlemesi amaçlanmıştır.

İdarenin tabi olduğu hukuki rejime göre bir idari işlemi meydana getiren beş ana unsurdan birisi olan yetki; kişi, zaman ve yer bakımından ayrı ayrı tanımlanmaktadır.

Zaman bakımından yetki ise, bir idari makamın hangi süre içinde karar alması ve işlem tesis etmesi gerektiğini ifade etmekte ve anılan yetki kuralına uyulmamasının bazı yaptırımları ortaya çıkmaktadır.

Söz konusu yaptırımlar, tesis edilen idari işlemin hukuka aykırı olması sonucunu doğurduğu gibi, tanımlanan zamanın, yani idari işlemin tesis edilme süresinin, düzenleyici (veya kimi yargı kararlarından belirtildiği üzere disipliner) niteliğe bağlı olarak, aykırılık gibi ağır bir yaptırıma tabi olmama şeklinde de sonuçlanabilmektedir.

Dolayısıyla herhangi bir idari işlemdeki yetkinin düzenleyici süre bakımından uygun kullanılmaması, her ne kadar idari işlemi hukuken sakatlamasa da, ilgili makamların idari sorumluluğunu ortaya çıkarabilecektir.

Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanunun yukarıda anılan hükmünde düzenlenen ve ihale yetkilisinin ihale komisyon kararının 5 gün içinde onaylamasını ya da iptal etmesini öngören süre düzenleyici nitelik taşımaktadır.

Yukarıda yer alan hukuki değerlendirmelerden hareketle, ilgili sürenin aşılması nedeniyle, kanun koyucunun ihale sürecini hızlandırma ve etkin biçimde çalıştırma iradesi hayata geçmemekle birlikte söz konusu sürenin düzenleyici nitelik taşıması, ihale yetkilisinin kararının hukuken sakatlamamaktadır.

Dolayısıyla, bu tespit, ihale sürecinde esasa etkili bir aykırılık değildir, ancak ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2009/011
Gündem No : 15
Karar Tarihi : 09.02.2009
Karar No : 2009/UH.I-619