Pazar, Haziran 16, 2024
İhale Yetkilisiİptal Nedenleri

İhale sürecinde bulunmayan bir firmanın ihale konusu işi bedelsiz olarak yerine getirebileceğine yönelik dilekçesine istinaden ihtiyacın ortadan kalktığı gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2014/050
Gündem No : 60
Karar Tarihi : 23.07.2014
Karar No : 2014/UH.III-2708
BAŞVURU SAHİBİ: Akgün Bilgisayar Program Ve Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., BAĞLICA MAH. HİLAL CAD. NO:31 ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Yöneticiliği, Osmanlı Mah. 12.Cad.Metropol Sok. 06930 ANKARA

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2014/42729 İhale Kayıt Numaralı “Ankara 2 Bölge Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’Ne Bağlı Hastaneler İçin Kurulacak Olan 36 Aylık Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı İşi İhalesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Yöneticiliğitarafından 21.05.2014tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Ankara 2’nci Bölge Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne Bağlı Hastaneler İçin Kurulacak Olan 36 Aylık Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.nin tarihinde yaptığı şikâyet başvuru sahibince 04.07.2014tarih ve 21136sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.07.2014tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2100sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;idarece gönderilen 11.06.2014 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin firmaları üzerinde kaldığının bildirildiği, 25.06.2014 tarihinde sözleşmeye davet yazısının ne zaman gönderileceği hakkında idareden bilgi talebinde bulunmaları üzerine idarece bu kez kendilerine “ihtiyacın ortadan kalkması nedeni ile Kamu İhale Kanunu’nun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesine istinaden kamu menfaati gereğince ihalenin iptal edildiğinin” belirtildiği, idare tarafından 10.01.2014 tarihinde 2013/179024 IKN’ ile aynı ihtiyacı karşılayan başka bir ihale yapılmış ve idare tarafından iptal edilmişken dolayısıyla da ihale konusu işe ilişkin ihtiyaç devam ederken ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmayacağı iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari Şartname’nin“İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’inci maddesinde ihale konusu hizmetin adının “Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği?ne bağlı hastaneler için kurulacak olan 36 Aylık Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı İşi İhalesi” olduğu, ihale konusu hizmetin miktarı ve türünün “13 kalem / 36 Aylık Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti” olduğu,

Teknik Şartname’nin “Tanım” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu şartname, Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı hastanelere ve Merkez Laboratuvarı’na kurulacak LBYS teknik özelliklerini ve birliğe bağlı hastanelerle birlikte çalışabilirliğine ait mekanizmaları içerir.” düzenlemesine yer verildiği görülmektedir.

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden, Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Yöneticiliği’ne yazılan 11.03.2014 tarihli ve 7573 sayılıve 07.04.2014 tarihli ve 562 sayılı yazılarile ihtiyaçları olan “36 ay süre ile LBYS Hizmeti Alımı” işinde ihale sürecinin Hastanelerince yürütülmesinin istenildiği ve harcama yetkisinin hastane yöneticisine devredildiği, bunun üzerine Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi’nce gerçekleştirilen ihalede 9 adet ihale dokümanı satın alındığı, 21.05.2014 tarihinde yapılan ihaleye 5 isteklinin katıldığı, 30.05.2014 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Akgün Bilgisayar Program ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Tenay Medikal ve Yazılım Donanım San. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, diğer tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı, kesinleşen ihale kararının 03.06.2014 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru sahibine gönderildiği, anılan isteklinin 25.06.2014 tarihli ve 4731 sayılı yazı ile idareye dilekçe ile başvurduğu, başvurusunda kesinleşen ihale kararının 11.06.2014 tarihinde kendilerine tebliğ edilmiş olduğu ve Kamu İhale Kanunu’nun 41’inci maddesinde bahsi geçen sürelerin tamamlanmış olmasına rağmen taraflarına halen sözleşmeye davet yazısının iletilmediği, ne zaman sözleşmeye davet edileceklerine ilişkin bilgi talep ettikleri anlaşılmaktadır.

İdarenin 30.06.2014 tarihli ve 7135 sayılı cevabi yazısında ise; kesinleşen ihale kararının katılımcı firmalara gönderildiğinin ve itiraz sürecinin 26.06.2014 tarihi mesai bitiminde sona erdiğinin, Ankara ili 2. Bölge Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nin 27.06.2014 tarihli ve 20085 sayılı yazısına istinaden ihale konusu hizmete ilişkin ihtiyacın ortadan kalkması sebebiyle Kamu İhale Kanunu’nun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmünce kamu menfaatleri doğrultusunda ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği görülmektedir.

Yine, ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerden Ankara İli 2’nci Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 26.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı ihalesinde sözleşme imzalayan Techno Health Lab. Dia. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 27.06.2014 tarihinde idareye dilekçe vererek sözleşme süresince 13 sağlık tesisinin ihtiyacı bulunan ve alımına karar verilen Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetini ücretsiz olarak karşılamak istediğini belirttiği, Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin de Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Yöneticiliği’ne yazdığı 27.06.2014 tarih ve 20085 sayılı yazı ile; Techno Health Lab. Dia. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin “Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” hizmetini ücretsiz olarak sunmak istediğine dair dilekçeden bahisle idarelerinin ihtiyacının uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla firmanın teklifi uygun bulunduğu için ihale yöntemi ile alımına gerek kalmadığı belirtilerek ihalenin iptal edilmesi gerektiğinin bildirildiği, ihale yetkilisi Ömer Şahin’in de 30.06.2014 tarihinde bu yazıya istinaden ihtiyacın ortadan kalktığı gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespitlerden, netice itibariyle ihalenin, ihaleyi gerçekleştiren idarenin üst idaresi konumundaki idarenin ihale konusu işe olan ihtiyacın ortadan kalktığına yönelik bildirimine istinaden aynı gerekçeyle iptal edildiği anlaşılmaktadır.

4734 sayılı kamu İhale Kanunu’nda ihale, “Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler” olarak, “İhale yetkilisi ise, “İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevliler” olarak tanımlanmış,

“Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne,

“Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen Kanun hükmü ve tanımlardan hareketle, ihale sürecinin ihale konusu alıma ilişkin ihtiyacın ortaya çıkması ile başladığı ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlandığı, idarelerin Kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu bununla birlikte ihalelerde idarelerin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, ihale sürecinin başlaması için gerekli olan ihtiyacın ortaya çıkıp çıkmadığının ihale yetkilisi tarafından belirleneceği, daha başka bir ifadeyle bir kamu hizmetinin sunulup sunulmayacağının ya da ne şekilde sunulacağına ilişkin yetkinin idari ve hukuki sorumluluğu ile birlikte ihale yetkilisine ait olduğu anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, ihaleye konu bir ihtiyacın ortaya çıktığını takdir etmekle birlikte ihale sürecinin başlamasına neden olan ihale yetkilisinin süreç içerisinde ihtiyacın ortadan kalkmasını gerektiren objektif ve idarenin güvenirliğini zedelemeyecek nedenlerin ortaya çıkması halinde ihaleyi iptal etmekte de yetkili olduğu söylenebilecektir.

İnceleme konusu ihalede ise ihtiyacın, ihaleyi gerçekleştiren Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi’nin üst idaresi konumunda bulunan Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin talebi üzerine ortaya çıktığı, ihale yetkilisi konumunda bulunan kişi açısından ihtiyacın ortaya çıkmasına ilişkin olarak bağımsız bir takdir yetkisi kullanılmasından söz edilemeyeceği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede değerlendirilmesi gereken husus, Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nce, ihale konusu işi bedelsiz olarak yerine getireceğini taahhüt eden bir firmanın dilekçesine istinaden ihtiyacın ortadan kalktığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin ihaleyi gerçekleştiren Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi’nden istenip istenemeyeceğidir. Esas olan ise, bir ihalede ihale süreci başladıktan sonra idarece ihale konusu alımın bedelsiz karşılanma imkanının ortaya çıkması halinde ihalenin iptal edilip edilemeyeceğidir.

Kamu yöneticisi, sunmakla yükümlü olduğu kamu hizmetinin sınırlarını çizmekte, hangi hizmeti ne şekilde temin edeceğini ve sunacağını belirlemekte kanunlarla belirlenen çerçevede yetkilidir. Bu durumda, ihale süreci başladıktan sonra bile olsa hizmetin bedelsiz olarak karşılanabileceğinin ortaya çıkması halinde kamu yöneticisinin artık ihale sürecinin başladığı ve mutlaka sonlandırılması gerektiği düşüncesiyle hareket etmesine gerek bulunmamaktadır. Kuşkusuz ki bir hizmeti bedelsiz ve sadece dilekçe ile verilen taahhüde bağlı olarak temin etmek, ihale ile yani sözleşmenin uygulanması da dahil olmak üzere tüm aşamaları Kanunla ve diğer mevzuat hükümleriyle belirlenmiş bir yöntem ile temin etmeye göre riskli olmakla ve bazı olumsuzlukları içerisinde barındırmakla birlikte, bu tercihi yapmak tüm hukuki ve idari sorumluluğu ile birlikte kamu yöneticisinin görev alanında bulunmaktadır. Dolayısıyla, inceleme konusu ihalede Ankara İli 2’nci Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin tercihini ihale konusu işi bedelsiz olarak temin etmek yönünde kullandığı anlaşıldığından, ihaleyi gerçekleştiren Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Yöneticiliği’nce ihalenin anılan Genel Sekreterliğin talebi doğrultusunda iptal edilmesinde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bununla birlikte, yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan şekilde, bir ihale sürecinin son aşamasına gelinmişken ihale sürecinde bulunmayan bir firmanın ihale konusu işi bedelsiz olarak yerine getirebileceğine yönelik dilekçesine istinaden ihtiyacın ortadan kalktığından bahisle idarenin takdir yetkisini kullanarak ihaleyi iptal etmesinin olağan bir durum olarak değerlendirilmemesi gerektiği, bu tercihin çeşitli riskleri de kaçınılmaz olarak ortaya çıkaracağı kabul edilmelidir. Techno Health Lab. Dia. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale konusu işi bedelsiz olarak yerine getireceğine dair taahhüdünün herhangi bir hukuki çerçeveye oturtulmamış olması, işin yürütülmesi sırasında birtakım olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olabileceği gibi, herhangi bir nedenle bu taahhüdün yerine getirilmemesi de sırf inceleme konusu ihalenin iptal edilmesine yönelik bir gerekçe oluşturulması amacıyla bu dilekçenin verilmiş olabileceğine yönelik kuvvetli bir kanaat oluşturacaktır. Böyle bir durumda da ihalenin iptaline karar verilmesine neden olan idare yetkililerinin idari ve hukuki sorumlulukları ortaya çıkacağından, bundan sonraki sürecin, daha açık bir ifadeyle Techno Health Lab. Dia. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale konusu işi bedelsiz olarak yerine getireceğine dair taahhüdünü inceleme konusu ihaleye ait İdari Şartname’de belirlenen standartlara kıyasla kabul edilebilir düzeyde yerine getirip getirmediğinin ihalenin iptaline karar verilmesine neden olan idare olan Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin üst idaresince takip edilmesi gerektiği hususunun üst idare konumunda bulunan Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Techno Health Lab. Dia. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihale konusu işi bedelsiz olarak yerine getireceğine dair taahhüdünü yerine getirip getirmediğinin takip edilmesi gerektiği hususunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Başvuru sahibinin ihalenin iptaline ilişkin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde “idarece gönderilen 11.06.2014 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin firmaları üzerinde kaldığının bildirildiği, 25.06.2014 tarihinde sözleşmeye davet yazısının ne zaman gönderileceği hakkında idareden bilgi talebinde bulunmaları üzerine idarece bu kez kendilerine “ihtiyacın ortadan kalkması nedeni ile Kamu İhale Kanunu’nun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesine istinaden kamu menfaati gereğince ihalenin iptal edildiğinin” belirtildiği, idare tarafından 10.01.2014 tarihinde 2013/179024 IKN’ ile aynı ihtiyacı karşılayan başka bir ihale yapılmış ve idare tarafından iptal edilmişken dolayısıyla da ihale konusu işe ilişkin ihtiyaç devam ederken ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmayacağı”şeklinde belirtilen iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca, ihalenin iptal işleminin uygun olduğuna ilişkin “İtirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin ihalenin iptaline ilişkin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Yöneticiliği tarafından gerçekleştirilen “Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne Bağlı Hastaneler İçin Kurulacak Olan 36 Aylık Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin fiyat teklifleri esas alınarak toplam 1.794.600,00 TL olarak hesaplandığı, bahse konu ihalede 9 adet ihale dokümanı satın alındığı, 21.05.2014tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 5 istekli tarafından teklif verildiği,

İdarece ihaleye ilişkin tekliflerin denetimi kapsamında yapılan inceleme uyarınca, iki isteklinin tekliflerinin “Teklifi Teknik Şartnameye Aykırı olduğu” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, bir isteklinin teklifinin de “Demonstranyona katılmadığı” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, bu işlemler sonrasında ihalede 1.288.440,00 TL ve 1.661.688,00 TL bedelli iki teklifin geçerli teklif olarak kaldığı, 30.05.2014 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Akgün Bilgisayar Program ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti’ nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Tenay Medikal ve Yazılım Donanım San. Tic. Ltd. Şti’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, kesinleşen ihale kararının 03.06.2014 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru sahibine gönderildiği, anılan isteklinin 25.06.2014 tarihli ve 4731 sayılı yazı ile idareye dilekçe ile başvurduğu, başvurusunda kesinleşen ihale kararının 11.06.2014 tarihinde kendilerine tebliğ edilmiş olduğu ve Kamu İhale Kanunu’nun 41. Maddesinde bahsi geçen sürelerin tamamlanmış olmasına rağmen taraflarına halen sözleşmeye davet yazısının iletilmediği ve ne zaman sözleşmeye davet edileceklerine ilişkin bilgi talep etmeleri üzerine idarece verilen 30.06.2014 tarihli cevap yazısında,

Kesinleşen ihale kararının katılımcı firmalara gönderildiğinin ve itiraz sürecinin 26.06.2014 tarihi mesai bitiminde sona erdiğinin, Ankara ili 2. Bölge Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nin 27.06.2014 tarihli ve 20085 sayılı yazısına istinaden ihale konusu hizmete ilişkin ihtiyacın ortadan kalkması sebebiyle Kamu İhale Kanunu’nun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmünce kamu menfaatleri doğrultusunda ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği,

Yine, ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerden Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 26.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı ihalesinde sözleşme imzalayan Techno Health Lab. Dia. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.06.2014 tarihinde idareye dilekçe vererek sözleşme süresince 13 sağlık tesisinin ihtiyacı bulunan ve alımına karar verilen Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetini ücretsiz olarak karşılamak istediğini belirttiği, Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin de Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Yöneticiliği’ne yazdığı 27.06.2014 tarih ve 20085 sayılı yazı ile; Techno Health Lab. Dia. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı işini ücretsiz olarak sunmak istediğine dair dilekçeden bahisle idarelerinin ihtiyacının uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla firmanın teklifi uygun bulunduğu için ihale yöntemi ile alımına gerek kalmadığı belirtilerek ihalenin iptal edilmesi gerektiğinin bildirildiği, ihale yetkilisi Ömer Şahin’in de 30.06.2014 tarihinde bu yazıya istinaden ihtiyacın ortadan kalktığı gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiği,

Anlaşılmıştır.

Şikayete konu ihaleye ilişkin ihale komisyonunca tekliflerin denetiminin yapılarak ihalenin sonuçlandırıldığı ve sonucun bildirilmesine ilişkin gerekçeli kesinleşen ihale kararının 03.06.2014 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla isteklilere bildirildiği, bu bildirim tarihi öncesinde başvuru sahibi tarafından 25.06.2014 tarihli dilekçe ile idareye başvuruda bulunarak, kesinleşen ihale kararının 11.06.2014 tarihinde kendilerine tebliğ edilmiş olduğu ve Kamu İhale Kanunu’nun 41 nci maddesinde bahsi geçen sürelerin tamamlanmış olmasına rağmen taraflarına halen sözleşmeye davet yazısının iletilmediği, ne zaman sözleşmeye davet edileceklerine ilişkin bilgi talep edildiği bu süreç sonrasında ihtiyacın ortadan kalması gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun düşmemektedir.

Kamu idarelerinde ihale sürecinin son safhası olan sözleşmenin imzalanması aşamasında hizmet bağışı alınamayacağı, bağış vereceği yönünde taahhüt beyan eden firmanın aynı zamanda aynı idarenin bir başka ihalesine ilişkin sözleşmesini yürüten firma olduğu ve bu açıdan idareye bağımlı olduğu, ihalede oluşan ekonomik açıdan en avantajlı teklif bedelinin 1.288.440 TL olduğu hususu göz önüne alındığında, özel sektörde ihale konusu iş konusunda faaliyetini sürdüren bir firma tarafından 1.288.440 TL gibi yüklü miktarda sebepsiz olarak bağış vereceği yönünde taahhüt beyanı yapılmasının anlaşılamadığı, bunun nedenlerinin, bağış beyan eden bu firmanın ya sözleşmesini yürüttüğü ihaleyi idareden fahiş fiyatla alması olduğu, veyahutta, beyan ederek gerçekleştireceği şikayete konu hizmet işinde bakım-onarım veya yeni donanım getirilmek sureti ile idareyi daha fazla külfete sokacağı hususları olduğu, konu bu açılardan ele alındığında mevzuat uyarınca, şikayete konu 03.06.2014 tarihinde ihale komisyon kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması ile ihalenin sürecinin son aşamasına gelindiği, sürecin son aşamasında aynı idarenin bir başka işinde yüklenici olan başka bir firma tarafından sebepsiz bağış yapılmasındaki beyanının iptal sebebi olarak görülmesinin Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkeler ile uyum sağlamadığı değerlendirildiğinden ihale sürecinin tamamlanmasından 27 gün sonra 30.06.2014 tarihinde şikayete konu ihalenin başkası tarafından bedelsiz olarak yapacağı yönündeki beyanı gerekçe gösterilerek iptal edilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

Diğer yandan, bu işlemlerin devlet ihalelerini bu yönüyle sıkıntıya sokacağı da değerlendirildiğinden konunun araştırılarak incelenmek üzere Başbakanlık Teftiş Kurulu’na bildirilmesinin de uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, başvuruya konu ihaleye ilişkin ihale iptal gerekçesinin yerinde olmadığı yönündekidüşüncemizle, Kurul çoğunluğunca verilen karara katılmıyoruz.

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi