Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İhaleye Katılamayacak OlanlarSGK veya Vergi Borcu

Sosyal güvenlik prim borcu olan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir mi?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2014/082
Gündem No : 46
Karar Tarihi : 17.12.2014
Karar No : 2014/UH.III-4070

Şikayetçi:

Beyza Otomasyon Tem. Gıda Turz. Bilg. Kul. Peyz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. (İdari Mercii Tecavüzü) (12.11.2014 tarih ve 2014/M.K-538 sayılı Kurul Kararı)

İhaleyi Yapan Daire:

Sağlık Bakanlığı Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi

Başvuru Tarih ve Sayısı:

09.07.2013 / 22808

Başvuruya Konu İhale:

2012/127783 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Beyza Otomasyon Tem. Gıda Turz. Bilg. Kul. Peyz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.,

VEKİLİ:

Av. Zeynep AKTUNA,

Meram Yolu Melikşah Mah. Şahbaz Sok. No: 3 Meram/KONYA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Başhekimliği,

Fatih Mahallesi Vehbi Kütükçü Caddesi No: 25 42600 Ilgın/KONYA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2012/127783İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 19.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni” ihalesine ilişkin olarak alınan 12.11.2014 tarihli ve 2014/MK-538 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı uyarınca gerçekleştirilen işlemler neticesinde başvuru sahibinin 09.07.2013 tarih ve 22808 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.07.2013 tarihli dilekçesindeki iddiaların esasının incelenmesine geçilmiş ve başvuruya ilişkin olarak 2013/2519-01 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, firmalarının 2012/127783 ihale kayıt numaralı ihale için 22.000 TL ve 2012/128676 ihale kayıt numaralı ihale için 17.000 TL tutarında geçici teminat yatırarak söz konusu ihalelere katıldığı, idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamada firmalarının kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunduğu tespit edilerek ve idarenin bilgi isteme yazısı neticesinde gönderilen SGK Konya Bölge Müdürlüğü’nün 12.11.2012 tarihli ve 19667771 sayılı yazısı gerekçe gösterilerek Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve geçici teminatlarının irat kaydedilmesine karar verildiği, idarenin işleminin haksız ve hukuka aykırı olduğu, zira 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10, 11 ve 17’nci maddeleri kapsamında sosyal güvenlik prim borcu olması halinde geçici teminatların irat kaydedileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

15.11.2014 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Mek Grup Temizlik Yemek Bil. İnş. Tar. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, idareye şikayet başvurusunun idarenin 20.03.2013 tarihli işlemi ile uygun bulunmadığı, idarenin kararının 15.04.2013 tarihinde şikâyetçiye bildirildiğinin Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 04.06.2013 tarihli ve E: 2013/716, K: 2013/652 sayılı idari merci tecavüzü kararı ekinde Kurum’a gönderilen dava dilekçesinden anlaşıldığı, anılan idari merci tecavüzü kararının sadece 2012/127783 İhale Kayıt Numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olduğu ve bu karar gereğince anılan ihaleye ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde alınan 17.07.2013 tarihli ve 2013/UH.IV-2942 sayılı Kurul kararı ile başvurunun süresinde yapılmadığı ve başvurunun şekil şartlarını taşımadığı (başvuru bedeli ve temsile yetkili olunduğuna ilişkin belgelerin dilekçeye eklenmediği) yönündeki tespitler nedeniyle başvurunun reddine karar verildiği tespit edilmiştir.

Bunun üzerine başvuru sahibi vekili tarafından 17.07.2013 tarihli ve 2013/UH.IV-2942 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen 20.10.2014 tarihli ve E: 2013/1169, K: 2014/119 sayılı kararda “başvurunun süre yönünden reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı ve itirazen şikayet başvuru bedelini Kurum hesaplarına yatırmak ve başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgeleri sunmak üzere idarece davacıya süre verilmesi gerektiği” ifade edilerek anılan Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığına karar verilmiştir. Anılan mahkeme kararına paralel olarak alınan 12.11.2014 tarihli ve 2014/MK-538 sayılı Kurul kararı ile, 17.07.2013 tarihli ve 2013/UH.IV-2942 sayılı Kurul kararı iptal edilmiş ve başvurunun süresinde yapıldığı kabul edilerek dilekçedeki şekil eksikliklerinin giderilmesi için başvuru sahibine süre verilmesine karar verilmiştir.

Bunun üzerine Kurum tarafından 17.11.2014 tarihli ve 20018 sayılı yazı ile dilekçedeki şekil eksikliklerinin verilen süre içerisinde tamamlanması hususu başvuru sahibi vekiline bildirilmiş, başvuru sahibi vekilinin 01.12.2014 tarih ve 40861 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ve ekinde yer alan belgeler ile şekil eksiklerinin süresi içerisinde tamamlanması üzerine dava dilekçesindeki 2012/127783 İhale Kayıt Numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı ihalesine ilişkin iddianın esasının incelenmesine geçilmiştir.

Başvuru sahibi Beyza Otomosyon Temizlik Gıda Turizm Bilgisayar Kullanım Peyzaj Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti. adına EKAP üzerinden yapılan sorgulamada kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunduğunun ihale komisyonunca tespit edilmesi üzerine, Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden isteklinin sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının ve ihalelere katılıp katılamayacağının bildirilmesi istenmiş, Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 12.11.2012 tarihli ve 19667771 sayılı cevabi yazısında adı geçen isteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunduğunun ve ihalelere katılamayacağının bildirilmesi üzerine isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve geçici teminatının gelir kaydedilmesine 15.11.2012 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile karar verildiği tespit edilmiştir.

İhale işlem dosyası kapsamında bulunan EKAP üzerinden yapılan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu sorgulaması çıktısından başvuru sahibi isteklinin ihale tarihi itibariyle 4.661,54 TL işsizlik borcu ve 44.130,88 TL prim borcu olmak üzere toplam 48.792,42 TL tutarında borcu olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu durumun teyit edilmesi amacıyla idarenin 09.11.2012 tarihli ve 2677 sayılı yazısı ile Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden söz konusu isteklinin Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre ihalelere katılıp katılamayacağı hususunda bilgi istenmiş, Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 12.11.2012 tarihli ve 19667771 sayılı yazısında konuya ilişkin olarak “İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine Müdürlüğümüzde 1121969.042 sicil sayılı dosyada işlem gören Beyza Otomasyon Tem. Gıda Turizm Bil. Kul. Peyzaj Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı işyeri ile ilgili olarak Türkiye genelinde yapılan araştırmada, Kurumumuza 18-19.10.2012 tarihi itibariyle 60.000,00 TL kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir.

İş bu yazı, ilgide kayıtlı dilekçeniz üzerine düzenlenmiş olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesi hükmüne istinaden söz konusu işyeri ihalelere katılamaz.” ifadelerine yer verilmiştir. Bunun üzerine idarece başvuru sahibi isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesine karar verilmiş olup, gereğinin yapılması için konu 18.11.2012 tarihli ve 3076 sayılı yazı ile Sağlık Kurumları 5 nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.

Konuya ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde

“…Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir…” hükmü,

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 51’inci maddesinde “(1) Kanunun10 uncu maddesinde yer alan hükümler gereğince;

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

aday ve istekliler ihale dışı bırakılır.

(2) İhale üzerinde kalan istekliden, birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin ihale usulüne göre son başvuru ve/veya ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler” başlıklı 17’nci maddesinde “17.6.1 İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı maddelerinde; İhale üzerinde kalan istekliden, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu ve bu belgelerin, ihale usulüne göre son başvuru ve/veya ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiği hükme bağlanmıştır…” açıklaması yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları çerçevesinde ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan aday veya isteklilerin ihale dışı bırakılmaları gerektiği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, teklif mektubunun 2’nci maddesinde ihale tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadıkları ve olmayacaklarının ve buna ilişkin belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağının taahhüt edildiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede ihale tarihi itibariyle anılan Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığı/olmayacağı başvuru sahibi istekli tarafından teklif mektubunda taahhüt edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin son fıkrasında “Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler” başlıklı 17’nci maddesinde ise

“17.6.3. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereğince, ihaleye katılan isteklinin teklifinin başka bir sebeple değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı, bu isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olup olmadığı veya ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir…” açıklaması yer almaktadır.

Dolayısıyla EKAP üzerinden yapılan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu sorgulaması ve Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 12.11.2012 tarihli ve 19667771 sayılı yazısı uyarınca başvuru sahibi isteklinin ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunduğunun anlaşılması nedeniyle başvuru sahibinin teklif mektubunun 2’nci maddesinde yer alan taahhüdünün gerçeğe aykırı hususlar içerdiği anlaşılmış olup, Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin son fıkrasında ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.6.3’üncü maddesinde yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca taahhüdü gerçeğe aykırı beyanlar içeren başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

KARŞI OY

İnceleme konusu ihalede,

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan, “firmalarının 2012/127783 ihale kayıt numaralı ihale için 22.000 TL ve 2012/128676 ihale kayıt numaralı ihale için 17.000 TL tutarında geçici teminat yatırarak söz konusu ihalelere katıldığı, idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamada firmalarının kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunduğu tespit edilerek ve idarenin bilgi isteme yazısı neticesinde gönderilen SGK Konya Bölge Müdürlüğü’nün 12.11.2012 tarihli ve 19667771 sayılı yazısı gerekçe gösterilerek Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve geçici teminatlarının irat kaydedilmesine karar verildiği, idarenin işleminin haksız ve hukuka aykırı olduğu, zira 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10, 11 ve 17’nci maddeleri kapsamında sosyal güvenlik prim borcu olması halinde geçici teminatların irat kaydedileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı” şeklindeki iddiasının incelenmesi sonucunda, başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesi ile Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan kararda, başvuru sahibi, Beyza Otomosyon Temizlik Gıda Turizm Bilgisayar Kullanım Peyzaj Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti. adına EKAP üzerinden yapılan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu sorgulaması ve Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 12.11.2012 tarihli ve 19667771 sayılı yazısı uyarınca başvuru sahibi isteklinin ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunduğunun anlaşılması nedeniyle başvuru sahibinin teklif mektubunun 2’nci maddesinde yer alan taahhüdünün gerçeğe aykırı hususlar içerdiği anlaşılmış olup, Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin son fıkrasında ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.6.3’üncü maddesinde yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca taahhüdü gerçeğe aykırı beyanlar içeren başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edilmektedir.

Uyuşmazlığa konu ihaleye ait İdari Şartnamenin “ İhale dışı bırakılma ve yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrası “ … İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıca, 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Kanun (un 23’üncü maddesi) ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10’uncu maddesinin sonuna,

“Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” şeklinde iki fıkra eklenmiştir.

Bu değişikliğin gerekçesi “Ge­ti­ri­len dü­zen­le­mey­le, iha­le­ye ka­tı­lım­da sos­yal gü­ven­lik prim bor­cu ve ver­gi bor­cu­nun kap­sa­mı­nın il­gi­li ku­rum­la­rın gö­rü­şü alı­na­rak Ku­rum­ca tes­pit edil­me­si hu­su­su dü­zen­len­mek­te­dir. Böy­le­ce, han­gi tür ve tu­tar­da ver­gi ve si­gor­ta prim bor­cu olan­la­rın iha­le dı­şı bı­ra­kı­la­ca­ğı­nın dü­zen­len­me­si ya­nın­da, ver­gi ve si­gor­ta bor­cu bu­lun­ma­dı­ğı­na iliş­kin bel­ge­le­rin su­nul­ma za­ma­nı ve han­gi ta­rih iti­ba­rıy­la bor­cun var­lı­ğı­nın iha­le dı­şı bı­ra­kıl­ma­yı ge­rek­ti­re­ce­ği gi­bi hu­sus­la­rın açık­lı­ğa ka­vuş­tu­rul­ma­sı ve uy­gu­la­ma­da kar­şı­la­şı­lan te­red­düt­le­rin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı amaç­lan­mak­ta­dır.

İkin­ci fık­ra ile ge­ti­ri­len dü­zen­le­mey­le ise, iha­le­ye ka­tı­lım aşa­ma­sın­da ara­nan bel­ge­ler­den Ku­rum ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­cek olan­la­rın, iha­le­ye ka­tı­lan her aday ve­ya is­tek­li ta­ra­fın­dan iha­le­ye ka­tı­lım aşa­ma­sın­da su­nul­ma­sı ye­ri­ne, aday ve­ya is­tek­li­ler­den bu du­rum­lar­da ol­ma­dık­la­rı­na da­ir bir ta­ah­hüt­na­me­nin alın­ma­sı ve bu­na iliş­kin ka­nıt­la­yı­cı bel­ge­le­rin iha­le üze­rin­de bı­ra­kı­lan is­tek­li ta­ra­fın­dan söz­leş­me­nin im­za­lan­ma­sı aşa­ma­sın­da su­nul­ma­sı­na iliş­kin dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da Ku­ru­ma yet­ki ve­ril­mek­te­dir. Böy­le­ce, iha­le­ye ka­tı­lım aşa­ma­sın­da ta­lep edi­len bel­ge sa­yı­sı­nın azal­tıl­ma­sı su­re­tiy­le bü­rok­ra­tik iş­lem­le­rin ve iha­le­ye ka­tı­lım ma­li­yet­le­ri­nin en aza in­di­ril­me­si he­def­len­mek­te­dir.” şeklinde belirtilmiştir.

Bu itibarla, İdari Şartname’nin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10’uncu maddesinin sonuna eklenen iki fıkranın gerekçesi gereğince, sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığına ilişkin kanıtlayıcı belgenin, ihale üzerinde kalan istekli için sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerektiği görülmektedir.

Somut olayda, idare tarafından, ihale kararı alınmadan, başvuru sahibinin prim borcu bulunduğu için değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedildiği anlaşılmıştır. Bu durumda, sözleşme imzalanması aşamasında sunulması gereken kanıtlayıcı belge konusu bir husus nedeniyle, ihale üzerinde kalmayan bir istekli için idarece yapılan bu işlemin hukuki dayanağının bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesigerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunun “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki kararına katılmıyorum.

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi