Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İş Ortaklığı

İş ortaklığı olarak ihaleye girildiğinde, pilot ortak iş bitmeden ortaklıktan ayrılabilir mi?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/067

Gündem No : 28

Karar Tarihi : 12.12.2018

Karar No : 2018/UY.II-2040

BAŞVURU SAHİBİ:

Kar Kardelen İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

VEKİLİ:

Av. Ali Yüksel ÖZMEN,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Nusaybin Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/356459 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Parke Döşeme Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Nusaybin Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 08.08.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yol Parke Döşeme Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kar Kardelen İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 15.10.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.10.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.11.2018 tarih ve 53453 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.11.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1649 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçelerinde özetle, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortaklarından birinin diğerine ihale işlemlerini yürütebilmesi için vekalet verdiği, vekaletnamede teklif zarfında sunulan iş ortaklığı beyannamesini imzalama yetkisinin verilmediği, ihale konusu iş için iş ortaklığının kurulması hususunda vekaletnamede açıkça bir yetkinin bulunması gerektiği, iş ortaklığının kurulması için özel bir yetki verilmeyen tarafından iş ortaklığı beyannamesinin imzalanmış olmasının mevzuata aykırı olduğu, söz konusu ortak tarafından atılan imzanın hukuki hiçbir geçerliliğinin bulunmadığı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Ortak girişimler” başlıklı 14’üncü maddesinde “Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş ortaklığı” başlıklı 32’nci maddesinde “1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle her türlü ihaleye katılabilir.

(2) İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

(3) İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır. ….” hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmelik’in “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından, …

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İhale ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: …

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, …” düzenlemesi yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümleri ve şartname düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde tüm hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere iş ortaklığı oluşturularak ihalelere katılınabileceği, bu iş ortaklığını tevsik etmek üzere teklifle birlikte iş ortaklığı beyannamesinin verilmesi gerektiği ve vekaleten ihaleye katılma halinde ise vekil adına düzenlenmiş olan noter onaylı vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede bahse konu ihaleye ilişkin olarak Orhan Çelikel-Abdurrahman Özçelik İş Ortaklığı tarafından 06.09.2018 tarihinde Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun incelenmesi sonucunda 26.09.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1775 sayılı Kurul kararının alındığı görülmüştür. Anılan kurul kararında “… teklif mektubunda idare adının “Nusaybin Belediye Başkanlığı Fen işleri Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına” şeklinde yazılmış olması gerekirken “Midyat Beldiye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına” şeklinde farklı yazılmış olduğu tespit edilmekle birlikte, aktarılan mevzuat hükmünde teklif mektubunun taşıması gereken zorunlu hususlar arasında idare adının teklif mektubunda bulunması şartının sayılmadığı ve başvuru sahibine ait teklif mektubunda yer alan ihale kayıt numarası ve ihale adı bilgisinin şikâyete konu ihaleye ait olduğu, bu çerçevede somut ihalede idare adının farklı yazılmasının başvuru sahibinin teklifinin bağlayıcılığı noktasında tereddüte sevk eden bir durum ortaya çıkarmadığı, bu nedenle de idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden Orhan Çelikel-Abdurrahman Özçelik İş Ortaklığına ait teklifin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” kararının verildiği görülmüştür.

26.09.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1775 sayılı Kurul kararı üzerine 04.10.2018 tarihli ihale komisyonu kararının alındığı ve Orhan Çelikel-Abdurrahman Özçelik İş Ortaklığı’nın ihale üzerinde bırakılan istekli, başvuru sahibi Kar Kardelen İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklif dosyasında yer alan iş ortaklığı beyannamesi incelendiğinde; iş ortaklığının pilot ortağının Orhan Çelikel, özel ortağının Abdurrahman Özçelik olduğu, her iki ortağa ilişkin ayrı ayrı kaşelerin bulunduğu ve kaşelerin üzerinde özel ortak Abdurrahman Özçelik’e ait imzaların bulunduğu görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklif dosyası incelendiğinde, Mardin 2. Noterliğince onaylı Abdurrahman Özçelik’e ait imza beyannamesi, Mardin 2. Noterliğince onaylı Abdurrahman Özçelik’in pilot ortak Orhan Çelikel tarafından vekil tayin edildiğini gösteren vekaletname ile Mardin 2. Noterliğince onaylı Orhan Çelikel’e ait imza beyannamesinin sunulduğu görülmüştür.

İsteklinin teklif dosyasında yer alan Mardin 2. Noterliğince onaylı 06.11.2017 tarihli ve 37526 yevmiye no’lu vekaletname incelendiğinde, vekil eden olarak Orhan Çelikel bilgisinin yer aldığı vekaletname üzerinde “ Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilinde bulunan bilumum ihalesine adıma katılmaya, Devlet ihale kanunu ile diğer yasalar gereğince resmi, askeri kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel şahısların açacakları ihalede açık artırma, eksiltme veya pazarlığa iştirak, kapalı zarf vermeye, tekliflerde bulunmaya, … ihale ile ilgili her türlü taahhütnameler, muvafakatnameler vermeye imzalamaya, …, ihale makamının talep edeceği her türlü belgeleri hazırlamaya, ihale makamına teslim etmeye, … ihale konusu iş ile ilgili tüm iş ve işlemleri yetkili mercilerde, ilgili resmi dairelerde ihale makamı nezdinde yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, … iş yerim ve faaliyet konumla ilgili olarak Maliye, Vergi Daireleri, SGK, Özel İdare, Belediyeler,… ve tüm resmi dairelerde özel ve tüzel kişiler nezdinde yapmam gereken bilumum işlemleri, başvuruları benim adıma yapmaya, bu işlerimle ilgi olarak istenilecek taahhütname ve muvafakatnameleri tanzim ve imzalamaya, bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye münferiden yetkili olmak üzere … baba adı İbrahim doğum tarihi … olan … T.C. Kimlik Numaralı Abdurrahman Özçelik tarafımdan vekil tayin edildi.” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

Aktarılan tespitler neticesinde iş ortaklığı beyannamesinin ihaleye ilişkin bir belge olduğu, iş ortaklığının özel ortağı Abdurrahman Özçelik’in pilot ortak Orhan Çelikel tarafından vekil tayin edildiği, söz konusu vekaletnamede, vekalet konusu işler kapsamında “ihalelerle ilgili işlemleri yapılması, taaahütnamenin ve muvakatnamenin hazırlanması, ihale makamları tarafından istenilen her türlü belgenin hazırlanması, ihale konusu işle ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması imzalanarak neticelendirilmesi, faaliyet konusu ile ilgili iş ve işlemlerin tüm resmi dairelerde yapılması” işlerinin de sayıldığı görüldüğünden teklif doyasında sunulan iş ortaklığı beyannamesinin pilot ortak adına özel ortak tarafından imzalanmasında aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca kamu ihale mevzuatında vekaletnamelerde iş ortaklığı beyannamesinin imzalanmasına münhasır bir ifadenin belirtilmesi gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla iş ortaklığı beyannamesinin pilot ortak Orhan Çelikel adına özel ortak Abdurrahman Özçelik tarafından imzalanmasında bir aykırılık olmadığı ve idarece yapılan değerlendirmenin uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.