Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İş OrtaklığıSGK veya Vergi Borcu

Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belgenin sadece pilot ortak tarafından verilmesi yeterli midir yoksa her bir ortak bu belgeleri sunmalı mıdır?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/042

Gündem No : 18

Karar Tarihi : 24.07.2018

Karar No : 2018/UH.I-1387

BAŞVURU SAHİBİ:

Atak Yemek Med. Tem. Gıda Ltd. Şti. – Timuroğlu Gıda İnş. Tem. Yem. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/125892 İhale Kayıt Numaralı “140,000 Adet, Dört Çeşit Öğle Ve Akşam Yemeği (Malzeme, Pişirme, Dağıtım, Yemek Öncesi Ve Sonrası Temizlik Dahil) Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 20.04.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “140,000 Adet, Dört Çeşit Öğle ve Akşam Yemeği (Malzeme, Pişirme, Dağıtım, Yemek Öncesi ve Sonrası Temizlik Dahil) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Atak Yemek Med. Tem. Gıda Ltd. Şti.-Timuroğlu Gıda İnş. Tem. Yem. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 08.06.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.06.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.06.2018 tarih ve 34857 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1045 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak sözleşme imzalanması için gerekli tüm belgelerin tamamlanarak idarede hazır bulunulduğu, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu yoktur belgelerinin sözleşme amacıyla idareye sunulduğu, başvuru ve geçerli olduğu tarihlerine bakıldığında belgelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesine uygun olduğu, sözleşme imzalanmasına engel bir durumun bulunmadığından tekliflerinin değerlendirmeye alınarak kendileri ile sözleşme imzalanması gerektiği, ihale komisyonunca alınan kararın mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “… Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 51’inci maddesinde “(1) Kanunun10 uncu maddesinde yer alan hükümler gereğince; …

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, …

aday ve istekliler ihale dışı bırakılır.

(2) İhale üzerinde kalan istekliden, birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.

(3) Ortak girişimlerde söz konusu belgelerin yukarıda öngörülen şekilde bütün ortaklarca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhale üzerinde kalan isteklilerin kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri sözleşmeden önce sunamaması” başlıklı 17.6’ncı maddesinde “….17.6.2. İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilecektir.

17.6.2.1. Anılan belgelerin isteklilerin “ihale tarihindeki” durumunu göstermesi gerektiğinden, isteklilerin ilgili idarelere (vergi daireleri, sosyal güvenlik il müdürlükleri vb.) yaptığı başvurularda bu belgeleri ihale tarihindeki durumlarını gösterecek şekilde istemeleri, adı geçen idarelerin de isteklilerin ihale tarihindeki durumunu gösterecek şekilde belgeleri düzenleyerek vermeleri gerekmektedir.

17.6.3. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereğince, ihaleye katılan isteklinin teklifinin başka bir sebeple değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı, bu isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olup olmadığı veya ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.

17.6.4. İhale üzerinde kalmasına rağmen süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin ise Kamu İhale Kanununun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve anılan Kanunun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerinden yasaklanması gerekmektedir. …” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, anılan Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ile kesinleşmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu, anılan belgelerin isteklilerin “ihale tarihindeki” durumunu göstermesi gerektiği dolayısıyla isteklilerce ilgili idarelere yaptıkları başvurularda bu belgeleri ihale tarihindeki durumlarını gösterecek şekilde düzenlenmesini istemeleri gerektiği,

ayrıca isteklinin ortak girişim olması halinde söz konusu belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerektiği,

söz konusu belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından ilgili yerlerden temin edilerek süresi içerisinde ihaleyi yapan idareye sunulması ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içerdiğinin anlaşılması halinde, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” Başlıklı 2’nci maddesinden ihale konusu hizmetin malzeme, pişirme, dağıtım, yemek öncesi ve sonrası temizlik dahil 140,000 adet dört çeşit öğle ve akşam yemeği hizmeti alımı olduğu anlaşılmıştır.

Anılan Şartname’nin “Sözleşmeye davet” başlıklı 39’uncu maddesinde “39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. …

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.” düzenlemesine,

Aynı Şartname’nin “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 41’inci maddesinde “41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.

41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.” düzenlemesine,

Başvuru sahibi isteklinin ortakları tarafından kaşelenip, imzalanarak teklif dosyası kapsamında idareye sunulan Birim Fiyat Teklif Mektubu üzerinde “…2)İhale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. Ayrıca ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü ve ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

İsteklilere gönderilen 30.04.2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin başvuru sahibi Atak Yemek Med. Tem. Gıda Ltd. Şti.-Timuroğlu Gıda İnş. Tem. Yem. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakılmasına, Royal Gıda Yem. Hiz. İnş. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği görülmüştür.

İdare tarafından 21.05.2018 tarihli yazıda “…ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır…” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibi isteklinin sözleşmeye davet edildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi İş Ortaklığı tarafından içerisinde ortaklarına ilişkin SGK ve Vergi Dairesi Müdürlüklerinden borçlarının bulunmadığında ilişkin belgeler dahil diğer belgeler ile sözleşmenin imzalanması gereken yasal sürenin son günü 31.05.2018 tarihinde idareye başvurulduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin pilot ortağı Atak Yemek Med. Tem. Gıda Ltd. Şti. tarafından sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına ilişkin Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 30.05.2018 tarihli ve 5134396 sayılı üzerinde “İlgilide kayıtlı dilekçeniz üzerine Türkiye genelinde yapılan araştırmada, Kurumumuza 30.05.2018 tarihi itibariyle kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcunuzun bulunmadığı tespit edilmiştir.

İş bu yazı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10’uncu maddesi hükmüne istinaden ihalelere katılmak amacıyla düzenlenmiş olup, hak ediş ödemelerin ve ilişiksizlik belgesi niteliğinde bulunmamaktadır. İş bu yazı 31.05.2018 tarihine kadar hüküm ifade etmektedir.” ifadelerinin yer aldığı belgenin sunulduğu görülmüştür.

Ayrıca anılan pilot ortak tarafından vergi borcu bulunmadığına ilişkin Ağrı Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğünün 30.05.2018 tarihli üzerinde “Aşağıda bilgileri yer alan mükellefin 30.05.2018 tarihi itibariyle vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.” ifadeleri yer alan belgenin sunulduğu görülmüştür.

Diğer taraftan, özel ortak Timuroğlu Gıda İnş. Tem. Yem. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından da benzer şekilde 30.05.2018 tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin iki belge sunulmuştur. İdarenin 12.07.2018 tarihli yazısı ile özel ortağa ilişkin söz konusu belgelerin ihale tarihi itibariyle düzenlenmiş hallerinin ihale işlem dosyasında gönderilmesinin sehven unutulduğu belirtilerek yazı ekinde gönderildiği dikkate alındığında özel ortak tarafından söz konusu iki belgenin ihale tarihi itibariyle düzenlenmiş hallerinin süresi içerisinde idareye sunulduğu ve özel ortak ile ilgili bir uyuşmazlığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

İdare tarafından söz konusu belgelerin incelemeye tabi tutulduğu, sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığı belgelerinin ihale tarihine ilişkin durumlarını gösteren belgeler olmadığı, söz konusu belgelerin ilgili kurumlar tarafından sonraki tarihlerde düzenlendiği, bu durumun istekliye bildirilmesine rağmen istekli tarafından sözleşmenin imzalanması gereken son gün 31.05.2018 tarihi saat 17:00 itibariyle sözleşmeyi imzalamaya engel olmayan belgelerin sunulmadığından sözleşmenin imzalanmadığı hususunun 31.05.2018 tarihinde idare tarafından tutanak altına alındığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından şikâyet ekinde yer alan Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 31.05.2018 tarihli ve 5215408 sayılı yazısında “İlgilide kayıtlı yazılarınız/dilekçeniz üzerine yapılan tetkiklerde Türkiye genelinde yapılan araştırmada Kurumumuza 20.04.2018 tarihi İtibariyle borcunuzun olmadığı tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 01.06.2018 tarihli ve 5229319 sayılı Iğdır Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hitaplı yazısında; Atak Yemek Med. Tem. Gıda Ltd. Şti.nin 20.04.2018 ihale tarihi itibariyle asgari ücretin tavanının 7,5 katı üzerinde borcu olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildiği görülmüştür.

Ayrıca Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 20.06.2018 tarihli ve 6243525 sayılı Iğdır Üniversitesi Hukuk Müşavirliğine hitaplı yazısında “…işverenin 30.05.2018 tarih ve 5133512 varide sayılı dilekçesine istinaden Müdürlüğümüzce Türkiye genelinde yapılan tetkiklerde 30.05.2018 tarihi itibariyle 22.5*2029,50=45.663,75TL borcun altında işverenin borcu olduğundan 30.05.2018 tarihi itibariyle sözleşme imzalamak için borcu yoktur yazısının verildiği ve bu yazının ihaleye katılmak için geçerli olduğu tespit edilmiştir.

Bilahare işveren 31.05.2018 tarih ve 5217450 varide sayılı dilekçesiyle de 20.04.2018 tarihi itibariyle sözleşme imzalamak için borcu yoktur yazısı talebinde bulunmuş olup; geriye yönelik yani 20.04.2018 tarihi itibariyle yeniden Türkiye genelinde yapılan tetkiklerde işveren şirketin 220.805,89TL borcunun bulunduğu ve bu borcun 90.491,43TL sinin 24.04.2018 tarihinde ve 89.897,88TL sinin de 30.05.2018 tarihinde işveren tarafından yatırıldığı ve 20.04.2018 tarihi geriye yönelik borçlarının ise yasal süre dışında yatırıldığından … 31.05.2018 tarih ve 5215408 sayılı yazımızla işverene verilen 20.04.2018 tarihi itibarile ihale katılmak ve bu tarihle sözleşme imzalamak için yazımızın sehven verildiği ve resmi geçerliliğinin bulunmadığını ayrıca 01.06.2018 tarih ve 5229319 sayılı yazımızla makamlarınıza bilgi verildiği…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, anılan Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına ilişkin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunlu belgelerin, isteklinin “ihale tarihindeki” durumunu göstermeleri gerektiği, isteklilerin de ilgili yerlere yaptıkları başvurularda bu belgelerin ihale tarihindeki durumlarını gösterecek şekilde düzenlenmesini istemeleri gerektiği anlaşılmıştır

Buna göre pilot ortak tarafından 30.05.2018 tarihi itibariyle kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcunun bulunmadığına ilişkin sunulan 30.05.2018 tarihli ve 5134396 sayılı belgenin 20.04.2018 ihale tarihine ilişkin olmadığı; idare tarafından sözleşmeye davet yazısının 21.05.2018 tarihinde tebliğ edildiği dikkate alındığında isteklinin gerekli şartları yerine getirerek sözleşmeyi imzalamaya gelmesi gereken son günü 31.05.2018 tarihi 17:00 saatine kadar ihale tarihinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına ilişkin resmi belgenin idareye sunulamadığı ve bu hususun da idarece tutanak altına alındığı; mevzuat gereği anılan tarihten sonra belge sunulmasına imkân bulunmadığı ve sözleşmenin imzalanamayacağı; SGK internet sitesi üzerinden temin edilen 01.06.2018 tarihli e-borcu yoktur belgesinin ise alındığı tarih göz önüne alındığında 31.05.2018 tarihine ilişkin kullanılamayacağı anlaşılmıştır.

Kaldı ki, Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün yukarıda aktarılan yazılarında pilot ortağın 20.04.2018 ihale tarihi itibariyle azami tutarın üzerinde borcunun bulunduğu ve 20.04.2018 tarihi itibariyle borcu bulunmadığına ilişkin 31.05.2018 tarihli ve 5215408 sayılı yazının sehven verildiğinden resmi geçerliliğinin bulunmadığı bilgileri bir arada değerlendirildiğinde anılan ortağın söz konusu taahhüdüne ilişkin mevzuatta öngörülen yükümlülükleri 31.05.2018 tarihi 17:00 saatine kadar yerine getiremediği anlaşılmış olup, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca idarenin 12.07.2018 tarihli yazısında pilot ortağın ihale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgenin sözleşme için teslim edilen dosyada yer almayıp, idareye yapılan şikâyet başvurusu ekinde bulunduğuna ilişkin bilgiler de dikkate alındığında pilot ortağın ihale tarihinde vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgenin de 31.05.2018 tarihi 17:00 saatine kadar kadar idareye sunulmadığı ve vergi borcuna ilişkin taahhüdün de yerine getirilemediği anlaşılmıştır.

Öte yandan, teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçici teminatının gelir kaydedildiğine ilişkin yazının idare tarafından başvuru sahibine 01.06.2018 tarihinde gönderildiği ve idare tarafından bu idari işleme ilişkin 10 günlük şikâyet süresi beklenilmesi gerekirken ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile 07.06.2018 tarihinde sözleşme yapıldığı dikkate alındığında şikâyet süresi beklenilmeden yapılan sözleşmenin usulüne uygun imzalanmadığı anlaşılmakla birlikte başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmediğinden bu hususun esasa etkili olmadığı değerlendirilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.