Salı, Temmuz 16, 2024
Kalite Belgeleri

Teknik şartnamede istenilen TSE belgesinin ihalede sunulmaması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2010/079

Gündem No : 36

Karar Tarihi : 27.12.2010

Karar No : 2010/UM.III-3946

Şikayetçi:

Çağlar Yemek Üretim Gıda Tekstil İnşaat Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Ali Emri 1. Sok. Olcay Apt. No: 4/17 Yenişehir/DİYARBAKIR

İhaleyi yapan idare:

Elazığ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Caddesi No: 113 23100 ELAZIĞ

Başvuru tarih ve sayısı:

08.12.2010 / 50888

Başvuruya konu ihale:

2010/539847 İhale Kayıt Numaralı “İşçi Ayni Giyim Yardımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.12.2010 tarih ve III.M.37.85.0259/2010-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Elazığ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 12.11.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İşçi Ayni Giyim Yardımı” ihalesine ilişkin olarak Çağlar Yemek Üretim Gıda Tekstil İnşaat Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.11.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.11.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.12.2010 tarih ve 50888 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.12.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İdari şartnamenin 7.7.6 ncı maddesinde herhangi bir belgenin sunulmasının istenmediği, 7.5.2 nci maddesinde ise istenen sanayi sicil belgesi, faaliyet belgesi ve yetkili satıcı belgesinin teklif dosyasında idareye sunulduğu, ancak teknik şartnamede geçen TSE belgesinin sunulmaması nedeniyle firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının hak kaybına neden olduğu ve kamu menfaatlerine ters düştüğü, bu belgenin teklifle beraber değil, ürünlerin muayene komisyonuna teslimi aşamasında sunulması gerektiği,

2) İdareye sunulan şikayet dilekçesinin tarihinin 23.11.2010 yazılacakken sehven 23.12.2010 olarak yazıldığı, idarenin bunu gerekçe göstererek başvuruyu reddettiği, halbuki gerçek durumun idare kayıtlarından açıkça görülebileceği,

3) Teklif dosyasında yer alan vekâletname ve imza beyannamesinde vekil tayin edilen kişinin “Mehmet Şükrü Adnan Çağlar” olarak belirtilmesine rağmen, idareye sunulan şikâyet dilekçesinin “Adnan Çağlar” tarafından imzalandığı gerekçesiyle başvurunun reddedildiği, bunun başvurunun reddedilmesini gerektirecek bir husus olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7.6 ncı maddesi boş bırakılmıştır. Dolayısıyla bu maddeye göre, kalite ve standarda ilişkin olarak idarece isteklilerin herhangi bir belge sunması istenilmemiştir.

İdari şartnamenin 7.5.2 nci maddesinde;“İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi…” düzenlemesi ve,

Teknik şartnamenin erkek ve bayan kışlık ayakkabılarına ve meşin gocuk ve meşin cekete ilişkin maddelerinde ise;

“1- Kışlık Ayakkabı (Erkek): Ayakkabılar, siyah renkli standart tipte üstü deri altı kauçuk ve TSE belgeli olacaktır.

2- Kışlık Ayakkabı (Bayan): Ayakkabılar, siyah renkli standart tipte üstü deri altı kauçuk ve TSE belgeli olacaktır…

6-Meşin Gocuk: Siyah renkte ceket üstüne giyilebilecek 1.sınıf 1. Kalite (TSE) belgeli deri meşin düz kaban tipi olacak.

7-Meşin Ceket: Siyah renkte 1. Sınıf 1. Kalite yanda iki cep ve sol göğüste bir cep olacaktır. (TSE Belgeli)” düzenlemesi bulunmaktadır.

Teknik şartnamede, kışlık ayakkabı (erkek), kışlık ayakkabı (bayan), meşin gocuk ve meşin ceketin TSE belgeli olması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7.6 ncı maddesi ise boş bırakılmış olup, kalite ve standarda ilişkin herhangi bir belgenin sunulması, ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla idari ve teknik şartnamedeki anılan düzenlemelerden, bu malzemelere ilişkin TSE belgelerinin sunulmasının ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, ancak isteklilerce teklif edilecek ve sözleşme yapıldıktan sonra idareye teslim edilecek giyim malzemelerinin TSE belgeli olması gerektiğinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

İdare tarafından gönderilen belgeler üzerinden yapılan incelemede başvuru sahibi isteklinin idareye şikayet başvuru dilekçesinin sağ üst köşesinde yer alan tarihin 23.12.2010 olduğu tespit edilmiştir. Ancak dilekçenin aynı sayfasında “Şikayet başvuru nedenleri, konusu işlemin/durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih” kısmında şikayet başvuru tarihi, 23.11.2010 olarak yer almaktadır.

Diğer taraftan idare, kesinleşen ihale kararını başvuru sahibi istekliye 12.11.2010 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermiş, başvuru sahibi istekli ise bunu 22.11.2010 tarihinde tebellüğ etmiştir. Bu durumda, bildirimin 12.11.2010 tarihinde istekliye iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiği dikkate alındığında, Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesine göre, kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihinin 19.11.2010 tarihi olarak kabul edilmesi ve dolayısıyla isteklinin kesinleşen ihale kararındaki hususlardan bu tarihte haberdar olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan istekli, kesinleşen ihale kararını tebellüğ ettikten sonra idareye şikayet başvurusunda bulunmuştur. İdare ise bu başvuruya 26.11.2010 tarihli yazı ile cevap vermiştir. Dolayısıyla idarece gönderilen belgeler üzerinden şikayet dilekçesinin idarenin kayıtlarına hangi tarihte girdiği tam olarak tespit edilemese bile, başvurunun en geç 26.11.2010 tarihinde yapılmış olduğu ortadadır. Kamu İhale Kanununun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesine göre başvuru sahibi isteklinin, kesinleşen ihale kararının itibari tebliğ tarihi olan 19.12.2010 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde şikayet başvurusunda bulunma hakkı olduğu değerlendirildiğinde idareye şikayet başvurusunun süresi içerisinde yapıldığı ve bu nedenle şikayet başvurunun reddedilmesinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru sahibi isteklinin ihaleye katılmak için sunduğu belgeler üzerinde yapılan incelemede, birim fiyat teklif mektubu ile eki birim fiyat teklif cetvelinin altında başvuru sahibi isteklinin kaşesi ve imzanın bulunduğu, isim kısmında ise firma vekili “M. Ş. Adnan Çağlar” isminin yazılı olduğu tespit edilmiştir. Başvuru sahibi firmanın Diyarbakır 1 inci Noterliği tarafından düzenlenen 25.07 2008 tarih ve 31022 numaralı imza sirkülerinde “Mehmet Faruk Çağlar”ın şirket müdürü olarak seçildiği ve şirket ana sözleşmesi gereğince yapılabilecek her türlü muameleyi yapmaya yetkili olduğu ifade edilmiştir. Yine başvuru belgeleri arasında idareye sunulan Diyarbakır 1 inci Noterliği tarafından düzenlenmiş 25.07 2008 tarih ve 31024 numaralı vekaletnamede başvuru sahibi firma adına teklif vermek ve itirazlarda bulunmak da dahil olmak üzere bir çok konuda “Mehmet Şükrü Adnan Çağlar”ın vekil tayin edildiği belirtilmektedir. Yine teklif dosyası kapsamında, Diyarbakır 1 inci Noterliği tarafından düzenlenmiş 12.09.2008 tarih ve 26792 numaralı “Mehmet Şükrü Adnan Çağlar”a ait imza beyannamesi de bulunmaktadır.

Diğer taraftan başvuru sahibi firmanın idareye sunduğu şikayet dilekçesinin altında başvuru sahibi isteklinin kaşesi ve imzanın bulunduğu, isim kısmında ise firma vekili “Adnan Çağlar” isminin yazılı olduğu tespit edilmiştir. İdareye başvuru dilekçesinin ekinde, teklif ekinde sunulan imza sirküleri, vekaletname ve imza beyannamesinin birer örneği de bulunmaktadır. Teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, idareye şikayet başvuru dilekçesi ve başvuru sahibi istekli vekili “Mehmet Şükrü Adnan Çağlar”ın imza beyannamesinde yer alan imzaların büyük ölçüde benzerlik taşıdığı değerlendirilmiştir.

Dolayısıyla, belgeler üzerinde yer alan imzaların benzerliği ve anılan kişinin isminin uzunluğu dikkate alındığında, imza beyannamesinde ilgili kişinin ismi “Mehmet Şükrü Adnan Çağlar” iken, teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde “M. Ş. Adnan Çağlar” ve idareye şikayet başvuru dilekçesinde ise “Adnan Çağlar” olarak yazılmasının kısaltma amacına yönelik olduğu değerlendirildiğinden, başvuru sahibi isteklinin şikayet başvurunun bahse konu gerekçelerle reddedilmesinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinin son fıkrasında;“İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmü ve,

Aynı Kanunun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise;“Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmez.” hükmü bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihalede, idarece 26.11.2010 tarihli işlemle şikâyetin reddine karar verilmiş olup, bu karar 30.11.2010 tarihinde başvuru sahibi istekliye tebliğ edilmiştir. Anılan Kanun hükmüne göre başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden sözleşmenin imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden 06.12.2010 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edildiğinden, sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak imzalandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Çağlar Yemek Üretim Gıda Tekstil İnşaat Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.