Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Şikayet

İhale dokümanı satın almayanlar pazarlık ihalesine şikayet başvurusunda bulunabilir mi?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2016/051

Gündem No : 36

Karar Tarihi : 09.09.2016

Karar No : 2016/UY.IV-2347

Şikayetçi :

Solarpower Enerji Elektronik Üretim A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

Bayburtlu Enerji Üretim A.Ş.

Başvuru Tarih ve Sayısı:

06.09.2016 / 51111

Başvuruya Konu İhale:

2016/332469 İhale Kayıt Numaralı “Bayburtlu Enerji Üretim Aş 4X1144 Kwp Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali İle Elektrik Üretim Tesisi Yapım İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER

BAŞVURU SAHİBİ:

Solarpower Enerji Elektronik Üretim A.Ş.,

Armağanevler Mahallesi Samanyolu Cad. No:32/1 Ümraniye/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bayburtlu Enerji Üretim A.Ş.,

Cumhuriyet Caddesi No: 33 69000 BAYBURT

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/332469 İhale Kayıt Numaralı “Bayburtlu Enerji Üretim A.Ş. 4X1144 Kwp Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali ile Elektrik Üretim Tesisi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bayburtlu Enerji Üretim A.Ş. tarafından 01.09.2016 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Bayburtlu Enerji Üretim A.Ş. 4X1144 Kwp Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali ile Elektrik Üretim Tesisi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 06.09.2016 tarih ve 51111 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2071 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; 13.07.2016 tarihinde düzenlenen 2016/234444 İKN’li ihaleye katılım gösterdikleri ve sonucunda yüksek fiyat olması nedeniyle ihalenin iptal edildiği, yeniden gerçekleştirilen 2016/332469 İKN’li ihalenin ise EKAP üzerinden görülmediği ve sadece davetlilere açık olduğunu tahmin ettikleri, bu iş ile ilgili yaklaşık 4-5 ay süren emek ve çalışmalarından dolayı firmalarının davet edilmemesini kabul etmedikleri, ihalenin iptalini ve katılımın herkese açık olmasını ya da kendilerinin de resmen davet edilmesini talep ettikleri iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmüne,

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

Anılan Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. İlan yapılmayan ihalelerde, ihale dokümanı sadece idare tarafından davet edilenlere satılır. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

b) Başvuru ehliyeti,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Söz konusu Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.

(2) Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle idareye veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu mercie yahut yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrası ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde yer alan düzenleme gereğince, aday, istekli ve istekli olabileceklerin, şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri düzenlenmiştir. Başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi, aday veya istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz değilse başvuru ehliyeti bulunmamaktadır. İdareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.

Şikayet konusu 2016/332469 İKN’li ve 21/c pazarlık usulü ile yapılan ihalede başvuru sahibi ihale doküman almadığı için istekli olabilecek sıfatını haiz olmadığından başvuru sahibinin başvuru ehliyetinin olmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına uygun olmadığı, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği, onaysız imza sirküleri sureti sunulduğu, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilen diğer hususlardır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.