Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Personel Çalıştırılması Öngörülen

İşçilik hesaplama modülünün kullanması zorunlu mudur?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/009

Gündem No : 23

Karar Tarihi : 15.02.2017

Karar No : 2017/UH.I-558

Şikayetçi :

Şirince Temizlik Gıda Taşımacılık İnş. Teks. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Narlıdere Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

26.01.2017 / 5341

Başvuruya Konu İhale:

2016/529552 İhale Kayıt Numaralı “Narben Eğitim Merkezine Eğitim Hizmetleri Vermek Üzere Tam Zamanlı 15 Adet Eğitmen-Öğretmen -Öğretici” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Şirince Temizlik Gıda Taşımacılık İnş. Teks. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

Halkapınar Mah. 1203/11 Sokak No: 3/101 Konak/İZMİR

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Narlıdere Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,

Huzur Mithatpaşa Caddesi No: 447 35320 Narlıdere/İZMİR

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/529552 İhale Kayıt Numaralı “Narben Eğitim Merkezine Eğitim Hizmetleri Vermek Üzere Tam Zamanlı 15 Adet Eğitmen-Öğretmen -Öğretici” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Narlıdere Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 03.01.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Narben Eğitim Merkezine Eğitim Hizmetleri Vermek Üzere Tam Zamanlı 15 Adet Eğitmen-Öğretmen-Öğretici” ihalesine ilişkin olarak Şirince Temizlik Gıda Taşımacılık İnş. Teks. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin 19.01.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.01.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.01.2017 tarih ve 5341 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.01.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/291 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Sınır değerin altında kalan tekliflerin sorgulama yapılmadan reddedilmesinin ihale dokümanına aykırı olduğu, personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kullanılması zorunlu olan KİK İşçilik Hesaplama Modülü’nün şikâyete konu ihale tarihi (03.01.2017) itibarı ile 2017 yılı brüt asgari ücret verilerini kullandıracak şekilde güncellenmemiş olması sebebiyle tekliflerinin anılan tarihte kullanıma açık olan ve 2016 yılı brüt asgari ücret verilerini kullandıran İşçilik Hesaplama Modülü kullanılmak suretiyle hazırlandığı, idarenin yaklaşık maliyeti 2017 yılı için açıklanan yeni brüt asgari ücret verilerine göre güncellediği, bu sebepten de tekliflerinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından yaklaşık maliyet güncellenebiliyorsa, eski asgari ücrete göre verilen tekliflerin de güncellenmesi gerektiği, İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46.1’inci maddesinde yükleniciye fiyat farkı ödeneceği düzenlendiği, fiyat farkı yönetmeliğinden İdari Şartname’ye göre hesaplanan brüt maliyet ile uygulama ayı arasındaki farkın ödeneceğinin anlaşıldığı dolayısıyla ihalede fiyat farkı verilmesi gerektiği, ancak işin süresi dikkate alındığında eğer 2017 yılı asgari ücretleri doğrultusunda değerlendirme yapılacaksa fiyat farkının verileceğinden söz edilemeyeceği, fiyat farkının verileceği maddesi işin ilan edildiği 2016 yılı şartları ile teklif verilmesi gerektiği kanaati oluşturduğu, hem 2017 yılı fiyatları ile teklif veren firmaların tekliflerinin sınır değer kabul edilmesi, hem de İdari Şartnamede fiyat farkının verileceği ile ilgili düzenleme yapılmasının birbiri ile çelişen hukuki bir durum oluşturduğu, ihalede 3 defa zeyilname düzenlendiği ve ihale tarihinin bir defa ertelendiği ve bu durumun isteklilerden yarısından fazlasının hak kaybına sebep olduğu,

2) İhaleye 10. sırada teklif veren Rena Taş. İnş. Tem. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti ile ilgili ihale kararında hiçbir bilgiye rastlanmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Eşik değerler” başlıklı 8’inci maddesinde “Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında üçyüzmilyar Türk Lirası. (Birmilyonyetmişüçbinbeşyüzyirmibeş Türk Lirası)

b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında beşyüzmilyar Türk Lirası. (Birmilyonyediyüzseksendokuzbinikiyüzonüç Türk Lirası)

c) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onbirtrilyon Türk Lirası. (Otuzdokuzmilyonüçyüzaltmışikibindokuzyüzyirmi Türk Lirası)” hükmü,

Aynı Kanunu’nun “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.

c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması zorunludur.

(5) Aşağıdaki işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.

a) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ve Kanunun 21 nci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri.

b) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri.

c) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “…(5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “İşçilik maliyetlerindeki değişiklik” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin idari şartnameye göre ihale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki fark, 5 inci madde uygulanmaksızın ödenir veya kesilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

78.29.(Ek: 07/06/2014-29023 R.G./48. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30.(Ek: 07/06/2014-29023 R.G./48. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) (Değişik: 25/10/2014-29156 R.G./2. md., Geçerlilik: 11/9/2014) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: NARBEN EĞİTİM MERKEZİNE EĞİTİM HİZMETLERİ VERMEK ÜZERE TAM ZAMANLI 15 ADET EĞİTMEN-ÖĞRETMEN -ÖĞRETİCİ

b) Miktarı ve türü:

15 KİŞİ EĞİTMEN HİZMETİ

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: BELEDİYEMİZ NAR-BEL EĞİTİM MERKEZİ

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde; 25.1. Ulaşım, Sigorta Vergi, Resim Ve Harç Giderleri Teklif Fiyata Dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1.GRUP EĞİTMEN ((Asgari Ücretin % 50 Fazlası) KİŞİ / AY 5 KİŞİ X 7 AY

2. GRUP EĞİTMEN ( Asgari Ücretin % 40 Fazlası) KİŞİ/AY 5 KİŞİ X 7 AY

3. GRUP EĞİTMEN ( Asgari Ücretin % 30 Fazlası) KİŞİ/ AY 2 KİŞİ X 7 AY

4 GRUP EĞİTMEN (Asgari Ücretin % 20 Fazlası) KİŞİ/AY 3 KİŞİ X 7 AY

Resmi tatilllerde eğitmen çalıştırılmayacaktır.

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Eğitmen Hizmeti İşi İçin İş Kazalarıyla İlgili Meslek Hastalıkları Sigorta Primi % 2 Olarak Uygulanacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde; “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Yükleniciye fiyat farkı verilecektir. 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına ilişkin esaslarda belirtilen hususlara göre işlem yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

10.01.2017 tarihli ihale komisyonu kararında “…İşe ait ihale dokümanında, Sınır değer altında kalan tekliflerin sorgulama yapılmadan reddedilmesi yönünde düzenleme yapıldığından, komisyonumuzca teklif sınır değer altında olduğu tespit edilen istekli(ler) ŞİRİNCE TEMİZLİK GIDA TAŞ. İNŞ. TEKS. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. İçin aşırı düşük sorgulaması yapılmadan teklifleri değerlendirme dışı bırakılmıştır…” ifadeleri yer almaktadır.

İdare tarafından düzenlenen 20.01.2017 tarihli şikâyete cevap yazısında; “Personel çalıştırılmasına dayalı işte, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu maddesi gereği asgari işçilik maliyetinin altında teklif veren isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.” ifadeleri yer almaktadır.

03.01.2017 tarihinde gerçekleştirilen ve 13 istekli tarafından katılım sağlanan ihalede 10.01.2017 tarihli ihale komisyonu kararı ile 7 isteklinin teklifinin, teklifleri sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle, bir isteklinin teklifinin ise geçici teminat mektubunun usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Kuzeymen Sos. Hizm. Tem. Gıd. İnş. Taah. Tur. Taş. Oto. Kuaför. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi, Ecf Grup İnş. Elek. Taah. Tem. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiş olduğu anlaşılmaktadır.

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu, dolayısıyla personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarının sınır değer olarak kabul edileceği, şikâyete konu ihalede hesaplanan yaklaşık maliyet tutarının Kanun’un 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısının altında olduğu görülmüştür.

Yukarıda aktarılan Yönetmelik’in 59’uncu maddesinde eşik değerin yarısına kadar olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde ihalenin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır. Şikâyete konu ihalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısının altında olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olduğu dikkate alındığında, mezkûr ihalenin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın en düşük teklif sahibi üzerinde bırakılması gerekmektedir.

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinin de yukarıya aktarılan yönetmelik hükmüne uygun bir şekilde ihalenin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandıracağının düzenlendiği anlaşılmıştır.

Mevcut durumda ihale komisyonu kararındaki ifadelerinden her ne kadar teklifi sınır değerin altında kalan 7 isteklinin tekliflerinin sınır değerin altında olduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılsa dahi, idarenin şikâyete vermiş olduğu cevaptan bu isteklilerin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla her ne kadar ihale komisyonu kararında yazılan değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri mevzuata uygun görülmese dahi isteklilerin asıl elenme gerekçelerinin idarenin şikâyete cevap yazısından anlaşıldığı, ihale komisyonu kararında değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin hatalı olarak belirtilmesinin esasa etkili olmadığı anlaşılmış başvuru sahibi isteklinin iddiasının bu kısmı uygun bulunmamıştır.

Yapılan incelemede, asgari ücret tespit komisyonu tarafından 2017 yılı için brüt asgari ücretin 29.12.2016 tarihinde alınan kararla belirlendiği, kararın 30.12.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, dolayısıyla idarelerce 2017 yılında yapılacak ihalelerde yaklaşık maliyetin 2016 yılına ait brüt asgari ücret verileri esas alınarak hazırlanmış olması durumunda Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi doğrultusunda yaklaşık maliyetlerin güncellenmesi gerekmektedir. Şikayete konu ihalede, ihale komisyonu tarafından 02.01.2017 tarihli yaklaşık maliyet güncelleme tutanağı tutulduğu, söz konusu tutanaktan yaklaşık maliyetin brüt aşari ücrette 01.01.2017 tarihinde artış olduğu gerekçesi ile yukarıya aktarılan Yönetmelik maddesine uygun şekilde güncellendiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu internet sitesi üzerinden yayımlanan İşçilik Hesaplama Modülü’nün 03.01.2017 tarihinde 2016 verilerine göre hesap yapabildiği ve kendilerince bu modül kullanılarak teklif verilmesi zorunlu olduğu, idarenin ise yaklaşık maliyeti 2017 yılı için açıklanan yeni brüt asgari ücret verilerine göre güncellediği, bu sebepten de tekliflerinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından yaklaşık maliyet güncellenebiliyorsa, eski asgari ücrete göre verilen tekliflerin de güncellenmesi gerektiğinden bahisle idarenin işleminin mevzuata uygun olmadığı yönündeki iddiası yukarıda aktarılan tespitler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde incelendiğinde,

Tebliğ’in 79.3.3’üncü maddesi uyarınca İşçilik Hesaplama Modülü’nün “tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında” kullanılmasının zorunlu olduğu, diğer bir ifadeyle idarelerce tekliflerin değerlendirilmesi işlemi esnasında yapılacak hesaplamalarda bahse konu modülün idarelerce kullanılmasının zorunlu olduğu, mevzuatta istekliler için ise böyle bir zorunluluğun bulunmadığı,

asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında isteklilerin basiretli bir tacir gibi davranarak mevzuatta ayrıntılarına yer verilen hesap adımlarını kullanmak suretiyle tekliflerini hazırlayabilecekleri, nitekim şikâyete konu ihaleye katılan isteklilerden bir kısmının teklifinin sınır değerin üzerinde olmasının “İşçilik Hesaplama Modülü” kullanılmaksızın sınır değerin üzerinde teklif verilebileceğini gösterdiği, ayrıca idarelerin isteklilerin tekliflerinin 2016 yılı brüt asgari ücret verileri kullanılmış olabilir gerekçesiyle tekliflerinin güncelleme gibi bir görev ve yetkilerinin olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu kısmı uygun bulunmamıştır.

Başvuru sahibinin İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46.1’inci maddesinde yükleniciye fiyat farkı ödeneceği düzenlendiği, fiyat farkı yönetmeliğinden İdari Şartname’ye göre hesaplanan brüt maliyet ile uygulama ayı arasındaki farkın ödeneceğinin anlaşıldığı dolayısıyla ihalede fiyat farkı verilmesi gerektiği, ancak işin süresi dikkate alındığında eğer 2017 yılı asgari ücretleri doğrultusunda değerlendirme yapılacaksa fiyat farkının verileceğinden söz edilemeyeceği, fiyat farkının verileceği maddesi işin ilan edildiği 2016 yılı şartları ile teklif verilmesi gerektiği kanaati oluşturduğu, hem 2017 yılı fiyatları ile teklif veren firmaların tekliflerinin sınır değer kabul edilmesi, hem de İdari Şartnamede fiyat farkının verileceği ile ilgili düzenleme yapılmasının birbiri ile çelişen hukuki bir durum oluşturduğu ve bu durumun isteklilerden yarısından fazlasının hak kaybına sebep olduğuna yönelik iddiasına ilişkin yapılan değerlendirmede;

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “İşçilik maliyetlerindeki değişiklik” başlıklı yukarıda aktarılan 6’ncı maddesinde yer alan açıklama doğrultusunca, idarelerce fiyat farkı ödemelerinin ancak ödeme ayı ile ihale tarihi arasında brüt asgari ücret arasında bir fark olması durumunda gerçekleştirilebileceğinin açık olduğu anlaşılmaktadır.

İhale tarihi (03.01.2017) itibarı ile 2017 yılı brüt asgari ücretinin geçerli olacağı ve işin süresinin 7 ay olduğu dikkate alındığında söz konusu ihalede işçilik ücretlerinde dair bir fiyat farkı ödenmeyeceği anlaşılmaktadır. Ancak ihale tarihinin zeyilname ile 28.12.2016 tarihinden 03.01.2017 tarihine ertelendiği ve idari şartnamedeki fiyat farkı düzenlenmesinin eski ihale tarihi dikkate alınarak yapıldığı, kaldı ki, söz konusu İdari Şartname düzenlemesinde fiyat farkı verileceği düzenlense dahi aynı idari şartname maddesinde 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına ilişkin esaslarda belirtilen hususlara göre işlem yapılacağının da düzenlendiği dolayısıyla bu düzenlemenin her şartta fiyat farkı düzenleneceği manasına gelmeyeceği açıktır. Söz konusu idari şartname düzenlemesi ve ihalede birkaç defa zeyilname yapılmış olması isteklileri tereddüde düşürecek ve ihale tarihinde geçerli olmayan 2016 asgari ücretine göre teklif verilmesine sebep olacak nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır. Yapılan tespitler neticesinde başvuru sahibinin iddiasının bu kısmı da uygun bulunmamıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “…

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.…” hükmü,

“Başvuru üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 15’inci maddesinde “…(1) Kuruma yapılan başvurular, öncelikle 16 ncı madde çerçevesinde incelenir…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir”. hükmü bulunmaktadır.

Başvuru sahibi isteklinin itirazen şikâyet başvurusunda herhangi bir belge adı veya yeterlik kriteri açıkça belirtilmeksizin yalnızca Rena Taş. İnş. Tem. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti ile ilgili ihale komisyonu kararında herhangi bir bilgi olmadığı yönündeki şikayetinin iddia niteliğinde olmadığı, ihale komisyonu kararında Rena Taş. İnş. Tem. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti ile ilgili bilgi olmamasının başvuru sahibinin hak ve menfaat kaybına uğratmayacağı ve incelemeye konu bir uyuşmazlık bulunmadığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.