Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Personel Çalıştırılması Öngörülen

Malzemeli yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti işinde, çalıştırılacak personel sayısının ihale dökümanında belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2008/076

Gündem No : 79

Karar Tarihi : 01.12.2008

Karar No : 2008/UH.III-4903

Şikayetçi :

Anadolu İkram Taahhüt San. ve Tic. A.Ş., 10026 Sok. Atatürk Organize San. Böl. No.2 Çiğli / İZMİR

İhaleyi yapan idare:

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi,Pir Sultan Mah. Çetin Emeç Cad. 27500 Şehitkamil / GAZİANTEP

Başvuru tarih ve sayısı:

30.10.2008 / 30260

Başvuruya konu ihale:

2008/156007 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.11.2008 tarih ve III.H.45.35.0169/2008-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi tarafından 20.10.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Anadolu İkram Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.’nin 23.10.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.10.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.10.2008 tarih ve 30260 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İhale ilanında ve idari şartnamede işin yapılacağı yer Şehit Kamil Devlet Hastanesi olarak belirtildiği halde, teknik şartnamede yemek pişirme işleminin yükleniciye ait üretim yerinde yapılacağı ve hastanede servis edileceğinin belirtilmesinin teklif verilmesini engelleyen bir çelişki oluşturduğu,

2) İhale dokümanında çalıştırılacak personel sayısının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiası ile ilgili olarak, idarenin 16.10.2008 tarihli yazısında,

“..

İdari şartnamenin 2. maddesi d bendinde belirtilen yer kurumumuzun yemek hizmetini alacağı yerdir. Bütün ihale dokümanlarında idari şartnamenin 2. maddesi d bendi, işin hazırlanacağı yeri değil hizmetin ifa edileceği yeri işaret eder. Kaldı ki teknik şartnamenin 2. maddesinde işin nerede hazırlanıp, nerede dağıtım yapılacağı ve bulaşıkların nerede yıkanacağı açıkça belirtilmiştir. ihale dokümanının bir bütün olduğu göz önüne alındığında, idari şartnameyle teknik şartnamenin çelişmediği, aksine teknik şartnamenin idari şartnamenin ilgili maddesini açıklar nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.

….

Hususlarına yer verilmiştir.

İdari şartnamenin 2. maddesinde,

“İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonrası Hizmetleri Alımı

d) Yapılacağı yer: Şehitkamil Devlet Hastanesi

…”

olarak belirtilmiştir. Aynı husus ihale ilanında da ifade edilmiştir.

Teknik şartnamenin “İşin Niteliği ve Şekli” başlığı altında;

“Yemek pişirmede kullanılacak tüm araç ve gereç ve tüm gıda maddeleri müteahhit firmaya ait olmak üzere Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi ünitelerinde yatan hasta ile hastane personeline yemek pişirme, servis yapma ve bulaşık yıkama işidir.”,

“İşin Yapılma Yeri” başlığı altında;

“Yemek pişirme işlemi normal yemekler, diyet yemekleri, kahvaltılar ve ara öğünler firmanın üretim yerinde hazırlanacak ve saatinde hastaneye getirilecektir. Servis ve bulaşıklar hastane yemekhanesi ve mutfağında yapılacaktır.”

Düzenlemeleri yapılmıştır.

Dolayısıyla, ihale konusu yemek işi kapsamında yer alan öğünlerin isteklinin mutfağında hazırlanacağı ve idarenin adresinde servis edileceği ihale dokümanından açık olarak anlaşıldığından bu iddia uygun bulunmamıştır.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiası ile ilgili olarak, idarenin 16.10.2008 tarihli yazısında,

“… İhale dokümanında anahtar teknik personel açıkça belirtilmiştir. Onun dışındaki personelle ilgili olarak, ihale dokümanında personel sayısının belirtilmemesinin sebebi ihalemiz personel çalıştırılmasına yönelik bir ihale olmadığından firmanın çalıştıracağı eleman sayısı kurumumuzu bağlamamaktadır.

Çünkü hizmetin ifası aşamalarında firma ister fabrikasyon sistemi kullanıp eleman sayısını azaltabilir, isterse de insan gücü kullanabilir.

Örneğin bulaşıkların yıkanması esnasında ister 2 bulaşıkçıyla 2 saatte isterse de 4 bulaşıkçıyla 1 saatte yıkatabilir. Kaldı ki, ihale dokümanında istediğimiz iş deneyim oranı ve benzer iş tanımlarına uyan bir firmanın bu hesaplamaları yapabileceği çok açıktır.

Yine firmanın itirazına konu olan bu madde idaremizin geçen yıl yapmış olduğu aynı konu ile ilgili ihale dokümanında birebir yer almaktadır. Bununla beraber geçen yıl yapılan ihalemize katılarak bu maddeye itirazda bulunmadığı ve ihalenin firmanın uhdesinde kaldığı görülmüştür. Geçen yıl bu hesaplamayı yapabilirken bu yıl yapamadığını belirtmesi çelişki doğurmuştur…..”

Hususlarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı bölümünde,

“Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.”

Hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamada belirtildiği gibi, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonrası Hizmet işinin yürütülmesinde çalıştırılacak olan personelin sayısının, isteklilere göre değişeceği dikkate alındığında, ihale dokümanında belirtilmemiş olması mevzuata aykırı bulunmadığından bu konudaki iddia da uygun görülmemiştir.

Açılanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.