Salı, Temmuz 16, 2024
Hizmet AlımlarıPersonel Çalıştırılması Öngörülen

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde işçilik ücretinin, işçilik hesaplama modülünden hesaplanması zorunlu mudur?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/038

Gündem No : 45

Karar Tarihi : 02.08.2017

Karar No : 2017/UH.III-2082

Şikayetçi :

Bilim Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Balıkesir Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Başvuru Tarih ve Sayısı:

21.06.2017 / 35491

Başvuruya Konu İhale:

2017/87705 İhale Kayıt Numaralı “Multıslıce Bilgisayarlı Tomografi Hizmeti 36 Ay Süreli” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: Osman DURU, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER,

BAŞVURU SAHİBİ:

Bilim Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.,

Güvenevler Mah. Mesnevi Cad. No: 10/7 Çankaya/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

Bahçelievler Mah. 100. Yıl Cad. 289. Sok. Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Kat: 1 10100 Altıeylül/BALIKESİR

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/87705 İhale Kayıt Numaralı “Multıslıce Bilgisayarlı Tomografi Hizmeti 36 Ay Süreli” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 05.04.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Multıslıce Bilgisayarlı Tomografi Hizmeti 36 Ay Süreli” ihalesine ilişkin olarak Bilim Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.nin 07.06.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.06.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.06.2017 tarih ve 35491 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.06.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/1568 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda ihalenin Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, anılan isteklinin sunduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı şöyle ki;

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında personel giderine ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığı, hizmet süresi 36 ay olan bahse konu ihalede personel maliyetinin 2017 yılı için yürürlükte olan asgari ücret üzerinden hesaplandığı, 2018, 2019, 2020 yılları için asgari ücrete yönelik artış hesaplamasının personel maliyetine dahil edilmediği, ayrıca İdari Şartname’de ve Sözleşme Tasarısında söz konusu iş için fiyat farkı hesaplanmayacağının düzenlendiği,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu fiyat tekliflerini aldığı firmaların ilgili alanda faaliyet göstermedikleri, öte yandan anılan isteklinin açıklama kapsamında tomografi cihazına yönelik olarak aylık kiralama maliyeti üzerinden fiyat teklifi sunduğu, fiyat teklifi alınan firmanın ilgili alanda faaliyette bulunmadığı, bu durumun söz konusu fiyat teklifini düzenleyen meslek mensubundan EK.O.5 tutanağının istenilerek teyit edilebileceği ancak meslek mensubunca böyle bir tutanağın düzenlenmediği, ayrıca ihale tarihi itibarıyla son vergi dönemine göre herhangi bir kiralama işleminin gerçekleşmediği, ilgili firma kayıtlarında teklif edilen marka model cihaz ve herhangi bir tomografi cihazı kiralama işleminin yapılmadığı,

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin açıklama kapsamında cihazın kurulumu, gerekli teçhizat, elektrik sistemleri ve benzeri şekilde cihazın kurulacağı alana yönelik herhangi bir maliyet öngörmediği, su elektrik, sıhhi tesisat, boya, badana, kapı, pencere, cam vs. herhangi bir maliyeti açıklama kapsamında öngörmediği, ayrıca cihazın bakım ve onarımı giderleri için yetkili servisten fiyat teklifi almadığı, bakım ve onarımı giderleri için yetkili servise ilişkin belge sunmadığı, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

4) İhale üzerinde bırakılan isteklinin açıklama kapsamında cihazın çalışacağı alanda bulunması zorunlu olan iklimlendirme sistemine (klima) ve güç kaynağı (ups) yönelik bir maliyet öngörmediği, bu maliyet kalemini belgelendirmediği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir. Bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler geçerli teklif olarak belirlenir.

….” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: MULTISLICE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİZMETİ 36 AY SÜRELİ

b) Miktarı ve türü:

36 Ay Süre ile 150.000 Adet Multıslıce Bilgisayarlı Tomografi Hizmeti

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İlgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri ile Hizmetin ifası için gerekli olan ve teknik şartnamede belirtilen tüm giderler teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü ulaşım, sigorta, vergi(KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile hizmet sunumu kapsamında nitelikleri ve miktarı Teknik Şartnamede belirtilen; her türlü Cihaz ve aksesuarlarının temini, cihazların montajı ve montaj için gerekli donanımlar ve entegrasyonlar, cihazların kurulumu için gerekli inşaat ve tefrişat giderleri, cihazların işletilmesi için gerekli olan her türlü teknik parça, bakım onarım ve kalibrasyona ait giderler ile her türlü yedek parça ve sarf malzeme temini, cihazlara ait teknik doküman ve demonstrasyon giderleri, sözleşme süresi boyunca iş mahallinde yapılacak olan bakım onarım giderleri, yüklenici tarafından yürütülen hizmet ile ilgili (sağlık tesisi yatan/ayaktan hastalarına yapılan tıbbi uygulama sonrası oluşabilecek her türlü komplikasyon ve uygulayıcı hataları dahil) bütün hukuksal-yönetsel-mali-cezai yükümlülükler ve bu işlemlere ait giderler, hizmet sunumu için gerekli personel ve personele ait giderler (maaş, SGK, yol, v.b.) yüklenici tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Teknik Şartname’nin “Genel Hükümler” başlıklı 1’inci maddesinde “1.13.İstekliler Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 05.06.2008 tarih ve 2008/42 sayılı genelgesi gereğince “Tıbbi Cihaz Hizmet alımı yoluyla kiralanarak kuruma kurdurulacak olan cihazın/cihazların bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması için gerekli personeli bulundurmalıdır. (Yüklenici firma evrak takibi raporlama, faturalama gibi işlemleri takip etmek üzere yeterli sayıda Tıbbi sekreter istihdam edecektir.)Bu personelin çalışma şartları hastane radyoloji birimi tarafından düzenlenecektir.

1.14 Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Sözleşme Tasarısı’nın “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14’üncü maddesinde “14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Bahse konu ihalenin 22.05.2017 tarihinde alınan ihale komisyonu kararında, 6 (altı) isteklinin ihaleye teklif sunduğu, iki isteklinin teklif dosyasında eksiklik olduğu için, teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifi sınır değerin (2.052.979,00 TL) altında kalan Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.den 10.05.2017 tarih ve 934.02.99 sayılı yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği görülmüştür.

Aşırı düşük teklif açıklaması sunan Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin açıklaması uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi olarak belirlendiği ve ihalenin üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise başvuru sahibi Bilim Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. olduğu görülmüştür.

Uyuşmazlık konusu, idarece geçerli olarak değerlendirilen ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı hususuna ilişkindir.

İhale üzerinde bırakılan istekli Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Anılan istekli tarafından personel giderine ilişkin olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet sitesinden alınan asgari ücret maliyeti tablosunun sunulduğu ve teklif fiyata dâhil edildiği görülmüş olup,

söz konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu için KİK İşçilik Hesaplama Modülü’nün kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.6’ncı maddesinde tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin dikkate alınacağına ilişkin açıklama yer almakta olup ayrıca ihale dokümanında çalışacak personel sayısının belirtilmediği ve bu personelin yarı zamanlı ya da tam zamanlı çalışmasına ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında işçilik giderine ilişkin olarak yapılan hesaplamanın 01.01.2017/31.12.2017 tarihleri arasında yer alan yürürlükte bulunan asgari ücret üzerinden hesaplandığı görülmüş ve ayrıca 36 ay üzerinden toplam 2 personel gideri için 150.376,32 TL öngörüldüğü anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin bahse konu iddiası yerinde bulunmamıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.7.İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2’nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur…” açıklamaları bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İlgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri ile Hizmetin ifası için gerekli olan ve teknik şartnamede belirtilen tüm giderler teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü ulaşım, sigorta, vergi(KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile hizmet sunumu kapsamında nitelikleri ve miktarı Teknik Şartnamede belirtilen; her türlü Cihaz ve aksesuarlarının temini, cihazların montajı ve montaj için gerekli donanımlar ve entegrasyonlar, cihazların kurulumu için gerekli inşaat ve tefrişat giderleri, cihazların işletilmesi için gerekli olan her türlü teknik parça, bakım onarım ve kalibrasyona ait giderler ile her türlü yedek parça ve sarf malzeme temini, cihazlara ait teknik doküman ve demonstrasyon giderleri, sözleşme süresi boyunca iş mahallinde yapılacak olan bakım onarım giderleri, yüklenici tarafından yürütülen hizmet ile ilgili (sağlık tesisi yatan/ayaktan hastalarına yapılan tıbbi uygulama sonrası oluşabilecek her türlü komplikasyon ve uygulayıcı hataları dahil) bütün hukuksal-yönetsel-mali-cezai yükümlülükler ve bu işlemlere ait giderler, hizmet sunumu için gerekli personel ve personele ait giderler (maaş, SGK, yol, v.b.) yüklenici tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar…” düzenlemesi bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat tekliflerinde fiyat teklifi veren firmanın faaliyet alanı ile ilgili olarak 10.07.2017 tarihli Kurum yazısı ile ihaleyi yapan idareden “İhale üzerinde bırakılan istekli Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San.Tic. Ltd.Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında tomografi cihazına ilişkin olarak fiyat teklifi aldığı firmaların faaliyet konularını gösteren Ticaret Sicil Gazetelerine ihtiyaç duyulmuştur” şeklinde bilgi istenilmiş olup,

İdareden gelen cevabi yazı ve ekleri incelendiğinde;

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, tomografi cihaz giderinin tevsiki amacıyla, Özel Hayat Teşhis Kliniği’nden alınan 12.05.2017 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifi veren firmanın faaliyet alanı ile ilgili olarak idareden gelen cevabi yazıda faaliyet belgesinin tevsiki amacıyla Konya Ticaret Odası’ndan düzenlenen 28.11.2016 tarihli oda sicil kayıt suretinin sunulduğu, söz konusu belgede “86.10.13 Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı-hastane hizmetleri (özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil, dişçilik, ambulanslı taşıma, tıbbi laboratuvar testleri, faaliyetleri hariç) …” ibaresinin bulunduğu, bu itibarla sunulan fiyat teklifini veren firmanın teklife konu hastane hizmetleri alanında faaliyet gösterdiği, cihazların alım satımı veya kiralama alanında faaliyet göstermediği anlaşıldığından aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının bu kısmının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, hizmetin sunulacağı cihaz veya cihazların kurulum maliyetinin (cihazların montajı, ve montaj için geçerli donanımlar, ve entegrasyonlar, cihazların kurulumu için gerekli inşaat ve tefrişat giderleri) tevsiki amacıyla, Güney İnş. Boya Yapı Malzemeleri Halil Güney’den alınan 12.05.2017 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, 05.06.2014 tarih ve 8584 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde işletmenin faaliyet konusunun “inşaat, taahhüt, müteahhitlik, boya işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak” olduğu, sunulan fiyat teklifini veren firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilerden teklife konu alanda faaliyet gösterdiği,

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kurşun önlük, gonat, troid koruyucusu tevsiki amacıyla, Kent medikal (Funda Böcü)’den alınan 12.05.2017 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, 07.05.2014 tarih ve 8564 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde işletmenin faaliyet konusunun “medikal, cerrahi, tıbbi malzeme ve ortopedik alet ve cihazların toptan alımı, satımı ithalat ve ihracatı” olduğu sunulan fiyat teklifini veren firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilerden teklife konu alanda faaliyet gösterdiği,

Kırtasiye maliyeti giderini tevsik ertmek amacıyla Murat Kırtasiye (Murat Börü)’den alınan 12.05.2017 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi belgesinin sunulduğu, faaliyet alanında “belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti” ibaresinin bulunduğu, söz konusu bilgilerden fiyat teklifini veren firmanın teklife konu alanda faaliyet gösterdiği,

Raporlama maliyeti için Sezin Tıbbi Görüntüleme ve Kalp Merkezi Tic. Ltd.Şti. den alınan 12.05.2017 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, 13.11.2003 tarih ve 5927 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde işletmenin faaliyet konusunun “.. sağlık hizmetleri yaparak her türlü görüntüleme ve röntgen işlemleri yapmak, tıbbi teşhis ve tedavi yapmak…” olduğu, sunulan fiyat teklifini veren firmanın ticaret unvanından teklife konu alanda faaliyet gösterdiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bahse konu iddiası yerinde bulunmamıştır.

Diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için fiyat teklifine dayanak olarak maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) düzenleneceği, bu tutanakların meslek mensubu tarafından muhafaza edileceği ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyeceği, ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanakların meslek mensubundan istenebileceğinin düzenlendiği, söz konusu tutanakların istenilip istenilmemesinin idarenin takdirinde olduğu, anılan isteklilerin sunmuş olduğu fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olduğunun idarece belirtildiği görülmüş olup, idare tarafından yapılan incelemede ilgili meslek mensubundan talep edilmesine gerek görülmediği ve bunların son veya bir önceki beyanname dönemlerine ilişkin olmasının ise hazırlayan meslek mensubunun sorumluluğunda olduğu, bu itibarla söz konusu fiyat tekliflerin mevzuatına göre düzenlendiğinin ve üzerinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun kabulünün gerektiği, bir diğer ifade ile fiyat tekliflerinin hukuka uygunluk karinesinden yararlanacağı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının fiyat tekliflerine dayanak tutanaklara ilişkin kısmının yerinde olmadığı neticesine varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhalede teklifi geçerli bulunan ve sınır değerin altında kaldığı belirlenen 1 istekliye (Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.) 10.05.2017 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen ve “Multıslıce Bilgisayarlı Tomografi Hizmeti 36 Ay Süreli Hizmet Alımı ihalesi ile ilgili olarak …. teklifiniz ihale komisyonumuzca incelenmiş olup, teklifiniz aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiştir.

Multıslıce Bilgisayarlı Tomografi Hizmeti 36 Ay Süreli Hizmet Alımı için;

128 kesit tomografi cihazı kullanım bedeli

hizmetin sunulacağı cihaz veya cihazların kurulum maliyetinin (cihazların montajı, ve montaj için geçerli donanımlar, ve entegrasyonlar, cihazların kurulumu için gerekli inşaat ve tefrişat giderleri)

hizmetin sunulacağı kullanım alanı ve cihazın bakım-onarım maliyeti (cihazların işletilmesi için gerekli olan her tür teknik parça, bakım onarım ve kalibrasyona ait giderler

tıbbi sarf malzeme ve kırtasiye maliyeti

personel maliyeti

raporlama maliyeti,

kurşun önlük, gonat, troid koruyucusu,

Teklif bileşenlerinin Kamu İhale Genel Tebliği 79’uncu madde hükümleri dikkate alınarak aşırı düşük teklif açıklamanızı tebliğ tarihinden itibaren 4 (dört) iş günü içerisinde ihale komisyonuna ulaştırmanızı…” ifadelerini içeren yazı ile aşırı düşük teklif açıklama talep edildiği, belirtilen süre içerisinde anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu görülmüştür.

Teknik Şartname’nin “Genel Hükümler” başlıklı 1’inci maddesinde “1.1 Kullanım alanları içerisindeki her türlü onarım ve bakım işlerini (su, elektrik, sıhhi tesisat, boya, badana, kapı, pencere, cam vs. ve gereken alanların kurşunlanması) yapmak ve kullanılan cihazın 24 saat süresince hizmet verebilmesine imkan verecek şekilde hazır, temiz, bakımı yapılmış durumda olmasını sağlamak bu aletlerin, arıza durumunda onarımı yaptırmak ve bu gibi durumlarda hizmetin aksamasını engelleyecek tedbirler almak firmanın sorumluluğundadır. Yüklenici hiçbir şekilde bu işler için idareden ücret talep etmeyecektir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teknik Servis, Garanti ve Yedek Parça” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1.Cihazlar (sistem) sözleşme süresince garantili olacak (x-ışın tüpü dahil) ve bu garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde cihaza müdahale edilecek ve en geç 3 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. Yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre uzayacaktır.

Teklif veren firmalar sözkonusu cihaz için teknik servis imkânlarını ve teknik alt yapı durumunu belgeleyeceklerdir. (Teknik personel sayısı, bakım onarım imkanları, eğitim belgeleri v.b.)” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, tomografi cihaz giderinin (GE marka CT 660 model bilgisayarlı tomografi cihazı kiralama bedeli) tevsiki amacıyla Özel Hayat Teşhis Kliniği’nden alınan 12.05.2017 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat teklifinde “cihazın hizmet yerine montajı, iş istasyonu (ikincil konsol), 36 aylık tüp dahil yedek parça, kalibrasyon ve periyodik bakım onarımı teklif fiyatına dahildir” şeklinde açıklamanın yer aldığı, cihazın bakım onarımını tevsik etmek üzere ise anılan istekli tarafından herhangi bir belge sunulmadığı, ayrıca sunulan fiyat teklifinde de söz konusu gider için cihazın bedeline dahil teklif alındığı, söz konusu bakım onarım giderleri için yetkili servise ilişkin bir belge sunulması gerekmemekle birlikte idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen periyodik bakım onarımı giderleri için bir bedel öngörmediği görülmüş olup başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmuştur.

Öte yandan anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklama yazısında önemli maliyet bileşeni olarak belirtilen “Cihazların kurulumu için gerekli inşaat ve tefrişat giderleri”ne ilişkin olarak yaptığı açıklamalar incelendiğinde, söz konusu giderlerin tevsiki amacıyla fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat teklifinde “zemin kaplama, iç tadilat, boya badana, ışıklandırma işlemleri, sandalye, hizmet alanının kurşun plaka ile kaplanması, enerji kablosu hattı çekilmesi, hasta bekleme koltuğu, asma tavan, hasta-teknisyen oda bölmeleri “ giderlerine ilişkin ayrı ayrı satır açılarak fiyat öngörüldüğü görülmüş olup başvuru sahibinin bahse konu iddiası yerinde bulunmamıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklama yazısında önemli maliyet bileşeni olarak belirtilen “Teknik Şartnamede belirtilen cihaz ve aksesuarlar (iş istasyonu (ikincil konsol) kesintisiz güç kaynağı, klima, otomatik enjeksiyon pompası) giderleri”nin tevsiki amacıyla yaptığı açıklamalar incelendiğinde, söz konusu giderler için amortisman payı tutanağının sunulduğu, sunulan tutanakta kesintisiz güç kaynağı, klima, otomatik enjeksiyon pompası için ayrı ayrı toplam amortisman gideri şeklinde açıklamanın yer aldığı görülmüş olup başvuru sahibinin bahse konu iddiası yerinde bulunmamıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.