Pazar, Haziran 16, 2024
Yeterlilik Bilgileri Tablosu

Yeterlik bilgileri tablosunda yer alan unvan değişikliği öncesinde düzenlenen iş bitirme belgesi sunulabilir mi?

Toplantı No 2022/043
Gündem No 17
Karar Tarihi 14.09.2022
Karar No 2022/UY.I-1091

BAŞVURU SAHİBİ: Hasdeniz Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Cumali Ünver İş Ortaklığı,
İHALEYİ YAPAN İDARE: Osmaniye İl Özel İdaresi,
BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/695067 İhale Kayıt Numaralı “Osmaniye Merkez Atatürk Ortaokulu 32 Derslikli Okul Binası İkmal Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından 02.08.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Osmaniye Merkez Atatürk Ortaokulu 32 Derslikli Okul Binası İkmal Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hasdeniz Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Cumali Ünver İş Ortaklığının 10.08.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.08.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.08.2022 tarih ve 43905 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.08.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/876 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR: 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen iş deneyim belgesinin sahibi ile isteklinin unvanlarının birbiri ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin şikâyete ilişkin cevabında “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden unvan sorgulamasının yapıldığı, unvan değişikliğine ilişkin bilgiye rastlanılmadığı ifade edilerek başvurunun reddedildiği, şikâyete konu iş deneyim belgesinin Uyar Emlak İnş. Nak. Mad. Doğ. Elek. San. ve Dış Tic. A.Ş. adına düzenlendiği, 17.08.2020 tarihinde unvan değişikliği yapıldığı ve Hasdeniz Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. unvanını aldığı, EKAP kayıtlı iş deneyim belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmasına izin verilmediğinde ihaleye belgenin bu şekilde sunulduğu, söz konusu belgenin kullanılmasını engelleyen herhangi bir hüküm 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta yer almadığı, idare tarafından yapılan yeterlik değerlendirmesi neticesinde 02.08.2022 tarihli yazısı ile EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin sunulmasının talep edildiği, yeterlik bilgileri tablosunda yer alan tüm bilgi ve belgelerin sorgulamasının internet üzerinden yapıldığı bilindiğinden ayrıca bir belge sunulmasına gerek görülmediği, idare tarafında yazı içeriğinde iş deneyim belgesi üzerindeki unvan ile tüzel kişiliğin unvanının uyuşmadığı ve buna ilişkin tevsik edici belgelerin sunulması istenilmediği, istenilmesi durumunda sunulacağı ancak zaten “www.ticaretsicil.gov.tr” adresi üzerinde yapılacak sorgulamadan da 17.08.2020 tarihinde unvan değişikliği yapıldığının görüleceği, tekliflerinin değerlendirilmeye alınarak ihalenin üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde “…(12) Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgeler nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in 60/A maddesinde “…(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) İhale komisyonu tarafından 60 ıncı madde kapsamında seçilen yönteme bağlı olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Aşırı düşük tekliflerin açıklama istenmeksizin reddedileceği ihalelerde, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine; yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde “İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Osmaniye Merkez Atatürk Ortaokulu 32 Derslikli Okul Binası İkmal Yapım İşi” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin 7’nci maddesinde “…7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.    Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5 Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

B III GRUP (BİNA İŞLERİ)  benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1 Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Elektrik Mühendisliği veya Makine Mühendisliği” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

…22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat ve şartname maddeleri gereğince, elektronik ortamda teklif verilmesine izin verilen ihalelerde, istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili satırlarına gerekli bilgilerin ve beyanların yazılması, ihale komisyonu tarafından söz konusu bilgi ve beyanların EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit etmeleri, teyit edilemeyen bilgiler için ise isteklinin beyanlarının esas alınması gerektiği, bu süreç sonucunda asgari şartları karşılamadığı anlaşılan teklilerin değerlendirme dışı bırakılması, teyit edilen bilgiler ile beyanları asgari kriterleri karşılayan ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci teklif sahiplerinden yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verileceği, süresi içerisinde istenilen belgeleri sunmayanların veya sunulan belgelerde yer alan bilgilerin asgari kriterleri karşılamadığı anlaşılanların tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmıştır.

Şikâyete konu ihalede başvuru sahibi iş ortaklığında pilot ortak olarak yer alan Hasdeniz Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “EKAP’a kayıtlı olan iş deneyim belgesi” satırına 2016/503560-1895928-1-1 numarasının yazıldığı, anılan numara ile EKAP üzerinden yapılan teyit sonrasında Uyar Emlak İnş. Nak. Maden. Doğalgaz Elek. San. ve Dış Tic. A.Ş. adına 19.02.2019 tarihinde düzenlenmiş olan iş bitirme belgesinin sunulduğu anlaşılmış olup ihaleye teklif veren tüzel kişi ile iş bitirme belgesine sahip tüzel kişinin unvanlarının farklı olduğu anlaşılmıştır.

İdare tarafından başvuru sahibine ve Osmaniye Etik Yapı Mühendislik Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kemal Arıcan İş Ortaklığına hitaben yazılmış 02.08.2022 tarihli yazıları içeriğinde “Osmaniye Merkez Atatürk Ortaokulu 32 Derslikli Okul Binası İkmal Yapım İşi işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 04.08.2022 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

 • Vekaletname Bilgileri
 • Ticaret Sicili Bilgileri
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmalıdır.)
 • Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar
 • EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi
 • EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi
 • Mezuniyet Belgesi
 • Ortaklık Tespit Belgesi
 • Ortaklık Tespit Belgesi
 • Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi
 • Diğer Belge
 • Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar”  ifadesine yer verildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu yazı üzerine başvuru sahibi tarafından 03.08.2022 tarihli yazı ile cevap verildiği, anılan yazı içeriğinde, yeterlik bilgileri tablosunda bilgileri verilen tüm belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden sorgulamalarının ve teyitlerinin yapılabileceği belirtilmiş olup herhangi bir evrak sunmayacaklarının belirtildiği anlaşılmıştır.

İdare tarafından söz konusu yazı üzerine, iş bitirme belgesi sahibinin unvanı ile pilot ortağın unvanının uyuşmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesi sahibi Uyar Emlak İnş. Nak. Maden. Doğalgaz Elek. San. ve Dış Tic. A.Ş. ile Hasdeniz Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.ne ilişkin olarak “www.ticaretsicil.gov.tr” adresi üzerinden yapılan inceleme neticesinde, Uyar Emlak İnş. Nak. Maden. Doğalgaz Elek. San. ve Dış Tic. A.Ş.nin 17.08.2020 tarihinde ticaret unvanının Hasdeniz Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. şeklinde değiştirildiği,  anılan durumun da 17.08.2020 tarihli ve 10139 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 144’üncü sayfasında yayımlandığı anlaşılmıştır.

Yukarıda anılan Yönetmelik gereği şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgeler nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilmeleri önünde hiçbir engel bulunmadığı anlaşılmış olmakla birlikte mevcut ihalede söz konusu ticaret unvanı değişikliğine ilişkin olarak ayrı bir belgenin başvuru sahibi tarafından sunulmaması neticesinde idarenin iş bitirme belgesini değerlendirmeye almadığı tespit edilmiştir.

Elektronik ihale ile yapılan ihalelerde idarelerin yeterlik bilgileri tablosu üzerinden ilk değerlendirmelerini yapmaları gerektiği hususu göz önüne alındığında idarenin yeterlik bilgileri tablosunda yer alan unvan değişikliği öncesinde düzenlenen iş bitirme belgesini EKAP üzerinden teyit edip geçerli kabul etmesi ve sonrasında yeterlik bilgileri tablosunda yer alan bilgileri geçerli kabul edilen başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olduğundan, kendisinden detaya girmeden matbu yazıda yer alan ifadelerle teyit edilemeyen belgeleri istemesi sonrasında teklifini değerlendirme dışı bırakması işlemi kendi içerisinde çelişki oluşturmaktadır.

Anılan durumun başvuru sahibinin şikayet başvurusu sonrasında açıklığa kavuşturulması yolunda idarenin iki yolunun bulunduğu, “www.ticaretsicil.gov.tr” internet adresi üzerinden pilot ortak olan Hasdeniz Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.ye ilişkin araştırma yaparak ticaret unvanının belgenin EKAP üzerinden düzenlenme tarihinden sonra değiştirildiği teyidinin yapılabileceği veya 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinde yer alan bilgi eksikliği kapsamında istekliye yeterli süre vererek unvan değişikliğine ilişkin gerekli belgelerin talep edilebileceği, ancak idare tarafından iki yolunda tercih edilmeyerek şikayet başvurusu öncesinde bu belirsizlik ile teklifin geçerli bulunup sonraki aşamada detaylı bir yazı yazmadan hazırlanan teyit edilemeyen belgelerin sunulması konulu yazı sonrasında teklifin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygun bulunmamıştır.

Yapılan inceleme sonucunda, yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen iş bitirme belgesinin Yönetmelik’in 47.12’nci maddesi gereğince başvuru sahibi iş ortaklığında pilot ortak olarak bulunan Hasdeniz Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından kullanılabileceği, anılan isteklinin ihalede en düşük teklif fiyatını sunduğu ve unvan değişikliğine ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi’ne elektronik teklif içerisinde yer alan bilgiler ile idare tarafından ulaşılabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 Oybirliği ile karar verildi.