Pazar, Haziran 16, 2024
Pazarlık Usulü İhaleler

Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalede ikinci teklifin usulüne uygun olmadığı durumda ilk teklif geçerli kabul edilebilir mi?

Toplantı No : 2014/008
Gündem No : 35
Karar Tarihi : 27.01.2014
Karar No : 2014/UY.II-522
BAŞVURU SAHİBİ: Ak Sed İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., RAFET CANITEZ CAD. ZEKAİ APAYDIN SOKAK NO:2/11 ORAN/ ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları Genel Müdürlüğü Sivas 16. Bölge Müdürlüğü, Kümbet Mah. Muhsın Yazıcıoglu Bulvarı No:39 58020 SİVAS

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2013/9977 İhale Kayıt Numaralı “(Kangal – Çetinkaya) Ayr. – Divriği Yolu 6” Nato Akaryakıt Boru Hattı Deplase İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından 22.10.2013tarihinde pazarlık usulüile yapılan “(Kangal – Çetinkaya) Ayr. – Divriği Yolu 6” NATO Akaryakıt Boru Hattı Deplase İşi” ihalesine ilişkin olarak Ak-Sed İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 19.12.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.12.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.01.2014tarih ve 532sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.01.2014tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/111sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleye sunmuş oldukları son fiyat teklifine ilişkin olarak, birim fiyat teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı ve ekinde birim fiyat teklif cetveli sunulmadığından aritmetik hata kontrolünün yapılamadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelere ilişkin olarak ihale mevzuatında son tekliflerin ne surette verileceğine ilişkin şekli bir belirlemenin bulunmadığı, ihale dokümanı kapsamında da son tekliflere ilişkin standart bir formun yer almadığı, öte yandan idareye sunmuş oldukları son teklifte, ilk teklife atıfta bulunulmak suretiyle teklifi oluşturan bütün bileşenler üzerinden %38 oranında tenzilat öngörülerek işin 960.314,90 TL’ye yapılacağının kabul ve taahhüt edildiği, birim fiyat teklif cetvelindeki birim fiyatlardan %38 tenzilat yapılması halinde hangi iş kalemine ne kadar teklif verildiğinin tespitinin mümkün olduğu, bütün bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarenin işleminin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilen incelemeye konu ihaleye dört istekli tarafından teklif sunulduğu, yeterli ve ilk teklifleri idarece uygun bulunan dört isteklinin son tekliflerini vermeleri için davet edildiği, son teklifini veren isteklilerden başvuru sahibi Ak-Sed İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı ve birim fiyat teklif cetvelinin sunulmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Mutlu İnş. San. Tic. A.Ş. ve Maktaş makine Elk. Tic. A.Ş.nin tekliflerinin ise son teklif fiyatlarına ilişkin teklif mektuplarının standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin tek geçerli teklif sahibi olan Fırat İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü,

İdari Şartname’nin “Son tekliflerin alınması” başlıklı 32’inci maddesinde “32.1. İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerden, ilk fiyat tekliflerini aşmamak ve ihale kararına esas olmak üzere son yazılı fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İstekliler, kendilerine bildirilen tarih ve saatte tekliflerini ihale komisyonuna sunar. İhale komisyonu son teklifleri bir tutanakla isteklilerden teslim alır ve son teklif bedelleri ile işin yaklaşık maliyetini hazır bulunanlara açıklayarak tutanağa bağlar. Son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifi, son teklifleri olarak kabul edilir ve teklifler değerlendirilmek üzere oturum kapatılır…” düzenlemesi,

31.01.2013 tarih ve 2013/DK.D-16 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında “…Bu itibarla, …pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, son yazılı fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmadığı durumlarda ilk fiyat teklifinin esas alınarak ilgili teklifin geçerli kabul edilmesi hususunda
Oybirliği ile karar verilmiştir.” açıklaması yer almaktadır.

Başvuru sahibinin son yazılı fiyat teklifi için sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubunda “4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (c) bendine göre 22.10.2013 tarihinde gerçekleştirilen (Kangal – Çetinkaya) Ayr. – Divriği Yolu 6” NATO Akaryakıt Boru Hattı Deplase İşi için vermiş olduğumuz 1.548.895,00 TL’lik teklifimizdeki birim fiyatları oluşturan ekteki birim fiyat analizlerinin tüm bileşenlerinden, dolayısıyla ilk teklifimizi oluşturan birim fiyatların her birinden %38 yani 588.580,10 TL tenzilatla anılan işi 960.314,90 TL (dokuzyüzaltmışbinüçyüzondört lira doksan kuruş) TL bedelle yapmayı kabul ve taahhüt ederiz” ifadelerine yer verildiği, ancak aktarılan ifade dışında standart form birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bilgi, beyan, kabul ve taahhütlerin bulunmadığı, bu nedenle sunulan birim fiyat teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı, ayrıca söz konusu teklif mektubunda birim fiyatların her biri üzerinden %38 oranında tenzilat yapıldığı belirtilmiş olmakla beraber teklif mektubu ekinde sunulması gereken birim fiyat teklif cetvelinin sunulmadığı görülmüş, bu itibarla başvuru sahibinin son yazılı fiyat teklifinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, başvuru sahibinin son yazılı fiyat teklifinin mevzuata uygun olmadığına yönelik idarenin tespitinin yerinde olduğu anlaşılmakla beraber, aktarılan düzenleyici kurul kararı uyarınca ilk fiyat teklifinin esas alınarak başvuru sahibinin teklifin geçerli sayılması gerektiğinden başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarenin işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

11.12.2013 tarihli ihale komisyonu kararında Mutlu İnş. San. Tic. A.Ş. ve Maktaş Makine Elk. Tic. A.Ş. tarafından sunulan son fiyat tekliflerine esas birim fiyat teklif mektuplarının standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Adı geçen isteklilerin son yazılı fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olmadığına yönelik idarenin tespitinin yerinde olduğu anlaşılmakla beraber, aktarılan düzenleyici kurul kararı uyarınca ilk fiyat tekliflerinin esas alınarak Mutlu İnş. San. Tic. A.Ş. ve Maktaş Makine Elk. Tic. A.Ş.nin tekliflerin geçerli sayılması gerektiğinden, söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarenin işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ilk fiyat teklifleri esas alınarak başvuru sahibi Ak-Sed İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Mutlu İnş. San. Tic. A.Ş. ve Maktaş Makine Elk. Tic. A.Ş.nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.