Pazar, Haziran 16, 2024
Aşırı Düşükİş ve Meslek Ahlakına Aykırı FaaliyetTemel İlkeler

Teklif veren şirketin temsile yetkilisi aynı zamanda fiyat teklifi ve eki tespit tutanaklarını meslek mensubu sıfatıyla onaylayabilir mi?

Toplantı No : 2022/045
Gündem No : 48
Karar Tarihi : 28.09.2022
Karar No : 2022/UH.II-1171
BAŞVURU SAHİBİ: Belpa Temizlik Yemek Organizasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/592916 İhale Kayıt Numaralı “Teiaş Genel Müdürlüğüne Bağlı Bahçelievler Merkez Kampüsü İçin Genel Temizlik ve Nitelikli Personel” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 19.07.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Teiaş Genel Müdürlüğüne Bağlı Bahçelievler Merkez Kampüsü İçin Genel Temizlik ve Nitelikli Personel” ihalesine ilişkin olarak Belpa Temizlik Yemek Organizasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 29.08.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.08.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.09.2022 tarih ve 48724 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.09.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/992 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ortaklık yapılarının ve hisse oranlarının beyan edilmediği, beyan edilen bilgilerin hatalı olduğu ve son durumu gösterir nitelikte olmadığı, MERSİS numarası belirtilmediğinden beyan edilen bilgilerin teyidinin yapılamadığı, anılan istekli adına teklif sunan yetkilinin/vekilin EKAP üzerinde kaydının bulunmadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunda ticaret unvanının açık ve uzantıları ile birlikte yazılmadığı, teklif mektubunda yazılan ticaret unvanı ile geçici teminat mektubundaki ticaret unvanlarının birbiri ile uyumlu olmadığı, geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı, düzenleme tarihinin ihalenin ilk ilan tarihinden sonra olmadığı,

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uygun olmadığı, ihale dokümanında belirtilen asgari tutarı sağlamadığı, iş deneyim belgesinin ayrıştırılması gerektiği,

4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan bilanço ve ciroya ilişkin belgelerin İdari Şartname’de belirtilen yeterlik kriterlerini sağlamadığı, bilanço oranlarında yuvarlama yapıldığı, bilançoların mevzuata uygun şekilde onaylanan belgelerle tevsik edilmediği, meslek mensubu tarafından onaylanan bilanço ile kurumlar vergisi beyannamesi verilerinin uyumlu olmadığı, ciro verilerinin ihale konusu iş için istenilen yeterlik kriterlerini sağlamadığı, hizmet işleri ile ilgili ciroların hesaba katılması gerekirken hizmet işleri ile ilgili olmayan diğer gelirlerin hesaba katılarak ciro bilgilerinin tevsik edildiği, konsolide finansal tablolar adı altında üçüncü bir gelir tablosu sunulduğu, bilanço bilgileri tablosunun düzenlenme tarihlerinin hatalı olduğu,

5) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı, şöyle ki;

a) Çöp Kamyonu (Yataksız Kabin Şasi üzerinde St52 13+1,5m3), Kırıcılı Kazıyıcı Kepçe (Bekoloader) ve Yol Süpürme (7m3 Vakumlu) iş makinelerinin maliyetleri yönünden aykırılıklar;

a.1) İhale uhdesinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması yaptığı araçların yaşının 237 Taşıtlar Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Taşıma Yönetmeliği’ndeki şartlara haiz olmadığı ve Teknik Şartname’de yer alan yaş şartına uygun olmadığı,

a.2) Söz konusu araçların kiralama fiyat teklifi ve diğer tüm fiyat tekliflerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan ibarenin bulunmadığı,

a.3) Fiyat tekliflerinin meslek mensubu tarafından imzalanması gerektiği, aşırı düşük teklif açıklaması ekinde sunulan fiyat teklifi ve tutanaklarında imza ve kaşenin bulunmadığı, fiyat tekliflerinin serbest muhasebeciler tarafından kaşelenip imzalanmasının mevzuata aykırı olduğu,

a.4) Fiyat teklifine konu edilen araçların Teknik Şartname’de belirtilen model yılı ve taşıma kapasitesine yönelik kriterleri sağlamadığı,

a.5) Fiyat teklifinde yer verilen kiralama süreleri ile araçların iş süresince çalışacakları toplam sürelere ilişkin verilerin uyuşmadığı, istekli tarafından tek bir araç yönünden bir gün ve bir adet üzerinden alınan fiyat tekliflerinin işin tamamı yönünden bir maliyeti tevsik etmesinin mümkün olmadığı,

a.6) Fiyat teklifinde adblue katkı maddesi, antifriz, cam suyu, bakım onarım, sigorta, MTV ve lastik gibi bazı maliyet bileşenlerinin kiralama maliyetinin içerisine dahil edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

a.7) Fiyat teklifleri ve eki tutanaklarda fiyat teklifine konu iş makinelerinin ilgili firmalara ait olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belgenin yer almadığı,

b) Çöp Kamyonu (Yataksız Kabin Şasi üzerinde St52 13+1,5m3), Kırıcılı Kazıyıcı Kepçe (Bekoloader) ve Yol Süpürme (7m3 Vakumlu) iş makinelerinin bakım onarım maliyetleri yönünden hukuka aykırılıklar;

b.1) Fiyat teklifine konu edilen araçların bakım onarım maliyetlerinin ortaya konulması gerektiği, söz konusu araçların özelliklerinin (marka- model-kapasite) ve bakım onarım adetlerinin fiyat teklifinde yer almadığı, işin gerçekleştirileceği araçlar ile bakım onarımı yapılacak araçların farklı olduğu ve bakım onarım maliyetlerinin tevsik edilmediği,

b.2) Araçların periyodik bakım onarım aralığını tevsik eden yetkili servisten alınmış herhangi bir belgenin bulunmadığı, bu nedenle bakım onarım adetlerinin eksik bir şekilde hesaplandığı,

b.3) Bakım onarıma ilişkin sunulan fiyat teklifinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan ibarenin bulunmadığı,

b.4) Fiyat tekliflerinin meslek mensubu olan SMMM ve YMM tarafından imzalanması ve kaşelenmesi gerekirken bu işlemlerin hiç yapılmaması ya da serbest muhasebeci tarafından kaşelenip imzalanmasının mevzuata aykırı olduğu,

b.5) Kiralama ve bakım onarım fiyat tekliflerinin alındığı firmaların faaliyet alanları arasında kiralama, bakım onarım ve lastik alımı satımının bulunmadığı,

b.6) Bakım onarım fiyat teklifinde bakım, onarım ve yedek parça maliyet kalemlerinin tek bir satırda birlikte fiyatlandırıldığı, her bir girdi kalemine yönelik ayrıştırma yapılarak ayrı ayrı fiyatlandırılmadığı,

b.7.) Teknik Şartname’nin 6.28’inci maddesindeki düzenlemeye konu olan Tablo 6’daki sarf malzemelerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı ve/veya herhangi bir fiyat öngörülmediği,

b.8) Teknik Şartname’nin 2.7.3’üncü maddesindeki düzenlemede yer alan alet, edevat ve cihazlara ilişkin olarak herhangi bir açıklama yapılmadığı ve/veya herhangi bir fiyat öngörülmediği,

b.9) Teknik Şartnamenin 9’uncu maddesi ile aynı maddenin 9.2’nci maddesinde yer alan giderlere ilişkin herhangi bir fiyat teklifinin öngörülmediği,

b.10) İhale konusu işte bulundurulması gereken demirbaşlara ilişkin herhangi bir gider öngörülmediği,

c) Çöp Kamyonu (Yataksız Kabin Şasi üzerinde St52 13+1,5m3), Kırıcılı Kazıyıcı Kepçe (Bekoloader) ve Yol Süpürme (7m3 Vakumlu) iş makinelerinin lastik maliyeti yönünden hukuka aykırılıklar;

c.1) Fiyat teklifine konu edilen araçların lastik ebatlarının araç kataloglarında belirtildiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin araçlara uymayacak farklı ve ucuz ebattaki lastikler üzerinden açıklamada bulunduğu,

c.2) Lastik fiyat teklifinde Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan ibarenin bulunmadığı, meslek mensubu olan SMMM ve YMM tarafından imzalanması ve kaşelenmesi gereken fiyat tekliflerinin serbest muhasebeciler tarafından kaşelenerek imzalanmasının mevzuata aykırı olduğu,

c.3) Her bir araç için yazlık ve kışlık lastikler olmak üzere ayrı ayrı satır açılarak lastik maliyetinin belgelendirilmediği,

c.4) Lastik maliyetinin, yapılacak taşıma mesafesi ile oranlanması suretiyle açıklanmasının kabul edilemeyeceği,

ç) Çöp Kamyonu (Yataksız Kabin Şasi üzerinde St52 13+1,5m3), Kırıcılı Kazıyıcı Kepçe (Bekoloader) ve Yol Süpürme (7m3 Vakumlu) iş makinelerinin kiralama, bakım onarım ve lastik fiyat tekliflerinin dayanağı olan tespit tutanaklarına ilişkin hukuka aykırılıklar;

ç.1) Fiyat tekliflerinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağının sunulmadığı idare tarafından bahse konu istekliye yeni bir yazı yazılarak tespit tutanaklarının tamamlattırıldığı, sunulan tespit tutanaklarının tarih ve sayılarının fiyat teklifi ile uyuşmadığı,

ç.2) Tespit tutanaklarının ekinde imza sirkülerinin aslı (ya da noter onaylı sureti) ve faaliyet belgesinin aslı gibidir yapılmış suretlerinin bulunması gerektiği halde bu belgelerin fotokopilerinin sunulduğu,

ç.3) Tespit tutanaklarının 3 numaralı kısmında yevmiye, işletme ve envanter defterlerinin tasdik makamı, tarih ve sayısına yer verilmediği, geçici vergi beyanname dönemlerinin belirlenmediği, 30.09.2020 tarihinde güncellenen tespit tutanaklarının dikkate alınmadığı, eski tutanaklar üzerinden açıklama yapıldığı,

ç.4) Fiyat teklifleri ve tespit tutanaklarının temsile yetkisi bulunmayan kişilerce imzalanmasının mevzuata aykırı olduğu, müşterek imza ile şirketin temsil edildiği durumlarda tek imza ile verilen fiyat teklifi ve tespit tutanaklarının reddi gerektiği, firma yetkilisinin imzalaması gereken kısmın vekil tarafından imzalandığı, fiyat teklifleri ve tespit tutanaklarında ekte sunulan vekaletnamelerde fiyat teklifi verme yetkisinin bulunmadığı, vekaletnamesi sunulan vekillerin imza beyannamelerine yer verilmediği,

ç.5) Tutanağa konu edilen malların ortalamasının hesaplandığı toplam mal ve toplam miktar bilgileri ile tutanağın son kısmında yer alan fatura bilgileri tablosunda yer alan tutar ve miktar toplamlarının birbirini karşılamadığı, idarenin bu tablolar üzerinde resen düzeltme yaptığı, fiyat teklifindeki birim fiyatın satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olduğu, fatura bilgileri tablosundaki fatura tarihlerinin geçici vergi beyanname dönemi ile uyuşmadığı, fiyat teklifi veren firmaların teklife konu işlerin faaliyet konuları içerisinde yer alıp almadığının araştırılması gerektiği, faturaların nevi ve konusunu oluşturan malın/hizmetin, fiyat teklifine konu edilen mal/hizmetin nevi ve konusu ile uyumlu olmadığı,

d) Çöp Kamyonu (Yataksız Kabin Şasi üzerinde St52 13+1,5m3), Kırıcılı Kazıyıcı Kepçe (Bekoloader) ve Yol Süpürme (7m3 Vakumlu) iş makinelerinin zorunlu trafik sigortası maliyeti yönünden hukuka aykırılıklar;

d.1) İstekli tarafından sunulan sigorta fiyat teklifinde genel müdürlük veya bölge müdürlüğü teyidinin bulunmadığı,

d.2) Sunulan sigorta fiyat teklifinde araçların marka, model ve adetlerinin tam olarak yer almadığı, işin gerçekleştirileceği araçlar ile sigorta yapılacak araçların marka, cins, model ve adetlerinin farklı olmasının hukuka aykırı olduğu,

e) Çöp Kamyonu (Yataksız Kabin Şasi üzerinde St52 13+1,5m3), Kırıcılı Kazıyıcı Kepçe (Bekoloader) ve Yol Süpürme (7m3 Vakumlu) iş makinelerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi, muayene, egzoz emisyon maliyeti yönünden hukuka aykırılıklar;

e.1) İdari Şartname’nin 46’ncı maddesindeki düzenlemeye göre ihale konusu işte çalıştırılacak personele fiyat farkı verileceği düzenlendiği, bu çerçevede 13 ay sürecek bu hizmet alımında ihale üzerinde bırakılan isteklinin fiyat farkı verilmeyecek olan MTV, muayene ve egzoz emisyon maliyetine ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.6’ncı maddesinde yer alan açıklamaya aykırı bir şekilde 2022 yılına ait 2’nci dönem ile 2023 yılına ait 1’inci ve 2’nci dönemi için herhangi bir maliyetin öngörülmediği, araçların tamamı üzerinden ayrı ayrı maliyetlerinin hesaplanması gerekirken eksik adetler üzerinden yapılan açıklamanın kabul edilmesinin hukuka aykırı olduğu,

f) İdari Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler” başlıklı 25’inci maddesindeki düzenlemeye göre ihale konusu işte çalıştırılacak personel giderlerinin teklif fiyata dahil giderler içerisinde yer aldığı, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin personel giderlerine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadığı, anılan Şartname’nin 25.3.4’üncü maddesindeki gider kalemleri ile sözleşme giderine ilişkin de herhangi bir açıklamada bulunmadığı,

g) Sundukları fiyat tekliflerinin gelişi güzel A4 kağıdına yazıldığı ve konusunun belli olmadığı, fiyat teklifi ibaresi bulunmadığı, fiyat teklifleri ve tespit tutanakları üzerinde firma ile meslek mensubuna ait kaşe ve imzaların bulunmadığı, söz konusu belgelerdeki imzaların tutanağın ekinde yer alan imza beyannamesindeki imzalar ile uyumlu olup olmadığının araştırılması gerektiği, fiyat teklifi veren firmanın adresi ve vergi numarasının bulunmadığının tespiti halinde teklifinin reddedilmesi gerektiği, teklifi veren firma yetkilisi ile meslek mensubu arasında geçmişte veya şu anda bir bağlantının olup olmadığının meslek mensubu yönetmeliği kapsamında araştırılması gerektiği, şayet aralarında bir bağ veya bir ortaklığın tespiti durumunda aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği,

h) Açıklamaya konu girdi kalemlerinin idarece belirlenen cinslerinin (adet, rulo, paket) birbirine karıştırıldığının tespiti durumunda (paket yerine adet yazılması vb.) söz konusu isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği,

ı) İhale üzerinde bırakılan isteklinin idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş kalemleri ile açıklama istenilmeyen tüm iş kalemlerine ait giderlerin icmal listesi belirlenerek açıklama yapması gerekirken sadece açıklama istenilen iş kalemlerine yönelik açıklama yapılmasının hukuka aykırı olduğu, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet içerisindeki oransal büyüklükteki iş kalemlerinden açıklama istenilmediği, her ne kadar söz konusu iş kalemlerine yönelik açıklama istenilmemiş olsa da bu iş kalemlerinin açıklanmayacağı anlamına gelmediği, idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının tüm girdi kalemlerini kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak yeniden istenilmesi gerektiği,

6) Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sundukları fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağında yer alan fatura bilgileri tablosundaki fatura tarihinin beyan edilen geçici vergi beyanname dönemini kapsamadığı ve ağırlıklı ortalama birim satış tutarının fatura bilgileri tablosundaki bilgilere göre doldurulmadığı gerekçesiyle idarece tekliflerinin reddedildiği, idarece yapılan bu işlemin yerinde olmadığı, şöyle ki;

Kazıyıcı, kırıcı ve yükleyici bekoloader iş makinesine ilişkin aldıkları fiyat teklifinin İkaş Grup Hafriyat İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin kendi malı olduğu, ilgili firmanın satışlar üzerinden fiyat teklifi vermediği, her ne kadar meslek mensubu tarafından satış tutarı tespit tutanağı düzenlense de anılan tutanağın fatura bilgileri kısmında iş makinesinin alındığına ilişkin fatura bilgilerinin yer aldığı, sundukları satış tutarı tespit tutanağının amacının iş makinesinin alındığını göstermek olduğu, anılan tutanağın aşırı düşük teklif açıklama kapsamında sunulması icap etmeyen bir belge olduğu, tutanaktaki geçici vergi beyanname döneminin yanlış yazılmasının maddi bir hata olarak görülmesi gerektiği, fiyat teklifi aldıkları aracın teklifi veren firmanın kendi öz malı olduğu, bunu belgelemek adına da amortisman tespit tutanağının düzenlendiği, bu belgeye dayanak olarak fiyat teklifi alındığı, bu nedenle aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun görülmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı aday/istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler ihalede sunulur. Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekir.” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “… (5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine; tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin aşağıda yer alan bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri zorunludur. Bu kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verileri esas alınır. Ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımları; şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımları da taranarak EKAP’a yüklenir. Yabancı aday/istekliler tarafından bu fıkrada istenen bilgi ve belgelerin beyan edilmesi/yüklenmesi bakımından, ilgili ülke mevzuatındaki karşılıkları esas alınır.

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur. …” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: TEİAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Merkez Kampüsü için Genel Temizlik ve Nitelikli Personel Hizmeti

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu: İÇTM-2022/29

e) Miktarı:

13 Ay Süreyle 254 kişi ile Genel Temizlik ve Nitelikli Personel Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: TEİAŞ Genel Müdürlüğü ETKB Merkez kampüsü Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Balgat/ Çankaya /ANKARA” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

2) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Teiaş Genel Müdürlüğüne Bağlı Bahçelievler Merkez Kampüsü İçin Genel Temizlik ve Nitelikli Personel” ihalesine ilişkin 19.08.2022 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararından; ihale dokümanı indirenlerin sayısının 22 olduğu, ihaleye toplam 11 teklif sunulduğu, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağında yer alan fatura bilgileri tablosundaki fatura tarihinin beyan edilen geçici vergi beyanname dönemini kapsamadığı ve ağırlıklı ortalama birim satış tutarının fatura bilgileri tablosundaki bilgilere göre doldurulmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedildiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin Şimal İlaçlama Endüstriyel Enerji Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak belirlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise Şemsa Kurumsal Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuru konusu ihalede İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesi uyarınca ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler kapsamında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yönetimindeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgileri e-teklif kapsamında sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmesi ve idarece bu bilgilerin EKAP’tan teyit edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” bölümünde “ELİF YETİŞ, 155******74, 10000000,00/10000000,00” bilgisinin beyan edildiği, “Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümünde ise “ELİF YETİŞ, 155******74, Müdür” bilgisinin beyan edildiği görülmektedir.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) resmi internet adresi (https://ekap.kik.gov.tr/) üzerinden yapılan sorgulama neticesinde bahse konu istekli adına teklifin Elif Yetiş tarafından gönderildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemelerinin zorunlu olduğu, tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verilerinin esas alınacağı, EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olmasının gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin ticaret sicil bilgilerinin idarece EKAP üzerinden ve Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden sorgulanması sonucunda, şirketin tek ortağının Elif Yetiş olduğu ve aynı zamanda şirket müdürü olarak münferiden temsile yetkili olduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla bahse konu isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgiler ile idarece yapılan EKAP sorgulamaları sonucunda elde edilen bilgilerin aynı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(4) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. …

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir…” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinde “(1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.

(3) Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1.c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 15.12.2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunun “Teminata İlişkin Bilgiler” kısmında “Geçici Teminat Mektubunun Ayırt Edici Numarası / Takasbank Referans Numarası G0012-00665-MW004330” bilgisinin beyan edildiği görülmüştür.

EKAP üzerinden geçici teminat mektubuna ilişkin yapılan sorgulamada; Halk Bankası Çiftlik/Samsun Şubesi’nce ihale ilan tarihinden (16.06.2022) sonraki bir tarih olan 13.07.2022 tarihinde anılan isteklinin birim fiyat teklif mektubundaki unvanıyla aynı olan Şimal İlaçlama Endüstriyel Enerji Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına düzenlendiği, 15.12.2022 tarihine kadar geçerli olduğu ve 1.500.000,00 TL tutarında olduğu, ayrıca elektronik geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak ilgili bankalarla EKAP arasındaki protokol kuralları uyarınca mevzuatta aranan koşulları sağlar şekilde elektronik olarak düzenlendiği, bu sebeple anılan Yönetmelik’in 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan mektuplar gibi mevzuatta aranan tüm zorunlu unsurları ihtiva ettiği ve standart forma uygun şekilde düzenlendiğinin kabulünün gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

… ifade eder.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen; genel temizlik hizmetleri veya büro destek hizmetleri veya bakım-onarım hizmetleri veya yemekhane-lokal, misafir evleri veya sürücü hizmetleri, birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde istekliler tarafından teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının gerektiği, aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen; genel temizlik hizmetleri veya büro destek hizmetleri veya bakım-onarım hizmetleri veya yemekhane-lokal, misafir evleri veya sürücü hizmetleri, birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edileceğinin düzenlendiği anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla yeterlik bilgileri tablosunda “EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi” kısmında “14161-H-DT-3-1” sayılı iş deneyim belgesinin beyan edildiği görülmüştür.

EKAP üzerinden yapılan sorgulamada söz konusu belgenin, Gümüşhacıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Lider Kurumsal Hizmet Lpg Akaryakıt Temizlik Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (1,00%) – Şimal İlaçlama Endüstriyel Enerji Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi (99,00%) İş Ortaklığı adına düzenlenen 21.11.2019 tarihli ve 14161-H-DT-3-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin olduğu, işin tanımının “Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı Genel Temizlik ve Destek Hizmeti Alımı” olarak belirtildiği, sözleşme tarihinin 02.01.2018 olduğu, belge tutarının 3.429.690,20 TL olduğu, bahse konu belgenin açıklama kısmında ise “Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığımız tarafından 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 127’nci maddesi uyarınca 02 Ocak 2018-31 Mart 2018 tarihleri arası Genel Temizlik ve Destek Hizmeti alımı işi yaptırılmıştır.” ifadesinin yer aldığı görülmektedir.

İtirazen şikayete konu ihale konusu işin “Teiaş Genel Müdürlüğüne Bağlı Bahçelievler Merkez Kampüsü İçin Genel Temizlik ve Nitelikli Personel” işi olduğu, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen; genel temizlik hizmetleri veya büro destek hizmetleri veya bakım-onarım hizmetleri veya yemekhane-lokal, misafir evleri veya sürücü hizmetleri, birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edileceğinin düzenlendiği, söz konusu istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesinde de işin tanımının “Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı Genel Temizlik ve Destek Hizmeti Alımı” olarak belirtildiği dikkate alındığında konu iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu ve ayrıştırma yapılmasına gerek olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan bahse konu iş deneyim belgesinin güncel tutarının 16.775.766,96 TL olduğu dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin payına düşen iş deneyim tutarının (16.775.766,96 x 0,99 = 16.608.009,29) karşılaması gereken tutarın (47.598.205,12 x 0,20 = 9.519.641,024) üzerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belge tutarının yetersiz olduğu yönündeki iddiası da yerinde görülmemiştir.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgenin, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

(3) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(5) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında, hizmet işleri ile ilgili ciro için ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(7) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş hacmine ilişkin oranların, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde ise 2/5’i alınarak hesaplanan oranlar yeterlik kriteri olarak belirlenir. Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalenin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında ise bu oranlara göre belirlenen parasal tutarlar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür.

(8) Altıncı ve yedinci fıkralardaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. …” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

birinin sunulması yeterlidir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” bölümünün “Bilanço Bilgileri” kısmında cari oranın “12,213154344111”, öz kaynak oranının “0,68221144082634” ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0” olarak beyan edildiği, yeterlik değerlendirmesinde esas alınan yılın 2021 yılı olarak belirtildiği görülmüştür. “İş Hacmi Bilgileri” kısmında ise değerlendirmede esas alınan yıl ve toplam ciro tutarının “2021 – 8***** TL” olarak beyan edildiği görülmüştür.

EKAP üzerinden yapılan bilanço sorgusu sonucu ulaşılan bilanço oranları ile gelir tablosu sorgusu sonucu ulaşılan iş hacmi tutarının, anılan istekli tarafından beyan edilen oranlar ve tutarlar ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

İsteklinin teklif bedeli dikkate alındığında sağlanması gereken asgari iş hacmi tutarlarının (47.598.205,12 x 0,20) 9.519.641,024 TL olduğu tespit edilmiştir.

Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço oranlarının EKAP üzerinden yapılan sorgu sonucu ulaşılan oranlarla uyumlu olduğu ve İdari Şartname’de öngörülen asgari kriterleri sağladığı, ayrıca beyan edilen iş hacmi tutarlarının da EKAP üzerinden yapılan sorgu sonucu ulaşılan tutarlar ile uyumlu olduğu ve güncelleme sonrası tutarın 1****** TL olduğu, dolayısıyla güncel iş hacmi tutarının İdari Şartname’de öngörülen asgari kriterleri sağladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. …” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. …” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur. …” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

9 Kişi Hizmet Sorumlusu (Temizlik, Bakım Onarım ve Yemekhane) (26 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 60 fazlası)

10 Kişi Aşçı (26 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 60 fazlası)

1 Kişi İş Makinesi Operatörü (26 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 60 fazlası)

2 Kişi Ağır Vasıta Sürücüsü (26 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 60 fazlası)

3 Kişi Uzman Teknik Personel (26 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 60 fazlası)

27 Kişi Bakım Onarım Personeli – Usta (26 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 50 fazlası)

10 Kişi Aşçı Yardımcısı (26 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 50 fazlası)

3 Kişi Usta Yardımcısı (26 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 40 fazlası)

20 Kişi Sekreterya (22 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 40 fazlası)

32 Kişi Evrak Dağıtım Personeli (22 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 40 fazlası)

51 Kişi Temizlik Görevlisi (26 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 30 fazlası)

7 Kişi Temizlik Görevlisi – Engelli (26 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 30 fazlası)

8 Kişi Cam Temizleme Personeli (26 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 30 fazlası)

23 Kişi Ağır Temizlik Görevlisi (26 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 30 fazlası)

8 Kişi Bahçıvan (26 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 30 fazlası)

16 Kişi Mutfak İşçisi (26 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 30 fazlası)

24 Kişi Garson (22 Gün Yemek Yol dahil) (Brüt asgari ücretin % 30 fazlası)

25.3.2. Fazla Mesai

Hizmet Sorumlusu (Temizlik, Bakım Onarım ve Yemekhane), Aşçı, İş Makinesi Operatörü, Ağır Vasıta Sürücüsü ve Uzman Teknik Personeli Brüt Asgari Ücretin % 60 fazlası 2150 saat,

Bakım Onarım Ustası ve Aşçı Yardımcısı Brüt Asgari Ücretin % 50 fazlası 5350 saat,

Usta Yardımcısı, Sekreter ve Evrak Dağıtım Personeli Brüt Asgari Ücretin % 40 fazlası 4370 saat,

Ağır Temizlik Görevlisi, Bahçıvan, Cam Temizleme Personeli, Mutfak İşçisi, Garson, Temizlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi -Engelli Brüt Asgari Ücretin % 30 fazlası 5150 saat

25.3.3. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri:

Hizmet Sorumlusu (Temizlik, Bakım Onarım ve Yemekhane), Aşçı, İş Makinesi Operatörü, Ağır Vasıta Sürücüsü ve Uzman Teknik Personeli Brüt Asgari Ücretin % 60 fazlası toplam 60 gün,

Bakım Onarım Ustası ve Aşçı Yardımcısı Brüt Asgari Ücretin % 50 fazlası toplam 70 gün,

Usta Yardımcısı, Sekreter ve Evrak Dağıtım Personeli Brüt Asgari Ücretin % 40 fazlası toplam 30 gün,

Ağır Temizlik Görevlisi, Bahçıvan, Cam Temizleme Personeli, Mutfak İşçisi, Garson, Temizlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi -Engelli Brüt Asgari Ücretin % 30 fazlası toplam 145 gün

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Fiili çalışılan her gün için günlük Brüt 33,36 TL olmak üzere ;

76 Personele ayda 22 (yirmiiki) gün üzerinden, 178 Personele ise ayda 26 (yirmialtı) gün üzerinden nakdi olarak yemek bedeli ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

Fiili çalışılan her gün için günlük Brüt 33,36 TL olmak üzere ;

76 Personele ayda 22 (yirmiiki) gün üzerinden, 178 Personele ise ayda 26 (yirmialtı) gün üzerinden nakdi olarak yol bedeli ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

25.3.3.1. Temizlik hizmetleri kapsamında kullanılacak olan ve Yüklenici tarafından sağlanacak Teknik Şartname Tablo-6’da belirtilen sarf malzeme giderleri,

25.3.3.2. Teknik Şartname Tablo-10’da belirtilen iş makineleri giderleri,

25.3.3.3. Teknik Şartname Tablo-7 ‘de yer alan demirbaş malzemeleri işin süresi boyunca yüklenici idarede bulunduracak işin bitiminde yükleniciye teslim edilecektir ve teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.4. Diğer giderler:

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili giderler, Eğitim giderleri, Koruyucu Giyim giderleri, Teknik Şartname Tablo 8’de yer alan ilaçlama giderleri gibi giderler %4 oranında Sözleşme ve Genel Giderler içerisinde hesaplanacaktır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta prim oranı %2’dir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin ekinde yer alan “Kullanılacak İş Makine ve Ekipman Teknik Özellikleri” başlıklı bölümünde “1- Çöp Kamyonu (Yataksa Kabin Şasi Üzerine St52 13+1,5 m3)

Model Yılı 2016 Ve Üzeri

Motor Hacmi Minimum: 8900 Cc

Motor Gücü (D/D): 1900

Motor Gücü (KW): 243

Silindir Adedi Minimum: 6 Adet

Yakıt: Dizel

Vites: Düz Vites 9+1

Alçak Tavan yataksız 1+1 yolcu sayısı

Çöp Haznesi Hacmi (M3): 13

Konteynır Hacmi (Lt) (En Çok): 400

Sıkıştırma Durumu: HİDROLİK

Yükleme Alanı Giriş Yönü: ARKADAN YÜKLEMELİ

Elektronik Fren Sistemi (EBS), Anti Blokaj Sistemi (ABS) ve Otomatik Çekiş Kontrolü (ATC) Sürücü, yolcu, yan ve tavan hava yastıkları standart olacaktır.

Araç sürücü yoğunluk tespiti yapabilecek teknik donanıma sahip olmalıdır. Arka ön camlar ısıtmalı olmalıdır klima sistemi dijital ve çift yönlü olmalıdır.

Hız sabitleyici ve Yol bilgisayarı olacaktır

Yokuş kalkış özelliğine sahip olacaktır.

2- Kınalı Kazıyıcı Kepçe (Bckoloader)

Model Yılı 2016 Ve Üzeri

Motor Tipi: DİZEL

Motor Silindir: 4

Çekiş Sistemi: 4X4X4

Maksimum Motor Gücü (dd): 2200

Maksimum Motor Gücü (kW): 74

Vites Aralığı: 6 + 3

Yürüyüş Tipi: Lastik Tekerlek

Lastik Ön/ Arka Çap: 28

Yükleyici Kova Tipi: Açılır Tıp

Yükleyici Kova Kapasitesi (m3): 1,1

Yükleyici Kova Kontrol Tipi: Levye

Yükleyici Kepçe Koparma Kuvveti (kN): 7209

Kazıcı Kova Kapasitesi (m3): 0,17

Kazıcı Kova Kontrol Tipi: Joystıck

Kazıcı Kepçe Koparma Kuvveti (kN): 6364

Maksimum Yürüyüş Hızı (km/saat): 40

Hidrolik Pompa Tipi: Dişli

Hidrolik Kapasitesi (It/dk): 147

Hidrolik Sistem Basıncı (bar): 227

Toplam Uzunluk (mm): 6090

Toplam Genişlik (mm): 2292

Toplam Yükseklik (mm): 3600

Teleskobik Bom, Kırıcı Tesisat, Geri Vites Alarmı, Sarsıntısız Yürüyüş özelliği olmalıdır.

3- Yol Süpürme Aracı ( 7 M3 Vakumlu )

Model Yılı 2016 Ve Üzeri

Motor Hacmi Minimum: 8900 Cc

Motor Gücü (D/D): 1900

Motor Gücü (KW): 243

Yardımcı Motor Gücü (KW): 62

Silindir Adedi Minimum: 6 Adet

Azami Yüklü Ağırlık (ton): 18

Dingil Mesafesi (mm): 3800

Yakıt: Dizel

Vites: Düz Vites 9+1

Alçak Tavan yataksız 1 + 1 yolcu sayısı

Çöp Tankı Hacmi (M3) (Nominal): 7 M3

Su Tankı Hacmi (Litre) (Nominal): 1700 Lt.

Su Tankı: PASLANMAZ ÇELİK

Süpürme Genişliği: 220 Cm

Süpürme: Sistemi Sol Direksiyonlu, Çift Yandan Vakumlu Olacak

Vakum Kapasitesi (m3/saat): 15000

Su Püskürtme Basıncı (Bar): 3

Su Püskürtme Nozul Sayısı (Adet): 12

Elektronik Fren Sistemi (EBS), Anti Blokaj Sistemi (ABS) ve Otomatik Çekiş Kontrolü (ATC) Sürücü, yolcu, yan ve tavan hava yastıkları standart olacaktır.

Araç sürücü yoğunluk tespiti yapabilecek teknik donanıma sahip olmalıdır. Arka ön camlar ısıtmalı olmalıdır klima sistemi dijital ve çift yönlü olmalıdır.

Hız sabitleyici olacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

Teklifi aşırı düşük olarak değerlendirilen Şimal İlaçlama Endüstriyel Enerji Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne idarece 05.08.2022 tarihinde aşırı düşük teklif açıklama yazısının gönderildiği, anılan yazıda “İdari Şartnamenin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33. maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79. maddesi hükümleri çerçevesinde, önemli teklif bileşen kalemleri olarak belirlenen ve ekteki tabloda yer almakta olan maliyet kalemlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamanızın 15.08.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İdaremize sunulması gerekmektedir.” ifadelerinin yer aldığı, bahse konu yazı ekinde bulunan ve idarece belirlenen önemli teklif bileşenlerinin yer aldığı tablonun ise aşağıdaki şekilde olduğu görülmektedir.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINA ESAS ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENİ KALEMLERİ

 KULLANILACAK İŞ MAKİNALARI TABLO 10

MALZEMENİN ADI ve ÖZELLİĞİ

CİNSİ

MİKTARI

KİRALIK AY

BİRİM

FİYAT

TOPLAM FİYAT

Çöp Kamyonu (Yataksız Kabin Şasi Üzerine St52 13+1,5 m3)

Adet

1

13

 

 

Kırıcılı Kazıyıcı Kepçe (Bekoloader)

Adet

1

13

 

 

Yol Süpürme Aracı (7 M3 Vakumlu)

Adet

1

13

 

 

 

   KULLANILACAK SARF MALZEMELERİ TABLO 6

MALZEMENİN ADI ve ÖZELLİĞİ

CİNSİ

MİKTARI

BİRİM

FİYAT

TOPLAM FİYAT

Evsel atık torbası 80×110 cm mavi renk

Rulo

5500

 

 

Hareketli kâğıt havlu

Adet

15000

 

 

Lateks eldiven pudrasız

Paket

5000

 

 

Tuvalet kâğıdı (içten çekmeli jumpo)

Adet

7000

 

 

 Yukarıda yer verilen tablodan anlaşılacağı üzere idarece, Çöp Kamyonu (Yataksız Kabin Şasi Üzerine St52 13+1,5 m3), Kırıcılı Kazıyıcı Kepçe (Bekoloader) ve Yol Süpürme Aracı (7 M3 Vakumlu) iş makinelerinin sadece aylık kiralama maliyetleri ile evsel atık torbası 80×110 cm mavi renk, hareketli kâğıt havlu, lateks eldiven pudrasız ve tuvalet kâğıdı (içten çekmeli jumpo) sarf malzemeleri maliyetlerinin aşırı düşük teklif açıklamasında önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği görülmektedir.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin idareye sunduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; evsel atık torbası 80×110 cm mavi renk, hareketli kâğıt havlu, lateks eldiven pudrasız ve tuvalet kâğıdı (içten çekmeli jumpo) sarf malzemelerini açıklamak üzere Ubuntu İnşaat Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden alınan bir adet fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat tekline dayanak olarak 10.08.2022 tarihli 1, 2, 3 ve 4 sayılı satış tutarı tespit tutanakları ile tutanağın ekleri olan imza sirküleri, ticaret sicil tasdiknamesi ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulduğu,

Çöp Kamyonu (Yataksız Kabin Şasi Üzerine St52 13+1,5 m3), Kırıcılı Kazıyıcı Kepçe (Bekoloader) ve Yol Süpürme Aracı (7 M3 Vakumlu) iş makinelerinin kiralama maliyetini açıklamak üzere Karbe Gıda Temizlik Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden alınan bir adet fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifine dayanak olarak 10.08.2022 tarihli 5, 6 ve 7 sayılı satış tutarı tespit tutanakları ile tutanağın ekleri olan imza sirküleri, ticaret sicil tasdiknamesi ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulduğu, bunun dışında aşırı düşük teklif açıklamasına konu herhangi bir belgenin sunulmadığı görülmektedir.

Başvuru sahibinin a iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme ve tespitler:

a.1) – a.4) İhaleye ilişkin olarak hazırlanan Teknik Şartname’nin “Kullanılacak İş Makine ve Ekipman Teknik Özellikleri” başlıklı bölümünde aşırı düşük teklif açıklamasına konu edilen iş makinelerinin özelliklerine yer verildiği görülmektedir.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş makinelerinin tevsikine ilişkin aldığı fiyat teklifi incelendiğinde, “İşin Adı” kısmında “TEİAŞ Genel Müdürlüğüne Bağlı Bahçelievler Merkez Kampüsü İçin Genel Temizlik ve Nitelikli Personel Alımı işi” ifadelerinin yer aldığı görülmektedir. Bu bağlamda anılan fiyat teklifi bahse konu ihale adına düzenlendiğinden ihale dokümanında yer alan teknik özelliklere uygun iş makinelerinin fiyat teklifine konu edildiği anlaşılmaktadır.

a.2) İş makinelerinin kiralama maliyetini tevsik etmek üzere sunulan fiyat teklifinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (10.08.2022) tarih ve (5-6-7) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin bulunduğu,

Sarf malzemelerini açıklamak üzere sunulan fiyat teklifinde ““Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (10.08.2022) tarih ve (1-2-3-4) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin bulunduğu görülmektedir.

a.3) İş makinelerinin kiralama maliyetini tevsik etmek üzere sunduğu fiyat teklifi ve eki satış tutarı tespit tutanakları üzerinde mükellefin kaşe ve imzası ile meslek mensubu olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir kaşe ve imzasının bulunduğu görülmektedir.

a.5) İhale konusu işin 13 aylık olduğunun anlaşıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin araçlara ilişkin sunduğu fiyat teklifinin biriminin ay olduğu ve miktarının 13 olduğu, dolayısıyla işin tamamını tevsik edici nitelikte olduğu görülmektedir.

a.6) Araçların tevsikine ilişkin sunulan fiyat teklifinin sadece 13 aylık kiralama maliyeti dikkate alarak hazırlandığı, fiyat teklifi içerisinde adblue katkı maddesi, antifriz, cam suyu, bakım onarım, sigorta, MTV ve lastik maliyetlerinin yer almadığı anlaşılmaktadır.

a.7) Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifine konu iş makinelerinin, teklifi hazırlayan firmaların kendi öz malı olması gerektiği yönünde bir açıklama yer almamaktadır. Dolayısıyla anılan isteklinin sunduğu fiyat teklifi ekinde, araçların fiyat teklifi veren firmanın kendi öz malı olduğunu gösteren bir belgenin sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin b, c, d, e, f ve ı iddialarına ilişkin olarak yapılan inceleme ve tespitler:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde, idareler tarafından teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında hangi düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerektiğine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde ayrıntılı açıklamalara ye verilmiştir. Buna göre aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi gerektiği öngörülmüştür.

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklama istenilecek önemli teklif bileşenlerinin hangi şekilde belirleneceğinin anılan Tebliğ’in 79’uncu maddesinde açıklandığı, bu bileşenlerin belirlenmesi noktasında idareleri sınırlayıcı bir hüküm bulunmadığı, başka bir ifadeyle ihale konusu işin yapılabilirliğini tespit etmek amacıyla hangi iş kalemleri/maliyet bileşenlerinin açıklanması gerektiği hususunun idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu, ayrıca teklif fiyata dâhil olan tüm giderlerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sorgulamaya tabi tutulması yönünde bir zorunluluğun da bulunmadığı hususları birlikte ele alındığında; idarenin, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin tespit edilmesine yönelik işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı, bununla birlikte teklifi aşırı düşük olarak belirlenen isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sadece idarece gönderilen tabloda yer alan önemli teklif bileşenlerinin açıklanmasının gerekli ve yeterli olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin, başvuru sahibinin bahse konu iddialarında yer verdiği maliyet unsurlarına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin ç iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme ve tespitler:

ç.1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş makinelerinin kiralama maliyetini tevsik etmek üzere fiyat teklifi ile birlikte fiyat teklifinin dayanağı olan 3 adet satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, idarece gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında, bahse konu istekliye satış tutarı tespit tutanaklarının aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında tamamlattırıldığına ilişkin gönderilen bir yazının bulunmadığı, anılan tutanaklardaki tarih ve sayılarının fiyat teklifi üzerinde bulunan tarih ve sayılarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

ç.2) Bahse konu satış tutarı tespit tutanaklarının ekinde yer alan mükellef adına tutanağı imzalayanın imza beyannamesi ile meslek mensubuna ait faaliyet belgesinde “aslı idarece görülmüştür” şerhinin yer aldığı, fotokopi olarak sunulmadığı tespit edilmiştir.

ç.3) Bahse konu satış tutarı tespit tutanaklarının her birisinin “Mükellefin tespit yapılan geçici vergi beyanname dönemine ait yasal defter tasdik bilgileri” kısmında yevmiye / işletme defteri ve envanter defterinin tasdik makamının “Samsun 6. Noterliği” olduğu, tasdik tarihinin 30.12.2021 numarasının 34004 olduğu, geçici vergi beyanname döneminin 2022 yılı 2’nci dönemi olduğu, anılan tutanakların güncel Ek-O.6 standart formuna uygun bir şekilde hazırlandığı görülmektedir.

ç.4) Sunulan satış tutarı tespit tutanakları ekinde yer alan mükellef adına tutanağı imzalayanın imza sirküleri ile Ticaret Sicil Gazetesinden mükellefi münferiden temsile yetkili olan kişinin İ… T… olduğunun görüldüğü, fiyat teklifi ve dayanağı satış tutarı tespit tutanaklarının İ… T… tarafından kaşelenip imzalandığı, bahse konu imzanın imza sirkülerinde yer alan imzalar ile de uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

ç.5) Sunulan satış tutarı tespit tutanaklarındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının fatura bilgileri tablosunda yer alan fatura tutarları esas alınarak doğru bir şekilde hesaplandığı ve fiyat teklifindeki birim fiyatın satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığı, idarenin anılan tutanaklarda resen düzeltme yaptığına ilişkin herhangi bir somut verinin bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca fiyat teklifini veren Karbe Gıda Temizlik Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ticaret unvanından anlaşılacağı üzere teklife konu alanda faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte başvuru sahibinin faturaların nevi ve konusunu oluşturan malın/hizmetin, fiyat teklifine konu edilen mal/hizmetin nevi ve konusu ile uyumlu olmadığı iddiasına yönelik yapılan incelemede; satış tutarı tespit tutanaklarının (Ek-O.6) 5’inci bölümünde bilgileri verilen faturaların Osmancık Belediyesi, Gümüşhacıköy Belediyesi ve Merzifon Belediyesi adına düzenlendiğinin görüldüğü, söz konusu belediyeler adına düzenlenen faturaların hakediş faturası niteliğinde olabileceği, hakediş faturası olması durumunda doğrudan piyasada alım satıma konu olan bir mala veya hizmete ait olamayacağı ve söz konusu faturaların ilgili tutanaklara esas alınamayacağı, bu hususun netleştirilmesi adına ilgili meslek mensubundan anılan faturaların örnekleri ile birlikte hakediş faturası niteliğinde olup olmadığı hususunda bilgi talebinde bulunulması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin g iddiasında yer alan teklifi veren firma yetkilisi ile meslek mensubu arasında geçmişte veya şu anda bir bağlantının olup olmadığının araştırılması gerektiği, şayet aralarında bir bağ veya bir ortaklığın tespiti durumunda aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiğine ilişkin olarak yapılan inceleme ve tespitler:

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in “Bağımsızlık” başlıklı 9’uncu maddesinde “Meslek mensupları, çalışmalarını kendi sorumlulukları altında tam bir bağımsızlıkla yürütürler. Bağımsızlık mesleğin temeli ve vazgeçilmez bir unsurudur.

Meslek mensupları bağımsızlıklarına gölge düşürecek ilişkilerden ve davranışlardan kaçınmalıdırlar.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Tasdik Edemeyeceği İşler” başlıklı 39’uncu maddesinde “Yeminli mali müşavirler kendisinin, eşinin (boşanmış dahi olsa) usul ve füruundan birinin ve 3 üncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının veya bunların yönetici oldukları veya yönetimde görev alarak ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar. Yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’nin “Ticari Faaliyette Bulunamama” başlıklı 43’üncü maddesi ile “Hizmet Akdi ve Çalışamama” başlıklı 44’üncü maddesinde “43 – Meslek mensupları, Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmazlar. Meslek mensupları kendi mesleki faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar. Ticari mümessillik, ticari vekillik ve acentelik yapamazlar. Adi ve kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar. Limited ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevinde bulunamazlar.

44 – serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’nin “Meslekle Bağdaşan İşler” başlıklı 47’nci maddesinde “Aşağıda belirtilen işler meslekle bağdaşan işlerden olup yapılmasında bir sakınca yoktur.

a) Bilirkişilik, tasfiye memurluğu, hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmak,

b) Limited ve anonim şirketler’de ortak, komandit şirketlerde komanditer ortak olmak veya murakıplık yapmak,

c) Meslek mensuplarının, üyesi oldukları ve kurumlar vergisinden muaf olan yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ve yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevlerinde bulunmak,

d) Öğretim ve eğitim amacı ile ders vermek,

e) Devamlılık arzetmemek kaydı ile gazete ve dergilerde yazı ve makale yazmak,

f) Seminer ve konferanslara katılmak,

g) Her türlü yazılı ve görsel sanat ve edebiyat faaliyetinde bulunmak.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen yönetmelik hükümlerinde meslek mensuplarının çalışmalarını kendi sorumlulukları altında tam bir bağımsızlıkla yürütmeleri gerektiği, bağımsızlığın mesleğin temeli ve vazgeçilmez bir unsuru olduğu, meslek mensuplarının ticari mümessillik, ticari vekillik ve acentelik yapamayacakları anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen sarf malzemeleri maliyetini tevsik etmek üzere Ubuntu İnşaat Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden alınan bir adet fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat tekline dayanak olarak 10.08.2022 tarihli 1, 2, 3 ve 4 sayılı satış tutarı tespit tutanakları ile tutanağın ekleri olan imza sirküleri, ticaret sicil tasdiknamesi, 06.11.2019 tarihli ve 9945 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulduğu görülmektedir.

Bahse konu fiyat teklifini ve dayanağı olan satış tutarı tespit tutanaklarını imzalayan ve kaşeleyen meslek mensubuna ait faaliyet belgesi incelendiğinde; T.C. kimlik numarasının 198******12 olduğu, adı soyadının E. K. Alp olduğu, unvanının SMMM olduğu, baba adının Faruk olduğu, kayıtlı olduğu odanın Samsun SMMMO olduğu anlaşılmaktadır.

Fiyat teklifi veren Ubuntu İnşaat Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına fiyat teklifini ve satış tutarı tespit tutanaklarını imzalayan kişinin Faruk Karayel olduğu, sunulan imza sirkülerinde şirketi münferiden 26.10.2022 tarihine kadar temsile yetkili olduğun görülmektedir.

Anılan şirkete ait 06.11.2019 tarihli ve 9945 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde 198******84 T.C. kimlik numaralı Samsun/Atakum adresinde ikamet eden Faruk Karayel’in yönetim kurulu üyesi olarak şirketi münferiden 26.10.2022 tarihine kadar temsile yetkili olarak seçildiği ve şirketin tek ortağı olduğu, 198******12 T.C. kimlik numaralı Samsun/İlkadım adresinde ikamet eden E.K. Alp’in 26.10.2022 tarihine kadar şirket müdürü olarak münferiden temsile yetkili olarak seçildiği anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda E.K. Alp’in fiyat teklifi veren Ubuntu İnşaat Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin münferiden temsile yetkili müdürü olduğu, aynı zamanda bahse konu fiyat teklifi ve eki tespit tutanaklarını meslek mensubu sıfatıyla onayladığı, söz konusu hususa ilişkin olarak yukarıda belirtilen ilgili mevzuatta meslek mensubunun yapabileceği ve yapamayacağı işler dikkate alındığında, fiyat teklifi veren şirkette temsile yetkili müdür sıfatına sahip meslek mensubunun, fiyat teklifi ve eklerini onaylamak suretiyle yapmış olduğu tevsik işleminin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle önemli teklif bileşeni olarak belirlenen sarf malzemeleri maliyetini tevsik etmek üzere sunulan fiyat teklifi ve eki satış tutarı tespit tutanaklarına yönelik başvuru sahibinin diğer iddialarına ilişkin herhangi bir inceleme ve tespit yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Başvuru sahibinin h iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme ve tespitler:

İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş makinelerinin kiralama maliyetini tevsik etmek üzere sunduğu fiyat teklifindeki cins, birim ve miktarların, idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen iş makineleri cins, birim ve miktarları ile uyumlu olduğu görülmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile inceleme ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, anılan isteklinin idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen sarf malzemeleri maliyetini tevsik etmek üzere Ubuntu İnşaat Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden aldığı fiyat teklifine ilişkin olarak, E.K. Alp’in fiyat teklifi veren Ubuntu İnşaat Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin münferiden temsile yetkili müdürü olduğu, aynı zamanda bahse konu fiyat teklifi ve eki tespit tutanaklarını meslek mensubu sıfatıyla onayladığı, söz konusu hususa ilişkin olarak yukarıda belirtilen ilgili mevzuatta meslek mensubunun yapabileceği ve yapamayacağı işler dikkate alındığında, fiyat teklifi veren şirkette temsile yetkili müdür sıfatına sahip meslek mensubunun, fiyat teklifi ve eklerini onaylamak suretiyle yapmış olduğu tevsik işleminin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Meslek mensubu E.K. Alp hakkında yapılan inceleme ve tespitlerin değerlendirilmek üzere TÜRMOB’a bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Öte yandan bahse konu iş makineleri fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanaklarının (Ek-O.6) 5’inci bölümünde bilgileri verilen faturaların Osmancık Belediyesi, Gümüşhacıköy Belediyesi ve Merzifon Belediyesi adına düzenlendiğinin görüldüğü, söz konusu belediyeler adına düzenlenen faturaların hakediş faturası niteliğinde olabileceği, hakediş faturası olması durumunda doğrudan piyasada alım satıma konu olan bir mala veya hizmete ait olamayacağı ve söz konusu faturaların ilgili tutanaklara esas alınamayacağı, bu hususun netleştirilmesi adına her ne kadar ilgili meslek mensubundan anılan faturaların örnekleri ile birlikte hakediş faturası niteliğinde olup olmadığı hususunda bilgi talebinde bulunulması gerekmekte ise de ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmediğinden herhangi bir bilgi talebinde bulunmaya gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Yukarıda yer verilen Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesindeki açıklamalardan üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile aşırı düşük teklifin tevsik edilmesi durumunda, fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağının sunulmasının zorunlu olduğu ve son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi gerektiği, ayrıca ağırlıklı ortalama birim satış tutarının anılan tutanağın fatura bilgileri tablosundaki bilgilere göre belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen Kırıcılı Kazıyıcı Kepçe (Bekoloader) iş makinesinin tevsikine ilişkin olarak İkaş Grup Hafriyat İnşaat Nakliyat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifi ile birlikte fiyat teklifinin dayanağı olarak satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu görülmektedir.

Söz konusu satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde geçici vergi beyanname döneminin 2022 yılının 1’inci dönemi (ocak, şubat, mart) olarak belirtildiği, fatura bilgileri tablosunda ise 1 adet fatura bilgisine yer verildiği, anılan faturanın 28.06.2022 tarihli olduğu miktarının 1 olduğu, birim fiyatının 243.220, 34 TL olduğu, fatura tutarının 287.000,00 TL olduğu görülmektedir.

Öte yandan anılan satış tutarı tespit tutanağının ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 12.500,00 TL olarak düzenlendiği görülmektedir.

Bu kapsamda başvuru sahibinin idareye sunduğu fiyat teklifine ilişkin düzenlenen satış tutarı tespit tutanağının fatura bilgileri tablosunda beyan edilen fatura tarihinin geçici vergi beyanname dönemi ile uyumlu olmadığı, ayrıca ağırlıklı ortalama birim satış tutarının fatura bilgileri tablosunda yer alan fatura bilgilerini yansıtmadığı gerekçesiyle teklifinin idarece reddedilmesinin yerinde olduğu, başvuru sahibinin iddiasının ise yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Şimal İlaçlama Endüstriyel Enerji Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Meslek mensubu E.K. Alp hakkında yapılan inceleme ve tespitlerin değerlendirilmek üzere TÜRMOB’a bildirimde bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verildi.