Pazar, Haziran 16, 2024
İş Deneyim (Hizmet)İş Deneyim (Mal)İş Deneyim (Yapım)Kik Kararları

Özel sektöre gerçekleştirilen işe ait iş deneyimini gösterir belgele olarak sunulan sözleşmeye ait damga vergisine ilişkin olarak tahakkuk fişi sunması yeterli midir?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2022/028
Gündem No : 30
Karar Tarihi : 18.05.2022
Karar No : 2022/UH.I-621
BAŞVURU SAHİBİ:  Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.,
İHALEYİ YAPAN İDARE: İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.,
BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/39145 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. tarafından 16.03.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Taşıma Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.nin 01.04.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.04.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.04.2022 tarih ve 18269 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.04.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/385 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2, 3 ve 5’inci kısımlarda ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Şimşek Travel Turizm Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

1) Son durumu gösterir bilgilerin güncel olmadığı, ortaklık oranlarının pay defterine hatalı yazıldığı, pay defterinin taşıması gereken zorunlu tasdikleri taşımadığı, kayıtların ticaret siciline ve muhasebe kanun, tebliğ, yönetmeliklerine uygun olmadığı, temsile yetkili olanlara verilen yetkiler içinde fiyat teklifi vermenin bulunmadığı, temsile yetkili olanların yetkilerinin ticaret siciline ibraz edilmediği, teklifi imzalayana ait imza beyannamesinin süresinin geçtiği, belgelerin sunuluş şekline uygun şekilde sunulmadığı, vekaletnamenin ihale işlerini kapsamadığı, süresinin dolduğu, belgelerin sunuluş şekline uygun şekilde sunulmadığı,

2) Birim fiyat teklif mektubunda idarenin adının yazılmadığı veya yanlış yazıldığı, mektubunun yetkili kişi tarafından imzalanmadığı, imzanın başkası tarafından taklit edildiği, teklif tutarının rakam ve yazıyla yazılmasında hatanın bulunduğu, teklif cetvelinde kuruşlandırılmamış satırların bulunduğu, aritmetik hata yapıldığı, teklif mektubundaki imza ile teklif cetvelindeki imzanın uyuşmadığı,

3) Geçici teminat geçerlilik tarihinin idari şartnamede düzenlenen tarihten daha önceki tarihe ilişkin olduğu, şekil ve içeriğinin standart forma uygun olmadığı, teminat mektubunda hiçbir şartta haczedilemeyeceğine dair ibarenin bulunmadığı, teminat tutarının teklif edilen bedelin %3’ünü karşılamadığı,

4) Bilanço oranlarının uygun olmadığı, bilanço bilgileri tablosunun (standart form-KİK025.1/H) usulüne uygun doldurulmadığı, imzalanmadığı, mali müşavir tarafından onaylanmadığı, mali müşavirin tam tasdik sözleşmesinin olmadığı,

5) Gelir tablosunda gösterilen cironun ihale konusu işin benzeri olmadığı,

6) Özel sektöre gerçekleştirilen işe ait iş deneyimini gösterir belgelerin sunulduğu, hizmet alıcısı nam ve hesabına sözleşmeyi imzalayanın hizmet alıcısını temsil etme yetkisi ve vekaletinin bulunmadığı, faturalarda Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine (Sıra no: 117) göre 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekirken uygulamadığı, bundan dolayı fatura tarihinden belirli süre sonra iade faturası veya başka bir hizmet faturasını anılan istekli adına düzenleyerek muhasebe açısından hesapların sıfırlandığı, bu sayede KDV tevkifatı yükü altına girmeden sadece damga vergisi ödentisi ile iş deneyimini gösterir belge elde ederek ihalede haksız rekabet oluşturulduğu, sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihinden önce yatırılmış olması gerektiği, damga vergisi ödendi makbuzunun tarihinin sözleşme tarihinden önceki bir tarihi taşıması da mümkün olmadığı, sözleşmenin imzalandığı tarih veya sözleşmenin başladığı tarih baz alınarak bağlı bulunulan vergi dairesinden sorgulanması gerektiği, makbuzda doğru olmayan hususlar var ise resmi evrakta sahtecilik suçundan suç duyurusunda bulunulması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Asgari sayı” başlıklı 338’inci maddesinde “(1) Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır.

(2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.

(3) Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. …” hükmü,

“Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, noter tasdikli imza beyannamesinin,
b) Tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. …” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “… (5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine; tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin aşağıda yer alan bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri zorunludur. Bu kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,
b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verileri esas alınır. Ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımları; şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımları da taranarak EKAP’a yüklenir. Yabancı aday/istekliler tarafından bu fıkrada istenen bilgi ve belgelerin beyan edilmesi/yüklenmesi bakımından, ilgili ülke mevzuatındaki karşılıkları esas alınır.

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur. …” hükmü,

İdari Şartname’nin “İdareye ilişkin bilgiler” başlıklı 1’inci maddesinde “1.1. İdarenin;

a) Adı: İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.
b) Adresi: Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379 – ŞİŞLİ / İSTANBUL …” düzenlemesi,

“İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ
b) Miktarı ve türü: 24 ay süreyle İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlük ve Bağlı Lokasyonlarda yapılacak olan toplam 5 kısımlı Personel Taşıma Hizmet Alım işidir. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlük ve Bağlı Lokasyonlar
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

“İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

a)İhale kayıt numarası:2022/39145
b) İhale usulü: Açık ihale.

d) İhale tarihi: 16.03.2022
e) İhale saati: 14:00

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. …” düzenlemesi,
“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:
7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.
7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.
7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.
7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve değerlendirme yapılabilmesini teminen 29.04.2022 tarih ve E.2022/7955 sayılı yazı ile ilgili isteklilerin sundukları imza sirküleri, imza beyannamesi ve vekaletnamelerin asılları istenilmiş, söz konusu belgeler 12.05.2022 tarihinde 2022/22476 numara ile kurum kayıtlarına alınmıştır. İşbu inceleme belgelerin asılları üzerinden yapılmıştır.

İdare tarafından Şimşek Travel Turizm Ticaret A.Ş.ye ilişkin olarak EKAP üzerinden sorgulama yapıldığında; söz konusu isteklinin tek ortaklı anonim şirket olduğu, ortağının 62********* T.C. kimlik numaralı Ahmet Şimşek olduğu, bahse konu kişinin tüzel kişilikte yürüttüğü görevin 03.03.2020 tarihinden 27.02.2023 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olduğu ve adı geçen kişinin tüzel kişiliği münferiden temsile yetkili olduğu bilgilerine erişildiği görülmüştür.

Diğer taraftan İdari Şartname’nin 7.1.(b).2’nci maddesi gereğince sunulması gerekmemekle birlikte Şimşek Travel Turizm Ticaret A.Ş. tarafından teklif zarfı içerisinde; 03.08.2016 tarih ve 9129 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 513’üncü sayfasının, 06.04.2017 tarih ve 9300 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 554 ila 555’inci sayfalarının, 17.01.2019 tarih ve 9747 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 740’ncı sayfasının, 05.03.2020 tarih ve 10030 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 775’inci sayfasının sunulduğu, ayrıca Kartal 18. Noterliği tarafından tüzel kişiliğe yönelik olarak düzenlenen imza sirküleri ile söz konusu imza sirkülerinin müstenidatının idare görevlisi tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhi ile onaylanan suretinin sunulduğu tespit edilmiştir. Sunulan belgelerden; anılan isteklinin tek ortaklı anonim şirket olduğu ve ortağının 62********* T.C. kimlik numaralı Ahmet Şimşek olduğu, anılan kişinin tüzel kişilikte yürüttüğü görevin 03.03.2020 tescil tarihinden itibaren 27.02.2023 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olduğu görülmüştür. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin resmi internet adresi (https://www.ticaretsicil.gov.tr/) üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, söz konusu bilgilerde ihale tarihi (16.03.2022) itibarıyla herhangi bir farklılığın bulunmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu isteklinin birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin Kartal 18. Noterliği tarafından tüzel kişiliğe yönelik olarak düzenlenen imza sirkülerinde imza örnekleri yer alan Ahmet Şimşek tarafından imzalandığı anlaşılmıştır.

Şimşek Travel Turizm Ticaret A.Ş.nin tek ortaklı anonim şirket olduğu, yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerinden anonim şirketlerde pay sahipliği sayısının 1’e düşmesi durumunda bu hususun tescil edilmesi gerektiği, ayrıca tek ortaklı anonim şirketlerde ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yüklenmesine yönelik istisna (beyana dayalı ihalelerde bilgilerin yeterlik bilgileri tablosuna aktarılabilmesi için gerekli aktarım ve/veya onayların yapılması hususu hariç) getirildiği, bu bilgiler ile birlikte söz konusu istekli tarafından teklif zarfı kapsamında son durumu göstermek üzere sunulan belgeler ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin resmi internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden haricen yapılan sorgulama neticesinde ulaşılan bilgiler bir arada değerlendirildiğinde; anılan isteklinin yönetimindeki görevliler ile ortağına ilişkin idarece EKAP’tan alınan bilginin son durumu gösterir nitelikte olduğu, söz konusu isteklinin ihaleye vekaleten katılmadığı, bahse konu isteklinin birim fiyat teklif mektubu ve eki teklif cetvelini imzalayan Ahmet Şimşek’in tüzel kişiliği münferiden temsile yetkili olduğu, diğer taraftan anılan istekli tarafından teklif zarfı içerisinde imza beyannamesi sunulmadığı, imza sirküleri sunulduğu, bu itibarla teklif zarfında sunulmayan vekaletname ile imza beyannamesinin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulup sunulmadığına yönelik değerlendirme yapılamayacağı,

Diğer taraftan yukarıda yer verilen ilgili mevzuat ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, istekliler tarafından ihalede yeterlik kriteri olarak sunulması istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebileceği, bu tür bir onaylama işleminde nihai sorumluluğun idarelerde olduğu, idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülmek suretiyle onaylanan suretlerin isteklilerce sunulması durumunda, söz konusu suretlerin belge aslı gibi değerlendirileceği,

Bu itibarla, anılan istekli tarafından sunulan imza sirkülerinin üzerinde “aslı idarece görülmüştür” şekilde şerhin bulunduğu, bahse konu şerh düşülmek suretiyle onaylanan suretlerin isteklilerce sunulması durumunda, söz konusu suretlerin belge aslı gibi değerlendirileceği ve anılan belgelerin kamu ihale mevzuatında düzenlenen belgelerin sunuluş şekli düzenlemelerine uygun olarak sunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.
b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.
ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.
d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “… 16.4. Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi

16.4.1. İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir.
16.4.2. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır. Ancak isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek geçici teminat tutarı belirlenecektir.

16.5. Aritmetik hata ve yuvarlama
16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.
16.5.2. Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

Kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar, en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir. Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde ise bu kalem tutarlarının toplanması sonucu bulunan kısım toplam tutarı en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir. Bir başka ifadeyle kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde her bir kalemin birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebilecek, ancak kısım toplam tutarı en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

Yuvarlama işlemine ilişkin örnek:
Hesaplanan toplam/kısım toplamı teklif tutarı

Yuvarlama sonucu
500.815,414
500.815,41
500.815,4149
500.815,41
500.815,41582
500.815,42
500.815,4169
500.815,42

…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK_0015.3/H: Birim Fiyat Teklif cetveli, Standart Form-KİK015.3/H: Birim Fiyat Teklif Mektubu, …” düzenlemesi,

“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, …” düzenlemesi,

“Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Şimşek Travel Turizm Ticaret A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda idarenin adının “İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. Tic. A.Ş.” şeklinde, ihale kayıt numarasının “2022/39145” şeklinde yazıldığı, söz konusu mektupta “…
4 ) İhale konusu işin; [tamamı/ekteki cetvelde yer alan kısımlarını] bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki2 her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [43.584.000,00 TL KIRKÜÇMİLYONBEŞYÜZSEKSENDÖRTBİNTL] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.” ifadelerinin yer aldığı, birim fiyat teklif mektubu ile eki birim fiyat teklif cetvelinde anılan istekliye ait kaşe ile kaşenin üzerinde imzanın yer aldığı, bahse konu imza ile anılan istekliyi münferiden temsile yetkili olan Ahmet Şimşek’e ait imza örneklerinin yer aldığı imza sirkülerinde yer alan imzaların birbiriyle uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu istekliye ait birim fiyat teklif cetvelinin teklif mektubu ekinde sunulduğu görülmüştür.

Şimşek Travel Turizm Tic. A.Ş. tarafından birim fiyat teklif mektubunda idarenin adının doğru yazıldığı, teklif mektubunun tüzel kişiliği münferiden temsile yetkili kişi olan Ahmet Şimşek tarafından imzalandığı, teklif mektubundaki imza ile teklif cetvelindeki imzanın birbiriyle uyumlu olduğu, teklif mektubunda teklif edilen tutarın rakam ve yazıyla uygun şekilde yazıldığı, teklif cetvelinde herhangi bir kısımda aritmetik hatanın bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, …” düzenlemesi,

“Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 12.08.2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanı kapsamında verilen geçici teminat mektubu standart formunun aşağıdaki şekilde olduğu görülmüştür.

“GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

_ _/_ _/_ _ _ _

No: …………….

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.

İdarenizce ihaleye çıkarılan PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ işine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] ……’yi [bankanın adı] garanti ettiğinden, 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı]‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubu …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. 4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

[bankanın adı]

[banka şubesinin adı] Şubesi

[banka] Yetkililerinin

İsim, unvan ve imzası”

Şimşek Travel Turizm Tic. A.Ş. tarafından teklif zarfı içerisinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Çağlayan Şubesi/İstanbul tarafından düzenlenen 15.03.2022 tarih ve TMDZ22-18104 numaralı geçici teminat mektubunun ve söz konusu teminat mektubunun teyidinin sunulduğu, sunulan teminat mektubunun idarece ihale dokümanı kapsamında verilen geçici teminat mektubu standart formuna uygun olduğu, mektubun 31.08.2022 tarihine kadar geçerli olduğu, geçici teminat tutarının 1.680.000,00 TL olduğu, bahse konu mektupta “… 4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ifadesinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Şimşek Travel Turizm Tic. A.Ş. tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. Çağlayan Şubesi/İstanbul tarafından düzenlenen geçici teminat mektubunun sunulduğu, sunulan teminat mektubunun ihale dokümanı kapsamında verilen standart forma uygun olduğu, teminat tutarının (1.680.000,00 TL) teklif edilen bedelin (43.584.000,00 TL) %3’ünü (1.307.520,00 TL) karşıladığı, geçerlilik tarihinin İdari Şartname’de düzenlenen tarihten (12.08.2022) daha sonraki bir tarihe (31.08.2022) ilişkin olduğu, bahse konu mektupta mektubun her ne suretle olursa olsun haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağına dair ibarenin bulunduğu görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

Şimşek Travel Turizm Tic. A.Ş. tarafından teklif zarfı içerisinde; SMMM tarafından kaşelenerek düzenlenen bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu, söz konusu tablonun 2020 yılı bilanço verileri dikkate alınarak düzenlendiği, anılan tabloda cari oranın “1,3962”, öz kaynak oranının “0,2752” ve kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının “0,2910” şeklinde belirtildiği,

2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sunulduğu, sunulan beyannamenin SMMM tarafından imzalandığı ve kaşelendiği,

Sunulmayacak belgeler tablosunun sunulduğu, sunulan tabloda ihaleye katılmak için gereken bilançoya ilişkin olarak teyit kriterinin “Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35 inci maddesine göre EKAP üzerinde hangi yıl/yılların bilançosunun kullanılacağı”, teyit bilgisinin “VKN 81******** (kendisi) için 2020 yılı bilançosu” ve teyit adresinin “https://ekap.kik.gov.tr” şeklinde doldurulduğu görülmüştür.

EKAP üzerinden erişilen 2020 yılı bilanço verileri üzerinden cari oran “1,3962”, öz kaynak oranı “0,2753” ve kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranı “0,2910” şeklinde hesaplanmıştır.

Şimşek Travel Turizm Tic. A.Ş. tarafından bilançoya ilişkin yeterlik kriterinin hem sunulmayacak belgeler tablosunda teyit bilgisi ve teyit adresi belirtilmek suretiyle hem de bilanço bilgileri tablosu ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi sunulmak suretiyle tevsik edildiği, bilanço bilgileri tablosu ve beyannamenin meslek mensubu tarafından imzalandığı ve kaşelendiği, anılan isteklinin 2020 yılına ait bilançosu incelendiğinde, söz konusu istekliye ait cari oran, öz kaynak oranı ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ihale dokümanında düzenlenen oranları karşıladığı, diğer taraftan meslek mensubu ile yapılan tam tasdik sözleşmesinin bilançoya ilişkin yeterlik kriterinin karşılanması için sunulmasını gerekli kılan mevzuat ve doküman düzenlemesinin bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

birinin sunulması yeterlidir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Şimşek Travel Turizm Tic. A.Ş. tarafından teklif zarfı içerisinde; 2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sunulduğu, sunulan beyannamenin SMMM tarafından imzalandığı ve kaşelendiği,

Sunulmayacak belgeler tablosunun sunulduğu, sunulan tabloda ihaleye katılmak için gereken gelir tablosuna ilişkin olarak teyit kriterinin “Hizmet İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesine göre EKAP üzerinde hangi yıl/yılların gelir tablosunun kullanılacağı”, teyit bilgisinin “VKN 81******** (kendisi) için 2020 yılı gelir tablosu” ve teyit adresinin “https://ekap.kik.gov.tr” şeklinde doldurulduğu,

EKAP üzerinden erişilen 2020 yılı gelir tablosu verilerinden toplam cironun (net satışlar) “**.***.333,63 TL” olduğu görülmüştür.

Anılan isteklinin 2, 3 ve 5’inci kısımlarda teklifinin sırasıyla “2.085.600,00 TL”, “10.074.000,00 TL” ve “14.626.800,00 TL” olduğu tespit edilmiştir. İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesi düzenlemelerine göre bahse konu istekli tarafından başvuruya konu ihalenin 2, 3 ve 5’inci kısımlarında sağlanması gereken toplam ciro tutarının sırasıyla “417.120,00 TL”, “2.014.800,00 TL” ve “2.925.360,00 TL” olduğu anlaşılmıştır.

Şimşek Travel Turizm Tic. A.Ş.nin 2020 yılı toplam ciro tutarının 2, 3 ve 5’inci kısımlarda teklif ettiği bedelin %20’sinden fazla olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünde “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler” için sözleşme bedelinin binde 9,48 oranında damga vergisi alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,


istenilmesi zorunludur.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.

(4) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş deneyimine ilişkin oranlar üçüncü fıkranın (a) bendine göre belirlenen oranın, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak hesaplanır ve bu oranlar yeterlik kriteri olarak öngörülür. …” hükmü,

“İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. …” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen öğrenci ve/veya personel taşımacılığı veya araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir …” düzenlemesi yer almaktadır.

Şimşek Travel Turizm Tic. A.Ş. tarafından teklif zarfı içerisinde Atlasjet Havacılık A.Ş. ile Şimşek Travel Turizm Tic. A.Ş. arasında 31.01.2018 tarihinde akdedilen personel taşınma (servis) işine ilişkin sözleşmenin, damga vergisine ilişkin olarak düzenlenme tarihleri 30.11.2021 ve 08.12.2021 olan 2 adet tahakkuk fişinin, Atlasjet Havacılık A.Ş.ye ait imza sirküleri ile söz konusu imza sirkülerinin müstenidatlarının, Atlasjet Havacılık A.Ş.ye yönelik olarak düzenlenen 173 adet faturanın sunulduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu imza sirkülerinden Şimşek Travel Turizm Tic. A.Ş. tarafından sunulan sözleşmede Atlasjet Havacılık A.Ş. kaşesi üzerinde yer alan imzanın şirket ticaret unvanı veya kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınan Ali Murat Ersoy’a ait olduğu anlaşılmıştır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin resmi internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden haricen yapılan sorgulama neticesinde anılan tarihte söz konusu kişinin şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili olmadığına dair bir bilgiye erişilememiştir.

Bahse konu sözleşmenin “Konu” başlıklı 3’üncü maddesinde “Aşağıda belirtilen şartlar dahilinde ŞİMŞEK TRAVEL tarafından ATLASJET’in İstanbul adresinde görev alan genel müdürlük personeli ve İstanbul-Antalya-Türkiye il sınırları içinde ikamet eden uçuş ekibi işlerini yurtiçi ve yurtdışındaki tüm personelini ekte belirtilen güzergahlarda personel taşıma ve transfer hizmetlerinin yerine getirilmesidir.” düzenlemesi,

“Sözleşme Süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde “İşbu sözleşmenin süresi ilk imza tarihi olan 31/01/2018 tarihi itibari ile bitiş tarihine kadar geçerlidir.

Başlangıç tarihi: 31/01/2018 Bitiş Tarihi: 28/02/2020

İşe Başlama Tarihi:31/01/2018” düzenlemesi,

“Sözleşme Bedeli” başlıklı 6’ncı maddesinde “Sözleşme bedeli sözleşmenin ekinde EK-1 belirtilmiştir. EK-1 sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. EK-1 e açıkça belirtildiği gibi sefer sayılarına göre işin bedeli 11.404.359,49 TL dir.

Sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıl boyunca EK-1 deki fiyatlar ile taşıma gerçekleştirilecektir. Hizmet ifa edilirken sözleşme tarihindeki yakıt fiyatının üzerine yakıta gelecek %10 un üzerindeki zammın 3/1 oranındaki artış müteakip ayın faturasına yansıtılır. Bir yılın sonunda ücretlere yapılacak değişiklikler karşılıklı mutabakat ile belirlenir. KM artışları 2 km üzerinde km başına fiyat artışı 1,5 TL dir.” düzenlemesi,

“Ödeme” başlıklı 8’inci maddesinde “ŞİMŞEK TRAVEL, 1 (bir) ayda yapmış olduğu servis toplamı ile ilgili açıklayıcı ve günlük çizelgeleri de ekinde olmak kaydıyla hizmet verdiği aya ait hizmet verdiği aya ait hizmet bedeli faturasını düzenleyerek her hafta ATLASJET’e teslim eder. Bu şekilde düzenlenerek ATLASJET’e tebliğ edilen fatura bedelleri tebliğ tarihini takip eden 15 (onbeş) gün sonra ŞİMŞEK TRAVEL’in banka hesabına ödenecektir.” düzenlenmesi yer almaktadır.

Ek-1’de güzergah ve fiyat tablosu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“…”

Ayrıca söz konusu sözleşmesiyle birlikte sunulan 173 adet faturanın KDV hariç toplam tutarının 9.850.893,44 TL olduğu, damga vergisine ilişkin olarak sunulan tahakkuk fişlerinin ilkinde damga vergisi matrahı 4.150.000,00 TL, ikincisinde damga vergisi matrahının 5.211.745,76 TL olduğu tespit edilmiştir.

Anılan isteklinin 2, 3 ve 5’inci kısımlarda teklifinin sırasıyla “2.085.600,00 TL”, “10.074.000,00 TL” ve “14.626.800,00 TL” olduğu tespit edilmiştir. İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi düzenlemelerine göre bahse konu istekli tarafından başvuruya konu ihalenin 2, 3 ve 5’inci kısımlarında sağlanması gereken iş deneyim tutarının sırasıyla “417.120,00 TL”, “2.014.800,00 TL” ve “2.925.360,00 TL” olduğu anlaşılmıştır.

Şimşek Travel Turizm Tic. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmenin, faturaların, hizmet alan şirkete ilişkin imza sirküleri ile müstenidatlarının ve damga vergisine ilişkin tahakkuk fişlerinin sunulduğu, sunulan belgelerden hizmet alıcısı nam ve hesabına sözleşmeyi imzalayanın hizmet alıcısını temsil etme yetkisinin bulunduğunun anlaşıldığı, bu açıdan başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olmadığı, diğer taraftan söz konusu istekli tarafından damga vergisine ilişkin olarak sunulan belgelerin tahakkuk fişi olması nedeniyle tahsili gösterir nitelikte olmadığı gibi, sunulan tahakkuk fişlerinde yer alan toplam matrahın sözleşme bedeli ile uyumlu olmadığı, şöyle ki damga vergisi kanununa göre mukavelenameler için sözleşme bedelinin binde 9,48’i oranında damga vergisi ödenmesi gerektiği, bu kapsamda sunulan sözleşme için damga vergisi matrahının sözleşme bedeli olan 11.404.359,49 TL olması gerektiği, ancak sunulan 2 adet tahakkuk fişinin toplam matrahının 9.361.745,76 TL olduğu, bu rakamın sözleşme bedelini teyit eder nitelikte olmadığı, ayrıca sunulan tahakkuk fişlerinin sunulan sözleşmeye ait olduğunu işaret eder bir ifade ya da belirtecin bulunmadığı, bütün bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 2, 3 ve 5’inci kısımlarında Şimşek Travel Turizm Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.