Pazar, Haziran 16, 2024
Haberler

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları hakkında duyuru – 16.10.2020

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında uygulanacak kurallar düzenlenmiş, ayrıca Kamu İhale Kurumuna “hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda usul ve esasları belirleme” yetkisi verilmiştir.

Bu çerçevede, 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca;

-Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden;

• Park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işleri,
• Park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb. temizlik işlerinin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan; refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımı, sürücülü araç/iş makinesi kiralama vb. işler,
• Kurum tarafından belirlenecek diğer işler,

Diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilecektir.

– 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri gereğince kadroya geçiş uygulamasına tabi olan hizmet alımları ile bu hizmetlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan hizmetler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak değerlendirilecektir.

– Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığına ilişkin değerlendirme, ilgili kısma ilişkin yaklaşık maliyet de dikkate alınarak her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. Herhangi bir kısmın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olması halinde, ihale personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilecektir.

-İdareler tarafından; ihale dokümanında personel sayısı ve işçilik ücretine ilişkin düzenleme olup olmadığına, ihale konusu iş kapsamında tam zamanlı veya kısmi zamanlı çalışma yapılıp yapılmayacağına veyahut işin m, km, m2, m3, lt, ton, adet vb. birimler üzerinden birim fiyat veya götürü bedel teklif alınıp alınmadığına bakılmaksızın, ihale konusu hizmetin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan işçilik girdisi ile varsa malzeme ve makine gibi diğer hizmet girdilerinin belirtildiği analizler ile bu girdilerin yaklaşık maliyet içindeki ağırlık oranlarına yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekinde yer verilmesi zorunludur. Yapılacak analiz kapsamında, işçilik girdisine yönelik olarak, personel sayısı, personel maliyeti ve çalışma süreleri (kısmi/tam zamanlı) bilgilerine yer verilecek, bu bilgiler EKAP üzerinde Hizmet Alımı İhalelerinde İş Tanımı ve İhale Bilgileri Formuna işlenecektir.

– Yukarıda aktarılan kurallar da dikkate alınarak, Kurum tarafından ilan ön kontrol sürecinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğurduğu tespit edilerek iade edilen ilanlar idaresine iade edilecektir. İlan işlemlerine, söz konusu alımın 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil etmediği hususuna ilişkin, Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı tarafından imzalı yazının Kuruma ulaşmasından sonra devam edilecektir. Ancak bu durumda, Kurum tarafından gerekli bilgi, belge ve değerlendirmeler, idarenin bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu Bakanlığa ve Sayıştay Başkanlığına bildirecektir.

Tüm idarelere önemle duyurulur.

KAYNAK : KAMU İHALE KURUMU