Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Vekaletname

Vekaletname için tevkil yetkisi aranmalı mı?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2020/055
Gündem No : 14
Karar Tarihi : 08.12.2020
Karar No : 2020/UH.II-2006

BAŞVURU SAHİBİ: Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.,
İHALEYİ YAPAN İDARE: Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi,
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/314610 İhale Kayıt Numaralı “Yüklenebilir Elektronik Kartlı Sistemle Yemek Hizmeti Alımı (135408 Adet)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından 25.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yüklenebilir Elektronik Kartlı Sistemle Yemek Hizmeti Alımı (135408 Adet)” ihalesine ilişkin olarak Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.nin 06.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.11.2020 tarih ve 50885 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.11.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1771 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece firmalarının vekili adına düzenlenmiş vekâletnamenin ve firmalarının imza sirkülerinin incelenmesi sonucunda, teklif mektubunu imzalayan vekile vekâlet veren imza yetkililerinin, tevkil yetkisini haiz olmadıkları ifade edilerek tekliflerinin reddedildiği, söz konusu değerlendirme dışı bırakma işleminin yerinde olmadığı, şöyle ki;

Teklif mektubu ekinde sunmuş oldukları noter onaylı imza sirkülerinde yer alan 17.04.2018 tarihli ve 4 no’lu iç yönergede “1.1. Şirkette işlem yönünden yetkisi sınırlandırılmış olan 1. derece, 2. derece, 3. derece, 4. derece imza yetkilileri olmak üzere 4 (dört) farklı imza yetkilisi grubu olacaktır.

1.2. Şirketi temsile yetkili 1. derece, 2. derece, 3. derece, 4. derece imza yetkililerinin yetkileri aşağıdaki gibidir:

A. Her nevi gayrimenkul iktisabı, satımı ve terkini, yeni şirket kurma, şirket namına imza yetkililerinin atanması için;

(i) 1. derece ve 2. derece imza yetkililerinden herhangi iki kişinin müşterek imzalarının bulunması zorunludur.

B. Şirketimiz tarafından re’sen tanzim ve imza olunan ve Şirketimizi taahhüt altına alan belgelerin geçerli olabilmesi için ve Şirketimizi bağlayabilmesi için;

(ii) 2. derece imza yetkisine sahip olan herhangi iki kişinin müşterek, imzalarının bulunması zorunludur.

C. Şirketimiz adına. Şirketin katıldığı ihalelere gerekli her türlü evrakı düzenlemek, ilgili kuruluşa vermek ve geri almak, Şirketimizin resmi kuruluşlara vereceği imzalama işlemlerde

(ii) 2. derece imza yetkisine sahip olan herhangi iki kişinin müşterek, imzalarının bulunması zorunludur.” düzenlemelerinin yer aldığı,

Söz konusu yönergenin 25.04.2018 tarihli ve 9565 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde de yer aldığı, ihale dosyasında sunmuş oldukları Beyoğlu 56. Noterliği tarafından 27 Mart 2020 tarihli ve 04764 yevmiye numarası ile onaylı vekâletnamede vekalet veren kişilerin Görkem Murat Oran ve Seda Pala olduğunun görüleceği, Görkem Murat Oran’ın 2. derece imza yetkilisi olduğu bilgisinin ihale dosyasında sunulan 30.05.2019 tarihli ve 9840 sayılı ticaret sicil gazetesinde, Seda Pala’nın 2. derece imza yetkilisi olduğu bilgisinin ise ihale dosyasında sunulan 25.04.2018 tarihli ve 9565 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı, teklif dosyalarında mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş vekaletname ve imza beyannamesinin sunulduğu, mevzuatta vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi istenmesinin hüküm altına alındığı, firmaları tarafından teklifleri kapsamında noter tarafından gerekli incelemeler yapılarak düzenlenmiş vekaletname ve imza beyannamesinin sunulduğu, vekaletnamelerin yetkili kişilerce verilip verilmediğinin kontrolünün noterler tarafından yapılmakta olduğu, vekaletnamelerinin vekalet verme yönünden yetkili kılınan kişilerce imzalandığı, bu itibarla tekliflerinin geçerli teklif olarak kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” hükmü,

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.” hükmü,

İhale tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, başvuruya konu ihaleye 7 isteklinin teklif verdiği, idarece 6 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin tek geçerli teklif sahibi olarak belirlenen Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. üzerinde bırakıldığı, 04.11.2020 tarihli ihale komisyonu kararında ve idarenin 06.11.2020 tarihli şikayete cevabında başvuru sahibi Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesi olarak “…Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.nin vekili adına düzenlenmiş vekâletnamenin ve yine dosyaya sunulan imza sirkülerinin incelenmesi sonucu, İstekli vekiline vekâlet veren imza yetkililerinin, tevkil yetkisini haiz olmadıkları tespit edilmiştir…” hususuna yer verildiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif zarfı içerisinde sunulan belgeler incelendiğinde;

Teklif mektubunun Selçuk Koç tarafından imzalandığı, teklif ekinde Selçuk Koç adına Beyoğlu 56. Noterliği tarafından düzenlenen 27 Mart 2020 tarihli ve 04764 yevmiye numaralı vekaletnamenin sunulduğu, söz konusu vekaletname ile Selçuk Koç’a 31.03.2021 tarihine kadar ihalelere katılma yetkisinin verildiği, vekaletnamenin dayanağından Görkem Murat Oran ve Seda Pala’nın şirketi müşterek imzalarıyla temsile yetkili olduğunun görüldüğü, vekaletname ekinde Selçuk Koç’a ait imza beyannamesinin yer aldığı, vekalet veren kişilerin Görkem Murat Oran ve Seda Pala olduğu, isteklinin teklifi kapsamında sunduğu 30.05.2019 tarihli ve 9840 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden Görkem Murat Oran’ın 2. derece imza yetkilisi olduğu hususunun, 25.04.2018 tarihli ve 9565 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden ise Seda Pala’nın 2. derece imza yetkilisi olduğu hususunun anlaşıldığı,

Anılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan 26.12.2019 tarihli ve 19637 sayılı imza sirkülerinde “… Edenred Kurumsal Çözümler Anonim Şirketi 17.04.2018 tarihli ve 4 no’lu İç Yönergesi:

1.1. Şirkette işlem yönünden yetkisi sınırlandırılmış olan 1. derece, 2. derece, 3. derece ve 4. derece İmza Yetkilileri olmak üzere 4 (dört) farklı imza yetkilisi grubu olacaktır.

1.2. Şirketi temsile yetkili 1. derece, 2. derece, 3. derece ve 4. derece o imza yetkililerinin yetkilerinin sınırı aşağıdaki gibidir:

A. Her nevi gayrimenkul iktisabı, satımı ve terkini, yeni bir şirket kurma, şirket namına imza yetkililerinin atanması için;

(i) 1, derece ve 2. derece imza yetkililerinden herhangi iki kişinin müşterek imzalarının bulunması zorunludur.

B. Şirketimiz tarafından resen tanzim ve imza olunan ve şirketimizi taahhüt altına alan belgelerin geçerli olabilmesi ve şirketimizi bağlayabilmesi için

(i) 1. derece imza yetkisine sahip bir kişi ile 2. derece imza yetkisine sahip herhangi bir kişinin müşterek, veya

(ii) 2. derece imza yetkisine Sahip olan herhangi iki kişinin müşterek, veya

(iii) biri 3. derece imza yetkisine sahip, diğeri ise 1. derece veya 2. derece imza yetkisine sahip olan iki kişinin müşterek imzalarının bulunması zorunludur.

C. Şirketimiz adına; Bankalara EFT, havale, virman ve nakit çekim talimatı vermek, Şirketin katıldığı ihalelere gerekli her türlü evrakı düzenlemek, ilgili kuruluşa vermek ve geri almak, Banka teminat mektubu düzenlenmesi talimatını vermek ve teslim almak, Şirketimizin resmi kuruluşlara vereceği, KDV, gelir stopaj beyannameleri, SSK aylık ve 4 aylık bildirgeleri, SGDP Konut edindirme yardımı ve belediyelere verilecek her türlü vergi beyannamelerini vermek, her türlü karşıt inceleme tutanağı imzalama işlemlerinde;

(i) 1. derece imza yetkisine sahip bir kişi ve 2. derece imza yetkisine sahip herhangi bir kişinin müşterek, veya

(i) 2. derece imza yetkisine sahip olan herhangi iki kişinin müşterek, veya

(iii) Biri 3. derece imza yetkisine sahip, diğeri ise 1. derece veya 2. derece imza yetkisine sahip olan iki kişinin müşterek imzalarının bulunması zorunludur.

G. Şirketin insan kaynaklarına ilişkin olarak, Şirket çalışanlarının işten çıkarılması, işe alınması, iş akitlerinin askıya alınması ve feshedilmesi, çalışanlara özel menfaatlerin verilmesi, çalışan bordrolarının düzenlenmesi, bordro ödemelerinin yapılmasının sağlanması, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü önlemin alınması ve gerekli işlemlerin yapılması da dahil fakat bunlarla Sınırlı olmamak üzere Şirket çalışanlarıyla ilgili her tür işin gerçekleştirilmesi; Şirketin, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Mahkemeleri, Veri Koruma mercileri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bunlara bağlı odalar, müdürlük ve benzer idari birimler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlar ile sanayi ve ticaret odaları da dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü meslek kuruluşu ile özel kişi ve kurumlar nezdinde temsil edilmesi, bunlara yapılacak taleplerin sunulması, gerekli başvuruların ve anlaşmaların yapılması da dahil olmak üzere gerekli işlemleri yerine getirmek ve bu kurumlar nezdinde Şirketi temsil etmek ve bu işlemlere ilişkin dilekçeleri Şirket adına sunmak üzere;

(i) 1. derece imza yetkilisinin münferit imzasının bulunması zorunludur…” ifadelerinin yer aldığı, “www.ticaretsicil.gov.tr” üzerinden yapılan incelemede 25.04.2018 tarihli ve 9565 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde de söz konusu iç yönergede yer alan hususlara yer verildiği tespit edilmiştir.

26.12.2019 tarihli ve 19637 sayılı imza sirkülerine dayanak oluşturan Edenred Kurumsal Çözümler Anonim Şirketi 17.04.2018 tarihli ve 4 no’lu İç Yönergesinde “… C. Şirketimiz adına; Bankalara EFT, havale, virman ve nakit çekim talimatı vermek, Şirketin katıldığı ihalelere gerekli her türlü evrakı düzenlemek, ilgili kuruluşa vermek ve geri almak, Banka teminat mektubu düzenlenmesi talimatını vermek ve teslim almak, Şirketimizin resmi kuruluşlara vereceği, KDV, gelir stopaj beyannameleri, SSK aylık ve 4 aylık bildirgeleri, SGDP Konut edindirme yardımı ve belediyelere verilecek her türlü vergi beyannamelerini vermek, her türlü karşıt inceleme tutanağı imzalama işlemlerinde;

(i) 1. derece imza yetkisine sahip bir kişi ve 2. derece imza yetkisine sahip herhangi bir kişinin müşterek, veya

(i) 2. derece imza yetkisine sahip olan herhangi iki kişinin müşterek, veya

(iii) Biri 3. derece imza yetkisine sahip, diğeri ise 1. derece veya 2. derece imza yetkisine sahip olan iki kişinin müşterek imzalarının bulunması zorunludur.” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun, 502’nci maddesinde vekâlet sözleşmesinin, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşme olduğu, 504’üncü maddesinde, vekâletin kapsamının, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirleneceği, vekâletin, özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması yetkisini de kapsadığı, vekilin, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamayacağı, sulh olamayacağı, hakeme başvuramayacağı, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep edemeyeceği, kambiyo taahhüdünde bulunamayacağı, bağışlama yapamayacağı, kefil olamayacağı, taşınmazı devredemeyeceği ve bir hak ile sınırlandıramayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin teklif mektubunun Selçuk Koç tarafından imzalandığı, Selçuk Koç’a vekâlet verenlerin Edenred Kurumsal Çözümler Anonim Şirketi’nin 2. derece imza yetkilisi olan Görkem Murat Oran ve Seda Pala olduğu, yukarıda yer verilen şirket iç yönergesi uyarınca ihalelere ilişkin evraklarda şirketin 2. derece imza yetkililerinin müşterek imzalarının bulunması gerektiği anlaşılmakla birlikte şirketin 2. derece imza yetkililerinin Türk Borçlar Kanunu’nun 502’nci maddesi kapsamında müştereken tayin ettikleri vekil aracılığıyla da teklif verilmesinin önünde bir engel bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibi Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.nin teklif mektubunun şirket adına teklif vermeye yetkisi olan bir kişi tarafından imzalandığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin geçerli olduğu, dolayısıyla söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlığın bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.