Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Alt YükleniciYapım İşleri

Bir işin % 95’ini alt yükleniciye yaptırılabilir mi?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/022

Gündem No : 32

Karar Tarihi : 17.04.2018

Karar No : 2018/UY.I-798

BAŞVURU SAHİBİ:

Kızılırmak İnşaat Tic. ve San. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/41242 İhale Kayıt Numaralı “(Suşehri-Koyulhisar)Ayr- Şebinkarahisar Yolu Km:0+000 – 28+940 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü tarafından 07.03.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “(Suşehri-Koyulhisar)Ayr- Şebinkarahisar Yolu Km:0+000 – 28+940 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri” ihalesine ilişkin olarak Kızılırmak İnşaat Tic. ve San. A.Ş. tarafından 15.06.2017 tarih ve 34211 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 20.03.2018 Tarih ve 2018/M.K-100 Sayılı Kurul Kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/1515-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) (19.07.2017 tarihli ve 2017/UY.I-1935 sayılı Kurul kararının 1’inci iddiası) Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı olan Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, söz konusu iş bitirme belgesine konu işte, asıl yüklenici tarafından iş sahibi idareye taahhüt edilen asıl sözleşme kapsamındaki 16 adet iş kaleminin tamamının % 95’inin alt yükleniciye yaptırılmasının mevzuata aykırı ve muvazaalı bir işlem olduğundan mevzuata aykırı bu işlem sonucu edinilen iş deneyim belgesinin geçerli bir belge olarak kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

2) (19.07.2017 tarihli ve 2017/UY.I-1935 sayılı Kurul kararının 3’üncü iddiası) Söz konusu iş deneyim belgesine konu işte alt yüklenicinin idarenin onayı ile çalışıp çalışmadığının belli olmadığı ve belgeye konu işte çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin olup olmadığının da incelenmediği,

(19.07.2017 tarihli ve 2017/UY.I-1935 sayılı Kurul kararının 5’inci iddiası) Alt yüklenici ile yüklenici arasında yapılan sözleşmede iş artışı ile ilgili açık bir düzenleme bulunmamasına rağmen alt yüklenici iş bitirme tutarına bu artışın yansıtıldığının anlaşıldığı, bu hususun Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 46’ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olduğu,

3) (19.07.2017 tarihli ve 2017/UY.I-1935 sayılı Kurul kararının 6’ncı iddiası) İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının aşağıda belirtilen gerekçelerle istenilen yeterlik kriterlerini haiz olmadığı,

a) İş Ortaklığını oluşturan tüzel kişilerin sunduğu ticaret sicil gazeteleri, ortakları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu göstermediği,

b) Sunulan banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden önce düzenlenmiş olduğu ve belgenin yeterlik kriterlerini karşılamadığı,

c) İş Ortaklığını oluşturan tüzel kişiler tarafından sunulan bilanço ve eşdeğer belgelerin yeterlik kriterlerini sağlamadığı ve bu belgelerin Şartname’de belirtilen şekilde onaylanmadığı,

d) İş Ortaklığını oluşturan tüzel kişiler tarafından sunulan iş hacmini gösteren belgelerin yeterlik kriterlerini sağlamadığı ve bu belgelerin İdari Şartname’de belirtilen şekilde onaylanmadığı,

e) İhale üzerinden bırakılan İş Ortaklığı tarafından İdari Şartname’de belirtilen isteklinin kendi malı olması gerektiği düzenlenen makine ve ekipmanın kendi malı olduğunu Şartname’de belirtildiği şekilde tevsik edemediği iddia edilmekte ve itirazen şikâyet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istendiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

16.05.2017 tarihli ve (1) sayılı ihale komisyonu kararı ile Hi-Ka Nak. İnş. Taah. Mad. Turizm Pet. Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin başvuru sahibi istekli olan Kızılırmak İnşaat Tic. ve San. A.Ş.’nin üzerinde bırakılmasına karar verildiği, daha sonra EKAP üzerinden 05.06.2017 tarihinde tebliğ edilen yazı ile Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, EKAP üzerinden 09.06.2017 tarihinde tebliğ edilen (2) numaralı ihale komisyonu kararında ihalenin bu kez Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibi tarafından 15.06.2017 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikâyet başvurusu üzerine 19.07.2017 tarihli ve 2017/UY.I-1935 sayılı Kurul kararının alındığı, söz konusu Kurul kararında başvuru sahibinin 1’inci, 3’üncü, 5’inci ve 6’ncı iddialarına yönelik olarak doğrudan Kuruma başvuruda bulunamayacağı, ilk olarak idareye şikayet başvurusunda bulunması, daha sonra usulüne uygun olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerektiğinden başvuru sahibinin 1’inci, 3’üncü, 5’inci ve 6’ncı iddialarına yönelik başvurusunun reddine karar verildiği, diğer yandan istekli tarafından 16.06.2017 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından 29.06.2017 tarihinde EKAP üzerinden yapılan bildirim ile şikâyetin reddedildiği, bunun üzerine isteklinin Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığı görülmüştür. Diğer taraftan 20.03.2018 tarihli ve 2018/MK-100 sayılı Kurul kararında, 19.07.2017 tarihli ve 2017/UY.I-1935 Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 2’nci İdare Mahkemesi’nin 12.09.2017 tarihli ve E: 2017/2442, K: 2017/2716 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelenmesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 05.12.2017 tarihli E:2017/2563, K: 2017/3610 sayılı kararında “…davacının 1., 3., 5. ve 6. iddiaları yönünden davanın reddine yönelik kısmının bozulmasına, dava konusu işlemin, itirazen şikâyet başvurusunun anılan iddialar bakımından şekil yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verildiği, açıklanan nedenlerle 19.07.2017 tarihli ve 2017/UY.I-1935 sayılı Kurul kararının 1’inci, 3’üncü, 5’inci ve 6’ncı iddiaları ile ilgili kısmının iptaline ve başvuru sahibinin 1’inci, 3’üncü, 5’inci ve 6’ncı iddialarının esasının incelenmesine karar verildiği görülmektedir.

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Alt yükleniciler” başlıklı 15 ‘inci maddesinde “İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;

c) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi”,” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilerin iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde “(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri ve kısmı kabul öngörülen işlerde idare tarafından kısmı kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla, “alt yüklenici iş bitirme belgesi” verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamaz.” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) Bu Genel Şartnamenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar yanında;

Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları” başlıklı 20’nci maddesinde “(1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar.

(3) İşin tamamı hiçbir suretle alt yükleniciler marifetiyle yaptırılamaz.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:(Suşehri-Koyulhisar)Ayr- Şebinkarahisar Yolu Km:0+000 – 28+940 Arası Toprak İşleri,Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

(Suşehri-Koyulhisar)Ayr. – Şebinkarahisar Yolu Km:0+000 28+940 Arası Yol Yapım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:(Suşehri-Koyulhisar)Ayr. – Şebinkarahisar Yolu Km:0+000 28+940 Arası” düzenlemesi,

İtirazen şikâyete konu alt yüklenici iş deneyim belgesinin edinildiği 2013/92504 İKN’li ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesinde “18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesi incelendiğinde, belgenin Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlendiği, işin adının “Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif Cadde ve Bulvarlarda Asfalt Yapım İşi, 2013/92504” olduğu, işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmının “%94,99” olduğu görülmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesince, alt yüklenici kavramından sözleşme konusu işin nevi itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen gerçek veya tüzel kişinin ifade edildiği, alt yüklenicilere işin tamamının yaptırılamayacağı, alt yüklenici iş bitirme belgesinin verilebilmesi için sözleşmesinin tamamının gerçekleştirilmesi gerektiği, alt yüklenicilere nevi itibariyle verilen işin baştan sona yapılması şartının arandığı görülmektedir.

Şikâyete konu alt yüklenici iş bitirme belgesinin edinildiği ihaleye ilişkin İdari Şartname’de idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabileceği, işin tamamının alt yükleniciye yaptırılamayacağının düzenlendiği, iş deneyim belgesinde yer alan bilgilere göre işin %95’inin alt yüklenici tarafından yapıldığı görülmektedir.

Yapılan inceleme sonucunda, kamu ihale mevzuatında işin yüzde kaçının alt yüklenicilere yaptırılması gerektiğine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, iş deneyim belgesinin edinildiği ihaleye ilişkin ihale dokümanında işin 16 kalemden oluştuğu, alt yükleniciye yaptırılması gereken işin kalem bazında düşünülmemesi gerektiği, gerekli görüldüğü takdirde herhangi bir kalemin belli bir kısmının da alt yüklenicilere yaptırılabileceği, şikâyete konu iş deneyim belgesinde işin %95’inin alt yüklenici tarafından yapıldığı ve bu husus ile ilgili mevzuatta herhangi bir sınırlama bulunmadığı, 16 kalem işin tamamının %95nin alt yüklenici tarafından yapılması hususunun mevzuata herhangi bir aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Alt yükleniciler” başlıklı 15 ‘inci maddesinde “İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinde “(1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar:

f)İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yükleniciler için; yüklenici ile yaptıkları, yapılacak iş karşılığı bedel içeren sözleşme, yüklenici ile yaptığı sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in ”İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilerin iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır.

(4) Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme bedelinin % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

İtirazen şikâyete konu alt yüklenici iş deneyim belgesinin edinildiği 2013/92504 İKN’li ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesinde “18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortak Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesi incelendiğinde, belgenin Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlendiği, işin adının “Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif Cadde ve Bulvarlarda Asfalt Yapım İşi, 2013/92504” olduğu, işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmının “Mersin Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Muhtelif Cadde ve Bulvarlarda Asfalt Yapım İşi %94,99” olduğu, esas işin ilk sözleşme bedelinin “25.466.390,00 TL” olduğu, esas işin toplam sözleşme bedelinin “30.559.668,00 TL” olduğu, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedeli “24.193.070,00 TL” olduğu, belge tutarının “28.918.000,00 TL” olduğu görülmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden alt yüklenici iş bitirme belgesini düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlardan belge için başvuru kapsamında, yapılacak iş karşılığı bedel içeren yüklenici ile yapılan sözleşme, yüklenici ile yaptığı sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SMMM, YMM, SM veya vergi dairesi onaylı suretleri ve iş kapsamında çalışan personelin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlenmesine esas tüm bilgi ve belgelere(sözleşme, fatura örnekleri, personele ilişkin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelere, hakediş raporuna, hakediş icmalina, yapılan işler listesine, iş deneyim belgesinin edinildiği işe ilişkin ihale dokümanına ve sözleşme imzalanmadan önce idare tarafından onaylanan alt yüklenicilerin listesine) ihtiyaç duyulmasından dolayı 30.03.2018 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi belge isteme yazısı yazılmıştır.

09.04.2018 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan pilot ortak Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait alt yüklenici iş bitirme belgesine ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığından 30.03.2018 tarihli yazı ile istenilen belgeler incelendiğinde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı(İdare) tarafından 11.09.2013 tarihli yazıda Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin alt yüklenici olarak çalıştırılabileceği onayının verildiği, hakediş raporlarında, alt yüklenici olarak Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin görüldüğü, alt yüklenici iş bitirme belgesinin edinildiği iş kapsamında çalışan personele ilişkin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin de sunulduğu görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan alt yüklenici ile yüklenici arasında yapılan sözleşmede iş artışı ile ilgili açık bir düzenleme bulunup bulunmadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait alt yüklenici iş bitirme belgesinde, esas işin ilk sözleşme bedelinin “25.466.390,00 TL” olduğu, esas işin toplam sözleşme bedelinin “30.559.668,00 TL” olduğu, yüklenicinin alt yüklenici ile yaptığı sözleşme bedelinin “24.193.070,00 TL” olduğu, belge tutarının ise “28.918.000,00 TL” olduğu, böylece iş deneyim belgesine konu işte iş artışının olduğu görülmektedir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmenin “Kapsam Değişiklikleri” başlıklı 4’üncü maddesindeki “Projenin uygulama aşamasında, idare tarafından yapılabilecek değişikliklerden dolayı işin kapsamında meydana gelebilecek eksiltme veya arttırmadan dolayı alt yüklenicinin itirazı olamaz. Bundan dolayı birim fiyatlı işlerde alt yüklenici teklifinde verilen toplam bedelin bağlayıcılığı yoktur. Toplam ödeme miktarı işin sonunda birim fiyatlar ve yapılmış miktarlar üzerinden yapılacak hesaplama ile belirlenir.” düzenlemesi çerçevesince iş artışının veya eksilişinin olabileceğinin anlaşıldığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca iş artışı ile ilgili açık bir düzenleme bulunup bulunmadığı hususunun anılan Yönetmelik’in 46’ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak, Yönetmelik’in ilgili maddesinde ki hususun özel sektörde gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarının tespiti ile ilgili olduğu, kaldı ki şikâyete konu alt yüklenici iş bitirme belgesinin edinildiği işin ihalesinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiği, böylelikle işin bir kamu kurumu tarafından yaptırıldığı görüldüğünden ilgili Yönetmelik maddesine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

a) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesince, isteklilerin gerçek kişi olmaları halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olmaları halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tümünün bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini teklif kapsamında sunmaları gerekmektedir.

İhale üzerinde kalan istekli Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 05.01.2017 tarihli ve 9235 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tüm şirket ortaklarının İsmet Kaya ve Hikmet Kaya olarak görüldüğü, 24.11.2016 tarihli ve 9205 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ise İsmet Kaya’nın ve Hikmet Kaya’nın aksi karar alınıncaya kadar müdür olarak seçildikleri görülmektedir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin resmi İnternet sayfasından (https://www.ticaretsicil.gov.tr/) yapılan sorgulama sonucunda Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin son durumu gösterdiği, ortaklarında ve yönetimindeki görevlilerinde bir değişiklik bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

İhale üzerinde kalan istekli Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 08.02.2013 tarihli ve 8254 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Nafiz Deniz’in aksi karar alınıncaya kadar müdürler kurulu başkanı olarak seçildiği, 08.01.2015 tarihli ve 8732 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin tüm sermayesinin 2000 paya ayrıldığı, 200 payın Bayram Kanar’a, 400 payın Kamran Kanar’a, 1000 payın Nafiz Deniz’e, 200 payın Murat Kanar’a ve 200 payın Çetin Kanar’a ait olduğu ve tüm şirket ortaklarının görüldüğü, 09.04.2015 tarihli ve 8797 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde 200 paya sahip olan Çetin Kanar hisselerinin tamamını Murat Kanar’a devrettiği, 02.09.2016 tarihli ve 9150 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde 200 paya sahip olan Bayram Kanar hisselerinin 100 payını Abdullah Deniz’e, 100 payını da Erşad Deniz’e devrettiği, 400 paya sahip olan Murat Kanar hisselerinin tamamını Abdullah Deniz’e devrettiği, 400 paya sahip olan Kamran Kanar hisselerinin tamamını Erşad Deniz’e devrettiği, 09.02.2017 tarihli ve 9260 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde 500 paya sahip olan Abdullah Deniz’in 250 payını Erşad Deniz’e, 250 payını da Nafiz Deniz’e devrettiği görülmektedir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin resmi İnternet sayfasından (https://www.ticaretsicil.gov.tr/) yapılan sorgulama sonucunda Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin son durumu gösterdiği, ortaklarında ve yönetimindeki görevlilerinde bir değişiklik bulunmadığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

b) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34’üncü maddesinde “(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

(2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz.

c) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

(3) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

(4) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmesi gerektiği, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının teklif edilen bedelin %10’undan az olmaması gerektiği anlaşılmaktadır.

Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklif edilen tutarın 35.965.657,87 TL olduğu, asgari olarak sağlanması gereken %10’luk tutarın ise 3.596.565.79 (35.965.657,87*0.1=3.596.565.79) olduğu, şikâyete konu ihalenin ilan tarihinin 06.02.2017 olduğu, pilot ortak Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan banka referans mektubunun düzenlenme tarihinin 03.03.2017 olduğu, nakdi ve gayrinakdi kredilerinin toplamının 20.000.000,00 TL olduğu, böylelikle banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlendiği ve sağlaması gereken asgari tutarı sağladığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

c) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleriise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden, isteklilerden yayımlanması zorunlu olan yılsonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin veya bu belgelere eşdeğer belgelerin sunulması gerektiği, sunulan bu belgelerde cari oranın en az 0,75 olması gerektiği, öz kaynak oranının en az 0,15 olması gerektiği ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0,50’den küçük olması gerektiği, belirtilen bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar son üç yıla kadar olan belgelerini sunabileceği, ihale tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar iki önceki yıla ait belgelerini sunabileceği, bu kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve meslek mensubunca veya vergi dairesince onaylanmış olması gerektiği, isteklinin ortak girişim olması halinde ise, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması gerektiği anlaşılmaktadır.

Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan bilanço ve bilanço bilgileri tablosu incelendiğinde pilot ortak Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 03.03.2017 tarihli bilanço bilgileri tablosunun serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylandığı, 02.02.2016 onay tarihli kurumlar vergisi beyannamesi ile 2015 yılı verilerini içeren ayrıntılı bilançoların sunulduğu ve belgelerin SMMM tarafından onaylandığı, bilanço oranı değerlerinden cari oranın 1,57 olduğu, öz kaynak oranının 0,21 olduğu, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0,25 olduğu ve mevzuat gereğince istenilen kriterleri sağladığı, özel ortak Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 28.09.2016 tarihli bilanço bilgileri tablosunun serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylandığı, 09.05.2016 onay tarihli kurumlar vergisi beyannamesi ile 2015 yılı verilerini içeren ayrıntılı bilançoların sunulduğu ve belgelerin SMMM tarafından onaylandığı, bilanço oranı değerlerinden cari oranın 1,4775 olduğu, öz kaynak oranının 0,5367 olduğu, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0,0503 olduğu ve mevzuat gereğince istenilen kriterleri sağladığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

d) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır.

(2) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

gerekir. Yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(10) Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden, isteklilerden toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının veya taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerinin parasal tutarını gösteren faturaların istenilmesi gerektiği, isteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %25’inden az olmaması gerektiği, bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabileceği, bu takdirde sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanması gerektiği, ihale tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar iki önceki yıla ait belgelerini sunabileceği, bu kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve ilgili meslek mensubunca veya vergi dairesince onaylanmış olması gerektiği, isteklinin ortak girişim olması halinde ise, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortak Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortaklık oranının %51 olduğu, özel ortak Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortaklık oranının %49 olduğu tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklif bedelinin 35.965.657,87 TL olduğu, teklif tutarının % 25’i 8.991.414,47 TL olarak hesaplandığı, iş ortaklığı tarafından “İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.” ibaresi çerçevesince ciro için sağlanması gereken asgari tutarın %51’nin Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, %49’unun Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanması gerekmektedir. İş Ortaklığına ait sunulan gelir tabloları incelendiğinde, pilot ortak Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 02.02.2016 onay tarihli kurumlar vergisi beyannamesi ile 2015 yılı verilerini içeren ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu ve belgelerin SMMM tarafından onaylandığı, %51’lik hissesi oranınca sağlaması gereken tutarın 4.585.621,38 TL (8.991.414,47*51/100) olduğu, 2015 yılı net satışlarının 43.986.352,68 TL olduğu ve istenilen asgari kriteri sağladığı, özel ortak Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 09.05.2016 onay tarihli kurumlar vergisi beyannamesi ile 2015 yılı verilerini içeren ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu ve belgelerin SMMM tarafından onaylandığı, %49’luk hissesi oranınca sağlaması gereken tutarın 4.405.793,09 TL (8.991.414,47*49/100) olduğu, 2015 yılı net satışlarının 21.622.249,47 TL olduğu ve istenilen asgari kriteri sağladığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

e) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

(2) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(3) Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

(4) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

(5) İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.5.

1- 2 adet finişer (elektronik duyargalı) KENDİ MALI,

2 – 1 takım Primer-Sekonder konkasör grubu (Min. 110 ton/saat ) KENDİ MALI,

3- 2 adet Ekskavatör 2 ½ yd³ lük 210 Hp ve yukarı güçte, KENDİ MALI

İsteklinin kendi malı olan makina, teçhizat ve ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makina, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makina, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya bir kaçı tarafından sağlanır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden, İdari Şartname’de isteklilerden kendi malı olması istenen ve teknik kriterlere yönelik düzenleme yapılan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin başvuru kapsamında sunulması gerektiği, kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya YMM, SMMM veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edileceği, tevsik işleminin noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan tarihinden sonra yapılması gerektiği, geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılacağı, iş ortaklığında tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanabileceği anlaşılmaktadır.

İdari Şartname’de 2 adet finişer, 1 takım primer-sekonder konkasör grubu, 2 adet ekskavatörün kendi malı olması şartının getirildiği görülmektedir.

İhale üzerinde bırakılan Hi-Ka Nakliye İnşaat Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklif kapsamında sunulan kendi malı olduğunu gösteren tevsik edici belgeler incelendiğinde, 06.03.2017 tarihinde özel ortak Denizler Akaryakıt Mad. İnş. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen serbest muhasebeci mali müşavir raporunun sunulduğu ve SMMM tarafından onaylandığı, sunulan belgede 253.01.0008 demirbaş kod numaralı 1 adet konkasör, 254.02.0006 ve 254.02.0068 demirbaş kod numaralı 2 adet ekskavatör, 254.02.0007, 260.02.0001 ve 260.02.0002 demirbaş kod numaralı 3 adet asfalt serme(finişer) makinelerinin yer aldığı, böylelikle kendi malı olması gereken şartları sağladığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.