Salı, Temmuz 16, 2024
Hizmet Alımlarıİş Artışı ve İş EksilişiMal Alımları

Götürü bedel mal alımı ve hizmet alımı ihalelerinde iş artışı olabilir mi?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/039

Gündem No : 72

Karar Tarihi : 09.08.2017

Karar No : 2017/UH.I-2191

Şikayetçi :

Kurban Alcan

İhaleyi Yapan Daire:

Çorlu Belediyesi Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

10.07.2017 / 38648

Başvuruya Konu İhale:

2017/271854 İhale Kayıt Numaralı “Çorlu Belediyesi Sınırları Dahilinde Katı Atıkların Toplanması, Nakli Ve Kent Temizliği Hizmet Alımı” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: Osman DURU, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Büyük İstanbul Tem. Hiz. / Kurban ALCAN,

Marmara Mah. Yurt Cad. No: 7/M B3 Blok Daire: 8 Beylikdüzü/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Çorlu Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü,

Reşadiye Mah. Cumhuriyet Meydanı Salih Omurtak Cad. No:139 59860 Çorlu/TEKİRDAĞ

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/271854 İhale Kayıt Numaralı “Çorlu Belediyesi Sınırları Dahilinde Katı Atıkların Toplanması, Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çorlu Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 24.07.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çorlu Belediyesi Sınırları Dahilinde Katı Atıkların Toplanması, Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Büyük İstanbul Tem. Hiz. / Kurban ALCAN’ın 03.07.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.07.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.07.2017 tarih ve 38648 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.07.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/1727 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer işin “Kent içi temizlik, çöp toplama taşıma ve nakli, el ve makine ile cadde sokak yol süpürme ve konteynerlerin konteyner yıkama makinesi ile yıkanması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde belirlendiği, söz konusu düzenlemede ihale konusu iş kapsamında kullanılacak olan araçların sadece belirli bir kısmı ile yapılan işlerin ilave birtakım şartlar ile birlikte benzer iş olarak tanımlandığı, söz konusu araçların toplam yaklaşık maliyet içerisindeki payının %5’ten daha az olduğu, ihale konusu işe uygun bir benzer iş tanımı yerine spesifik olarak sadece personel ve araç ile yapılan işin şart olarak belirlendiği, mevcut düzenlemenin haleye katılımı ve rekabeti engelleyici mahiyette olduğu, dolayısıyla benzer iş tanımının 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak belirlenmediği,

İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (ISO 9001) ve Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’nin (ISO 14001) teklif zarfı içerisinde sunulmasının yeterlik kriteri olarak talep edildiği, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 74.5.1’inci maddesinde yer alan açıklamaya göre kalite yönetim sistem belgesinin idarenin işyerlerinde, açık alanlarda, idare binalarında ve çevre temizlik işlerinde talep edilmesinin mümkün olmadığı,

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde kendi malı olma şartı aranan araçlara ilişkin düzenlemeye yer verildiği, söz konusu düzenleme ile ihale konusu hizmetin niteliğinde kısıtlama yapıldığı, mevcut düzenlemelerin mevzuata aykırılık oluşturduğu, ihale konusu edilen ihtiyacın asli sahibi olan idarenin ihtiyaç konusu hizmetin gerçekleştirilmesinde kullanılacak olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayı ve niteliklerinin belirlenmesinde takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, bu bağlamda idarenin ihale konusu hizmet ile ilgili tecrübelerinden de faydalanarak ihale konusu hizmetin niteliğine ve ihale konusu hizmet işi kapsamında kullanılacak olan araçların özelliklerine ilişkin düzenleme yapabileceği ve bunların sonuçları ile ilgili sorumluluğun idareye ait olduğu dikkate alındığında ve ihaleye teklif sunacak istekliler arasında rekabet ortamının oluşmayacağı düşünüldüğünde yapılan düzenlemenin hatalı olduğu ve kamu zararı oluşturacağı,

2) Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde “Yüklenici çalıştırılacak işçi sayısına riayet edecektir. İşçiler günlük 7,5 saat üzerinden haftada 6 gün çalışacaklardır. Ancak pazar günleri çalışan elemanların izinleri, idarenin uygun gördüğü program doğrultusunda hafta içi günlerinde kullandırılır. Yüklenici tarafından çalıştırılacak her bir personele 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Hafta tatili ücreti” başlıklı 46’ncı maddesi gereğince hafta tatili kullandırılacaktır.” düzenlemesinin bulunduğu, söz konusu düzenleme ile hafta sonu çalışmalara, çalıştığı her gün için bir yevmiye fazla mesai ücretinin ödenmesinin gerektiği, ancak idarece yapılan düzenlemeye göre pazar çalışmaları için izin verilmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’na aykırılık teşkil ettiği,

3) Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde “… Çorlu Belediyesi İlçe sınırları içerisinde çöp toplama ve nakli ile kent temizliği hizmeti için çalışacak işçilerin ücretleri, sosyal haklar ve diğer tüm giderler Yüklenici tarafından ödenecek, ödenmeyen ücret ve sosyal haklar ile ilgili hizmet alımı ihalesinin personel hizmet alımına dayalı ihale olmadığı için, kıdem tazminatlarından Yüklenici sorumlu olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu düzenlemenin 6552 sayılı Kanun’a aykırı olduğu, 11.09.2014 tarihinde yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile kamu ihale mevzuatında değişikliğe gidildiği ve 4857 sayılı Kanun’un 112’nci maddesine “4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları; … Bunların son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14’üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kurum veya kuruluşları tarafından, … ödenir…” hükmünün eklendiği, anılan Kanunla şartnamelerde ve sözleşmelerde İş Kanunu’ndan doğacak tüm hakların asıl işverenin sorumluluğunda olduğunun kesinlik kazandığı, dolayısıyla 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre her türlü yasal hak ve tazminatı almaya hak kazanan işçilerin bu hakları ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı, 25 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 2’nci maddesinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “kıdem ve ihbar tazminatları” ibaresinin yürürlükten kaldırıldığının düzenlendiği, bu nedenle söz konusu düzenlemenin anılan açıklamalara aykırılık teşkil ettiği,

4) Sözleşme Tasarısı’nın 36.1’inci maddesinin boş bırakıldığı, bu şekilde yapılan bir düzenlemenin “Sözleşme ve Şartnamede belirtilen iş kalemlerinde iş artışı olması halinde yüklenici idareden iş artışı ile ilgili talepte bulunmayacaktır.” anlamı taşıdığı, bu uygulamanın Anayasa’da yer alan angarya yasağının ihlali anlamına geldiği, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24’üncü maddesinde ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 26’ncı maddesinde yer alan hükümlere bakıldığında birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımlarında iş artışının yapılabileceği, götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımlarında iş artışının yapılamayacağının açık olduğu, bu nedenle ihalenin birim fiyat teklif usulü ile gerçekleştirilmesi ve teklif fiyata dahil olan giderlerin tereddüde mahal vermeyecek biçimde düzenlenmesi gerektiği, İdari Şartname’nin 47’nci ve Sözleşme Tasarısı’nın 36’ncı maddelerinde “Söz konusu belirtilen iş götürü bedel olması nedeniyle; Sözleşme ve Şartnamede belirtilen iş kalemlerinde iş artışı olması halinde yüklenici idareden iş artışı ile ilgili talepte bulunamayacaktır. İdare, gerekli gördüğü takdirde yükleniciden her bir iş kalemi için fiyat analizi isteyecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu ihale dokümanı düzenlemelerinde iş artışı olma ihtimaline yönelik bir düzenleme yapılmış olduğu görülse de kamu ihale mevzuatı kapsamında götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde iş artışı yapılmasının mümkün olmadığının aşikâr olduğu, bu itibarla İdari Şartname ve Teknik Şartname’deki araçların toplayacakları/taşıyacakları çöp ve atık miktarını, güzergâhı ve kat edecekleri mesafeyi önemli ölçüde etkileyebilecek belirsizlikler dikkate alındığında şartnamelerdeki anılan tereddütlere ve belirsizliklere yol açabilecek maddelerin netleştirilmesi gerektiği, mevcut belirsizlikler niteliği itibariyle iş artışı yapılmasını zorunlu kılabilecek unsurlar da taşıdığından anılan ihalenin birim fiyatlar üzerinden teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. …

İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde; ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetlerin, şikâyet konusu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren, anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on günlük süreleri aşmamak kaydıyla en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği, ilanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresinin ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresinin ise dokümanın satın alındığı tarihte başlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Başvuru sahibinin iddialarının ihale dokümanının ilana yansımış hükümlerine yönelik olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu iddialara yönelik olarak en geç ihale ilanının yayımlandığı tarih olan 06.06.2017 ve düzeltme ilanının yayımlandığı tarih olan 09.06.2017 tarihlerini izleyen 10 (on) gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 03.07.2017 tarihinde başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

Yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda belirtilen hükümleri gereği iddiaların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihin, ihale ilan tarihi olan 06.06.2017 ve düzeltme ilan tarihi olan 09.06.2017 olduğu, 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesine göre, iddiaların en geç ihale ilanında yer alan düzenlemelere ilişkin olarak 16.06.2017 tarihine kadar ve düzeltme ilanında yer alan düzenlemelere ilişkin olarak ise 19.06.2017 tarihine kadar idareye yapılacak şikâyet başvurusunda dile getirilmesi gerekirken, başvuru sahibinin anılan iddiaları, söz konusu süreler geçtikten sonra 03.07.2017 tarihinde yapmış olduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvuru sahibinin iddialarının süre yönünden reddi gerekmektedir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41’inci maddesinde “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63’üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Hafta tatili ücreti” başlıklı 46’ıncı maddesinde “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63’üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

Şu kadar ki;

a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,

b) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,

c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri,

Çalışılmış günler gibi hesaba katılır.

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Genel tatil ücreti” başlıklı 47’nci maddesinde “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü,

“Çalışma süresi” başlıklı 63’üncü maddesinde “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.” hükmü,

Teknik Şartname’nin “Mesai Saatleri” başlıklı 4’üncü maddesinde “Yüklenici çalıştırılacak işçi sayısına riayet edecektir. İşçiler günlük 7,5 saat üzerinden haftada 6 gün çalışacaklardır. Ancak pazar günleri çalışan elemanların izinleri, idarenin uygun gördüğü program doğrultusunda hafta içi günlerinde kullandırılır. Yüklenici tarafından çalıştırılacak her bir personele 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Hafta tatili ücreti” başlıklı 46’ncı maddesi gereğince hafta tatili kullandırılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen Kanun hükümlerinden, bir işçinin haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu ve işçilere iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilmesi gerektiği, ancak söz konusu tatilin pazar gününde olması şartı aranmadığı anlaşılmıştır.

İdare tarafından Teknik Şartname’de söz konusu Kanun hükümleriyle paralel olarak işçilerin haftada (7,5 saat x 6 gün=) 45 saat çalışacağı ve yüklenici tarafından çalıştırılacak her bir personele 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Hafta tatili ücreti” başlıklı 46’ncı maddesinde yer alan hüküm gereğince hafta tatili kullandırılacağı, personelin pazar günü çalışması halinde hafta tatilinin idarenin uygun gördüğü program çerçevesinde hafta içi günlerinde kullandırılacağı belirlenmiş olup, idare tarafından ihale dokümanı kapsamında fazla çalışmanın öngörülmediği anlaşılmıştır.

Dolayısıyla çalışılmayan hafta tatili gününün belirlenmesi noktasında idarenin ihtiyacını karşılayacak şekilde belirleme yapma takdir ve yetkisi olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

3. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinin altıncı fıkrasında “…Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı” başlıklı 112’nci maddesinde “Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların haklarında bu Kanun ve 854, 5953, 5434 sayılı kanunların hükümleri uygulanmayan personeli ile kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlere mevzuat veya sözleşmelerine göre kıdem tazminatı niteliğinde yapılan ödemeler kıdem tazminatı sayılır. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları;

a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından,

b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından,

işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.

Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermediği gibi, alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı talebi hâlinde, kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanmak suretiyle son kamu kurum veya kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir…

Kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden, (b) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir…” hükmü yer almakta olup, bu madde çerçevesinde kıdem tazminatların ne şekilde kazanılacağı ve ne şekilde hesaplanacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 08/02/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmi Gazete de ilan edilen “Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “…

e) İdarelerin bu Kanunda tanımlanan hizmetlerden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında aşağıda belirtilen hususlara uyması zorunludur:

1) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini; idarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, yerleşik yargı içtihatları ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası dikkate alınmak suretiyle idareler itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi ile diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır.

2) İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı ile 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilir.

3) Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir…” açıklaması,

Teknik Şartname’nin “Mesai Saatleri” başlıklı 4’üncü maddesinde “… Çorlu Belediyesi İlçe sınırları içerisinde çöp toplama ve nakli ile kent temizliği hizmeti için çalışacak işçilerin ücretleri, sosyal haklar ve diğer tüm giderler Yüklenici tarafından ödenecek, ödenmeyen ücret ve sosyal haklar ile ilgili hizmet alımı ihalesinin personel hizmet alımına dayalı ihale olmadığı için, kıdem tazminatlarından Yüklenici sorumlu olacaktır…” düzenlemesi bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1’inci maddesi uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluştuğu hizmetler olup, ihale işlem dosyası kapsamında yaklaşık maliyet icmal tablosu üzerinden yapılan incelemede, yaklaşık maliyetin 33.529.268,47 TL olduğu, buna karşın personel giderinin 13.349.734,77 TL olduğu, bu durumda personel giderinin yaklaşık maliyetin %39,81’ine karşılık geldiği, dolayısıyla söz konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112’nci maddesi ve buna dayalı olarak çıkarılan Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik ile 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinde yer verilen hükümler uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kıdem tazminatının idarelerin yükümlülüğünde bulunan bir maliyet olarak belirlendiği, bununla birlikte söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu, bu durumda söz konusu Kanun maddesinde belirtilen hükümlerin anılan ihalede uygulanamayacağı belirlenmiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40 ‘a kadar artırmaya yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mal ve hizmet alımlarında iş artışı ve iş eksilişi” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Çorlu Belediyesi Sınırları Dahilinde Katı Atıkların Toplanması, Nakli Ve Kent Temizliği Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü:

Çorlu Belediyesi sınırlarındaki atıklarının toplanması ve aktarma istasyonuna nakledilmesi, cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi, konteynırların yıkanması, pazar yerlerinin temizlenmesi işinin 730 takvim günü yapılması.

Çorlu Belediyesi sınırlarındaki atıklarının toplanması ve aktarma istasyonuna nakledilmesi, cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi, konteynırların yıkanması, pazar yerlerinin temizlenmesi işinin 730 takvim günü yapılması.

c) Yapılacağı yer: Çorlu Belediyesi Mücavir Alan sınırları İçerisinde” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. Bu madde boş bırakılmıştır” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin Niteliği” başlıklı 1’inci maddesinde “Çorlu Belediyesi sınırları dahilindeki 20 mahallenin (Hatip Mahallesi, Hıdırağa Mahallesi, Cemaliye Mahallesi, Kemalettin Mahallesi, Alipaşa Mahallesi, Rumeli Mahallesi, Zafer Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Nusratiye Mahallesi, Silahtarağa Mahallesi, Şeyhsinan Mahallesi, Muhittin Mahallesi, Reşadiye Mahallesi, Kazimiye Mahallesi, Çobançeşme Mahallesi, Havuzlar Mahallesi, Yenice Mahallesi, Önerler Mahallesi ) ve piknik alanlarının her türlü kamu kurum ve kuruluşlarının evsel atıklarının toplanması ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün Eylül 2017 tarihine kadar Hatip Mahallesi, Karatepe Mevkii, 414 ada, 18 parselde kurulacak olan katı atık aktarma istasyonuna nakledilmesi, Çorlu Belediyesi sınırları dahilindeki 26 mahallenin (Hatip Mahallesi, Hıdırağa Mahallesi, Cemaliye Mahallesi, Kemalettin Mahallesi, Alipaşa Mahallesi, Rumeli Mahallesi, Zafer Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Nusratiye Mahallesi, Silahtarağa Mahallesi, Şeyhsinan Mahallesi, Muhittin Mahallesi, Reşadiye Mahallesi, Kazımiye Mahallesi, Çobançeşme Mahallesi, Havuzlar Mahallesi, Yenice Mahallesi, Deregündüzlü Mahallesi, Maksutlu Mahallesi, Sarılar Mahallesi, Türkgücü Mahallesi, Seymen Mahallesi, Şahbaz Mahallesi, Önerler Mahallesi) 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden oluşturulan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Dolgu Sahası, Yol, Meydan ve Park Alanları Yetki, Görev ve Uygulama Yönetmeliğine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen yollar hariç cadde ve sokakların el ve vakumlu süpürge makineleri ile süpürülmesi, konteynırların hidrolik sıkıştırmalı çöp kasalı konteynır yıkama aracı ile yıkanması, konteynırların çevresinin temizlenmesi, yollarda bulunan eski ev eşyaları, ağaç dalları vb. malzemelerin temizlenerek belirtilen katı atık aktarma istasyonuna taşınması, Belediye sınırları içinde haftada 5 gün kurulan pazar yerlerinin temizlenmesi, yollarda bulunan moloz ve inşaat atıklarını toplanması ve çöplerinin alınması işinin 01/10/2017-30/09/2019 tarihleri arası 730 takvim günü süre ile yapılması” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İşin Mahiyeti” başlıklı 2’nci maddesinde “İhale kapsamındaki işler; 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa istinaden aşağıdaki esaslara göre yerine getirilecektir.

1. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalışma programına uygun olarak toplanan çöpler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün Eylül 2017 tarihine kadar Hatip Mahallesi, Karatepe Mevkii, 414 ada, 18 parselde kurulacak olan katı atık aktarma istasyonuna taşınacaktır.

2. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde çalışma yapılacaktır. Çalışacak personel ve çalışma yapılacak olan gün sayısı teknik şartname ekinde sunulmuş olup çalışma programı yüklenici ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün ortak kararıyla oluşturulacaktır.

3. Karlı havalarda yüklenici iş kapsamında çalıştırılacak olan mevkici personelleri idare yetkisinde olan kaldırım ve yolların kar temizliği işinde çalıştırılacaktır. Bu işler günlük denetleme tutanakları ile belirlenecek ve karlı günlerde yolların süpürülmesi işiyle denk tutulacaktır. İş başında çalıştırılan 1 adet 7 m3 taşıma kapasiteli damperli kamyon ve 1 adet 5 m3 taşıma kapasiteli çift kabin damperli kamyon personelleri ile birlikte idarenin temin edeceği tuzu idare yetkisinde yollara serpmek ve yollarda kar temizliği yapmak zorundadır.

4. Yüklenici, yollara atılan ve dağılan çöpler için mıntıka temizliğini 1 adet 7 m3 taşıma kapasiteli damperli kamyon ve 1 adet 5 m3 taşıma kapasiteli çift kabin damperli kamyon ve mevkici personelleri ile toplayacaktır.

5. Yüklenici, belediye sınırları içinde haftada 5 gün kurulan pazar yerlerini temizleyecektir.

6. Yüklenici, bu ihale kapsamındaki çöp toplama araçları ve personeli ile Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde ve bu ihale şartnamesinde belirtilen evsel nitelikli atıklar dışında kalan atıkları ( atık sular, arıtma çamurları, parlayıcı ve patlayıcı maddeler, radyoaktif madde ve atıklar, tehlikeli ve zararlı atıklar, hurda araçlar, ömrünü tamamlamış lastikler, sanayi atıkları, ambalaj atıkları vb.) toplayamaz, karşılığında ücret alamaz ve nakledemez.

7. Yüklenici, bu ihale kapsamında İdareye ait kamusal alanlar üzerinde, toplamakla yükümlü olduğu atıklar karşılığında, hiçbir kişi ve kuruluştan makbuz karşılığı veya makbuzsuz atık toplama bedeli veya başka bir ad altında para tahsil edemez.

8. Vardiya içinde toplanan çöp konteynerlerinin çevresi çöp toplandıktan sonra temizlenecektir.

9. Tüm araçlar görev süresi boyunca çalışma programında belirtilen rotalarında çalışmalarını devam ettirecektir. Eğer belirtilen rota üzerindeki çalışmanın erken bitmesi durumunda rota başa dönülerek çalışmaya devam edilecektir.

10. Yüklenicinin çalıştıracağı araçların akaryakıt, amortisman, yedek parça, tamir bakım, montaj demontaj, vergi vb. diğer tüm masraflar yükleniciye aittir.

11. Tüm araçların kaporta ve kasalarının boyaları düzgün olacak, kaportalarında ezik, pas ve benzeri hasarlar olmayacaktır. Çöp kamyonları kasaları ve depoları sızdırmaz olacaktır. Sızdıran araçların problemi 7 (yedi) gün içerisinde yüklenici tarafından tamir ettirilecek ya da yeni araç temin edilecek.

12. Yüklenici işi gerçekleştirmek için aşağıdaki tabloda verilen araçları ve personeli iş başında çalıştırmak zorundadır.

ARAÇ ÖZELLİKLERİ, SAYILARI VE ÇALIŞMA SAATLERİ

ARAÇ CINSI

ARAÇ

SAYISI

GÜNLÜK NET

ÇALIŞMA

SAATİ ÇALIŞMA

GÜN

SAYISI

BÜYÜK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU 13+1,5 m3 (KAYIK KAZAN TERTİBATLI) 2 13 730

BÜYÜK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU 13+1,5 m3 (JAKLI YERALTI ÇÖP KONTEYNER SİSTEMLİ) 4 13 730

BÜYÜK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU 13+1,5 m3 1 6,5 (gündüz)

6,5 (gece) 625 gündüz

521 gece

BÜYÜK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU 13+1,5 m3 2 6,5 730

KÜÇÜK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU

7+1 m3 4 13 730

DAMPERLİ ÇÖP TOPLAMA ARACI (3 M3) 1 6,5 730

HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASALI KONTEYNER YIKAMA ARACI 1 6,5 521

ARASÖZ 1 2 521

BÜYÜK SÜPÜRGE MAKİNESİ 1 6,5 625

ORTA SÜPÜRGE MAKİNESİ 1 6,5 625

DAMPERLİ KAMYON 7 M3 1 6,5 625

ÇİFT KABİN DAMPERLİ KAMYON 5 M3 1 6,5 625

KONTROL ARACI (PİCK UP) 1

1 13

6,5 730

730

HİBRİD DAMPERLİ ÇÖP ARACI 1 6,5 730

TOPLAM 23

ÇALIŞACAK OLAN PERSONEL VE ÜCRETLERİ

ÇALIŞACAK PERSONELİN TANIMI

ADET

ASGARİ

ÜCRETİ

(%) FAZLASI

MEVKİDE ÇALIŞAN 49 40

ENGELLİ MEVKİDE ÇALIŞAN 5 40

ATIK TOPLAMA İŞÇİSİ 64 45

ŞOFÖR 35 60

KONTROLÖR 4 80

ŞANTİYE MÜDÜRÜ 1 95

OPERATÖR 4 65

BÜRO ELEMANI 3 45

BEKÇİ 2 10

TOPLAM 167

13. Yüklenici işi gerçekleştirmek için iş başında çalıştırmak zorunda olduğu araçların vardiya saatleri aşağıda verilmiştir.

1. Büyük Sıkıştırmalı Çöp Kamyonları (13+1,5 m3 ve kayık kazan tertibatlı):

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde günde;

1. Vardiya: Saat (07:00-09:00) (09:30-12:00) (13:00-15:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

2. Vardiya: Saat (16:00-18:00) (18:30-20:00) (21:00-24:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

2. Büyük Sıkıştırmalı Çöp Kamyonları (13+1,5 m3 ve jaklı yeraltı çöp konteyner sistemli):

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde günde;

1. Vardiya: Saat (07:00-09:00) (09:30-12:00) (13:00-15:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

2. Vardiya: Saat (16:00-18:00) (18:30-20:00) (21:00-24:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

3. Büyük Sıkıştırmalı Çöp Kamyonları (13+1,5 m3):

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde günde;

1. Vardiya: Saat (07:00-09:00) (09:30-12:00) (13:00-15:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

2. Vardiya: Saat (16:00-18:00) (18:30-20:00) (21:00-24:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

4. Küçük Sıkıştırmalı Çöp Kamyonları (7+1m3):

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde günde;

1. Vardiya: Saat (07:00-09:00) (09:30-12:00) (13:00-15:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

2. Vardiya: Saat (16:00-18:00) (18:30-20:00) (21:00-24:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

5. Damperli Çöp Toplama Aracı (3 m³ kapasiteli):

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde günde; Saat (16:00-18:00) (18:30-20:00) (21:00-24:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

6. Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasalı Konteyner Yıkama Makinesi:

Araç haftada beş gün, günde (07:00-09:00) (09:30-12:00) (13:00-15:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

7. Arasöz:

Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde günde;

Araç saat (22:00-24:00) arasında net 2 saat çalışma yapacaktır.

8. Büyük Süpürge Makinesi:

Bir adet olan büyük süpürge makinesi haftada altı gün günde;

1. Vardiya: Saat (07:00-09:00) (09:30-12:00) (13:00-15:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

9. Orta Süpürge Makinesi:

Bir adet olan orta süpürge makinesi haftada altı gün günde;

1. Vardiya: Saat (07:00-09:00) (09:30-12:00) (13:00-15:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

10. Damperli Kamyon (7 m3 kapasiteli):

Bir adet olan damperli kamyon haftada altı gün günde;

1. Vardiya: Saat (07:00-09:00) (09:30-12:00) (13:00-15:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

11. Çift Kabin Damperli Kamyon (5 m3 kapasiteli):

Bir adet olan çift kabin damperli kamyon haftada altı gün günde;

1. Vardiya: Saat (07:00-09:00) (09:30-12:00) (13:00-15:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

12. Kontrol Aracı pikap (Kontrolörler için) :

İki adet olan kontrol araçlarından (pikap) bir tanesi haftada yedi gün günde;

1. Vardiya: Saat (07:00-09:00) (09:30-12:00) (13:00-15:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

2. Vardiya: Saat (16:00-18:00) (18:30-20:00) (21:00-24:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

Diğer kontrol aracı (pikap) haftada yedi gün günde;

1. Vardiya: Saat (07:00-09:00) (09:30-12:00) (13:00-15:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

1. Hibrid Damperli Çöp Toplama Aracı:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde günde;

1. Vardiya: Saat (07:00-09:00) (09:30-12:00) (13:00-15:00) arasında net 6,5 saat çalışma yapacaktır.

14. İş başında çalıştırılan ve günleri boş olan araçlardaki çalışan personelin tümü aynı hizmeti veren diğer personellerin yıllık izinlerinde ve benzeri durumlarda eksik personel yerinde kullanılarak hizmet günleri doldurulacak şekilde çalıştırılacaktır.

15. İhale kapsamında çalıştırılacak olan araçların yaşları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genel fiyat analizlerinden 2017 yılı için aktarmasız olarak türetilen inşaat birim fiyatlarının hesaplanmış dökümlerini ve birim fiyat analizlerini içeren İnşaat Birim Fiyat Analizleri kitabının Makine Analizi ve Su Boşaltma Zamanları başlıklı makine analizleri bölümümde yer alan amortisman sürelerini geçmeyecektir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Mesai Saatleri” başlıklı 4’üncü maddesinde “Yüklenici çalıştırılacak işçi sayısına riayet edecektir. İşçiler günlük 7,5 saat üzerinden haftada 6 gün çalışacaklardır. Ancak pazar günleri çalışan elemanların izinleri, idarenin uygun gördüğü program doğrultusunda hafta içi günlerinde kullandırılır. Yüklenici tarafından çalıştırılacak her bir personele 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Hafta tatili ücreti” başlıklı 46’ncı maddesi gereğince hafta tatili kullandırılacaktır. Çorlu Belediyesi İlçe sınırları içerisinde çöp toplama ve nakli ile kent temizliği hizmeti için çalışacak işçilerin ücretleri, sosyal haklar ve diğer tüm giderler Yüklenici tarafından ödenecek, ödenmeyen ücret ve sosyal haklar ile ilgili hizmet alımı ihalesinin personel hizmet alımına dayalı ihale olmadığı için, kıdem tazminatlarından Yüklenici sorumlu olacaktır. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde çalışma yapılacak olup çalışacak personel ve çalışma yapılacak olan gün sayısı teknik şartname ekinde sunulmuştur.” düzenlemesi,

“Hizmetin Gerçekleştirilmesi” başlıklı 5’inci maddesinde “…

h. Hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında mevsim şartlarına uygun olarak yüklenici firma tarafından personele verilecek malzeme isim ve miktarları aşağıda belirtilmiş ve ücreti teklif fiyatına dahil edilecektir.

Sıra Cinsi Özellik Toplam

1 Yazlık Ayakkabı

Çelik burunlu Çelik burunlu, iş güvenliği standartlarına uygun, derisi zorlu ortamlar için üretilmiş, aşınmaya ve yırtılmaya karşı dayanıklı olacaktır. (CE ve ilgili Avrupa Standartları gereksinimlerini karşılamalıdır.) 128 Çift

2 Yazlık Ayakkabı

Çelik burunsuz Çelik burunsuz, iş güvenliği standartlarına uygun, derisi zorlu ortamlar için üretilmiş, aşınmaya ve yırtılmaya karşı dayanıklı olacaktır. (CE ve ilgili Avrupa Standartları gereksinimlerini karşılamalıdır.) 108 Çift

3 Yazlık Pantolon İdarenin belirleyeceği renkte, belden lastikli, paçaları 2 sıra 2 cm genişliğinde reflektörlü, fermuarlı,yan cep karşılıklı, %65 polyester-%35 pamuk karışımlı yazlık kumaştan olacaktır. 236 Adet

4 Yazlık Tişört İdarenin belirleyeceği renkte, kısa kollu, hakim yaka, iki düğmeli, %65 polyester-%35 pamuk karışımlı yazlık kumaştan olacaktır. Sırtında idarenin belirleyeceği renkte harf yüksekliği 3 cm Çorlu Belediyesi baskısı olacaktır. 236 Adet

5 Yazlık Şapka İdarenin belirleyeceği renkte siperli şapka %65 polyester-%35 pamuk karışımlı yazlık kumaştan olacaktır. Önde yüksekliği 3 cm Çorlu Belediye logosu baskılı olacaktır. 236 Adet

6 Kışlık Ayakkabı

Çelik burunlu Çelik burunlu, iş güvenliği standartlarına uygun, derisi zorlu ortamlar için üretilmiş, aşınmaya ve yırtılmaya karşı dayanıklı olacaktır. (CE ve ilgili Avrupa Standartları gereksinimlerini karşılamalıdır.) 128 Çift

7 Kışlık Ayakkabı

Çelik burunsuz Çelik burunsuz, iş güvenliği standartlarına uygun, derisi zorlu ortamlar için üretilmiş, aşınmaya ve yırtılmaya karşı dayanıklı olacaktır. (CE ve ilgili Avrupa Standartları gereksinimlerini karşılamalıdır.) 108 Çift

8 Kışlık Pantolon İdarenin belirleyeceği renkte, belden lastikli, paçaları 2 sıra 2 cm genişliğinde reflektörlü, fermuarlı,yan cep karşılıklı, %100 polyester su geçirmez kumaştan ve içinde en az 100 gr kapitone elyaf astar olacaktır. 236 Adet

9 Kışlık Tişört İdarenin belirleyeceği renkte, uzun kollu, O yaka, etek ucu yaka ve kol uçlarında örme ribana, %65 polyester-%35 pamuk karışımlı kışlık kumaştan olacaktır. Sırtında idarenin belirleyeceği renkte harf yüksekliği 3 cm Çorlu Belediyesi baskısı ve göğüste 2,5 cm reflektör olacaktır. 236 Adet

10 Kışlık Kaban İdarenin belirleyeceği renkte, %100 polyester su geçirmez kumaştan ve içinde en az 200 gr ve kollarda 120 gr kapitone elyaf astar olacaktır. Sırtında reflektörlü harf yüksekliği 3 cm Çorlu Belediyesi baskısı olacaktır. 236 Adet

11 Kışlık Bere İdarenin belirleyeceği renkte çift katlı örme bere olacaktır. 236 Adet

12 Yağmurluk İdarenin belirleyeceği renkte, interteks kumaştan ve boyu diz hizasına kadar olacaktır. 236 Adet

13 Süpürge Ahşap saplı plastik süpürge olacaktır. 1296 Adet

14 Faraş Ahşap saplı plastik faraş olacaktır. 324 Adet

15 Kürek Ahşap saplı plastik kürek olacaktır. 138 Adet

16 Eldiven EN 420 standardına uygun ve CE belgeli nitril eldiven olacaktır. 2832 Çift

17 Koku maskesi EN 149:2001 standardına uygun ve CE belgeli, ventilsiz, beyaz renkte olacaktır. 2832 Adet

i. Yüklenici firma 6331 sayılı kanun ve yönetmelikleri hükümleri uyarınca iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yüklenici tarafından karşılanacak ve ücreti teklif fiyatına dahil edilecektir.” düzenlemesi,

“Diğer Hususlar” başlıklı 6.1’inci maddesinde “a-) Yüklenici; Yüklenici araçlarını park edeceği ve dağıtımını yapacağı şantiye yerinin kurulması, kullanımı kuracağı baraka ve şantiyeye ait tüm yasal vergiler, elektrik, su, telefon, ısınma, kiralama, kurulum giderleri teklif edilen fiyata dahil edilecektir. Yüklenici firma, sözleşme imzaladıktan sonra Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait şantiye alanını komisyon tarafından belirlenecek olan kira bedeli karşılığında kiralayabilecek veya 10 takvim günü içerisinde Çorlu İlçe sınırları içinde olmak ve İdarenin uygun görüşünü almak suretiyle kendi bulacağı yerde şantiyesini kuracaktır.

b-) Yüklenici; İşçilerin giyimi, toplanması, dağıtılması gibi giderlerini teklif edeceği fiyata dahil edecektir.

c-) Yüklenici; İdaremize ait 4570 adet çöp konteyneri, 4 adet jaklı yeraltı çöp konteyneri ve 25 adet kayık kazanı ihale süresince yüklenici firma tarafından kullanılacak olup çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfektesi için yüklenici tarafından temin edilecek kimyasal malzemeler ve miktarı alttaki tabloda verilmiştir. Çöp konteynırlarının yıkanması, dezenfekte edilmesi ve pazaryerlinin yıkanmasında kullanılacak su idare tarafından verilecek olup, idare tarafından gösterilen yerden temin edilecektir.

Kimyasal Malzeme Miktar

Çöp Konteyneri Yağ Pislik Sökücü Deterjanı 1200 kg

Konsantre Genel Amaçlı Yıkama Deterjanı 2400 kg

…” düzenlemesi,

“Araç Özellik, Sayı ve Çalışma Süreleri” başlıklı 6.2’nci maddesinde “Hizmetin gerçekleştirilmesi için;

-Büyük sıkıştırmalı çöp kamyonları (2 adet) çöp alabilme kapasitesi en az 13+1,5 m3 en fazla 15+2 m3 olan, 800 lt çöp konteynerinden ve kayık kazan tertibatlı 2,5-3 m3 kapasiteli çöp konteynerinden çöp alabilen ekipmana sahip çöp kasalı ve en az 177 BG gücünde olmalı, günlük olarak 13’er saat ve 730 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Büyük sıkıştırmalı çöp kamyonları (4 adet) çöp alabilme kapasitesi en az 13+1,5 m3 en fazla 15+2 m3 olan, 800 lt çöp konteynerinden ve jaklı 2200 lt yeraltı çöp konteynerinden çöp alabilen ekipmana sahip çöp kasalı ve en az 177 BG gücünde olmalı, günlük olarak 13’er saat ve 730 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Büyük sıkıştırmalı çöp kamyonları (1 adet) çöp alabilme kapasitesi en az 13+1,5 m3 en fazla 15+2 m3 olan, 800 lt çöp konteynerinden çöp alabilen ekipmana sahip çöp kasalı ve en az 177 BG gücünde olmalı, günlük olarak 6,5’er saat 625 gün gündüz ve 6,5’er saat 521 gün gece çalıştırılacaktır.

-Büyük sıkıştırmalı çöp kamyonları (2 adet) çöp alabilme kapasitesi en az 13+1,5 m3 en fazla 15+2 m3 olan, 800 lt çöp konteynerinden çöp alabilen ekipmana sahip çöp kasalı ve en az 177 BG gücünde olmalı, günlük olarak 6,5’er saat 730 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Küçük sıkıştırmalı çöp kamyonları (4 adet) çöp alabilme kapasitesi en az 7+1 m3 ve en fazla 9+1 m3 olan, 800 lt çöp konteynerinden çöp alabilen ekipmana sahip çöp kasalı ve en az 150 BG gücünde olmalı, günlük olarak 13’er saat ve 730 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Damperli Küçük Çöp Toplama Aracı (1 adet) 3 m3 kapasiteli, 800 lt çöp konteynerinden çöp alabilen ekipmana sahip, kamyonun PTO sundan güç alan damperli, sıkıştırma kepçeli, minipak çöp kasalı ve en az 110 BG gücünde olmalı, günlük olarak 6,5’er saat ve 730 gün süreyle çalıştırılacaktır.

– Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasalı Konteyner Yıkama Aracı (1 adet); çöp alabilme kapasitesi en az 10+1,5 m3 en fazla 13+2 m3 olan, 800 lt çöp konteynerinden çöp alabilen ekipmana sahip, kombi sistem konteyner yıkama dezenfekte sistemine ve yüksek basınçlı su tabancası düzeneğine bulunan, en az 2750 lt temiz ve en az 1000 lt pis su haznesine sahip olan konteyner yıkama aracı ve en az 240 BG ve en fazla 320 BG gücünde olmalı, günde 6,5 saat ve 521 gün süreyle çalıştırılacaktır.

– Arasöz (1 Adet); en az 10 ton su taşıma kapasiteli, hortum ve aracın önünde bulunana yüksek basınçlı yol yıkama sistemine sahip ve en az 177 BG gücünde olmalı, günlük olarak 2’şer saat 521 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Büyük süpürge makinesi (1adet); en az 155 BG en fazla 165 BG dizel motorlu, hidrostatik yürüyüşlü, en az 6 m³ (6000 litre) en fazla 6,5 m³ (6500 lt) kapasiteli çöp hazneli, hidrolik hazne boşaltma yüksekliği en az 2200 mm olan, değişken pompalı hidrolik çekiş ve ön diferansiyele doğrudan bağlı hidrolik motorlu, dört tekerlek tahrikli hidrolik direksiyon sistemli, hidrolik olarak ayarlanabilen merkezi silindirik fırçalı, sağ ve sol yan fırçaları ile en az 2600 mm süpürme genişliğine ulaşabilen, dikey bıçaklı konveyör ile çöpü çöp haznesine alabilen, iki adet hidrolik kontrollü emiş türbinli, 180 derece sağ ve sol tarafa çalışabilen ön fırçalı ve ön fırça ile süpürme genişliği en az 3500 mm, ön ve yan fırçalara su püskürtme sistemli ve en az 400 litre temiz su tankına sahip olan iş makinası araç günde 6,5 saat 625 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Orta süpürge makinesi (1 adet); en az 45 BG en fazla 55 BG dizel motorlu, 4×4 hidrostatik yürüyüşlü, en az 1,3 m³ (1300 litre) en fazla 1,4 m³ (1400 lt) kapasiteli çöp hazneli, 360º görüş imkânı ve güvenlikli koruma sağlayan çift kişilik klimalı ROPS tipi cam kabinli, fırça sisteminden bağımsız hareketli çarpmalara karşı korumalı tip ön aks iki teker arasında monteli vakum ağzı sistemli, hiç bir alet gerektirmeden sökülüp takılabilen tip vakum borusu sistemli, birbirinden bağımsız hareketli fırça sistemli, en fazla 2 fırçalı ve 2 yan fırça ile en az 2200 mm en fazla 2450 mm süpürme genişliğine sahip, en az 1550 mm yüksek boşaltma sistemli, seyyar emiş hortumlu, en az 180 litre en fazla 200 litre temiz su tanklı, en az 3500 kg toplam taşıma kapasiteli, en fazla 2750 mm dış dönüş yarı çaplı, ön ve arka dingil ile belden kırma şasi mafsal bağlantı mesafesi eşit ve en az 800 mm ve en fazla 1750 mm dingil mesafesi ile yüksek manevra kabiliyetli sağlayan ve arka teker ön teker iz takip sistemi ile devrilmeyi önleyen belden kırmalı şasi sistemli; hidrostatik tip vakumlu yol aracı günde 6,5 saat 625 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Damperli Kamyonu (1 adet) en az 7 m3 kapasiteli, kamyonun PTO sundan güç alan damperli açık kasalı ve en az 150 BG gücünde olmalı, günde 6,5’er saat ve 625 gün boyunca çalıştırılacaktır.

-Çift Kabin Damperli Kamyon (1 adet) en az 5 m3 kapasiteli, kamyonun PTO sundan güç alan damperli açık kasalı ve en az 146 BG gücünde olmalı, günde 6,5’er saat ve 625 gün boyunca çalıştırılacaktır.

-Kontrol araçları (2 adet) 4×4 pick-up, çift kabin ve en az 140 BG gücünde olmalı, araçlardan biri günde 13 saat 730 gün süreyle diğer araç günde 6,5 saat 730 gün süreyle çalıştırılacaktır.

-Hibrid damperli çöp toplama aracı (1 adet) kasa kapasitesi en az 3,5 m3 kapasiteli ve en fazla 4 m3 kapasiteli, benzin ve AC tip elektrikli ayrı 2 adet motora sahip olacak olup, aracın tahriki çift kaynak noktalı diferansiyel sistemi ile bu 2 motor tarafından sağlanacaktır. Araç hem benzinli modda hem de elektrikli motor modun da ayrı ayrı hareket edebilecek kabiliyette olmalıdır. Elektrik motoruna güç veren akü sistemi en az 8 kWh ve en fazla 15 kWh olmalı, elektrikli motorun gücü en az 5 kW ve en fazla 8 kW olmalı, benzinli motorun gücü en az 15 kW ve en fazla 25 kW olmalı, aracın genişliği en az 140 cm ve en fazla 180cm olmalı, günlük olarak 6,5’er saat ve 730 gün süreyle çalıştırılacaktır.

Kendi Malı Olma Şartı Aranan Araçlar: 1 adet Büyük Süpürge Makinesi, 1 adet Orta Süpürge Makinesi, 1 adet Hibrid damperli çöp toplama aracı, 1 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kasalı Konteyner Yıkama Aracı, 2 adet Büyük sıkıştırmalı çöp kamyonu (çöp alabilme kapasitesi en az 13+1,5 m3 en fazla 15+2 m3 olan, 800 lt çöp konteynerinden çöp alabilen ekipmana sahip çöp kasalı ve en az 177 BG gücünde), 2 adet Küçük sıkıştırmalı çöp kamyonu (çöp alabilme kapasitesi en az 7+1 m3 ve en fazla 9+1 m3 olan, 800 lt çöp konteynerinden çöp alabilen ekipmana sahip çöp kasalı ve en az 150 BG gücünde) isteklinin kendi malı olacaktır…” düzenlemesi bulunmaktadır.

Ayrıca Teknik Şartname’nin ekinde Çorlu ilçesi mücavir alan haritaları ile 2017-2018-2019 yılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde çalışılacak toplam gün sayısına ilişkin tabloların ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verildiği görülmüştür.

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.10.2017; işi bitirme tarihi 30.09.2019

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Tasarı’nın “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 29’uncu maddesinde “29.1. Bu ihalede 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i ödenir.” düzenlemesi,

Aynı Tasarı’nın “Hüküm bulunmayan haller” başlıklı 35’inci maddesinde 35.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.” düzenlemesi,

“Diğer hususlar” başlıklı 36’ıncı maddesinde “36.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde iş artışının anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işleri ve birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde söz konusu olduğu, götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında ise iş artışının söz konusu olamayacağının açıkça düzenlendiği görülmüştür.

İdari Şartname’de ihale konusu işin Çorlu Belediyesi sınırlarındaki atıklarının toplanması ve aktarma istasyonuna nakledilmesi, cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi, konteynerlerin yıkanması, pazar yerlerinin temizlenmesi işinin 730 takvim günü yapılması işi olduğu ve isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiştir.

Teknik Şartname’de ise ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların sayı, kapasite, güç ve teknik özellikleri ile çalışacakları gün ve saatlere yönelik detaylı tanımlamalara yer verildiği ve söz konusu araçların çalışacakları mücavir alan haritalarının da Şartname ekinde istekli olabileceklere verildiği görülmüştür. Yine söz konusu iş kapsamında çalıştırılacak personel sayısı ve personele ödenecek ücret ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde ödenecek ücrete yönelik detaylı düzenlemelerin yapıldığı, personele verilecek malzeme ile işin yürütümü sırasında kullanılacak malzemelerin adet ve miktarlarının Şartname’de listelendiği görülmüştür.

Dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin iddiasında belirtmiş olduğu hususun aksine idare tarafından ihale konusu işi oluşturan maliyet kalemlerinin ihale dokümanında tereddüde yer vermeyecek şekilde ayrıntılı bir şekilde düzenlendiği ve söz konusu maliyet kalemlerinde herhangi bir belirsizliğin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bununla birlikte ihale dokümanının hiçbir maddesinde “Söz konusu belirtilen iş götürü bedel olması nedeniyle; Sözleşme ve Şartnamede belirtilen iş kalemlerinde iş artışı olması halinde yüklenici idareden iş artışı ile ilgili talepte bulunamayacaktır. İdare, gerekli gördüğü takdirde yükleniciden her bir iş kalemi için fiyat analizi isteyecektir.” düzenlemesinin yer almadığı, Sözleşme Tasarısı’nın 36’ncı maddesinin idare tarafından boş bırakıldığı, söz konusu maddede idare tarafından herhangi bir düzenleme yapılmamasının anılan düzenlemenin “Sözleşme ve Şartnamede belirtilen iş kalemlerinde iş artışı olması halinde yüklenici idareden iş artışı ile ilgili talepte bulunamayacaktır.” anlamını taşımayacağı değerlendirilmiştir. Anılan Tasarı’nın 35’inci maddesinde “Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.” düzenlemesi yer aldığından, 36’ncı maddenin boş bırakılmasının anılan ihalede 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24’üncü maddesinin geçerli olduğu anlamına geleceği belirlenmiştir.

Sonuç olarak idare tarafından ihale konusu iş kapsamında yer alan maliyet kalemlerinin tereddüde yer vermeyecek biçimde belirlendiği ve ihale dokümanı kapsamında iş artışı yapılacağına yönelik herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı görüldüğünden anılan ihaleye götürü bedel teklif usulüyle çıkılmasının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.