Salı, Temmuz 16, 2024
Alternatif Teklif

Başka bir ürüne ait teknik dokümanların teklifle birlikte sunulması, alternatif teklif olarak değerlendirilir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2010/058

Gündem No : 11

Karar Tarihi : 03.09.2010

Karar No : 2010/UM.II-2691

Şikayetçi:

Makromed Tıbbi Teknik Mak.Ve Sağlık Malz.San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti., | |ferhuniye Mah. |mümtaz Koru Sk. |11/B |||selçuklu|konya

İhaleyi yapan idare:

Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Beyhekim Mah. Kazım Karabekir Cad. No:14 Selçuklu/KONYA

Başvuru tarih ve sayısı:

21.07.2010 / 17059

Başvuruya konu ihale:

2010/10662 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemesi Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.09.2010 tarih ve II.M.22.12.0258/2010-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24.03.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Makromed Tıbbi Teknik Mak. ve Sağlık Malz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 13.07.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.07.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.07.2010 tarih ve 17059 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.07.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İhale uhdesinde kalan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında teknik şartnamelere vermiş olduğu cevap ve hemogram cihazı ve kitleri için vermiş olduğu teklifi dışında teknik şartnameye uyan/uymayan başka hemogram cihazlarına ait UBB kayıt formu ve kataloglara yer verilerek 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (b) bendinde yer alan yasak fiil ve davranışların işlendiği, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

2) İhale uhdesinde kalan isteklinin sunduğu teknik şartnameye uygunluk belgesinin istenilen kriterleri taşımadığı ve yeterli açıklamayı içermediği, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

3) Alternatif teklif vermeye izin verilmeyen ihalede, ihale uhdesinde kalan isteklinin teklif dosyası kapsamında teklif edilen ürünler dışında başka ürünlere ilişkin UBB kaydı ve kataloglar sunduğu, bu durumun da alternatif teklif verme olarak değerlendirilerek teklifinin geçersiz sayılması gerektiği,

4) Biyokimya otoanalizörü teknik şartnamesine göre merkez laboratuarı için fotometrik testler için en az 2.400 test/saat test hızına sahip 2 adet cihaz istenildiği, ancak, ihale uhdesinde kalan isteklinin her biri 600 test/saat test hızına sahip 4 adet Cobas 6000 c 501 model otoanalizör cihazı teklif ettiği, bu durumun da teknik şartnamenin B.2 nci maddesi ile B.13 üncü maddelerine uygun olmadığı, ayrıca, idari şartnamenin 7.1 inci maddesinde istenilmesine karşın 2 adet Cobas 6000 c 501 model otoanalizör cihazın modüler bir şekilde birleştirilmesinden oluşan CC501 model cihazın TİTUBB kaydının bulunmadığı, dolayısıyla bu sebeple de teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

5) İhale kapsamında alınacak olan 13.000 adet Anti HAV IgG kitinin ihale uhdesinde kalan isteklinin teklif ettiği Cobas e 601 cihazında mevcut olmadığı, anılan isteklinin söz konusu kit yerine Anti HAV Total kitini teklif ettiği, Anti HAV Total kitinin SUT’ta yer almaması nedeniyle SGK tarafından ödemesinin yapılmadığı ve Anti HAV IgG kitini birebir karşılamadığı dikkate alındığında, idarece istenen kiti teklif etmeyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

6) Kan sayım cihazı teknik şartnamesinde, teklif edilen cihazların aynı reaktifi kullanması gerektiğine dair düzenlemenin bulunduğu, ancak, ihale uhdesinde kalan isteklinin teklif ettiği Sysmex XS-1000i model cihaz ile Sysmex XE-2100 model cihazın hücre populasyonlarının analizi için sırasıyla 4 ve 9 adet değişik reaktif kullandığı, dolayısıyla, anılan istekli tarafından teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygun olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusunun;“2010-2011 Yılları Kit Karşılığı Cihaz Alımı”, miktarı ve türünün ise; 5.800.000 test biyokimya, 2.020.000 test hormon ve 560.000 test kan sayım kiti olarak belirtildiği,

7.5.3 üncü maddesinden, isteklilerin teklifleri ile birlikte cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görüleceği orijinal teknik dokümanları vermeleri gerektiği,

18 inci maddesinden teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağı,

19 uncu maddesinden ihalenin kısmi teklife kapalı olduğu,

20 nci maddesinden ihalede alternatif teklif verilemeyeceği,

35 inci maddesinden ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği,

48 inci maddesinden ihale konusu cihazların sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde montajının yapılacağı ve kitlerin idarenin sipariş yazısına binaen 10 gün içerisinde partiler halinde teslim edileceği,

Kit Karşılığı Tam Otomatik Kan Sayım Cihazı Teknik Şartnamesinin 1 inci maddesinde;“Konya merkez laboratuarında kullanılmak üzere; 18 parametreli ve toplamda en az 270 test/saat hızında en fazla 4 (Dört) adet, Ereğli Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarı ve Akşehir 1 nolu Sağlık Ocağı için 18 parametreli en az 50 test/saat hızında 2 (iki) adet, Beyşehir 1 nolu Sağlık Ocağı, Cihanbeyli 1 nolu Sağlık Ocağı ve Seydişehir 1 nolu Sağlık Ocağında kullanılmak üzere 18 parametreli, en az 40 test/saat hızında 3 (üç) adet tam kan sayım cihazı teklif edilmelidir. Bu cihazlardan merkez laboratuarında kullanılacak olan cihazlar lökosit ve alt gruplarını lazer ışığı teknolojisi ile okuyabilmelidir. Teklif edilen cihazlar aynı reaktifi kullanmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu,

Görülmüştür.

İdare tarafından gönderilen, ihale uhdesinde kalan isteklinin teklif dosyası incelendiğinde;

Teklif dosyasında 3 farklı hemogram cihazına (Sysmex XE-2100, Sysmex XS 1000i ve Sysmex KX-21N) ilişkin teknik dokümanların bulunduğu; ancak, bu üç cihazdan sadece Sysmex XE-2100 ve Sysmex XS 1000i cihazlarına ait TİTUBB kayıtlarına yer verildiği,

24.03.2010 tarihli “Taahhütname” başlıklı yazıda ise teklif edilen XE-2100 ve KX-21N model hemogram cihazlarının orijinal Sysmex marka olup, Japonya’da üretildiği hususlarına yer verildiği,

Tespit edilmiştir.

Anılan taahhütnamede teklif edilen hemogram cihazlarının XE-2100 ve KX-21N model cihazlar olarak beyan edilmesine karşın, teklif dosyası içinde söz konusu cihazların yanında Sysmex XS 1000i model kan sayım cihazının TİTUBB kaydına ve teknik dokümanlarına yer verilmesi hangi cihazların teklif edildiği hususunda tereddüt oluşturmakta olup, istekli tarafından kan sayım kitleri ile birlikte Sysmex XE-2100, Sysmex XS 1000i ve Sysmex KX-21N kan sayım cihazlarından hangilerinin idareye teslim edileceği tam olarak anlaşılamamaktadır.

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin birinci fıkrasında;“İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan Kanun hükmünden, teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi sonucunu doğurmamak kaydıyla, ihale komisyonunun talebi üzerine idarece, tekliflerde net olmayan hususlara ilişkin olarak isteklilerden açıklama yapmalarının yazılı olarak istenebileceği anlaşılmaktadır.

Teklif dosyasında yer alan belgelerden, istekli tarafından kan sayım kitleri ile birlikte idareye teslim edilecek kan sayım cihazlarının marka ve modellerinin doğrudan anlaşılamaması üzerine, ihale komisyonunun hangi hemogram cihazlarının teslim edileceğine dair tereddüte düştüğü ve komisyonun talebi üzerine idare tarafından, anılan durumun açıklığa kavuşturulmasını teminen 26.03.2010 tarihli yazı ile istekliden açıklama istendiği, anılan yazıya cevaben istekli tarafından verilen 29.03.2010 tarihli açıklama yazısında ise, merkez laboratuarı için 2 adet Sysmex XE-2100 cihazı ve diğer laboratuvarlar için ise 5 adet Sysmex XS-1000 i cihazı teklif edildiği hususlarına yer verildiği görülmüş olup, idare tarafından da isteklinin bu açıklamasının uygun bulunduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, idarece, tekliften net olarak anlaşılamayan, kan sayım kitleri ile birlikte idareye teslim edilecek kan sayım cihazlarının marka ve modellerine ilişkin olarak istekliden açıklama istenmesinin Kanunun zikredilen hükmüne uygun bulunmuştur.

Öte yandan, istekli tarafından, yaptığı açıklama neticesinde teklif ettiği anlaşılan iki adet hemogram cihazına (Sysmex XE-2100 ve Sysmex XS-1000 i) ek olarak başka bir cihaza ait teknik dokümanların, fazladan teklif dosyasına konulmasının, tekliflerin değerlendirilmesini zorlaştırdığı ve ihale komisyonunu tereddüte sevk ettiği anlaşılmakla birlikte, isteklinin bu davranışının Kanunun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak şeklinde yorumlanarak sırf bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılıp hakkında Kanunun ihalelerden yasaklamaya ilişkin hükümlerinin uygulanmasının uygun olmayacağı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari şartnamenin 7.5.3 üncü maddesinden, isteklilerin teklifleri ile birlikte teknik şartnameye bire bir uygunluk belgesi vermeleri gerektiği,

Kit Karşılığı Hormon Hepatit Cihazları Teknik Şartnamesinin “Cihazlara ait teknik özellikler” bölümünün 7 nci maddesinde;“Cihazlar laboratuvar otomasyon sistemine uygun olacak şekilde network bağlantı sistemine sahip olmalıdır ve cihazların laboratuvar otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesi ve LİS bağlantısı ihale uhdesinde kalan firma tarafından ücretsiz olarak sağlanmalıdır…” düzenlemesine yer verildiği,

Kit Karşılığı Kan Sayım Cihazları Teknik Şartnamesi “Cihaza ait teknik özellikler” bölümünün 10 uncu maddesinde ise; “Cihazlar merkez laboratuarında mevcut otomasyon sistemine uygun olacak şekilde network bağlantı sistemine sahip olmalıdır. Cihazların laboratuvar otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesi ve LİS bağlantısı ihale uhdesinde kalan firma tarafından ücretsiz olarak sağlanmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu,

İhale dokümanı kapsamında Kit Karşılığı Biyokimya Otoanalizörü Teknik Şartnamesine yer verildiği,

Görülmüştür.

İhale uhdesinde kalan istekli tarafından sunulan Teknik Şartnameye Uygunluk Belgelerinin ihale dokümanı kapsamında yer alan teknik şartnameler ile mukayesesi sonucunda; Kit Karşılığı Hormon Hepatit Cihazları Teknik Şartnamesi ile istekli tarafından sunulan anılan teknik şartnameye uygunluk belgesinin 7 nci maddelerinde yer alan ifadelerin farklı olduğu ve Kit Karşılığı Kan Sayım Cihazları Teknik Şartnamesi ile istekli tarafından sunulan anılan teknik şartnameye uygunluk belgesinin 10 uncu maddelerinde yer alan ifadelerin farklı olduğu tespit edilmiştir.

Gerek Kit Karşılığı Hormon Hepatit Cihazları Teknik Şartnamesi gerekse Kit Karşılığı Kan Sayım Cihazları Teknik Şartnamesinin söz konusu maddeleri cihazların laboratuar otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesine ilişkin düzenlemeler içermekte olup, maddelerde bu işlemin yüklenici tarafından ücretsiz olarak yerine getirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Öte yandan, istekli tarafından zikredilen iki teknik şartnameye uygunluk belgelerinin bahse konu maddelerinde ise, cihazların laboratuvar otomasyon sistemine uygun olacak şekilde network bağlantılarının bulunduğu belirtilmekle birlikte, cihazların sisteme uyumlu hale getirilmesi işleminin idare tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bu haliyle, isteklinin sunduğu teknik şartnameye uygunluk belgelerinin, ihale dokümanında yer alan teknik şartnameleri birebir karşılamadığı görülmekle birlikte, idare tarafından gönderilen ihale dosyasının tetkiki neticesinde; yukarıda yer verilen maddelerdeki farklı ifadelerin, ihale tarihinden önce bir istekli olabilecek tarafından ihale dokümanına yönelik açıklama isteğine karşılık idarenin verdiği cevaptan kaynaklandığı anlaşılmıştır.

08.03.2010 tarihli anılan açıklama talebi ile, cihazların otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesi işleminde giderlerin idare tarafından mı, yoksa yüklenici tarafından mı karşılanacağı sorulmakta olup, idarenin tüm istekli olabileceklere gönderdiği cevabi yazıda, cihazların laboratuvar otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesinin idareleri sorumluluğunda olduğu ve ihale sonrasında yüklenicinin bu işlemler için herhangi bir ücret ödemeyeceği hususlarına yer verildiği görülmüştür.

Bu itibarla, her ne kadar istekli tarafından sunulan uygunluk belgelerinin anılan maddelerinde yer alan ifadeler ihale dokümanı kapsamında bulunan teknik şartname maddelerindeki ifadelerden farklı olsa da, bu farklılığın ihale tarihinden önce idare tarafından yapılan açıklama ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca, yapılan incelemede; sunulan teknik şartnameye uygunluk belgelerinde, istekli tarafından kit ile birlikte verilecek cihazların ve kitlerin marka ve modellerine yer verilmediği, cihazların sadece sayısal performans değerlerinin belirtildiği ve söz konusu değerlerin teknik şartnamede öngörülen asgari performans değerlerinin (test hızı, test parametre sayısı, aynı anda konulabilecek reaktif sayısı v.b.) üzerinde olduğu, uygunluk belgelerindeki ifadelerin teknik şartnamede kit ve cihazlar için öngörülen kriterleri karşılar nitelikte olduğu görülmüş olup, her ne kadar kitle birlikte teslim edilecek cihazların marka ve modellerine dair açıklama yapılmasa da, Teknik Şartnameye Uygunluk Belgelerinin genel olarak ihale dokümanı kapsamında bulunan teknik şartnamelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde alternatif teklif;“İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı aday veya istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulması” şeklinde tarif edilmiştir.

İhale uhdesinde kalan isteklinin kitler ile birlikte idareye teslim edilecek cihazlar için, idareye yaptığı açıklama neticesinde teklif ettiği anlaşılan cihazlar dışında başka bir cihaza ait teknik dokümanları teklif dosyası kapsamında sunması ihalede alternatif teklif verme olarak değerlendirilemez.

Şöyle ki ihalede alternatif teklif verebilmek için, asıl teklifin yanında alternatif olarak teklif edilen ürünler için de birim fiyat teklif cetvelinde fiyat öngörülmesi ve en az iki adet toplam teklif bedeli ve teklif mektubu verilmesi gerekmektedir. İhale uhdesinde kalan isteklinin birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvel incelendiğinde; teklif mektubunda tek bir fiyat teklifinin bulunduğu, cetvelde ise, idarece ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveli standart formunda isim ve miktarları verilen kitlere ilişkin fiyat tekliflerinin bulunduğu, anılan kitler dışında alternatif ürünler/cihazlar eklenerek fiyat teklifi verilmediği görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari şartnamenin 7.1 inci maddesinin (i) bendinde;“Cihaz ve kitler T. C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmalı ve barkod numarası bulunmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu,

Kit Karşılığı Biyokimya Cihazı Teknik Şartnamesinin B.2. maddesinde;“İstenilen otoanalizörlerin yer, en az hızları ve test sayılarının dökümü aşağıdadır.

Merkez Lab.: Yıllık toplam 1.400.000 test. İki adet cihaz ile, fotometrik hızı en az 2.400 test/saat, ISE için en az 150 test/saat kapasitede olmalıdır.

Akşehir 1 No.lu S.O.: Yıllık toplam 350.000 test. Fotometrik hızı saatte en az 650 test/saat ISE hızı en az 50 test/saat olmalıdır.

Beyşehir 1 No.lu S.O.: Yıllık toplam test sayısı 250.000. Fotometrik 400 test/saat, ISE 50 test/saat olmalıdır.

Ereğli Halk Sağlığı Merkez Lab.: Yıllık toplam test sayısı 400.000. En az 700 test/saat fotometrik hız, 50 test/saat ISE hızında cihaz olmalıdır.

Cihanbeyli 1 No.lu S.O.: Yıllık toplam test sayısı 250.000. Fotometrik hız en az saatte 400 test, ISE hızı en az saatte 50 olmalıdır.

Seydişehir 1 No.lu S.O.: Yıllık toplam test sayısı 250.000. Fotometrik hızı en az 400, ISE hızı en az 50 olan cihaz olmalıdır.” düzenlemesinin bulunduğu,

B.13. maddesinde;“Sistem testlerin kalibrasyonunu aynı anda tümünü veya kullanıcı tarafından seçilenleri otomatik olarak yapabilmelidir. Kalibrasyonlar sürekli olarak hafızada saklanacak ve yenisi isteninceye kadar geçerliliğini koruyacaktır.” düzenlemesine yer verildiği,

Görülmüştür.

Yapılan inceleme sonucunda, ihale uhdesinde kalan istekli tarafından biyokimya oto analizör cihazı için Roche marka Cobas 6000 model sistemin teklif edildiği, anılan sistemin biyokimya modülünün Roche Cobas 600 c 501 olduğu ve teknik dokümanında; “Sistemin hızı fotometrik testler 600test/saat’ tır. Bu hız ISE ile birlikte 1000 test/saat’e ulaşır.” açıklamasının bulunduğu, ancak anılan modül tek başına idarece istenen (merkez laboratuarı için 2 adet cihaz ile 2.400 test/saat, Akşehir 1 No.lu S.O. için 650 test/saat ve Ereğli Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarı için 700 test/saat) fotometrik hıza ulaşamadığından, iki adet c 501 modülünün entegre edilmesi sonucu oluşan CC501 modüler cihazın teklif edildiği, böylece anılan cihazın fotometrik hız performansının ikiye katlanarak ISE hariç 1200 test/saat hız kapasitesine ulaştığı anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin“Biyokimya otoanalizörü teknik şartnamesine göre merkez laboratuarı için fotometrik testler için en az 2.400 test/saat test hızına sahip 2 adet cihaz istenildiği, ancak, ihale uhdesinde kalan isteklinin her biri 600 test/saat test hızına sahip 4 adet Cobas 6000 c 501 model otoanalizör cihazı teklif ettiği, bu durumun da teknik şartnamenin B.2. maddesi ile B.13. maddelerine uygun olmadığı” şeklinde iddiasının teknik konulara ilişkin olduğu göz önüne alınarak teknik görüşe ihtiyaç duyulmuş ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünlerin şartnamenin anılan maddelerine uygun olup olmadığı hususlarına ilişkin olarak akademik bir kuruluştan görüş sorulmuştur.

Akademik kuruluştan gelen görüşte başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;“…Modüler sistem, tek bir otoanalizör cihazından farklılıklar göstermektedir. Laboratuvarın ihtiyaçlarına göre testlerin çeşitliliği modülleri oluşturan analizörlerde düzenlenerek saatlik test hızı artışı sağlanabilmesi en önemli avantajlarındandır. Modüler sistemlerde yapılan düzenlemelere veya sistem komponentlerine göre, her bir cihazda çalışılabilmektedir. Bu durumda her bir cihaz için kalibrasyonların, iç ve dış kalite kontrollerin her birinin ayrı ayn yapılması gerekmektedir. Bu durum ise modüler sistemin dezavantajlarındandır. Avantaj ve dezavantajları dikkate alındığında, modüler sistemlerin tek bir cihaz olarak değerlendirilmesi uygun değildir.

Yukarıda bahsi geçen CC501 modüler sistemini oluşturan her bir Cobas 6000 c501 cihazında birer İSE ünitesi bulunmakta, sonuç olarak iki CC501 modüler sistemi 4 İSE ünitesi içermektedir. Gerekli hız planlamaları yapılarak her bir cihaza farklı testlerin kurulduğu durumda bile en azından İSE üniteleri için kalibrasyon, kontroller iki katı olacaktır. Bu nedenlerle, CC501 modüler sisteminin tek bir cihaz olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Her biri 4 adet Cobas 6000 c501 modülünün ikişerli şekilde entegrasyonu ile ortaya çıkan 2 adet CC501 olan modülerotoanalizör sisteminin, bahsi geçen teknik şartnamenin B.2 maddesinde merkez laboratuvar için “iki adet cihaz” istenildiği dikkate alındığında bu koşulu karşılamadığı sonucuna varılmıştır.

Modüler sistemlerde her bir komponent birbirinden bağımsız çalışabildiği için kalibrasyonlar aynı anda otomatik olarak yapılabilmektedir. CC501 modüler sistemini oluşturan her bir modül de kalibrasyonları aynı anda otomatik olarak yapabilmektedir. Sistem, bahsi geçen teknik şartnamenin B.13 maddesinde yer alan koşulları karşılamaktadır.

Sonuç: İhale uhdesinde kalan istekli tarafından teklif edilen her biri 4 adet Cobas c501 modülünün ikişerli şekilde entegrasyonu sonucu ortaya çıkan 2 adet CC501 modüler otoanalizör sistemi teknik şartnamenin B.2 maddesini karşılamamakta, B.13 maddesini karşılamaktadır.” hususlarına yer verilmiştir.

Anılan iddiaya ilişkin teknik görüşün incelenmesi sonucunda, ihale uhdesinde kalan istekli tarafından sunulan sistemin teknik şartnamenin B.2 nci maddesine uygun olmadığı anlaşıldığından, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Öte yandan, başvuru sahibinin“idari şartnamenin 7.1 inci maddesinde istenilmesine karşın 2 adet Cobas 6000 c 501 model otoanalizör cihazın modüler bir şekilde birleştirilmesinden oluşan CC501 model cihazın TİTUBB kaydının bulunmadığı” şeklindeki iddiasının, Detay Lab. Cihaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından görüşülüp karara bağlandığı, 07.06.2010 tarih ve 2010/UM.II-1608 sayılı ilgili kararda“…Başvuru sahibinin biyokimya analizörüne ilişkin Roche marka Cobas 6000 model sistemi teklif ettiği, idari şartnamenin anılan maddesi kapsamında teklif ettiği sistemi oluşturan Cobas c-501, Cobas e-601 modüllerinin TİTUBB’a kayıtlı olduğuna dair belgeleri sunduğu, sistemin bir bütün halinde TİTUBB’a kayıtlı olduğuna dair belgeleri sunmadığı görülmüştür.

Bu bağlamda, başvuru sahibince teklif edilen sistemin TİTUBB’a kaydı bulunmadan sadece sistemi oluşturan cihazlara ait TİTUBB kayıtlarının bulunmasının yeterliği sağlayıp sağlamadığı hususunda 13.05.2010 tarihli yazı ile Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden görüş istenilmiş olup, 21.05.2010 tarihli yazı ile şikayete konu hususa ilişkin gerekçeli görüş bildirilmiştir. Alınan görüş yazısında;

“2009/4 sayılı duyurumuzda belirtildiği gibi; sistem ve işlem paketini oluşturan her bir cihaz, ayrı bir tıbbi cihaz olduğundan, Yönetmelik gereği etiketi ve CE işareti olduğundan, Sistem ve İşlem Paketi’ni oluşturan tıbbi cihazlar TİTUBB’a ayrı ayrı kaydedilecektir. Bununla birlikte, “Sistem ve İşlem Paketi” tıbbi cihazların satın alma işlemlerinde, bu kapsamdaki tıbbi cihazlarla ilgili olarak nihai ürünün TİTUBB’a kayıt/bildirimi aranmayacaktır. Satın almaya konu olan tıbbi cihazın Sistem ve İşlem Paketi tıbbi cihazlar kapsamında olduğu bildirimi (beyanı) üreticisi/ithalatçısından alınacak ve nihai ürünü oluşturan işlem paketi içindeki alt tıbbi cihazların ayrı ayrı TİTUBB kayıt/bildirimi ile ilgili gerekli sorgulamalar yapılacaktır.

İlgi yazınız ve eklerinde, başvuru sahibi tarafından Cobas 6000 marka cihazın “Sistem
ve İşlem Paketi” niteliğinde olduğu beyan edilmekte oluğundan, söz konusu cihaz hakkında
2009/4 sayılı duyurumuz doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği
” ifade edilmiştir.

Anılan görüş doğrultusunda başvuru sahibinin teklif ettiği sistemi oluşturan modüllerin TİTUBB’a kayıtlı olmalarının yeterli olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir…

… 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlembelirlenmesine,” hususlarına yer verildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde ihale işlemlerine karşı yapılan şikayetlerle ilgili olarak Kamu İhale Kurulu tarafından verilen nihai kararların dava konusu edilebileceği belirtilmekle birlikte, anılan Kanunda Kurul Kararlarının yeniden değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi veyahut şikayet konusunun yeniden incelenmesi gibi taleplerle Kurula başvuruda bulunulabileceği ve bu başvuruların da Kurul tarafından incelenmesi gerektiği hususunda bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu itibarla, başvuru sahibinin, ihale uhdesinde kalan istekli tarafından teklif edilen cihazların TİTUBB kaydının bulunmadığına dair iddiası Kurul Kararına itiraz niteliği taşıdığından, iddianın reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak:

Birim fiyat teklif cetveli standart formu incelendiğinde; cetvelin immünoloji ve hormon cihazı kitleri başlığı altındaki 6 ncı kalemde 13.000 adet Anti Hav IGG kitinin bulunduğu, cetvelde Anti HAV Total kitine ilişkin herhangi bir satır bulunmadığı görülmüştür.

İhale uhdesinde kalan isteklinin teklif ettiği immünoloji ve hormon cihazı olan Roche marka Cobas e 601 cihazın teknik dokümanlarından, anılan cihazın Anti HAV ve Anti HAV IGM kitleri ile çalışabildiği, ancak, Anti HAV IGG kitinin ölçüm yapılabilen parametreler arasında yer almadığı tespit edilmiştir.

Öte yandan, immünoloji ve hormon kitleri ile birlikte teklif edilen cihazın Anti HAV IGG kiti ile çalışmamasına karşın, ihale uhdesinde kalan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde Anti HAV IGG kiti için fiyat teklif ettiği de görülmüştür. Ancak, isteklinin teklif dosyasında Anti HAV IGG kitine ait TİTUBB kaydı bulunamamıştır.

İdarenin iddiaya verdiği cevapta atıfta bulunduğu Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığının teknik görüşünde özetle; Anti HAV Total ve Anti HAV IGG testlerinin aynı amaca hizmet eden testler olduğu, ancak, SUT’ta sadece Anti HAV IGG testi bulunduğundan fiyatlandırmada söz konusu teste ait kodun kullanıldığı, oysaki pek çok birimde Anti HAV Total kitlerinin kullanıldığı, sonuç olarak, Anti HAV IGG için Anti HAV Total kiti teklif eden isteklilerin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği belirtilmektedir.

Gerek idarenin Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığına teknik görüş talep yazısından gerekse anılan Başkanlığın görüş yazısından; bahse konu iki kitin aynı amaca yönelik kullanıldığı ve klinik yorum ve test sonuçlarının değerlendirilmesi bakımından önemli bir fark olmadığı, Sağlık Uygulama Tebliğinde Anti HAV Total kiti bulunmadığından Anti HAV IGG kitinin idarece ihtiyaç listesine konulduğu hususları anlaşılmakla birlikte, iddia konusunun ikinci bir akademik kuruluşa da sorularak sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda, Anti HAV Total ve Anti HAV IGG testlerinin aynı amaca hizmet eden testler olup olmadığı, biri yerine diğeri kullanılarak aynı sonuçlara ulaşılıp ulaşılamayacağı, klinik yorum ve test sonuçlarının değerlendirilmesi bakımından herhangi bir fark olup olmadığı, sonuç olarak, Anti HAV IGG kiti yerine Anti HAV Total kitinin kabul edilip edilemeyeceği hususlarına ilişkin olarak başvuru sahibinin 4 üncü iddiası kapsamında teknik görüş alınan akademik kuruluştan görüş sorulmuştur.

Akademik kuruluştan gelen görüş yazısında;“İhale şartnamesinde istenen Anti-HAV IgG kiti hepatit A virüsüne karşı oluşan antikorlardan sadece IgG tespitine yöneliktir ve bu durum da geçirilmiş enfeksiyon tanısı koyabilmek için gerekli olan bir parametredir. Anti-HAV total kiti ile ise hepatit A virüsüne karşı oluşan IgM, IgG ve hatta IgA antikorlarının tespiti mümkündür ve bu kit ile elde edilecek bir pozitifliğin hangi antikorun varlığına bağlı olduğu belli olmadığından, akut enfeksiyon ve geçirilmiş enfeksiyon ayrımını yapmada yetersizdir. Bu durumda bu ayrımı yapabilmek için ek olarak Anti-HAV IgM testinin de mutlaka çalışılması gerekmektedir ki bu da fazladan maliyete yol açacaktır.

Sonuç: Anti-HAV IgG kiti yerine Anti-HAV total kitinin kullanımı yukarıda belirtilen gerekçeler nedeniyle ve bilimsel veriler doğrultusunda uygun değildir.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

İddiaya ilişkin gelen teknik görüş incelendiğinde; ihale uhdesinde kalan istekli tarafından teklif edilen kitin (Anti HAV Total) idarece alımı öngörülen kit (Anti HAV IGG) yerine teklif edilemeyeceği anlaşıldığından, ihale uhdesinde kalan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak:

Kit Karşılığı Tam Otomatik Kan Sayım Cihazı Teknik Şartnamesinin 1 inci maddesinde;“…Teklif edilen cihazlar aynı reaktifi kullanmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İstekli tarafından kit ile birlikte teklif edilen cihazlardan biri olan Sysmex XS-1000i model kan sayım cihazının teknik dokümanında, cihazın hücre popülasyonlarının analizinin yapması için 4 adet değişik reaktif kullandığı,

Teklif edilen diğer cihaz olan Sysmex XE-2100 model kan sayım cihazının teknik dokümanında ise, cihazın hücre popülasyonlarının analizinin yapması için 9 adet değişik reaktif kullandığı,

Belirtilmektedir.

İdare tarafından gönderilen ihale dosyası tetkik edildiğinde;

28.06.2010 tarihli yazı ile ihale uhdesinde kalan isteklinin kit karşılığı teklif ettiği cihazların teknik şartnameye uygunluğunun tespiti amacıyla yapılacak demonstrasyon için 3 adet personelin görevlendirildiği,

30.06.2010 tarihli yazı ile ihale uhdesinde kalan istekli tarafından demonstrasyon için gerekli tedbirlerin alınması hususunun istekliye bildirildiği,

Bila tarihli tutanakta 01.07.2010 tarihinde Ankara’da iki farklı hastanede gerçekleşen demostrasyon neticesinde, isteklinin teklif ettiği cihazların teknik şartnameye uygun olduğu hususlarına yer verildiği,

Görülmüştür.

Sonuç olarak, demonstrasyonun yapılması ve değerlendirilmesine dair bütün sorumluluğun idarede olduğu dikkate alınarak, ihale uhdesinde kalan isteklinin kit karşılığı teklif ettiği 2 adet kan sayım cihazının özelliklerinin teknik şartnameye uygun olduğu kabul edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale dokümanına uygun cihaz ve kiti teklif etmeyen Detay Lab. Cihaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.