Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Aritmetik Hata

Miktarlar ile birim fiyatların çarpılmak suretiyle yapılan hesaplama hatası elenme gerekçesi olur mu?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/038

Gündem No : 44

Karar Tarihi : 05.07.2018

Karar No : 2018/UY.II-1285

BAŞVURU SAHİBİ:

Ermiş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kerte İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/173028 İhale Kayıt Numaralı “Aydın Tekstil Alanı Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 07.05.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Aydın Tekstil Alanı Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi” ihalesine ilişkin olarak Ermiş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kerte İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 25.05.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.05.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.06.2018 tarih ve 32395 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.06.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/948 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 18.05.2018 tarihli ihale komisyonu kararıyla standart teklif cetvelinin kullanılmadığı, teknik şartname ekinde verilen “yaklaşık maliyet poz özeti ana iş grupları bazında” kullanıldığı ve teklif cetvelinin 46, 47, 49 ve 86 sıra no’lu iş kalemlerine ait miktar kısımlarının hatalı yazıldığı ve dolayısı ile aritmetik hata oluştuğu gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldıkları,

İdarece hazırlanan dokümanda biri Word diğeri Excel belgesi olmak üzere iki adet birim fiyat teklif cetveli bulunduğu, her iki belgenin de en üst satırında ‘‘Birim Fiyat Teklifi Cetveli” yazdığı ve her iki belgenin de aynı iş kalemlerinden oluştuğu, her iki belgenin de “Sıra No”, “İş Kalemi No”, “İş Kalemi Adı”, “Ölçü Birimi”, “Miktarı”, “Teklif Edilen Fiyat” ve “Tutar” sütunlarını içerecek şekilde esas itibariyle Kamu İhale Kanunu’ndaki teklif cetveline uygun formatlara haiz olduğu, kendileri tarafından teklif dosyasına iki adet farklı birim fiyat teklif cetvelinin konmuş olması ihtimal dahilinde görülmediğinden hesaplamalarda kolaylık sağlaması amacıyla excel formatlı birim fiyat teklif cetveli üzerinde çalışılarak teklif cetvelinin hazırlandığı, ancak EKAP üzerinden e-imzalı olarak temin edilen ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvellerinin birbirinden farklı olduğunun görüldüğü,

İhale komisyonu kararında 46, 47, 49 ve 86 sıra no’lu iş kalemlerinin miktar kısımlarının taraflarınca hatalı yazıldığının ifade edildiği, ancak idare tarafından hazırlanan dokümanda yer alan iki adet birim fiyat teklif cetvelinin birbirlerinden farklı olduğu, söz konusu hatanın kendilerince değil idarece yapıldığı, idare tarafından düzenlenen word formatlı birim fiyat teklif cetvelindeki 46, 47, 49 ve 86 sıra no’lu iş kalemlerinin miktar kısımlarının sırasıyla 9,25 – 18,64 – 25,34 – 1.485,25 şeklinde olduğu fakat excel formatlı birim fiyat teklif cetvelinin 46, 47, 49 ve 86 sıra no’lu iş kalemlerinin miktar kısımlarının sırasıyla 9,246 – 18,641 – 25,338 – 1485,245 olmak üzere birbirlerinden farklı şekilde düzenlendiği, bu durumda bir çelişki oluştuğu, bahse konu iş kalemlerine ait teklif edilen fiyatlar aynı olsa da miktarlar her teklif cetvelinde birbirlerinden farklı olarak düzenlendiği için birbirine kıyasen farklı tutarların elde edilmesinin kaçınılmaz olacağı, kendilerince ihale dokümanında idarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinin birebir aynı olmak koşuluyla miktarlar üzerinde değişiklik yapılmaksızın kullanıldığı halde, ihale komisyonu tarafından kendilerince kullanılmayan birim fiyat teklif cetvelinin doğru kabul edilerek iş ve işlemlere devam edildiği,

Bu noktada idarece hali hazırda kabul gören birim fiyat teklif cetvelinin taraflarınca kullanılmış olması durumunda da diğer birim fiyat teklif cetveline itibar ettiğini ifade etmesinin önünde bir engel bulunmadığı, bu durumun uygulamada keyfiyete sebep verecek bir altyapıyı oluşturabileceği, ihale komisyonunun iki farklı teklif cetvelinden hangisine itibar edeceği konusunda böyle bir serbestisi olmaması gerektiği,

İdarenin cevabında EKAP üzerinden ihale dosyası temin edilmesi için ilgili web sayfasına girildiğinde 4 adet sekme olduğu, 2 no’lu sekme ile temin edilecek teklif cetvelinin doğru olduğu, kendilerinin ise bir başka sekmeden temin edilen excel dosyasını esas aldıklarının ifade edildiği, ancak ihale dokümanının bir bütün olduğu ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesinin üçüncü bendinde yer alan “İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” hükmüne aykırı olarak ihale dokümanında iki farklı birim fiyat teklif cetvelinin yer aldığı,

Ayrıca idare tarafından verilen cevapta, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesine atıfta bulunarak şikayet başvurularının reddedildiği, ancak Yönetmelik’in “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde yer alan hüküm gereği dokümanın düzgün ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde hazırlanmasının idarenin sorumluluğunda olduğu, idarece düzenlenen ve EKAP üzerinden sunulan evrakları kullanmış oldukları halde tekliflerinin mevzuata aykırı şekilde değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “… Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 57’nci maddesinde “(1) Ön yeterlik ve yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; Kanun, bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

(7) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) Teklifler; Kanun, bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak değerlendirilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yuvarlama ve aritmetik hata” başlıklı 39’uncu maddesinde “39.1. Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ve analizlerdeki rayiç fiyatlar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir.

39.2. Birim fiyat teklif cetvelinde, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutar, analizlerde de her bir girdi miktarı ile rayicinin çarpımı sonucu bulunan tutar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir. Ancak toplam teklif tutarı, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

39.3. Birim fiyat teklif cetvellerinde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata yapan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklife açık ihalelerde ise isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: AYDIN TEKSTİL ALANI RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

748 kalemden oluşan 6 adet tescilli bina restorasyonu, 3 adet yeni bina ve çevre düzenlemesi yapım işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: EFELER İLÇESİ AYDIN TEKSTİL ALANI

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Standart formlar:

Standart Form-KİK015.3/Y: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5/Y: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK021.0/Y: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.2/Y: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK024.0/Y: Banka Referans Mektubu, Standart Form-KİK026.1/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK026.2/Y: İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum), Form-KİK027.0/Y: İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme), Form-KİK028.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK028.2/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK029.1/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme), Form-KİK029.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme), Form-KİK030.1/Y: İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Form-KİK030.2/Y: Devam Eden İşler İçin İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme), Standart Form-KİK031.1/Y: İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Form-KİK031.3/Y: Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi, Standart Form-KİK024.1/Y: Bilanço Bilgileri Tablosu

e) 1 adet analiz formatı,

f) Projeler, analiz formatı, proje birim fiyat tarifleri, yaklaşık maliyet poz özeti ana iş grupları bazında

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” düzenlenmesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinde tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği, belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılıp geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği, bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının inceleneceği, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde tekliflerin Kanun, Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

İhale dokümanı kapsamında yer alan standart formlar başlıklı klasörde bulunan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin;

“İhale kayıt numarası : 2018/173028

A¹ B²

Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutarı (Para birimi belirtilerek)

… … … … …

46 46 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) (Nakliyeler dahildir.) ton 9,25

47 47 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliyeler dahildir.) ton 18,64

… … … … …

49 49 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (Nakliyeler dahildir.) ton 25,34

… … … … …

86 86 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.485,25

… … … … …

*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

Adı – SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza3

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.”

Şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

Yine idarece hazırlanan aynı ihale dokümanı kapsamında “yaklaşıkmaliyetpozözetianaişgruplarıbazındaimzasız.xls” dosyasına da yer verildiği ve söz konusu dosyanın;

“BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı: Eski Aydın Tekstil Alanı Restorasyon, Çevre Düzenlemesi ve Yeni Binalar Yapım İşi

01-İnşaat

A¹ B²

Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutarı (Para birimi belirtilerek)

… … … … …

46 KAB.011 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) (Nakliyeler dahildir.) ton 9,246

47 KAB.012 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliyeler dahildir.) ton 18,641

… … … … …

49 KAB.013 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (Nakliyeler dahildir.) ton 25,338

… … … … …

86 MOB.006 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.485,245

… … … … …

* Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

Ad SOYAD / Ticaret Unvan

Kaşe ve İmza3

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad / ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif

verilmesi halinde, her sayfası ad soyad /ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri işiler tarafından imzalanacaktır.”

Şeklinde hazırlandığı görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından idarece düzenlenen “yaklaşıkmaliyetpozözetianaişgruplarıbazındaimzasız.xls” dosyası kullanılarak hazırlanan birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı: Eski Aydın Tekstil Alanı Restorasyon, Çevre Düzenlemesi ve Yeni Binalar Yapım İşi

01-İnşaat

A¹ B²

Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutarı (Para birimi belirtilerek)

… … … … … … …

46 KAB.011 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) (Nakliyeler dahildir.) ton 9,246 3.500,00 32.361,00 TL

47 KAB.012 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliyeler dahildir.) ton 18,641 3.500,00 65.243,50 TL

… … … … … … …

49 KAB.013 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (Nakliyeler dahildir.) ton 25,338 6.750,00 171.031,50 TL

… … … … … … …

86 MOB.006 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.485,245 32,00 47.527,84 TL

… … … … … … …

Başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin ihale dokümanı kapsamındaki standart formlar dosyası içerisinde yer alan “birim fiyat teklif mektubu” esas alınarak değil, “yaklaşıkmaliyetpozözetianaişgruplarıbazındaimzasız.xls” dosyasına göre hazırlandığı, her iki cetvelin büyük oranda aynı olduğu ve her iki cetvelin sonunda da “Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.” ifadesinin yer aldığı anlaşılmıştır. İki cetvel arasındaki fark; “sıra no” sütununun standart form başlığı altında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde numaralardan, “yaklaşıkmaliyetpozözetianaişgruplarıbazındaimzasız.xls” dosyasında ise bu sütunun poz numaralarından oluşması ve ayrıca standart formda yukarıdaki tabloda yer alan 4 adet iş kaleminin “miktar” sütunlarının virgülden sonrasının 2 basamaklı olarak, “yaklaşıkmaliyetpozözetianaişgruplarıbazındaimzasız.xls” dosyasında ise yukarıdaki tabloda yer alan 4 adet iş kaleminin “miktar” sütunlarının virgülden sonrasının 3 basamaklı olarak düzenlenmesinden ibarettir. Başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde toplam tutar yazılmamış ise de, tutarlar Teknik Şartname ekinde verilen “yaklaşık maliyet poz özeti ana iş grupları bazında” inşaat, mekanik, elektrik ve altyapı olarak ayrı ayrı kullanılmış ve ayrı ayrı kullanılan tutarların toplamının başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda yer alan tutara eşit olduğu tespit edilmiştir.

Bu bakımdan, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmüş olup idarenin birim fiyat teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun hazırlanmadığı yönündeki değerlendirmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 39’uncu maddesinde birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğunun kabul edileceği ve teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılacağı ve Kamu İhale Mevzuatı uyarınca çarpım ve toplamda yapılan hataların aritmetik hata olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin 46, 47, 49 ve 86’ncı kalemlerinde idarece virgülden sonra iki haneli olarak belirlenen miktarların üç haneli olacak şekilde yazılarak bu miktarlar ile birim fiyatların çarpılmak suretiyle hesaplandığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin şikayete konu ihaleye sunduğu birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesi neticesinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 39’uncu maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca söz konusu cetvelde aritmetik hatanın bulunmadığı tespit edilmekle birlikte başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif cetvelinin 46’ncı satırında yer alan iş kalemine ilişkin miktarın 9,25 ton olarak esas alınması gerekirken 9,246 ton olarak alındığı, bu durumda iş kalemi tutarları arasında 14,00 TL fark oluştuğu,

birim fiyat teklif cetvelinin 47’nci satırında yer alan iş kalemine ilişkin miktarın 18,64 ton olarak esas alınması gerekirken 18,641 ton olarak alındığı, bu durumda iş kalemi tutarları arasında 3,00 TL fark oluştuğu,

birim fiyat teklif cetvelinin 49’uncu satırında yer alan iş kalemine ilişkin miktarın 25,34 ton olarak esas alınması gerekirken 25,338 ton olarak alındığı, bu durumda iş kalemi tutarları arasında 13,50 TL fark oluştuğu ve birim fiyat teklif cetvelinin 86’ncı satırında yer alan iş kalemine ilişkin miktarın 1.485,25 kilogram olarak esas alınması gerekirken 1.485,245 kilogram olarak alındığı, bu durumda iş kalemi tutarları arasında 0,16 TL fark oluştuğu tespit edilmiştir.

Başvuru konusu ihalede idare tarafından ihale dokümanı kapsamında iki adet birim fiyat teklif cetveline yer verilmesinin isteklilerin söz konusu iki cetvelden herhangi birisi üzerinden teklif vermeleri sonucunu doğurduğu, söz konusu cetvellerin içerdiği unsurlar açısından herhangi bir farklılık içermediği, yalnızca yukarıda yer verilen 4 iş kalemine ilişkin miktarlar bakımından minimal farklılıklar olduğu, idareden kaynaklı olarak oluşan bu durumda excel uzantılı dosya üzerinden hazırlanan birim fiyat teklif cetvelindeki miktar farklarının başvuru sahibinin teklif sıralamasını değiştirecek tutarda olmadığı,

ayrıca başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde çarpım ve toplamlarda bir hata yapılmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin aritmetik hata nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Usra İnşaat Restorasyon Taah. Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Peksa Mimarlık Mühendislik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveline ilişkin tespit ve değerlendirmeler:

Anılan istekli tarafından idarece düzenlenen “yaklaşıkmaliyetpozözetianaişgruplarıbazındaimzasız.xls” dosyası kullanılarak hazırlanan birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası:2018/173028

A¹ B²

Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutarı (Para birimi belirtilerek)

… … … … … … …

46 46 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) (Nakliyeler dahildir.) ton 9,246 3.300,00 30.511,80 TL

47 47 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliyeler dahildir.) ton 18,641 3.200,00 59.243,50 TL

… … … … … … …

49 49 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (Nakliyeler dahildir.) ton 25,338 4.000,00 171.031,50 TL

… … … … … … …

86 86 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.485,245 24,00 47.527,84 TL

… … … … … … …

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 39’uncu maddesinde birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğunun kabul edileceği ve teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılacağı ve Kamu İhale Mevzuatı uyarınca çarpım ve toplamda yapılan hataların aritmetik hata olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır. Öte yandan, iş ortaklığı tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin 46, 47, 49 ve 86’ncı kalemlerinde idarece virgülden sonra iki haneli olarak belirlenen miktarların üç haneli olacak şekilde yazılarak bu miktarlar ile birim fiyatların çarpılmak suretiyle hesaplandığı tespit edilmiştir.

Usra İnşaat Restorasyon Taah. Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Peksa Mimarlık Mühendislik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının şikayete konu ihaleye sunduğu birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesi neticesinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 39’uncu maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca söz konusu cetvelde aritmetik hatanın bulunmadığı tespit edilmekle birlikte anılan iş ortaklığı tarafından birim fiyat teklif cetvelinin 46’ncı satırında yer alan iş kalemine ilişkin miktarın 9,25 ton olarak esas alınması gerekirken 9,246 ton olarak alındığı, aradaki farkın 13,20 TL olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin 47’nci satırında yer alan iş kalemine ilişkin miktarın 18,64 ton olarak esas alınması gerekirken 18,641 ton olarak alındığı, aradaki farkın 3,20 TL olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin 49’ncu satırında yer alan iş kalemine ilişkin miktarın 25,34 ton olarak esas alınması gerekirken 25,338 ton olarak alındığı, aradaki farkın 8,00 TL olduğu ve birim fiyat teklif cetvelinin 86’ncı satırında yer alan iş kalemine ilişkin miktarın 1.485,25 kilogram olarak esas alınması gerekirken 1.485,245 kilogram olarak alındığı, aradaki farkın 0,12 TL olduğu tespit edilmiştir.

Başvuru konusu ihalede idare tarafından ihale dokümanı kapsamında iki adet birim fiyat teklif cetveline yer verilmesinin isteklilerin söz konusu iki cetvelden herhangi birisi üzerinden teklif vermeleri sonucunu doğurduğu, söz konusu cetvellerin içerdiği unsurlar açısından herhangi bir farklılık içermediği, yalnızca yukarıda yer verilen 4 iş kalemine ilişkin miktarlar bakımından minimal farklılıklar olduğu, idareden kaynaklı olarak oluşan bu durumda excel uzantılı dosya üzerinden hazırlanan birim fiyat teklif cetvelindeki miktar farklarının Usra İnşaat Restorasyon Taah. Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Peksa Mimarlık Mühendislik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklif sıralamasını değiştirecek tutarda olmadığı, ayrıca anılan İş Ortaklığı tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde çarpım ve toplamlarda bir hata yapılmadığı anlaşıldığından, Usra İnşaat Restorasyon Taah. Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Peksa Mimarlık Mühendislik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin aritmetik hata nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Ermiş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kerte İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Usra İnşaat Restorasyon Taah. Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Peksa Mimarlık Mühendislik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiaları hakkında Kurul çoğunluğunca başvuru sahibi Ermiş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kerte İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Usra İnşaat Restorasyon Taah. Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Peksa Mimarlık Mühendislik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın tekliflerinin değerlendirmeye alınması yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

Kararda da yer verildiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde, “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 57’nci maddesinde, “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 59’uncu maddesinde ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yuvarlama ve aritmetik hata” başlıklı 39’uncu maddesinde, İdari Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde başvuru ve teklif mektuplarının şekli, tekliflerin nasıl hazırlanacağı ve nasıl değerlendirileceği ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

Başvuruya konu ihale “Aydın Tekstil Alanı Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi” yapım işi ihalesi olup İdari Şartnamenin “İhale dokümanının kapsamı” 5’inci maddesinde ihale dokümanın standart formların hangi belgelerden oluştuğu düzenlenmiştir.

İhale doküman kapsamında yer alan standart formlar başlıklı klasörde bulunan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin;

“İhale kayıt numarası : 2018/173028

A¹ B²

Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutarı (Para birimi belirtilerek)

… … … … …

46 46 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) (Nakliyeler dahildir.) ton 9,25

47 47 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliyeler dahildir.) ton 18,64

… … … … …

49 49 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (Nakliyeler dahildir.) ton 25,34

… … … … …

86 86 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.485,25

… … … … …

*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

Adı – SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza3

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.”

şeklinde, idarece hazırlanan aynı ihale dokümanı kapsamında “yaklaşıkmaliyetpozözetianaişgruplarıbazındaimzasız.xls” dosyasına da yer verildiği ve söz konusu dosyanın,

“BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı: Eski Aydın Tekstil Alanı Restorasyon, Çevre Düzenlemesi ve Yeni Binalar Yapım İşi

01-İnşaat

A¹ B²

Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutarı (Para birimi belirtilerek)

… … … … …

46 KAB.011 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) (Nakliyeler dahildir.) ton 9,246

47 KAB.012 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliyeler dahildir.) ton 18,641

… … … … …

49 KAB.013 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (Nakliyeler dahildir.) ton 25,338

… … … … …

86 MOB.006 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.485,245

… … … … …

* Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

Ad SOYAD / Ticaret Unvan

Kaşe ve İmza3

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad / ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif

verilmesi halinde, her sayfası ad soyad /ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri işiler tarafından imzalanacaktır.”

şeklinde hazırlandığı görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde tekliflerin Kanun, Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde standart formlar kullanılarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Başvuruya konu ihale 10 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 3 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi Ermiş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kerte İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin teklif mektubu ekinde yer alan standart birim fiyat teklif cetvelinin kullanmadığı ve birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olduğu gerekçesiyle, Usra İnşaat Restorasyon Taah. Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Peksa Mimarlık Mühendislik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin ise birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin en yüksek teklif sahibi Anke İnş. ve Restorasyon San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede başvuru sahibi tarafından idarece düzenlenen “yaklaşıkmaliyetpozözetianaişgruplarıbazındaimzasız.xls” dosyası kullanılarak hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinin;

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı: Eski Aydın Tekstil Alanı Restorasyon, Çevre Düzenlemesi ve Yeni Binalar Yapım İşi

01-İnşaat

A¹ B²

Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutarı (Para birimi belirtilerek)

… … … … … … …

46 KAB.011 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) (Nakliyeler dahildir.) ton 9,246 3.500,00 32.361,00 TL

47 KAB.012 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliyeler dahildir.) ton 18,641 3.500,00 65.243,50 TL

… … … … … … …

49 KAB.013 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (Nakliyeler dahildir.) ton 25,338 6.750,00 171.031,50 TL

… … … … … … …

86 MOB.006 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.485,245 32,00 47.527,84 TL

… … … … … … …

şeklinde olduğu,

Usra İnşaat Restorasyon Taah. Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Peksa Mimarlık Mühendislik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından idarece düzenlenen “yaklaşıkmaliyetpozözetianaişgruplarıbazındaimzasız.xls” dosyası kullanılarak hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinin ise;

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası:2018/173028

A¹ B²

Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutarı (Para birimi belirtilerek)

… … … … … … …

46 46 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) (Nakliyeler dahildir.) ton 9,246 3.300,00 30.511,80 TL

47 47 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliyeler dahildir.) ton 18,641 3.200,00 59.243,50 TL

… … … … … … …

49 49 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (Nakliyeler dahildir.) ton 25,338 4.000,00 171.031,50 TL

… … … … … … …

86 86 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması kilogram 1.485,245 24,00 47.527,84 TL

… … … … … … …

Şeklinde olduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi Ermiş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kerte İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Usra İnşaat Restorasyon Taah. Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Peksa Mimarlık Mühendislik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin ihale dokümanı kapsamındaki standart formlar dosyası içerisinde yer alan “birim fiyat teklif mektubu” esas alınarak değil, “yaklaşıkmaliyetpozözetianaişgruplarıbazındaimzasız.xls” dosyasına göre hazırlandığı, ihale dokümanı kapsamında verilen her iki birim fiyat teklif cetveli büyük oranda aynı olmakla birlikte “sıra no” sütununun standart form başlığı altında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde numaralardan, “yaklaşıkmaliyetpozözetianaişgruplarıbazındaimzasız.xls” dosyasında ise bu sütunun poz numaralarından oluşturulduğu, ayrıca standart formda yukarıdaki tabloda yer alan 4 adet iş kaleminin “miktar” sütunlarının virgülden sonrasının 2 basamaklı olarak, “yaklaşıkmaliyetpozözetianaişgruplarıbazındaimzasız.xls” dosyasında ise yukarıdaki tabloda yer alan 4 adet iş kaleminin “miktar” sütunlarının virgülden sonrasının 3 basamaklı olarak düzenlendiği, ihale dokümanı kapsamında iki farklı birim fiyat teklif cetveli verilmesinin ve bu cetvellerdeki farklılığın isteklileri tereddüde düşürdüğü, bu aykırılık nedeniyle de başvuru sahibi Ermiş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kerte İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Usra İnşaat Restorasyon Taah. Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Peksa Mimarlık Mühendislik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının birim fiyat teklifinde aritmetik hata yaptığı ve tekliflerinin idarece aritmetik hata yapıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin de geçerli en yüksek teklif sahibi üzerinde bırakıldığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu farklılığın ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği, ayrıca isteklileri tereddüde düşürdüğünden tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istekliler arasında 4734 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde sayılan rekabet ilkesinin sağlanması ilkesine de aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle söz konusu aykırılıklar nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede yukarıda yapılan değerlendirmeler ve tespiti yapılan aykırılıklar doğrultusunda “ihalenin iptaline” karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle Kurul çoğunluğunun “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki kararına katılmıyorum.