Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Aşırı Düşük

Aşırı düşük açıklama kapsamındaki analizlerde, nakliye ve su girdileri için girdi tutarına 0.00 TL yazılması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/046

Gündem No : 46

Karar Tarihi : 09.10.2019

Karar No : 2019/UY.I-1318

BAŞVURU SAHİBİ:

Şahinoğulları Halı Kilim Teks. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/151650 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 153 (Safranbolu) Şube Şefliği Tesis İnşaatlarının Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 30.04.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 153 (Safranbolu) Şube Şefliği Tesis İnşaatlarının Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Şahinoğulları Halı Kilim Teks. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 26.08.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.08.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.09.2019 tarih ve 36768 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.09.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1030 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhale üzerinde bırakılan Yıldırım Yapı Rest İnş. Nak. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak;

a) Açıklama istenilen iş kalemleri için sunulan analizlerde rayiç girdi miktarlarında eksiltme yapılarak avantaj sağlandığı,

b) Açıklama istenilen 45 iş kalemi için idarece 45 adet ayrı ayrı analiz formatı hazırlandığı ve açıklama ekinde firmalara verildiği, ancak söz konusu istekli tarafından bu analizlere uyulmadığı ve her bir poz için ayrı ayrı analiz sunulmadığı, bazı pozlar için 2019 yılı karsız fiyatın üstüne kar eklenerek açıklama yapıldığı, fakat idarece verilen analiz formatına uyarak her bir poz için ayrı ayrı analiz sunulması gerektiği,

c) Açıklama istenilen iş kalemlerine ait sunulan analizlerde saatlik asgari işçilik ücretinin altında fiyat verildiği, 15.001/2B ve 15.140/İB-3 pozlarının rayiç girdilerinde olduğu gibi birçok rayiç girdisinde 2019 yılının fiyatlarının alınması gerekirken daha önceki yılların fiyatlarının kullanıldığı,

d) Açıklama istenilen iş kalemlerine ait analiz formatlarında belirtilen nakliye mesafelerinden daha düşük mesafeler alındığı ve fiyat avantajı sağlandığı, nakliye formüllerinde çarpım sağlaması yapıldığında bu sonucun ortaya çıkacağı, hesaplanan nakliye formüllerinde aritmetik hata yapıldığı ve farklı alınan nakliye mesafeleri için herhangi bir bilgi, belge ve itinerer verilmediği,

e) Analizlerde aritmetik hata yapıldığı ve birçok analiz girdi fiyatlarının aritmetik hatadan dolayı 0,00 TL olarak verildiği,

f) 15.185.1001 poz nolu çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0.00-4.00 m arası) (Nakliye dahil) iş kalemi analizinde nakliye tutarları kısmına herhangi bir bedel yazılmadığı, bir çok iş kalemi aynı şekilde açıklandığı,

g) Özel iş kalemleri için fiyat teklifleri alınmadan EK-O.6 ve EK-O.5 alınarak açıklama yapıldığı, ancak bu belgelerin alınan fiyat tekliflerinin dayanağı olduğu, fiyat teklifleri alınmadan bu belgeler ile açıklama yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

h) Özel iş kalemleri için alınan fiyat tekliflerinde meslek mensubuna ait ibarenin bulunmadığı ve sunulan fiyat tekliflerinde iş kalemi fiyatına KDV’nin dahil edilip edilmediğinin belirtilmediği, ayrıca hangi iş için kimin adına alındığının yazılmadığı gibi tarihsiz olarak düzenlendiği, yine fiyat teklifini düzenleyen firmanın yasal defterlerini tutan ilgili meslek mensubu bilgilerini taşımadığı ve TÜRMOB kaşesini içermediği, fiyat tekliflerinin imzasız ve kaşesiz olduğu,

ı) İdarece EKAP üzerinden yapılan aşırı düşük savunma talep yazısında özel iş kalemleri için sunulan fiyat tekliflerinin ekleri olan EK-O.6 ve EK-O.5 belgeleri savunma yazısı ekinde sunulması zorunlu kılındığı, fakat söz konusu istekli tarafından sunulmadığı,

j) Fiyat tekliflerinin dayanağı EK-O.6 belgesi eki olan imza sirküleri dikkate alındığında fiyat tekliflerinin yetkili kişilerce imzalanmadığının anlaşılacağı,

k) Fiyat teklifi ekinde sunulan EK-O.6 ve EK-O.5 belgeleri incelendiğinde ilgili meslek mensubunun sunmuş olduğu faaliyet belgesinin güncel olmadığının anlaşılacağı, EK-O.6 ve EK-O.5 belge içeriğinde iş kalemine konu malzeme satışlarının hangi vergi dönemine ait olduğu bilgisinin yazılmadığı, bu malzemelerin ihale ayı öncesi son vergi dönemine ya da ondan bir önceki vergi dönemine ait olması gerektiği,

l) Özel pozlara ilişkin alınan fiyat teklifleri malzeme, montaj ve nakliye olarak belirtilip ayrı ayrı fiyatlandırılma yapılması gerekirken toplam olarak fiyat alındığı, mekanik ve elektrik tesisat özel pozlarına ait idarece verilen analizlerde iş kalemlerinin, malzeme ve montaj olarak ayrı ayrı analiz girdisi olarak verildiği,

m) Anılan isteklinin alınan fiyat tekliflerine herhangi bir analiz yapmadan üzerine herhangi bir kar koymadan maliyet tablosuna fiyatları doğrudan yansıttığı, oysaki bu fiyat tekliflerine analiz yapılıp kar konularak yansıtılması gerektiği,

n) Açıklama kapsamında sunulan hesap cetvelindeki fiyatlar ile açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına ait fiyatların oluşturulduğu tablodaki fiyatların birbiri ile uyumlu olmadığı, fiyat teklifindeki fiyatlar ile hesap cetvelindeki fiyatların da birbiri ile uyumlu olmadığı, ölçü birimleri ve ölçü miktarlarının birbirinden farklı olarak verildiği,

o) Maliyet tablosunda ve analiz tablosunda miktarlar ile fiyatların çarpımında aritmetik hata yapıldığı,

ö) KTB-ELK.001 pozunun Kültür Bakanlığına ait poz olduğu, anılan poza ilişkin 2019 yılı poz fiyatının yayımlanmadığı, anılan istekli tarafından idarece verilen analize uygun şekilde açıklama yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde“İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde“16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

16.5.2.Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

Yuvarlama işlemine ilişkin örnek:

Hesaplanan toplam/kısım toplamı teklif tutarıYuvarlama sonucu

500.815,414500.815,41

500.815,4149500.815,41

500.815,41582500.815,42

500.815,4169500.815,42

16.5.2.1. İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

16.5.3. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in“Aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında yapılacak işlemler” başlıklı 38’inci maddesinde “38.1. İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır…” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde“…45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekindeverilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajıaçıklanmalıdır.

45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,

b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

45.1.13.1. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.3. İsteklinin teklifine konu çimento veya demir ürünlerine ilişkin açıklamalarında çimento veya demir ürünleri üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.

45.1.13.4. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

45.1.13.4.1. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir. (Örnek: Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.nin sattıkları kum, çakıl, kırmataş vb. mallara ilişkin verdikleri fiyat teklifleri.)

45.1.13.5 İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.

45.1.13.6. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu olan mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (EK.O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunmasına gerek bulunmayıp, sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.7. İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, stokta bulunan mala ilişkin “stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması zorunludur. Stok tespit tutanağında ilgili malın ağırlıklı ortalama birim maliyeti gösterilecektir. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, stok tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olamaz. Ayrıca stoklarda olduğu belirtilen söz konusu malın miktarının, ihale konusu işte kullanılacağı belirtilen miktardan az olması halinde eksik kalan miktar için bu Tebliğdeki diğer açıklama yöntemlerine uygun olarak açıklama yapılması gereklidir.

45.1.13.8. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.9. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak stok tespit tutanağı veya üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

45.1.13.10. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.

45.1.13.11. Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

45.1.13.13. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.

45.1.13.14. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının(Ek ibare: 06/02/2018-30324 R.G./5. md.) % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 – 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur…” açıklaması yer almaktadır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, idarece hesaplanan sınır değerin altında teklif verdiği tespit edilen 8 istekliye EKAP üzerinden gönderilen 24.07.2019 tarihli ve “aşırı düşük teklif açıklama talebi” konulu yazı ile 5 iş günü içinde aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasının istenildiği ve söz konusu yazı ekinde açıklama istenilen iş kalemleri ile söz konusu iş kalemlerine ait ayrıntılı analiz formatlarının ve açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin yer aldığı tablolara yer verildiği, teklifi sınır değerin altında olan Servet Alpaslan Mühendislik A.Ş., 7 K Öztürk İnş. Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti., Fff İnş. Taah. Tur. Enerji Tar. ve Hay. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Akzemin Mühendislik A.Ş., Servet Geboloğlu – Melih Kardeşler Beton Yapı Elemanları İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’ tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin reddedildiği, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan Yıldırım Yapı Rest İnş Nak Teks. San Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve Şahinoğulları Halı Kilim Teks. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin (a), (b), (e), (n) ve (o) fıkralarında yer alan iddialarına ilişkin olarak yapılan incelemede;

Tebliğ’in 45.1.5’inci maddesine uyarınca aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemelerinin zorunlu olmadığı, dolayısıyla isteklilerin kar ve genel giderler hariç birim fiyatlarının üzerine kendi belirledikleri kar ve genel giderleri belirterek liste halinde sunmaları durumunda bu iş kalemleri için analiz düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması dosyasında, açıklama istenilen 45 iş kaleminin 39 tanesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatların kullanıldığı, sunulan birim fiyatların uyumlu olduğu, ayrıca yukarıda yer verilen mevzuat açıklamaları gereği istekli tarafından analiz sunulmasına gerek bulunmadığı, bunun yanı sıra anılan istekli tarafından söz konusu iş kalemleri için idare tarafından aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı ekinde verilen analiz formatlarına uygun şekilde açıklamada bulunulduğu görülmüştür.

Anılan istekli tarafından sunulan analizlerin incelenmesi neticesinde, sunulan analizlerin idarece verilen analiz formatlarıyla uyumlu olduğu, analiz girdi miktarlarında ve girdi isimlerinde değişiklik yapılmadığı, birim fiyatlar ile girdi tutarlarında eksik veya yanlış bir hesaplama bulunmadığı, aritmetik hata yapılmadığı, mevzuata göre sözleşme ve genel giderlerin açıklanması zorunlu olmamakla birlikte anılan istekli tarafından açıklandığı, yukarıda yer verilen tespitler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiçleri gösterir listenin sunulduğu, söz konusu listede yer alan fiyatlar, girdi miktarları ve girdi birimlerinin fiyat teklif ile hesap cetvelindeki fiyatlar ile uyumlu olduğu, maliyet tablosu ile analiz formatlarında yer alan fiyatların uyumlu olduğu ve aritmetik hatanın yapılmadığı görüldüğünden söz konusu iddialar yerinde görülmemiştir.

Analiz girdilerinden bazı nakliye ve su girdileri için girdi tutarına 0.00 TL yazıldığı görülmekle beraber, bu analiz girdileri için öngörülen birim fiyatlar ile miktarların çarpım sonuçlarının yuvarlama sonucunda 0,01 TL tutarından daha düşük olduğundan 0,00 TL olarak yazıldığı, bu tutarın ise toplam tutara etkisinin olmayacağı ve açıklamanın mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından bu konudaki iddia yerinde görülmemiştir.

Başvuru sahibinin (c) fıkrasında yer alan iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

Anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında söz konusu işçilik ücretlerinin saatlik asgari ücret olan 11,3706 TL’nin altında olmadığı, açıklama istenilen 45 iş kaleminin 39 tanesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatların kullanıldığı, sunulan birim fiyatların uyumlu olduğu anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

Başvuru sahibinin (d) ve (f) fıkralarında yer alan iddialarına ilişkin olarak yapılan incelemede;

Anılan istekli tarafından sunulan analiz formatlarının incelenmesi neticesinde, analiz formatlarında yer verilen nakliye formüllerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanıldığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasında belirtmiş olduğu 15.185.1001 poz nolu çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0.00-4.00 m arası) (Nakliye dahil) iş kalemi analiz girdisinde nakliye girdileri için girdi tutarına 0.00 TL yazıldığı görülmekle beraber, bu analiz girdileri için öngörülen birim fiyatlar ile miktarların çarpım sonuçlarının yuvarlama sonucunda 0,01 TL tutarından daha düşük olduğundan 0,00 TL olarak yazıldığı, bu tutarın ise toplam tutara etkisinin olmayacağı ve açıklamanın mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından bu konudaki iddia yerinde görülmemiştir.

Başvuru sahibinin (g), (h), (ı), (j) ve (k) fıkralarında yer alan iddialarına ilişkin olarak yapılan incelemede;

Anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında KTB-ELK.001 “Harici/dahili Gece-Gündüz Fonksiyonlu dome(hd*720 IP) Kamera” iş kalemi, E.19 “ftp cat6a data kablosu” iş kalemi, ÖZEL-M13 “tuğla cephe kaplama” iş kalemi, ÖZEL-M14 “fibercement levha cephe kaplaması” iş kalemi, ÖZEL-M16 “pvc esaslı koruyuculu drenaj levhası” iş kalemi, ÖZE-M19 “alimünyum kenet levha çatı kaplaması” iş kalemleri ile 10.130.1503 “C16/20 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1+A1)” analiz girdisi ve “C16/20 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1+A1)” analiz girdileri için fiyat teklifi sunulduğu görülmüştür.

Sunulan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden maliyet tespit tutanaklarının, satış tutarı tespit tutanakları ile oda faaliyet belgelerinin sunulduğu, söz konusu belgelerin son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlendiği, birim ortalama maliyetler ile ağırlıklı ortalama birim satış fiyatının ilgili belgelerde belirtildiği, fiyat teklifindeki fiyatların ortalama birim satış tutarlarının %80’inden ve ortalama maliyet tutarlarından daha düşük olmadığı, girdilere ilişkin birimlerin doğru olarak yer aldığı, analizlerde kullanılan fiyatların fiyat teklifinde yer alan fiyatlarla uyumlu olduğu, belgelerin serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından mevzuata uygun olarak onaylandığı fiyatlara KDV’nin dahil edilmediği bilgisine yer verildiği görülmüş olup başvuru sahibinin bahse konu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin (l) fıkrasında yer alan iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iddia konusu fiyat tekliflerinde malzeme ve montaj girdilerine ayrı olarak yer verildiği ve idarece verilen analiz formatlarına uygun şekilde açıklama yapıldığı görüldüğünden söz konusu iddia yerinde görülmemiştir.

Başvuru sahibinin (m) fıkrasında yer alan iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

Kamu ihale mevzuatı gereğince istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında fiyat teklifi sunulması durumunda, analiz yapılarak fiyat teklifinde yer alan tutarlara kar eklenmesi gerektiğine dair bir zorunluluk bulunmadığından isteklilerce yapılan açıklamada fiyat tekliflerinde yer alan tutarların doğrudan kullanmasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin (ö) fıkrasında yer alan iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsmında KTB-ELK.001 “Harici/dahili Gece-Gündüz Fonksiyonlu dome(hd*720 IP) Kamera” iş kalemi için fiyat teklifinin sunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.