Salı, Temmuz 16, 2024
Teklif CetveliTeklif Mektubu

Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmaması ?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2019/054
Gündem No : 27
Karar Tarihi : 11.12.2019
Karar No : 2019/UM.II-1624

BAŞVURU SAHİBİ:
Hesapçıoğlu Otomotiv Petrol Turizm Taş. İnş. Tar. Hayv. Tic. San. Paz. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/486696 İhale Kayıt Numaralı “Akaryakıt Alımı (2020 Yılı)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi tarafından 05.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akaryakıt Alımı (2020 Yılı)” ihalesine ilişkin olarak Hesapçıoğlu Otomotiv Petrol Turizm Taş. İnş. Tar. Hayv. Tic. San. Paz. A.Ş.nin 12.11.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.11.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.11.2019 tarih ve 49586 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.11.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1476 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu kararında tekliflerinin, teklif tutarının rakam ve yazı ile uyuşmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı, teklif mektubu ekinde sundukları birim fiyat teklif cetvelinde hiçbir hata bulunmadığı, birim fiyat teklif cetvelinin teklif mektubunda rakamla yazılan tutarı teyit ettiği, mevcut durumun teklif veren diğer firmaları ve ihale sonucunu etkilemediği, ikinci avantajlı teklifi veren isteklinin teklif tutarı ile kendi teklif tutarları arasında 176.200,00 TL’lik kamu yararı bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde işin adı “Akaryakıt Alımı (2020 Yılı)” olarak, miktarı ve türü “2.000.000 (İki Milyon) Litre Motorin ve 180.000 (yüz Seksen Bin) litre Kurşunsuz Benzin (95 oktan) Akaryakıt Alımı” olarak belirlenmiştir.

İnceleme konusu ihalede (10) adet ihale dokümanı alındığı, 05.11.2019 tarihinde yapılan ihaleye (6) isteklinin katıldığı, 11.11.2019 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Tankar Otomotiv Pet. Gıda Teks. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Çavdarlar Pet. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

Şikâyet konusuna ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü yer almaktadır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 52’nci maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır. Ancak birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.
b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.
ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.
d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen tutarın rakamla 11.292.000,00 TL olarak, yazıyla “onbirmilyonikiyüzdoksanikiTürkLirası” olarak yazıldığı, teklif mektubunda yazı ile yazılmış tutarda, rakam ile yazılmış tutarda yer alan “bin” ifadesinin yer almadığı, teklif mektubundaki yazılı tutarın rakamla yazılış şeklinin “11.000.292,00 TL” olacağı, bunun yanında birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde teklif edilen tutarın rakamla 11.292.000,00 TL olarak yazıldığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler neticesinde, istekliler tarafından teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmadığı, bu konudaki sorumluluğun isteklide olduğu, bu durumun, yukarıda aktarılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Yönetmelik’in emredici hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.