Salı, Temmuz 16, 2024
Banka Referans Mektubu

Banka referans mektubunda düzenleme tarihinin yer almaması bilgi eksikliği olarak değerlendirilip bu bilgi sonradan tamamlatılabilir mi?

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2016/045
Gündem No : 23
Karar Tarihi : 03.08.2016
Karar No : 2016/UY.II-1945

Şikayetçi :
Akçayöz İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.- Asım Dereçiçek İnşaat Mühendisi Ortak Girişimi

İhaleyi Yapan Daire:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

29.06.2016 / 38466

Başvuruya Konu İhale:

2016/142678 İhale Kayıt Numaralı “Çankırı-Korgun-Karatekin Göleti Sulaması” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Akçayöz İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.- Asım Dereçiçek Ortak Girişimi,

Vedat Dalokay Cad. No: 100/1-2 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü,

Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: 24 06520 Çankaya/ANKARA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/142678 İhale Kayıt Numaralı “Çankırı-Korgun-Karatekin Göleti Sulaması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 26.05.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çankırı-Korgun-Karatekin Göleti Sulaması” ihalesine ilişkin olarak Akçayöz İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.- Asım Dereçiçek Ortak Girişiminin 20.06.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.06.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.06.2016 tarih ve 38466 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1545 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye ortak girişim olarak teklif verildiği, teklif dosyasında ortak girişim ortaklarından Akçayöz İnş Tur. Tic. Ltd. Şti. adına İş Bankası tarafından düzenlenen banka referans mektubunun sunulduğu, anılan belgenin üst kısmında idareye ve ihaleye ilişkin bilgilerin yer aldığı, söz konusu belgenin ilgili bankadan ihale tarihinden önce faks ile talep edildiği, bu talebin ihale tarihinden önce yapıldığı ile ilgili hususun banka tarafından alınan faksın üzerinde yer alan 25.05.2016 tarihinden anlaşabileceği, referans mektubunun masraflarının da aynı tarihte bankaya ödendiği, sonrasında aynı gün içerisinde ilgili banka tarafından banka referans mektubunun kendilerine verildiği, düzenlenen referans mektubunun bu haliyle ihalenin ilan tarihi olan 29.04.2016 tarihinden sonra düzenlendiğinin açık olduğu, 26.05.2016 tarihli ihaleye sundukları teklif dosyasında diğer tüm belgeler ile banka referans mektubunun bu şekliyle ibraz edildiği, 13.06.2016 tarihli ihale komisyonu kararında ihalenin 3’üncü istekli üzerinde bırakıldığının bildirildiği, kendi tekliflerinin ise “… banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur…” kuralının ihlal edildiği gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakıldığı, komisyonun bu kararına karşı bankadan aldıkları 17.06.2016 tarihli yazı ile 20.06.2016 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin şikayet başvurusunu reddettiği 23.06.2016 tarihli yazısında, banka referans mektubunda idarenin adının bulunduğu ancak buna rağmen söz konusu belgede işin adı ile İKN’nin yer almadığı gerekçesi ile banka referans mektubunun ihale ilan tarihinden sonra düzenlendiğinin anlaşılamadığı gibi öznel gerekçelere yer verildiği, banka referans mektubunda tarih bulunmamasının tamamlanabilen belge veya bilgi eksikliği olarak kabul edilmediği,

İlgili mevzuat hükümlerine göre banka referans mektubunda tarih bulunmamasının “tamamlanabilen belge” ve/veya “bilgi eksikliği” olarak kabul edilmemesinin yasal olmadığı ve bu durumun düzeltici işlem tesis edilmesini gerektirdiği, ihale komisyonunun banka referans mektubundaki tarih eksikliğini bilgi eksikliği kapsamında ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit etmeden ihaleyi sonuçlandırmasının bu hususla ilgili yasal düzenlemenin varlık nedenine aykırı olduğu, bankalardan temin edilerek sunulan belgede tereddüt olması halinde idare tarafından yapılması gereken işlemin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması değil ilgili bankanın şubesinden teyidin alınması olduğu ve teklif değerlendirmesinin buna göre yapılması gerektiği, idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevapta atıf yapılan Kurul kararlarının işbu dosyaya özgü emsal nitelikte kararlar olmadığı, Kurul kararlarının yasal düzenlemeler bağlamında her bir iş özelinde ayrı değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca Kurul kararlarının kamu yararı doğrultusunda geniş yorumlanması gerektiği, kendi tekliflerinde referans mektubunun üzerinde tarih bulunmaması dışında herhangi bir eksikliğin olmadığı, tekliflerinin kabul edilmesi halinde başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin kendi teklifleri olduğu, kendi tekliflerinden sonraki teklifle kendi teklifleri arasında 318.226,00 TL tutarında fark olduğu, bu anlamda tekliflerinin değerlendirmeye alınması halinde söz konusu tutar kadar kamu kaynaklarının korunacağı, aksi halde açıklık ve ihaleye katılım ile rekabetin sağlanması ilkelerinin ihlal edilmiş olacağı, tekliflerinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen 10.06.2016 tarihli ihale komisyon kararının incelenmesi neticesinde itirazen şikâyete konu ihaleye 10 istekli tarafından teklif sunulduğu, sunulan teklifler arasından başvuru sahibi isteklinin teklifi dahil 2 isteklinin teklifinin geçersiz teklif olarak, kalan 8 isteklinin tekliflerinin ise geçerli teklif olarak belirlendiği, başvuru sahibi isteklinin teklif dosyasında sunduğu banka referans mektubu üzerinde tarih bulunmamasından dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Tork Müşavirlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.- Celal Şimşek İş Ortaklığının sunmuş olduğu teklif dosyasında geçici teminat mektubu yerine kesin teminat mektubu sunulduğu ve pilot ortağın sunduğu iş deneyim belgesinde yer alan tutarın asgari karşılanması gereken iş deneyim belgesi tutarını karşılamadığı için teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuruya konu ihalenin Yusuf Demir-Salma İnşaat Taahhüt Eml. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin Ali Demirok olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34’üncü maddesinde “(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

(2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz…

c) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

(3) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

(4) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 57’nci maddesinde “…(5) Başvuru veya teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Çankırı-Korgun-Karatekin Göleti Sulaması

b) Yatırım proje no’su/kodu:1977 A0 10320

c) Miktarı (fiziki) ve türü: İşin kapsamında 655,80 ha sahanın sulama şebekeleri, bunun üzerindeki PE100 boru hatları, borulu şebeke sanat yapıları, sulama sahasındaki işletme ve bakım yolları ve ilgili sanat yapıları yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Çankırı – Korgun” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “…31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve Şartname düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif ettiği bedelin %10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunmasının zorunlu olduğu, banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerektiği, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verileceği, belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatlarının gelir kaydedileceği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi İş Ortaklığının teklif dosyasında banka referans mektubu olarak sunduğu belgenin incelenmesi neticesinde, anılan belgenin üzerinde banka referans mektubu ibaresi yer almamakla birlikte söz konusu belgenin Türkiye İş Bankası A.Ş. Oran Şubesi yetkilileri tarafından imzalanıp düzenlendiği, idarenin adı kısmında DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, isteklinin adı/unvanı kısmında Akçayöz İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi ifadelerinin yer aldığı, ancak söz konusu belgede tarih kısmına yer verilmediği, bunun yanı sıra anılan belgenin ihalenin ilk ilan tarihinden sonra düzenlendiğini kanıtlayıcı nitelikte ihale adı veya ihale kayıt numarası (İKN) gibi bilgilere belgede yer verilmediği görülmüştür.

Yapılan incelemeler neticesinde, başvuru sahibi İş Ortaklığının teklif dosyasında banka referans mektubunu tevsik etmek amacıyla sunmuş olduğu belge üzerinde düzenleme tarihinin olmaması veya bu belgenin ihalenin ilk ilan tarihinden sonra düzenlendiğini gösterir kanıtlayıcı bir ibarenin anılan belgede olmaması söz konusu belgenin ne zaman düzenlendiğinin anlaşılamamasına yol açmaktadır. İsteklilerin ekonomik mali yeterliklerini tevsik etmek amacıyla sunacakları banka referans mektuplarının ihalenin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmelerinin zorunlu olduğu hususu dikkate alındığında,

belge üzerinde yer alması gereken tarihin banka referans mektubunun asli bir unsuru olduğu, ihale dokümanının ekinde yer alan standart formda tarih bilgisine yer verildiği, bu bağlamda sunulan belgede düzenleme tarihinin yer almamasının idare tarafından bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığından

başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde görülmemiş olup anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı neticesine ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.