Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Banka Referans Mektubu

Birden fazla banka referans mektubu sunulması durumunda geçerli olur mu?

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2018/047
Gündem No : 28
Karar Tarihi : 16.08.2018
Karar No : 2018/UH.II-1564

BAŞVURU SAHİBİ:
Arslanlar Tek. Isıt. Soğ. İnş. Taah. İht. Mad. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/252252 İhale Kayıt Numaralı “Ağrı Devlet Hastanesinin İhtiyacı Olan 24 Aylık Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.07.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ağrı Devlet Hastanesinin İhtiyacı Olan 24 Aylık Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Arslanlar Tek. Isıt. Soğ. İnş. Taah. İht. Mad. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 26.07.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.07.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.08.2018 tarih ve 41324 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.08.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1276 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1. İhale üzerinde bırakılan Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının sunduğu Ticaret Sicil Gazetelerinin tüzel kişiliklerinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliklerinin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu göstermediği, birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin yetkili kişilerce imzalanmadığı,

2. İhale üzerinde bırakılan Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının sunduğu geçici teminat mektubunun İdari Şartname’deki düzenlemeleri karşılamadığı,

3. İhale üzerinde bırakılan Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının sunduğu ticaret sicil gazeteleri incelendiğinde işletme kayıt belgelerinin benzer adrese ait olmadığı, ayrıca söz konusu işletme kayıt belgelerinin geçerliliğini sürdürmediği,

4. İhale üzerinde bırakılan Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından ortaklık durum belgesinin sunulmadığı, ayrıca söz konusu belgenin düzenlenme tarihinin mevzuata uygun olmadığı,

5. İhale üzerinde bırakılan Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından bilançoya ilişkin olarak sunulan belgelerin ilgili yıla ait olmadığı, cari oranın istenilen oranı karşılamadığı ve bilanço değerlerinin gerçek verileri yansıtmadığından dolayı ilgili vergi dairesinden teyit edilmesi gerektiği,

6. İhale üzerinde bırakılan Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin İdari Şartname’deki düzenlemeleri karşılamadığı, iş deneyim belge tutarı ile gerçekleştirilmiş olan iş tutarının farklılık arz ettiği,

7. İhale üzerinde bırakılan Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan banka referans mektuplarının İdari Şartname’nin 7.4.1’inci maddesi uyarınca istenilen tutarı karşılamadığı ve yetkili kişilerce tanzim edilmediği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Ağrı Devlet Hastanesinin İhtiyacı Olan 24 Aylık Yemek Hazırlama,Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı İşi

b) Miktarı ve türü: 1.940.500 Adet Yemek

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Ağrı Devlet Hastanesi” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,…” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi istekli tarafından ihale üzerinde bırakılan Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirtmek amacıyla sundukları Ticaret Sicil Gazetelerinin son durumu göstermediği, birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin yetkili kişilerce imzalanmadığı iddia edilmektedir.

Yukarıda yer verilen ihale dokümanı düzenlemelerinden tüzel kişiler tarafından teklifleri kapsamında ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyasında, ortaklık durumuna ilişkin olarak Ticaret Sicil Gazetesi’nin resmi internet sitesi üzerinden de teyid edilebilen, 08.11.2016 tarihli ve 9193 sayılı Gazete’nin 291 ve 292’nci sayfasının sunulduğu, anılan Gazete’de şirketin 1000 paya ayrılmış sermayesinin 510 paya karşılık kısmının Özen Yem. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.ne, 490 paya karşılık kısmının ise Tuğba Kılıç’a ait olduğu, şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili kişinin de Tuğba Kılıç olduğunun ayrıca belirtildiği görülmüştür.

Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, Ticaret Sicil Gazetesi’nin resmi internet sitesi üzerinden de teyid edilebilen, 26.11.2012 tarihli ve 8201 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 153 ve 155’inci sayfası, 12.04.2017 tarihli ve 9304 sayılı Gazete’nin 1525’inci sayfası, 01.03.2017 tarihli ve 9274 sayılı Gazete’nin 1239’uncu sayfasının sunulduğu, 26.11.2012 tarihli Gazete’de Mehmet Emin Kandemir’in şirketi temsile yetkili kişi olduğunun belirtildiği, anılan İş Ortaklığının özel ortağı tarafından anılan kişiye ait imza beyannamesinin sunulduğu görülmüş olup, Ticaret Sicil Gazetesi’nin resmi internet sitesinden yapılan sorgulama sonucunda anılan İş Ortaklığının özel ortağı Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan belgeler ile son durumun tevsik edildiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin anonim şirket niteliğinde olduğu ve anonim şirketlerde sunulan belgelerde yer alan ortaklık yapısının son durumu gösterip göstermediği hususunun o tüzel kişiliğe ait pay defteri ile belirlenebileceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının pilot ortağının tüzel kişi ortaklığına ilişkin olarak sunulan belgelerin, tüzel kişiliğin son durumunu yansıtıp yansıtmadığı hususunun teyidi amacıyla Kurum tarafından Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin mükellefi olduğu meslek mensubundan 07.08.2018 tarihli ve E.2018/20920 sayılı yazı ile başvuruya konu ihalenin gerçekleştirilme tarihi olan 03.07.2018 tarihi itibariyle Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin ortaklık durumunu gösteren pay defterinin tamamının meslek mensubu (SMMM/YMM) veya noter onaylı suretinin gönderilmesi talep edilmiştir.

Kurum tarafından yazılan 07.08.2018 tarihli ve E.2018/20920 sayılı yazıya meslek mensubu tarafından verilen 10.08.2018 tarihli cevap yazısı ekindeki pay defterinin incelenmesinden ortaklık durumunun teklif zarfında sunulan Ticaret Sicil Gazetesi ile uyumlu olduğu anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığınca sunulan belgelerin tüzel kişiliklerinin son durumunu gösterdiği ve teklifi imzalayan kişilerin yetkili kişiler olduğu, vekaletname ile katılımın sağlanmadığı, birim fiyat teklif mektubundaki imzalar ile imza sirkülerindeki imzaların uyumlu olduğu ve söz konusu kişilerin ihale tarihi itibariyle şirketi temsile yetkilerinin bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan hususa ilişkin iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

(7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir…” hükmü,

İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 30.10.2018 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55’inci maddesinde, ihalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı, geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihinin belirtilmesi gerektiği, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirleneceği, İdari Şartname’nin 26’ncı maddesinde geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmesi gerektiği ve bu tarihin 30.10.2018 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirleneceğinin hükme bağlandığı anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 350.000,00 TL tutarında ve 02.07.2019 tarihine kadar geçerli geçici teminat mektubunun sunulduğu, söz konusu tutarın anılan isteklinin teklif bedelinin (10.741.375,00 TL) yüzde üçünü (322.241,25 TL) karşıladığı, idarenin adı ve adresinin İdari Şartname’de düzenlemelere uygun olarak yazıldığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin anılan hususa ilişkin iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir” başlıklı 7.1’inci maddesinin (h) bendinde “İstekliler T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış, ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış (PASİF OLMAMIŞ) “Gıda Üretim İzin Belgesi”nin ve/veya “İşletme Kayıt Belgesinin” aslı, noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüş sureti ihale teklif zarfı ile birlikte sunacaklardır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin Yapılma Yeri ve Dağıtımı” başlıklı 1’inci maddesinde “Yemek üretilecek mutfak: Ağrı Devlet Hastanesi Mutfağı (yemekler tek bir mutfakta yapılacak)” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan TR-63-K-011807 numaralı işletme kayıt belgesinde işletme adının “Proton Yemekçilik İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.” olduğu, merkez adresinin “Bahçelievler Mah. 114. Sok. Hacıoğlu Mehmet Ap. No: 13/3 Merkez Haliliye –Şanlıurfa/Türkiye”, işletme adresinin “Yenice Mah. Üniversite Cad. No: 227 Merkez Eyyübiye – Şanlıurfa/Türkiye” olduğu, sunulan 08.11.2016 tarihli ve 9193 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirket adresinin “Bahçelievler Mah. 114. Sok. Hacıoğlu Mehmet Ap. No: 13/3 Haliliye –Şanlıurfa” olduğu, ayrıca sunulan işletme kayıt belgesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda söz konusu belgenin geçerli olduğu olduğu görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan TR-56-K-001761 numaralı işletme kayıt belgesinde işletme adının “Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. Tic. Ltd. Şti.-Siirt Ünv. İdari Bilimler Binası” olduğu, merkez adresinin “Yeni Mah. Cengiz Topel Cad. No: 140/4 Merkez-Siirt/Türkiye”, işletme adresinin “Siirt Üniversitesi İdari Bilimler Binası Yemekhanesi Yeni Mah. Güres Cad. Merkez-Siirt/Türkiye” olduğu, sunulan 12.04.2017 tarihli ve 9304 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde şirket adresinin “Yeni Mah. Cengiz Topel Cad. No: 140/4 Merkez/Siirt” olduğu, ayrıca sunulan işletme kayıt belgesine ilişkin yapılan inceleme sonucunda söz konusu belgenin geçerli olduğu görülmüştür.

Yapılan inceleme sonucunda işletme kayıt belgesindeki adres ile ticaret sicil gazetesindeki adresin uyuşmadığı iddiasıyla ilgili olarak incelenmekte olan ihalenin idarenin mutfağında gerçekleştirilecek bir iş olduğu, İdari Şartname düzenlemeleri doğrultusunda isteklinin geçerli işletme kayıt belgeleri sunmalarının yeterli olduğu, dolayısıyla işletme kayıt belgesinde yer alan adres ile Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan adresin aynı olması gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı, kaldı ki söz konusu adreslerin de birbiriyle uyuştuğu görülmüş ve başvuru sahibi isteklinin anılan hususa ilişkin iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(6) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ortaklık durum belgesi” başlıklı 11’inci maddesinde ise “11.1. İhaleye katılan tüzel kişinin, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğine göre ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi sunması halinde, bu belgeyle birlikte ortaklık durum belgesinin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

11.2. Ortaklık durum belgesinin kimin tarafından düzenleneceği ve hangi durumlarda aday veya isteklilerce sunulmasının zorunlu olduğu hususlarına İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı maddesinde yer verilmiştir. Sunulacak belgenin İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart forma uygun şekilde ve ihalenin ilk ilan veya ihaleye davet tarihinden sonra SM, YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, isteklilerin pilot ve/veya özel ortağı tüzel kişiler tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulmuş olan iş deneyim belgelerinin tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip ortağına ait olması durumunda mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olan “ortaklık durum belgesi”nin de teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiği, ayrıca sunulan belgenin ihalenin ilk ilan veya ihaleye davet tarihinden sonra SM, YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenmiş olması gerektiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyasında, anılan pilot ortağın %50’den fazla hissesine sahip ortağı Özen Yem. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına Ankara Ted. Böl. Bşk. (MSB) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları ve Müsteşarlık tarafından “Hazır Yemek Hizmeti, Erzak Dahil, 1 Yıllık (8 Kısım),2016/131252” işine ilişkin olarak 31.07.2017 tarihinde EKAP üzerinden düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu, bunun yanında teklif dosyasında 20.06.2018 tarihinde düzenlenen ve Özen Yem. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin belgenin düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğunu gösteren ortaklık durum belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin serbest muhasebesi mali müşavir (SMMM) tarafından imzalandığı ve kaşelendiği görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin anılan hususa ilişkin iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(10) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin dokuzuncu fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ve idarece yapılan düzenlemelerden, isteklinin ortak girişim olması halinde ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması gerektiği, sunulan belgelerde cari oranın en az 0,75 olması gerektiği, istenen kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgenin sunulabileceği, bilanço veya bilançonun belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.tarafından iddia konusu hususa ilişkin olarak SMMM tarafından düzenlenen “bilanço bilgileri tablosu” ile 21.04.2018 onay tarihli 2017 dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi eki 2016 ve 2017 yılı verilerini içeren ayrıntılı bilançonun sunulduğu, tablo üzerinde yer alan cari oranın 44,114601472 olduğu ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylandığı,

Anılan İş Ortaklığının özel ortağı Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iddia konusu hususa ilişkin SMMM tarafından düzenlenen “bilanço bilgileri tablosu” ile 24.04.2018 onay tarihli 2017 dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi eki 2016 ve 2017 yılı verilerini içeren ayrıntılı bilançonun sunulduğu, tablo üzerinde yer alan cari oranın 1,3463… olduğu ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylandığı görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat açıklamaları, idarece yapılan düzenlemeler ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, iş ortaklığı şeklinde ihaleye teklif veren isteklinin her bir ortağı tarafından söz konusu belgelerin ayrı ayrı sunulduğu, anılan İş Ortaklığının ortakları tarafından sunulan bilanço bilgileri tablosunda yer alan cari oranın istenilen kriteri sağladığı, tabloların meslek mensubu tarafından onaylandığı ve imzalandığı görüldüğünden ihale üzerinde bırakılan Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ortaklarının İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4.2’nci maddesinde yer alan kriteri sağladığı anlaşılmıştır.

Öte yandan başvuru sahibinin bilanço değerlerinin gerçek verileri yansıtmadığından dolayı ilgili vergi dairesinden teyit edilmesi gerektiğine yönelik iddiasına ilişkin olarak ise; ihale üzerine bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerin SMMM onaylı ve TÜRMOB kaşeli olduğu, meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemler hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı ve düzenlenen belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu, aksine bir tespit olmadığı sürece belgelerdeki bilgilere itibar edileceği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibi isteklinin anılan hususa ilişkin iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinde iş deneyim belgeleri olarak kullanılabilecek belgelere, 48’inci maddesinde de belgelerin değerlendirilmesine ilişkin esaslara yer verildiği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü malzemeli veya malzemesiz yemek hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinde iş deneyiminin belirlenmesi amacıyla açık ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif edilen bedelin %25’i ile %50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının isteneceği, İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde istekli tarafından teklif edilen bedelin %40’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, iş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerektiği, aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü malzemeli veya malzemesiz yemek hizmet alımı işlerinin benzer iş olarak kabul edileceğine ilişkin düzenlemelere yer verildiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan Ortak Girişim tarafından sunulan ve EKAP üzerinden teyidi yapılan iş deneyim belgeleri incelendiğinde,

Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ihaleye teklif edilen bedelin 10.741.375,00 TL olduğu, İdari Şartname düzenlemeleri dikkate alındığında, söz konusu iş ortaklığı tarafından sağlanması gereken asgari benzer iş deneyim tutarının 4.296.550,00 TL olduğu, pilot ortak tarafından karşılanması gereken asgari benzer iş deneyim tutarının 3.007.585,00 TL olduğu, özel ortak tarafından karşılanması gereken asgari benzer iş deneyim tutarının 1.288.965,00 TL olduğu anlaşılmıştır.

Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş bitirme belgesi incelendiğinde, işin tanımının “Hazır Yemek Hizmeti, Erzak Dahil, 1 Yıllık (8 Kısım)” olduğu, işin kabul tarihinin 07.07.2017 olduğu, iş deneyim belge tutarının 15.348.909,24 TL olduğu, anılan ortağa ait tutarın 15.348.909,24 x 0,49 = 7.520.965,53 TL olduğu ve pilot ortağın sağlaması gereken asgari benzer iş deneyim tutarını (3.007.585,00 TL) karşıladığı ve iş deneyim belgesine konu işin anlaşılacağı üzere benzer iş tanımına uygun olduğu anlaşılmıştır.

Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesi incelendiğinde, işin adının “2016-2017-2018 yılları için Aşçılık ve Destek Personeli” olduğu, işin tanımının “2016-2017-2018 Yılları için Aşçılık ve Destek, Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası İşler)”, işin kabul tarihinin 31.03.2018 olduğu ve iş deneyim belge tutarının 2.675.009,95 TL olduğu ve özel ortağın sağlaması gereken asgari benzer iş deneyim tutarını (1.288.965,00 TL) karşıladığı ve iş deneyim belgesine konu işin adından anlaşılacağı üzere benzer iş tanımına uygun olduğu anlaşılmıştır.

İş deneyim belgesine esas ihalelere ilişkin bilgiler Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden sorgulanmış olup, ulaşılan bilgiler sunulan iş deneyim belgesinde yer alan bilgileri doğrulamaktadır. Bu çerçevede, sunulan belgelerde özellikle toplam iş tutarı ve gerçekleştirilen iş tutarının ayrı ayrı olarak düzenlendiği, iş deneyim belge tutarlarının da gerçekleştirilen iş tutarları ile aynı olduğu görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin anılan hususa ilişkin iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

7) Başvuru sahibinin 7’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34’üncü maddesinde (1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

(2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz.

c) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

(3) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

(4) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve idarece yapılan düzenlemelerden, isteklilerin mali durumu göstermek üzere bankalardan banka referans mektubunu temin edebileceği, banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerektiği, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatın, teklif edilen bedelin %10’undan az olamayacağı, bunun yanında istenilen kriterlerin mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle gerçekleştirilebileceği, ayrıca gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidinin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılabileceği anlaşılmaktadır.

Proton Yem. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. – Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklifi kapsamında sunulan banka referans mektubunun, Emay Tem. İnş. Teks. Spor Hiz. Yem. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına 02.07.2018 tarihinde ING Bank A.Ş. Siirt Şubesi tarafından düzenlendiği, banka referans mektubundaki mevduat tutarının (6.000.000,00 TL) anılan iş ortaklığı tarafından teklif edilen bedelin (10.741.375,00 TL) %10’undan az olmadığı ve ilan tarihinden sonraki bir tarih olan 02.07.2018 tarihinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

Anılan İş Ortaklığının özel ortağı tarafından ING Bank A.Ş. Siirt Şubesi tarafından düzenlenmiş ilgili şubenin iki yetkilisi tarafından imzalanmış banka referans mektubunun sunulduğu ve şubeyi temsilen yönetici sıfatıyla çift imzalı olarak düzenlendiği, ayrıca teklif dosyasında aynı şahıslarca düzenlenen teminat mektubunun teyit yazısının da sunulduğu ve bu şahısların banka yetkilisi kişiler olduğunun teyit edildiği anlaşılmaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34’üncü maddesinde banka referans mektubunun gerekli görülmesi halinde idarece teyidinin yapılabileceğinin belirtildiği ancak bu yönde bir teyit yapılma gereği duyulmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan hususa ilişkin iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.