Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Banka Referans Mektubu

Banka referans mektubunun kaç tane banka yetkilisi tarafından imzalanacağına dair herhangi bir düzenleme var mı?

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2017/055
Gündem No : 58
Karar Tarihi : 01.11.2017
Karar No : 2017/UM.II-2950

BAŞVURU SAHİBİ:
Esen Plastik San.ve Tic. A.Ş.,

VEKİLİ:
Av. İlker ZEYTİNDALI

İHALEYİ YAPAN İDARE:
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/372317 İhale Kayıt Numaralı “Denizli Çürüksu Sağ Sahil Sulaması Yenileme (Katkı Paylı) Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü tarafından 06.09.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Denizli Çürüksu Sağ Sahil Sulaması Yenileme (Katkı Paylı) Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Esen Plastik San.ve Tic. A.Ş.nin 04.10.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.10.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.10.2017 tarih ve 57247 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.10.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2613 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sundukları banka referans mektubunda bulunan yetkili kişi imzasının geçici teminat mektubundan farklı olduğu, İdari Şartname’nin 7.7.1’inci maddesi uyarınca bu hususun teyidinin yapılmasının mümkün olmadığı, imza eksikliğinin şekil eksikliği olması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, ancak teklif dosyaları kapsamında banka referans mektubunun ıslak imzalı aslının sunulduğu, sunulan banka referans mektubu hakkında bir şüphe duyuluyorsa ilgili Yönetmelik hükümleri ve Tebliğ açıklamaları uyarınca bankadan teyit alınması ve sorgulama yapılması gerektiği, dolayısıyla banka referans mektubuna ilişkin teyit alınmadan ve sorgulama yapılmadan tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuat açısından uygun olmadığı, nitekim banka referans mektubu standart formunda da ilgili banka müdürlüğü veya şubesinden teyit edileceği şerhinin bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Denizli Çürüksu Sağ Sahil Sulaması Yenileme (Katkı Paylı) Malzeme Alımı

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü: 2800 metre CTP Boru ve Özel Parçaları

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: İdarenin talimatları doğrultusunda Denizli İli sınırları dahilinde idarece belirlenen Denizli Çürüksu Sağ Sahil Sulaması Yenileme (Katkı Paylı)? işi şantiye sahasına teslim edilecektir.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.4.1 İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ?aslının aynıdır? şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” düzenlemesi,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 32’nci maddesinde “(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

(2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

(4) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir…” açıklaması yer almaktadır.

İnceleme konusu ihalenin DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından 06.09.2017 tarihinde açık ihale usulü ile birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “Denizli Çürüksu Sağ Sahil Sulaması Yenileme (Katkı Paylı) Malzeme Alımı” işi olduğu,

Başvuru konusu ihalede 4 adet ihale dokümanının satın alındığı, ihaleye 4 isteklinin katıldığı, ihaleye teklif veren isteklilerden başvuru sahibi Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin sunulan banka referans mektubunun uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

25.09.2017 tarihli ihale komisyonu kararında; anılan istekli tarafından teklif zarfı kapsamında sunulan geçici teminat mektubunda, geçici teminat mektubunun teyidinde ve banka referans mektubunda banka yetkililerinden birinin imzasının eksik olduğunun tespit edildiği, ihale dokümanı kapsamında yer alan geçici teminat mektubunun standart formu incelendiğinde “yetkililerin isim, unvan ve imzaları” ibaresinin yer aldığı, her ne kadar istekli firmanın sunulan geçici teminat mektubunda “imza eksikliği” bulunması nedeniyle teminat mektubunun şekil yönünden standart formlara uygun olmadığı değerlendirilse de İdari Şartname’nin 7.7.1’inci madde düzenlemesi uyarınca sunulan geçici teminat mektubunun T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) internet sayfasından idarece teyidinin yapılarak evrakın asıl olduğunun anlaşıldığı, ayrıca ilgili kurumdan da geçici teminat mektubunun teyidinin yapılarak ilgili kişilerin yetkili olduğunun tespit edildiği, bu itibarla geçici teminat mektubunun komisyonca uygun görüldüğü, öte yandan istekli tarafından sunulan banka referans mektubunun aynı yetkili kişi tarafından imzalanmadığının görüldüğü ve banka referans mektubunun İdari Şartname’nin 7.7.1’inci maddesi gereğince teyidinin yapılmasının mümkün olmadığı, ayrıca imza eksikliğinin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği, anılan sebeplerden dolayı anılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubu ihale komisyonunca uygun görüldüğü, ancak banka referans mektubunda yetkili kişiye ait imza eksikliğinin bulunması sebebiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı açıklamalarına yer verildiği görülmüştür.

Bu çerçevede Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklif zarfı kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Atatürk Org. San. Ticari İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 24.08.2017 tarihli 0742-00000742 nolu banka referans mektubunun sunulduğu, belge üzerinde Filiz Coşkun Küpeli (servis yetkilisi) ile Evrim Akın’a (Yönetmen) ait iki adet yetkili imza kısmının bulunduğu, ancak belgenin sadece Servis Yetkilisi Filiz Coşkun Küpeli tarafından imzalandığı, Yönetmen Evrim Akın’a ait imza kısmının ise boş olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca anılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubu ile geçici teminat mektubu teyit yazısının da aynı banka şubesi tarafından yine sadece Servis Yetkilisi Filiz Coşkun Küpeli tarafından imzalanmış, ancak Yönetmen Evrim Akın tarafından imzalanmamış şekilde düzenlendiği görülmüştür.

İdare tarafından sunulan söz konusu belgeler hakkında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Atatürk Org. San. Ticari İzmir Şubesi ile yazışma yapıldığı, 14.09.2017 tarihli idare yazısında Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan geçici teminat mektubu, geçici teminat mektubunun teyidi ve banka referans mektubunun şubelerince verildiğinin anlaşıldığı, ilgili evraklarda yetkili Filiz Coşkun Küpeli’nin (Servis Yetkilisi) adı ve imzasının bulunduğu, ancak yetkili Evrim Akın’ın (Yönetmen) ise sadece adının olduğunun, imzasının bulunmadığının tespit edildiğinin ifade edildiği, anılan sebepten dolayı hazırlanan mektupların banka tarafından verilip verilmediği, verilmiş ise teyidinin ilgili yetkililerce yapılarak gönderilmesinin talep edildiği,

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Atatürk Org. San. Ticari İzmir Şubesi’nin 20.09.2017 tarihli cevabi yazısında; teminat mektubunun, geçici teminat mektubunun teyidi ve banka referans mektubunun taraflarınca düzenlendiği ifade edilerek Coşkun Küpeli (Servis Yetkilisi) ve Evrim Akın (Yönetmen) tarafından imzalandığı anlaşılmıştır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine bakıldığında, banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olmasının zorunlu olduğu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebileceği ve ayrıca gerek görüldüğünde banka referans mektubunun teyidinin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılacağı, yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşımasının zorunlu olduğu yönünde şekil şartlarına yer verildiği anlaşılmıştır.

KİK026.0/M numaralı Banka Referans Mektubu incelendiğinde ise belge üzerinde “Yetkililerin isim, unvan ve imzaları” kısmının bulunduğu ve belgenin alt kısmında teyide ilişkin hususlara yer verildiği görülmüş,

ancak kamu ihale mevzuatı kapsamında banka referans mektubunun kaç tane banka yetkilisi tarafından imzalanacağına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, sadece banka referans mektubunun teyidine ilişkin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşımasının zorunlu olduğu yönünde düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede bankalar tarafından düzenlenen belgeler kapsamında yer alan banka referans mektubunda temsil/imza yetkisinin nasıl kullanılacağı ile ilgili olarak ticari işletmeleri ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin hükümler içeren 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve belgeyi düzenleyen ilgili bankanın esas sözleşmesi çerçevesinde değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 39’uncu ve 40’ıncı maddelerinde “A) Ticaret unvanı

I – Kullanma zorunluluğu

1. Genel olarak

MADDE 39- (1) Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.

2. Tescil

MADDE 40- (1) Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne verir. Tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilir. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/66 md.) Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi, ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verebilir…” hükmü,

Anılan Kanun’un Anonim Şirketlere ilişkin düzenlemelerin bulunduğu dördüncü kısmında “Yönetim Kurulu” başlığı altında “… Yönetim ve temsil

I – Genel olarak

1. Esas

MADDE 365- (1) Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır…” hükmü,

“II. Temsil yetkisi” başlığı altında “1. Genel olarak

MADDE 370- (1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir.

(2) Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.” hükmü,

“3. İmza şekli” başlığı altında “MADDE 372- (1) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirketin unvanı altında imza atarlar. 40 ıncı maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

(2) Şirket tarafından düzenlenecek belgelerde şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve sicil numarası gösterilir.” hükmü,

“4. Tescil ve ilan” başlığı altında “MADDE 373- (1) Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir…” hükmü,

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 20’inci madde başlığı altında “(1) Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Bankanın faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

(2) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yükümlüdür. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir.

(3) Banka adına düzenlenecek sözleşme, senet, vekâletname ve diğer belgelerin Bankayı bağlayabilmesi için, bunların Bankanın unvanı altına konulmuş ve Yönetim Kurulunca hazırlanarak ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış olan imza sirkülerinde belirtilen koşullara uygun olarak en az iki yetkilinin imzasını taşıması şarttır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Ticaret Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükümlerine göre anonim şirketlerde sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa ise kural olarak çift imza yetkisinin arandığı, yani şirket adına imza yetkisi olan temsilcilerden ikisinin müşterek imzasının bulunması gerektiği, temsil yetkisinin yönetim kuruluna ait olduğu, şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket adına imza yetkisi olan temsilcilerin yönetim kurulunca atanacağı ve yönetim kurulunun, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini tescil ve ilan ettirmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Nitekim iddia konusu banka referans mektubunu düzenleyen ve anonim şirket yapılanmasına sahip olan ilgili bankanın yukarıda aktarılan esas sözleşmesinin 20’nci maddesinde de banka adına düzenlenecek sözleşme, senet, vekâletname ve diğer belgelerin bankayı bağlayabilmesi için en az iki yetkilinin imzasını taşımasının zorunlu olduğunun belirtildiği görülmüştür.

Dolayısıyla ilgili banka tarafından düzenlenen banka referans mektubunda en az iki yetkilinin imzasının bulunmasının belgenin kurucu unsuru niteliği taşıdığı ve banka referans mektubunda iki yetkilinin imzası bulunması gerekirken tek yetkilinin imzasının bulunmasının ise esaslı bir eksiklik olarak değerlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibi istekli tarafından sunulan belgede şirketi temsile yetkili ikinci kişiye ait imzaya yer verilmemesinin “asli bir şekil eksikliği” olduğu ve aynı zamanda söz konusu eksikliğin kamu ihale mevzuatı uyarınca bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacak nitelikte bir eksiklik olduğu anlaşıldığından banka referans mektubunun mevzuata uygun şekilde düzenlenmediği sonucuna varılmıştır.

Netice itibarıyla, Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan banka referans mektubunun ilgili mevzuata ve düzenlemelere uygun şekilde düzenlenmediği tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.