Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Banka Referans Mektubu

İş ortaklıklarında banka referans mektubu, pilot ortak tarafından mı karşılanması gerekir?

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2018/019
Gündem No : 45
Karar Tarihi : 04.04.2018
Karar No : 2018/UH.-724

BAŞVURU SAHİBİ:

Yavuz Selim ER,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Osmangazi Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/80344 İhale Kayıt Numaralı “Osmangazi Belediyesi Sınırları Dahilinde 2. Bölge İçinde Kalan Mahallelerin Katı Atıklarının Toplanması, Nakliyesi ve Temizliği Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Osmangazi Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından 04.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Osmangazi Belediyesi Sınırları Dahilinde 2. Bölge İçinde Kalan Mahallelerin Katı Atıklarının Toplanması, Nakliyesi ve Temizliği Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yavuz Selim Er’in 14.08.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.08.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.08.2017 tarih ve 47570 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.08.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 06.03.2018 tarihli ve 2018/M.K.-80 sayılı kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2107-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Kamu İhale Kurulunun 19.07.2017 tarihli ve 2017/MK-305 sayılı kararı ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve sözleşmenin feshedildiği; ekonomik açıdan en avantajlı istekli ile mevzuatta hüküm altına alınan süreler beklenmeden sözleşme imzalandığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik kriterlerinin ihale komisyonunca yeterince incelenmediği,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu Ticaret Odası belgesinin mevzuata uygun olmadığı,

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu ve işçilik giderinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu,

4) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu geçici teminat mektubundaki tutarın vermesi gereken tutarın altında olduğu, teminat süresinin İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesinde belirlenen süreden kısa olduğu, verilen teminat mektubunun Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri karşılamadığı, geçici teminat mektubunu imzalayan yetkililerin tutarları imzalamaya yetkisi bulunmadığı,

5) İhale üzerinde bırakılan isteklinin banka referans mektubunda yer alan krediler ve mevduat toplamlarının teklif ettiği bedelin %10’unu karşılamadığı, banka referans mektubu ve teyit yazısının faks şeklinde olduğu, üzerlerinde şube yetkililerinden en az 2 kişinin imzası bulunması gerekirken tek kişi tarafından imzalandığı, aldığı bankanın genel müdürlük teyidinin teklif dosyası içerisinde yer almadığı, banka referans mektubu üzerindeki tarihin yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı,

6) İhale üzerinde bırakılan isteklinin cari oran, öz kaynak oranı ve kısa vadeli banka borçları/öz kaynaklar oranının İdari Şartname’de istenen oranları karşılamadığı, kısa vadeli banka borçları/öz kaynaklar oranında kısa vadeli banka borçlarında gösterilmesi gereken 1 yıldan az vadeli banka kredilerinin uzun süreli banka borçlarında gösterilerek kısa vadeli banka borçlarının az gösterildiği, Standart Form-KİK025.1/H Bilanço Bilgileri Tablosunun 7 no’lu dip notunda yuvarlama yapılamayacağının belirtildiği ancak bu maddeye aykırı olarak yuvarlama yapılarak oranlar tutturulmaya çalışıldığı,

7) İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş hacmine ilişkin sunduğu belgenin İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde istenilen asgari tutarı sağlamadığı, bu belgelerin istekli tarafından imzalanmadığı, araç tespit raporlarında SMMM veya YMM onayı ve TÜRMOB kaşesinin olmadığı, TÜRMOB kaşesinin Resmî Gazete’de belirtilen şekle uygun olmadığı,

8) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş bitirme belgesinin yeterlik kriterini sağlamadığı ve bu belgenin yetkisi bulunmayan kişilerce imzalandığı,

9) İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde TS 13111 İşyerleri – Kent Temizliği Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi yeterlik kriteri olarak belirlendiği, söz konusu firmanın kalite yönetim sistem belgesinde ve çevre yönetim sistem belgesinde TÜRKAK onayının bulunmadığı ve geçerlik sürelerinin de dolduğu, belgeyi veren kuruluşun akredite olduğuna dair Türk Akreditasyon Kurumundan alınmış akreditasyon belgesinin teklif kapsamında bulunmadığı,

10) İhale üzerinde bırakılan isteklinin kendi malı olarak sunduğu araçların yeterlik kriterlerini sağlamadığı;

a) 7+1 m3 – 8+1 m3’lük kasa hacimli çöp kamyonlarından bir adedi 4×4 şaseli olmak üzere toplam 10 adet çöp kamyonuna ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu araçların Teknik Şartname’ye uygun olmadığı

b) 1 adet 7+1m3 – 8+1m3 hidrolik sıkıştırmalı 4×4 çöp aracının Teknik Şartname’de yer alan kriterlere uygun olmadığı,

c) 3 adet 13+1,5 m3 – 15+1,5 m3 kasa hacimli çöp kamyonunun Teknik Şartname’de yer alan kriterlere uygun olmadığı,

d) 1 adet 13+1,5 m3 – 15+1,5 m3 kasa hacimli 4X4 çöp aracının Teknik Şartname’de yer alan kriterlere uygun olmadığı,

e) 1 adet 15+1,5 m3 – 17+1,5 m3 kasa hacimli 4X4çöp aracının Teknik Şartname’de yer alan kriterlere uygun olmadığı,

f) Yol süpürme özellikli çöp kamyonunun Teknik Şartname’de yer alan kriterlere uygun olmadığı,

g) Vakumlu yol süpürme kamyonunun Teknik Şartname’de yer alan kriterlere uygun olmadığı,

h) 1 adet hidrostatik yol süpürme aracının Teknik Şartname’de yer alan kriterlere uygun olmadığı,

ı) 2 adet hidrostatik yol süpürme aracının Teknik Şartname’de yer alan kriterlere uygun olmadığı,

i) Yol yıkama silme makinesinin Teknik Şartname’de yer alan kriterlere uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Osmangazi Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından 04.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Osmangazi Belediyesi Sınırları Dahilinde 2. Bölge İçinde Kalan Mahallelerin Katı Atıklarının Toplanması, Nakliyesi ve Temizliği Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibi Yavuz Selim Er’in 21.08.2017 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurulca alınan 25.08.2017 tarihli ve 2017/UH.IV-2334 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet yönünden reddine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibi Yavuz Selim Er tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 31.01.2018 tarihli ve E:2017/2972, K:2018/213 sayılı kararında dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup anılan mahkeme kararının icaplarına göre işlem tesis edilmesi gerektiğinden Kamu İhale Kurulunca alınan 06.03.2018 tarihli ve 2018/M.K.-80 sayılı karar ile “1- Kamu İhale Kurulunun 25.08.2017 tarihli ve 2017/UH.IV-2334 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda işin esasının incelenmesine geçilmesine,” karar verilmiştir.

Kamu İhale Kurulunun 06.03.2018 tarihli ve 2018/M.K.-80 sayılı kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Osmangazi Belediyesi Sınırları Dahilinde 2. Bölge İçinde Kalan Mahallelerin Katı Atıklarının Toplanması, Nakliyesi ve Temizliği Hizmet Alım İşi” olarak belirtildiği, miktarı ve türüne ise Şartname ekinde,

Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı

1 Mevki Temizlik İşçilerinin Çalıştırılması Ay 134,00

2 Engelli Mevki Temizlik İşçilerinin Çalıştırılması Ay 15,00

3 Atık Toplama İşçilerinin Çalıştırılması Ay 206,00

4 Şoförlerin Çalıştırılması Ay 92,00

5 Yaya İletişim Sorumluların Çalıştırılması Ay 8,00

6 Operatör-Şoförlerin Çalıştırılması Ay 12,00

7 Motorlu Mevkici Sorumluların Çalıştırılması Ay 11,00

8 Motorlu İletişim Sorumluların Çalıştırılması Ay 8,00

9 Bölge Sorumluların Çalıştırılması Ay 10,00

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı

1 Mevki Temizlik İşçilerinin Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması Gün 4.556

2 Engelli Mevki Temizlik İşçilerinin Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması Gün 510

3 Atık Toplama İşçilerinin Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması Gün 7.004

4 Şoförlerin Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması Gün 3.128

5 Yaya İletişim Sorumluların Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması Gün 272

6 Operatör-Şoförlerin Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması Gün 408

7 Motorlu Mevkici Sorumluların Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması Gün 374

8 Motorlu İletişim Sorumluların Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması Gün 272

9 Bölge Sorumluların Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılması Gün 340

10 Rota ve Mahalle Çöp Kamyonlarının Çalıştırılması Saat 469.560

11 Yol Süpürme Özellikli Çöp Kamyonunun Çalıştırılması Saat 8.220

12 4 M3 Vakumlu Yol Süpürme Aracının Çalıştırılması Saat 16.440

13 Asgari 490 L ? Azami 510 L Yol Süpürme Aracı Çalıştırılması Saat 8.220

14 Asgari 1,9 M3 ? Azami 2,1 M3 Yol Süpürme Aracı Çalıştırılması Saat 8.220

15 Asgari 5,4 M3 ? Azami 5,6 M3 Yol Süpürme Aracı Çalıştırılması Saat 8.220

16 Yol Yıkama Silme Aracının Çalıştırılması Saat 8.220

17 Asgari 12 Ton Su Tankeri Çalıştırılması Saat 16.440

18 Açık Kasa Kamyonların Çalıştırılması Saat 21.127,5

19 Arka Kapak Liftli Açık Kasa Kamyonun Çalıştırlması Saat 7.042,5

20 Teleskopik Vinçli Açık Kasa Kamyonun Çalıştırlması Saat 7.042,5

21 Afiş Sökme Ve Yol Yıkama Aracı Çalıştırılması Saat 7.042,5

22 Asgari 7+1 M3 Çöp Kamyonu Çalıştırılması Saat 14.085

23 Çöp Kont. Yık. Ve Dez. Aracının Çalıştırılması Saat 14.085

24 Açık Kasa Kamyonetin Çalıştırılması Saat 32.880

25 Pick-Up’ın Çalıştırılması Saat 16.440

26 Panelvanların Çalıştırılması Saat 49.320

27 Binek Araçların Çalıştırılması Saat 21.127,5

28 Motosikletlerin Çalıştırılması Saat 133.807,5

29 İşçi Giyecekleri Kışlık Takımları Adet 3.195

30 İşçi Giyecekleri Yazlık Takımları Adet 3.195

31 İşçi Maskesi Adet 25.560

32 İşçi Eldiveni Çift 51.120

33 Motorlu Mevkici Sorumluları Giyecek Takımları Adet 33

34 Motorlu İletişim Sorumluları Giyecek Takımları Adet 24

35 Battal Boy Siyah Kalın Çöp Poşeti Kilogram 14.400

36 Konsantre Deterjan Litre 5.400

37 Konsantre Dezenfektan Litre 5.400

38 Konsantre Yağ Çözücü Litre 5.400

39 Saplı Çöpçü Çalı Süpürgesi Adet 15.768

40 Saplı Faraş Adet 7.884

41 Saplı Fırça Adet 3.060

42 Saplı Kürek Adet 864

43 Saplı Tırmık Adet 144

44 İşletme Maliyeti Ay 36

şeklinde yer verildiği, anılan Şartname’nin 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde “9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 36 (otuzaltı) aydır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

04.08.2015 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı, idare tarafından Reis Turz. Taş. Tem. İnş. Müh. Mim. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin fiyat teklifi ve diğer belgeleri sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Yavuz Selim Er üzerinde bırakıldığı, Gintem Mad. Yön. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, daha sonra 07.08.2017 tarihli ihale komisyonu kararı ile Kamu İhale Kurulunun 19.07.2017 tarihli ve 2017/MK-305 sayılı kararı doğrultusunda Yavuz Selim Er’in teklifi değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin Gintem Mad. Yön. A.Ş. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir. …” hükmü,

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “…(1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile (…) faks numarası.

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

d) İtirazen şikayet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikayetin tarihi ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “… (1) Başvurular öncelikle; …

ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,

yönlerinden sırasıyla incelenir…” hükmü,

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında “…(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir..” açıklaması yer almaktadır.

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan 1’inci iddiasında açıkça herhangi bir yeterlik kriteri belirtilmeksizin ihale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik kriterlerinin ihale komisyonunca yeterince incelenmediği belirtilmektedir.

Kurum tarafından ihale sürecindeki işlem ve eylemlere ilişkin yapılacak inceleme başvuru sahibinin iddia konusu ettiği hususlara ve idarenin bu yöndeki beyanlarına hasredilmiş olup, uyuşmazlıklarda idari denetim yetkisi bu yönde bulunan Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisi bulunmadığı, aktarılan mevzuat hükümleri gereğince başvuruda bulunulan hususların konusu, sebebi ve delilleri net olarak orta konulmayan başvurularda başvurunun reddine ilişkin sorumluluğun başvurana ait olacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde söz konusu iddianın 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı istekli ile mevzuatta hüküm altına alınan süreler beklenmeden sözleşme imzalandığı yönündeki iddiasına ilişkin incelemede 09.08.2017 tarihli kesinleşen ihale kararı ile başvuru sahibi Yavuz Selim Er’in teklifi değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin Gintem Mad. Yön. A.Ş. üzerinde bırakıldığı yine 09.08.2017 tarihinde gönderilen yazı ile Gintem Mad. Yön. A.Ş.nin sözleşmeye davet edildiği ve 18.08.2017 tarihinde sözleşme imzalandığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükmü çerçevesinde ihale komisyonu kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylanması sonrasında, kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirilmesi, bu bildirim sonrasında şikâyet ve itirazen şikâyet süreleri dolmadıkça sözleşme imzalanmaması gerekmektedir.

Somut olayda bu usulün izlenmediği görülmekle birlikte, söz konusu hususun esasa etkili olmadığı, ihale kararını etkilemediği sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

istenilmesi zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,…” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden tüzel kişi isteklilerin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından İstanbul Ticaret Odasınca 23.03.2015 tarihli olarak düzenlenen sicil kayıt suretinin sunulduğu, belgede Genel Sekreter yardımcısı onayı ile mühür bulunduğu tespit edilmiş olup bu çerçevede anılan belgenin, aktarılan Yönetmelik’in 38’inci maddesi ile İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde aranan unsurları taşıdığı ve idarenin işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinin yedinci fıkrasında “Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “16.5. Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır…” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihale komisyonu tarafından, isteklilerin sunmuş oldukları birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunulmadığının inceleneceği, bu kapsamda birim fiyat teklif cetvelinde hesaplama yapılırken miktar ve teklif edilen birim fiyatın çarpılarak o iş kalemine ilişkin teklif tutarının bulunacağı, birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda bunun aritmetik hata olarak kabul edileceği ve bu durumda bulunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan Gintem Madde Yönetimi A.Ş.nin birim fiyat teklif mektubunda yer alan miktarların idarenin ihale dokümanında belirlediği miktarlar ile aynı olduğu ve teklif edilen birim fiyatlarla söz konusu miktarların çarpımı sonucu bulunan tutarlar ile bu tutarların toplamının doğru olarak hesaplandığı tespit edilmiş olup bu çerçevede anılan istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Öte yandan ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.” açıklaması, aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması yer almakta olup incelemeye konu ihalede işçilik maliyetinin yaklaşık maliyetin %70’inden az olduğu göz önünde bulundurulduğunda ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı ihalesi olduğu ve bu çerçevede sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanmasının söz konusu olmadığı, asgari işçilik maliyetinin de % 4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hariç olarak hesaplanması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede yapılan incelemede başvuruya konu ihalede ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma ücreti dahil asgari işçilik maliyetinin 41.898.612,18 TL olduğu tespit edilmiş olup ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma ücreti dahil toplam 43.147.918,00 TL işçilik maliyeti belirlendiği anlaşıldığından anılan isteklinin işçilik maliyetine ilişkin teklifinin mevzuata uygun olduğu, başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32’nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 31.12.2015 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemeleri uyarınca isteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekleri, geçici teminat mektuplarının geçerlilik süresinin 31.12.2015 tarihinden önce olamayacağı anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Gintem Madde Yönetimi A.Ş.nin teklif tutarının 79.894.442,50 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan istekli tarafından sunulması gereken asgari geçici teminat tutarının 2.396.833,28 TL olduğu tespit edilmiştir.

Gintem Madde Yönetimi A.Ş. tarafından 30.07.2015 tarihinde Denizbank A.Ş. tarafından anılan istekli adına düzenlenen geçici teminat mektubunun sunulduğu, teminat mektubunun 18.02.2016 tarihine kadar geçerli olduğu ve teminat tutarının 2.700.000,00 TL olduğu, ayrıca teminat mektubunun ekinde söz konusu belgenin banka tarafından düzenlendiğini gösterir teyit belgesine yer verildiği, belge üzerinde bankanın iki yetkilisinin imzalarının bulunduğu görülmüş olup anılan isteklinin geçici teminat mektubunun mevzuata ve ihale dokümanına uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34’üncü maddesinde “(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

(2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz.

c) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir…

(4) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.” düzenlemesine yer verilmiştir. (Ek:6;s.74)

Mevzuatın yukarıda aktarılan hükümlerinden, banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerektiği, gerek görüldüğünde teyidinin idarelerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden yapılabileceği ve yapılan teyidin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Denizbank A.Ş. tarafından Gintem Madde Yönetimi A.Ş. adına düzenlenen banka referans mektubunun sunulduğu, belge üzerinde nakdi kredi 17.500.000,00 TL, gayrinakdi kredi 18.072.324,50 TL olarak yazıldığı ve banka yetkilisi tarafından imzalandığı görülmüş olup söz konusu belgenin ilk ilan tarihinden sonra düzenlendiği ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin nakdi ve gayrinakdi kredisinin teklif bedelinin % 10’undan fazla olduğu görüldüğünden ilgili belgenin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan başvuru sahibi tarafından teyit yazısının faks şeklinde olduğu, üzerlerinde şube yetkililerinden en az 2 kişinin imzası bulunması gerekirken tek kişi tarafından imzalandığı, genel müdürlük teyidinin teklif dosyası içerisinde yer almadığı iddia edilmekteyse de yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden isteklilerin teklif dosyalarında banka referans mektubu teyit yazılarına yer vermelerine gerek olmadığı, teyit işleminin gerek görülmesi halinde idarece ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden yapılacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “…7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesi uyarınca sunulması istenilen bilanço veya eşdeğer belgeleri kapsamında, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış 2013 ve 2014 yıllarına ait ayrıntılı bilanço ile yine ilgili SMMM tarafından düzenlenmiş ve TÜRMOB kaşesi basılmış bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan 2014 yılı bilanço bilgileri tablosunda cari oranın 1,97, özkaynak oranının 0,60 ve kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının 0,22 olarak hesaplandığı görülmüştür.

Söz konusu oranlardan özkaynak oranı ile kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranında herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmadığı, cari oran üzerinde yuvarlama yapıldığı görülmüş olmakla birlikte yapılan hesaplamada cari oranın 1,968519104 olduğu tespit edildiğinden anılan isteklinin cari orana ilişkin yeterlik kriterini sağladığı anlaşılmıştır.

Öte yandan ayrıntılı bilanço incelendiğinde kısa vadeli banka borçları/öz kaynaklar oranında kısa vadeli banka borçlarında gösterilmesi gereken 1 yıldan az vadeli banka kredilerinin başvuru sahibinin iddia ettiği gibi uzun süreli banka borçlarında gösterilmediği görülmüştür.

Yapılan tespitler çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesi çerçevesinde sunmuş olduğu belgelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesinde öngörülen kriterleri sağladığı ve usulüne uygun olarak sunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

(3) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(5) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanun’un 21’inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı için ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(7) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş hacmine ilişkin oranların, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde ise 2/5’i alınarak hesaplanan oranlar yeterlik kriteri olarak belirlenir. Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalenin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında ise bu oranlara göre belirlenen parasal tutarlar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür.

(8) Altıncı ve yedinci fıkralardaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(9) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(10) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(11) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(12) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “…7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

birinin sunulması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve idarece yapılan düzenlemeler çerçevesinde başvuruya konu ihalede isteklilerin cirosunun teklif ettikleri bedelin % 15’inden az olmaması gerektiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyası incelendiğinde 2013 ve 2014 yıllarına ait ayrıntılı gelir tablosuna yer verildiği, söz konusu belgelerin ilgili SMMM tarafından imzalanarak TÜRMOB kaşesi basıldığı, 2014 yılına ait net satışlarının 84.730.366,48 olduğu görülmüş olup söz konusu tutarın isteklinin teklif bedelinin %15’inden fazla olduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesi çerçevesinde sunmuş olduğu belgelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinde öngörülen kriterleri sağladığı ve usulüne uygun olarak sunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Öte yandan başvuru sahibinin incelemeye konu iddiasında yer verdiği araç tespit raporu adı altında herhangi bir yeterlik kriterine ihale dokümanında yer verilmediği görülmüş olup kendi malı araçların tevsikine ilişkin belgelerin ise 10’uncu iddiaya ilişkin yapılan incelemede tespit edilen hususlar doğrultusunda mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b)Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yapımla ilgili hizmet işleri dâhil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanun’un 21’inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21’inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %25’i ile % 50’si aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.

(4) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanun’un 21’inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş deneyimine ilişkin oranlar üçüncü fıkranın (a) bendine göre belirlenen oranın, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak hesaplanır ve bu oranlar yeterlik kriteri olarak öngörülür. Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanun’un 21’inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde ise bu oranlara göre belirlenen parasal tutarlar yeterlik kriteri olarak öngörülür.

(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihale kapsamında “çöp toplama ve nakli, cadde ve sokakların makine veya elle süpürülmesi gibi kentsel temizlik işleri beraber veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemelerine yer verilmiştir.

İhale dokümanının yukarıda aktarılan düzenlemelerinden, istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerektiği anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 79.894.442,50 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda sağlaması gereken iş deneyim belge tutarının 23.968.332,75 TL olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 29.07.2015 tarihli ve 673 sayılı olarak düzenlenen ve başkan yardımcısı tarafından onaylanan standart form – KİK026.1/H’ye uygun iş bitirme belgesinin sunulduğu, anılan belgede ihale konusu işin adının “belediyemiz hizmet alanları içerisindeki tüm alanların katı atıklarının toplanması, taşınması ile süpürülmesi işi” olarak belirtildiği, sözleşme tarihinin 28.12.2012, kabul tarihinin 15.10.2014 olarak belirtildiği ve belge tutarının 66.517.662,00 TL olduğu görülmüştür.

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin anılan istekli tarafından karşılanması gereken yeterlik kriterini karşıladığı ve idarece ihale dokümanında belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

9) Başvuru sahibinin 9’uncu iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 42’nci maddesinde “(1) İşin niteliği göz önünde bulundurularak ön yeterlik şartnamesi ve idari şartnamede; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin düzenleme yapılabilir.

(2) Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

(3) Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

(4) Kalite ve standarda ilişkin belgelerin ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması yeterlidir. Ancak, ihale ilk ilan veya davet tarihinden önce akreditasyonu geri çekilen belgelendirme kuruluşunun düzenlediği kalite yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem belgesinin sunulması durumunda bu belgeler geçerli kabul edilmez.

(5) İş ortaklığında, ortaklardan en az birinin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. Konsorsiyumda, her bir kısım için istenen kalite ve standarda ilişkin belgeler dokümanda belirtilir. Bu durumda her bir ortağın kendi kısmı için istenen belgeleri sunması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.3.

TS 13111 İşyerleri – Kent Temizliği Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan isteklinin tarafından;

– Yönetim Belgelendirme Merkezi Limited Şirketince düzenlen “katı atık toplama, taşıma, arazi doldurma temizleme hizmetleri” kapsamında ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin belgelendirme periyodunun 17.09.2013 – 16.09.2016 olduğu görülmüş olup belge üzerinde TÜRKAK akreditasyon markasının yer aldığı ve bu çerçevede söz konusu belge için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmasına gerek bulunmadığı,

– Yönetim Belgelendirme Merkezi Limited Şirketince düzenlen “katı atık toplama, taşıma, arazi doldurma temizleme hizmetleri” kapsamında ISO 14001:2004 çevre yönetim sistem belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin belgelendirme periyodunun 17.09.2013 – 16.09.2016 olduğu görülmüş olup belge üzerinde TÜRKAK akreditasyon markasının yer aldığı ve bu çerçevede söz konusu belge için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmasına gerek bulunmadığı,

– Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenen Hizmet Yeterlilik Belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin son geçerlilik tarihinin 03.09.2015 tarihi olduğu ve verilen hizmet kapsamının “TS 13111 (24.06.2010) iş yerleri – kent temizliği için genel kurallar standardına uygun hizmet veren” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

Yapılan tespitler çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesi kapsamında sunulan TS 13111 İşyerleri – Kent Temizliği Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesinin mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

10) Başvuru sahibinin 10’uncu iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “(1) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede yer alır. Bu düzenlemelerde, işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiğinin teknik şartnamede açıkça düzenlenmesi zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilemez.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.

(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

(4) İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” 7’nci maddesinde “…7.5.2. Teknik Şartname’de tarifi yapılan aşağıdaki şu araçlar ve adetleri kendi malı olacaktır;

7+1 m3– 8+1 m3 kasa hacimli çöp kamyonlarından biri 4×4 şaseli olmak üzere toplam 10 adedi, 13+1,5 m3- 15+1,5 m3 kasa hacimli çöp kamyonlarından biri 4×4 şaseli olmak üzere toplam 3 adedi, 15+1,5 m3– 17+1,5 m3 kasa hacimli çöp kamyonlarından biri 4×4 şaseli olmak üzere 1 adedi, Yol Süpürme Özellikli Çöp Kamyonu: 1 adet, Vakumlu Yol Süpürme Kamyonu: 1 adet, Hidrostatik Süpürme Aracı Bir: 1 adet, Hidrostatik Süpürme Aracı İki: 1 adet, Yol Yıkama Silme Makinesi :1 adet.

İsteklilerin, teknik şartnamede tarifi yapılan ve kendi malı olduğu belirtilen araç ve makinelerle ilgili devletin yetkili kıldığı ilgili kurumlardan alınmış kapasite raporları ve teknik özelliklerini belirtir bilgi ve belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur.

İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında kendi malı olma şartı ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanır…” düzenlemesine,

Teknik Şartname’nin “Çalıştırılacak Araçlar, Araçlara İlişkin Şartlar ve Araçlarda Bulundurulması Zorunlu Ekipmanlar ve Montajlar” başlıklı 2.5’inci maddesinde “Aşağıdaki tabloda ihale süresince yüklenicide bulunması gereken araçların cinslerine göre asgari adetleri, sahip olmaları gereken asgari motor güçleri ve kendi malı olması gereken araçlar gösterilmiştir.

Araç Cinsi Adet Kw Kendi Malı Adedi

Çöp Kamyonu (7+1 m3– 8+1 m3 hacimli) 44 100 10

Çöp Kamyonu (13+1,5 m3- 15+1,5 m3 hacimli) 9 110 3

Çöp Kamyonu (15+1,5 m3– 17+1,5 m3 hacimli) 2 180 1

Yol Süpürmeli Çöp Kamyonu 1 200 1

Açık Kasa Kamyon 5 100 –

Açık Kasa Kamyonet 2 90 –

Su Tankeri (asgari 12 tonluk) 2 110 –

Afiş Sökme ve Yol Yıkama Aracı 1 90 –

Çöp Konteynırı Yıkama ve Dezenfekte Aracı 2 110 –

Vakumlu Yol Süpürme Kamyonu 2 120 1

Hidrostatik Süpürme Aracı 1 (Atık Tankı Hacmi: asgari 5,4 m3 – azami 5,6 m3) 1 90 1

Hidrostatik Süpürme Aracı 2 (Atık Tankı Hacmi: asgari 490 L – azami 510 L) 1 20 1

Hidrostatik Süpürme Aracı 3 (Atık Tankı Hacmi: asgari 1,9 m3 – azami 2,1 m3) 1 50 –

Yol Yıkama Silme Makinesi 1 50 1

Pick-up 1 70 –

Panelvan 3 55 –

Binek Araç 3 55 –

Motosiklet 19 3 –

Aşağıdaki tabloda vardiyasında çalıştırılması gereken araçlar, bir vardiyada ortalama katedecekleri yol ve bir hafta süresince araçların kaç gün çalıştırılacağı gösterilmiştir.

Araç Cinsi

Gündüz Vardiyası Adet Km Gün

Çöp Kamyonu (7+1 m3– 8+1 m3 hacimli) (mahalle aracı) 37 100 6

Çöp Kamyonu (13+1,5 m3- 15+1,5 m3 hacimli) (mahalle aracı) 9 80 6

Çöp Kamyonu (15+1,5 m3– 17+1,5 m3 hacimli) (mahalle aracı) 2 80 6

Çöp Kamyonu (7+1 m3– 8+1 m3 hacimli) (rota aracı) 3 100 7

Yol Süpürmeli Çöp Kamyonu 1 80 7

Açık Kasa Kamyon 5 100 6

Açık Kasa Kamyonet 2 80 7

Afiş Sökme ve Yol Yıkama Aracı 1 60 6

Çöp Konteynırı Yıkama ve Dezenfekte Aracı 2 60 6

Çöp Kamyonu (Çöp konteynırı yıkama ve dezenfekte aracı önü) (7+1 m3– 8+1 m3 hacimli) 2 60 6

Hidrostatik Süpürme Aracı 2 (Atık Tankı Hacmi: asgari 0,49 m3-azami 0,51 m3) 1 35 7

Hidrostatik Süpürme Aracı 3 (Atık Tankı Hacmi: asgari 1,9 m3 – azami 2,1 m3) 1 50 7

Yol Yıkama Silme Makinesi 1 50 7

Pick-up 1 100 7

Panelvan 3 150 7

Binek Araç 3 80 6

Motosiklet 16 80 6

Akşam Vardiyası Adet Km Gün

Çöp Kamyonu (7+1 m3– 8+1 m3 hacimli) (rota aracı) 2 100 7

Gece Vardiyası Adet Km Gün

Çöp Kamyonu (13+1,5 m3- 15+1,5 m3 hacimli) (rota aracı) 9 80 7

Çöp Kamyonu (15+1,5 m3– 17+1,5 m3 hacimli) (rota aracı) 2 80 7

Yol Süpürmeli Çöp Kamyonu 1 80 7

Açık Kasa Kamyonet 2 60 7

Su Tankeri (asgari 12 tonluk) 2 60 7

Hidrostatik Süpürme Aracı 1 (Atık Tankı Hacmi: asgari 5,4 m3 – azami 5,6 m3) 1 70 7

Vakumlu Yol Süpürme Kamyonu 2 80 7

Pick-up 1 100 7

Panelvan 3 150 7

Motosiklet 3 80 6

Çöp kamyonları; arkadan otomatik yüklemeli, bölgede kullanılan çöp konteynırlarına uygun kaldırma aparatlı, hidrolik sıkıştırmalı ve kapalı kasalı olacaktır. Çöp kamyonlarının kasalarında gövde içinde gizli çöp suyu havuzu ve acil tehlike stop butonu bulunacaktır. Kayıt özellikli kabin içi monitör ve arka görüntülü kamera sistemi, tehlike ikaz ışıkları, tekerler arası emniyet sistemi ve otomatik kumanda sistemi bulunacaktır. 7+1 m3 – 8+1 m3 çöp kamyonlarından bir adedi 4×4 şaseli özellikte ve kendi malı olacaktır. 13+1,5 m3 – 15+1,5 m3 çöp kamyonlarından bir adedi 4×4 şaseli özellikte ve kendi malı olacaktır. 15+1,5 m3 – 17+1,5 m3 çöp kamyonlarından bir adedi 4×4 şaseli özellikte ve kendi malı olacaktır.

Vakumlu yol süpürme kamyonunun atık tankı kapasitesi hacmi asgari 4 m3 olacaktır. Temiz su deposu hacmi asgari 1,1 m3 olacaktır. Vakumlu yol süpürme kamyonunun sağ tarafında bir adet yan fırça, sol tarafında bir adet yan fırça ve orta fırça bulunacaktır. Süpürme genişliği asgari 200 cm olacaktır. Araçta tehlike ikaz ışıkları, yüksek basınçlı yıkama hortumu ve gezer vakum hortumu bulunacaktır.

Birinci hidrostatik vakumlu yol süpürme makinesinin atık tankı kapasitesi hacmi en az 5,4 m3 en fazla 5,6 m3 olacaktır. Temiz su deposu hacmi en az 1.750 l olacaktır. Fanın sağladığı vakum kapasitesi asgari 13.000 m3/sa olacaktır. Makinenin sağ ve solunda 2 adet fırça bulunacaktır. Araç üstünde 2 adet 15 m makaralı sisteme sahip hortum (tabancası dahil) bulunacaktır. Araç; hortumlar vasıtasıyla sağa ve sola yönlendirmeli olarak çalışabilecek, yüksek basınçlı su ile yıkama ve aynı anda süpürme işini gerçekleştirecektir. Işıklı ikaz sistemi bulunacaktır.

İkinci hidrostatik vakumlu yol süpürme makinesinin atık tankı kapasitesi hacmi en az 490 l en fazla 510 l olacaktır. Temiz su deposu hacmi en az 90 l en fazla 110 l olacaktır. Makinenin önünde sağ ve solda olmak üzere 2 adet sabit ve 2 adet hareketli olmak üzere toplamda 4 fırça bulunacaktır. Araç şoför kabiniyle araç arkasındaki atık tankı haznesi arasında boşluk olacak şekilde belden kırmalı sistem ile çalışacaktır. Fırçalardan biri sök-tak aparat sistemiyle idarenin istemiyle yabani otların kazılması amacıyla çelik fırça özelliğiyle çalışabilecek donanımda olacaktır. En az 4 m uzunluğunda seyyar emiş hortumu bulunacaktır.

Üçüncü hidrostatik vakumlu yol süpürme aracının atık tankı paslanmaz çelik olacak ve atık tankı kapasitesi hacmi en az 1,9 m3 en fazla 2,1 m3 olacaktır. Temiz su deposu hacmi en az 340 l olacaktır. Makinenin önünde sağ ve solda olmak üzere birer adet fırça olacaktır. Seyyar emiş hortumu bulunacaktır.

Yol süpürmeli çöp kamyonu vakumlu yol süpürme özellikli ve çöp kasalı olacaktır. Süpürme atık tankı kapasitesi hacmi asgari 5 m3 olacaktır. Çöp kasası yandan yüklemeli, hidrolik sıkıştırmalı ve asgari 11 m3 hacimli çöp kasalı olacaktır. Araçta kar küreme aparatı, tuzlama ekipmanı bulunacaktır ve araç 4×4 şaseli olacaktır.

Yol yıkama silme makinesi asgari 1,8 m3 hacminde atık tank kapasiteli ve asgari 800 l temiz su tankı olacaktır. Yıkama işini deterjan ile suyu karıştırarak fırçalarıyla ovarak yapacaktır. Araç önünde hidrolik tahrikli 5 adet disk fırça bulunacaktır ve asgari 120 cm süpürme genişliği bulunacaktır.

Su tankerlerleri asgari 12 ton su kapasiteli olacaklardır. Tankerlerde uzunluğu asgari 50 m olan bir yüksek basınçlı su hortumu ve araç önünde yüksek basınçlı yol yıkama sistemi bulunacaktır.

Çöp konteynırı yıkama ve dezenfekte aracı asgari 3 ton temiz ve asgari 3 ton atık su tanklarına sahip olacaktır. Araç konteyneri içerisine alarak konteynerin içini ve dışını yıkayacaktır.

Açık kasa kamyonlar hidrolik damperli ve açık kasalı olacaktır. Araçlar asgari 3 ton taşıma kapasitesinde olacaktır. Bir adet kamyonda asgari 800 kg taşıma kapasiteli teleskopik vinç bulunacaktır. Bir adet kamyon ise çift kabin olacak ve asgari 800 kg taşıma kapasiteli arka kapak lifti bulunacaktır.

Açık kasa kamyonet çift kabin ve kasalı olacaktır. Taşıma kapasitesi asgari 1.200 kg olacaktır. Kasası branda ile kapatılacaktır.

Pick-up çift kabin olacak ve taşıma kapasitesi asgari 900 kg olacaktır. Kasası kapalı olacaktır.

Panelvan tipi kapalı kasa camlı kamyonetin önde ve arkada oturma yerleri ve beş kapısı bulunacaktır. Yolcu ve yük taşıma özellikli olacaktır. Taşıma kapasitesi asgari 500 kg olacaktır.

Binek araç 4 kapılı olacaktır.

Motosiklet iki tekerlekli olacaktır. Motorda rüzgârlık, sepet ve elcik bulunacaktır.

Afiş sökme ve yol yıkama aracı, kapalı kasa kamyonet (VAN) olacaktır. Makine kapalı van tipi kamyonete monte edilmiş olacaktır. Kamyonetin azami yüklü ağırlığı 5 ton olacaktır. Kasanın iç hacmi asgari 15 m3 olacaktır. Temiz su tankı kapasitesi asgari 1.600 L olacaktır. Basınç regülatörlü asgari 200 barlık yüksek basınç pompası bulunacaktır. Asgari 25 m’ye kadar yüksek basınçlı su hortumu ve hortum ucunda tabancası bulunacaktır. Araç önünde bulunan sulama çubuğu ile yol yıkaması yapılacaktır. Araç sıcak sulu olacaktır.

Kamyon, kamyonet ve iş makinalarının modeli 2011 yılı ve üstü olacaktır. Motosikletin, pick-up’ın, panelvan ve binek araçların modeli 2012 yılı ve üstü olacaktır.

Kamyon, kamyonet ve iş makinalarına belediyemizin tarif edeceği şekilde yazı, logo ve giydirme yapılacaktır. Kamyon, kamyonet ve iş makinalarında reflektörlü şerit ve ikaz ışıkları bulunacaktır.

Kamyon, kamyonet ve iş makinalarında araç takip sistemi olacaktır. Binek araçlarda ve panelvanlarda navigasyon bulunacaktır.

Kesinlikle temiz olmayan araçlarla çalışma yapılmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, başvuruya konu hizmet işinin toplam 100 araç ve makina ile gerçekleştirileceği, bu araç ve makinalardan 19 tanesinin (7+1 m3 – 8+1 m3 kasa hacimli çöp kamyonlarından biri 4×4 şaseli olmak üzere toplam 10 adedi, 13+1,5 m3 – 15+1,5 m3 kasa hacimli çöp kamyonlarından biri 4×4 şaseli olmak üzere toplam 3 adedi, 15+1,5 m3 – 17+1,5 m3 kasa hacimli çöp kamyonlarından biri 4×4 şaseli olmak üzere 1 adedi, Yol Süpürme Özellikli Çöp Kamyonu: 1 adet, Vakumlu Yol Süpürme Kamyonu: 1 adet, Hidrostatik Süpürme Aracı Bir: 1 adet, Hidrostatik Süpürme Aracı İki: 1 adet, Yol Yıkama Silme Makinesi: 1 adet) isteklinin kendi malı olmasının istendiği görülmüştür.

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan Gintem Madde Yönetimi A.Ş.nin teklif dosyası incelendiğinde kendi malı araçların tevsiki için ilgili SMMM tarafından düzenlenen ve TÜRMOB kaşesi ile mühürlenen “Araç Amortisman Listesi”nin ve araçlara ait noter onaylı ruhsat fotokopileri ile iş makinası tescil belgelerinin sunulduğu ve söz konusu belgelerin mevzuata uygun olduğu görülmüştür.

İhale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde isteklilerin kendi malı araçların tevsikinin yanı sıra kendi malı olan araçlarla ilgili devletin yetkili kıldığı kurumlardan alınmış belgeleri ve kendi malı olan araçların teknik özelliklerini belirtir bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği, araçların teknik özelliklerini belirtir bilgi ve belgelere ilişkin olarak İdari Şartname’de isim zikredilmediğinden teknik özellikleri belirtir herhangi bir bilgi ve belgeye yer verilebileceği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan Gintem Madde Yönetimi A.Ş.nin teklif dosyası incelendiğinde kendi malı araçlara ilişkin olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen “AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgeleri” ile “AİTM Seri Tadilat Araç Uygunluk Belgeleri”ne, ilgili Ticaret Odaları tarafından düzenlenen “İş Makinası Tescil Belgelerine”, ilgili firmalar tarafından düzenlenmiş uygunluk belgelerine, ilgili firmalarca düzenlenmiş araçların teknik özelliklerinin belirtildiği belgelere, araçlar üzerinde tadilat yapan ve aracın teknik özelliklerine ilişkin belge düzenleyen firmaların tadilat için Gintem Madde Yönetimi A.Ş. adına düzenledikleri faturalara, aracın trafikte olduğunu gösteren “Araç Özet Bilgileri” belgelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

Öte yandan başvuru sahibinin isteklilerin kendi malı olması istenilen 7+1 m3 – 8+1 m3’lük kasa hacimli çöp kamyonlarından bir adedi 4×4 şaseli olmak üzere toplam 10 adet çöp kamyonuna, 1 adet 7+1m3 – 8+1m3 hidrolik sıkıştırmalı 4×4 çöp aracına, 3 adet 13+1,5 m3 – 15+1,5 m3 kasa hacimli çöp kamyonuna, 1 adet 13+1,5 m3 – 15+1,5 m3 kasa hacimli 4X4 çöp aracına, 1 adet 15+1,5 m3 – 17+1,5 m3 kasa hacimli 4X4 çöp aracının, yol süpürme özellikli çöp kamyonuna, vakumlu yol süpürme kamyonuna, birinci hidrostatik vakumlu yol süpürme makinesine, ikinci hidrostatik vakumlu yol süpürme makinesine ve yol yıkama silme makinesine ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerin Teknik Şartname’de yer alan kriterlere uygun olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin yapılan incelemede yol yıkama silme makinesi haricindeki araçlara ilişkin teknik özelliklerin Teknik Şartname’de yer verilen kriterlere uygun olduğu anlaşılmakla birlikte Teknik Şartname’de yol yıkama silme makinesinin temiz su tankının asgari 800 lt. olarak düzenlenmesine karşın ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu aracın teknik özelliklerini tevsik etmek üzere sunulan belgeler incelendiğinde aracın temiz su kapasitesinin 350 lt. + 150 lt = 500 lt. olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin yol yıkama silme makinesine ilişkin sunmuş olduğu belgelerin ihale dokümanına uygun olmadığı anlaşılmış olup anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan Gintem Madde Yönetimi A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalede geçerli teklif sahibi kalmadığından ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.