Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Benzer İş

Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi veya ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede açıkça belirtilmesi zorunlu mudur?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/049

Gündem No : 26

Karar Tarihi : 31.10.2019

Karar No : 2019/UH.II-1430

BAŞVURU SAHİBİ:

Ömer Yusuf Sağ. Hiz. Med. Mad. Elek. Çev. Sağ. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/394379 İhale Kayıt Numaralı “Meski İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 16.09.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Meski İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ömer Yusuf Sağ. Hiz. Med. Mad. Elek. Çev. Sağ. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.09.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.10.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.10.2019 tarih ve 42434 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.10.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1239 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale ilanında ve ihale dokümanında birden fazla işin benzer iş olarak tanımlandığı;“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmiş iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı hizmet işleri Benzer iş olarak kabul edilecektir.” olarak belirlenen tanımda yer alan işlerin birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak değerlendirileceği hususunda herhangi bir düzenleme yapılmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 72.3’üncü maddesinde yer alan “Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.” şeklindeki açıklama uyarınca bu işlerden her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği, 1.263.784,06 TL belge tutarına sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğüne gerçekleştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İşyeri Hekimliği ile Diğer Sağlık Personeli” işine ait iş bitirme belgesi ile ihaleye katıldıkları ve sunulan belgeye konu iş kapsamında 690.735,50 TL tutarında iş yeri hekimliği hizmetinin bulunduğu, bu çerçevede idarece tekliflerinin benzer işe uygun iş deneyim belgesi sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 16.09.2019 tarihinde açık ihale usulü ve birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilen “MESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım İşi” ihalesine ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: MESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım İşi

b) Miktarı ve türü:

Az tehlikeli sınıfta 269 kişi ve çok tehlikeli sınıfta 514 kişi olmak üzere toplamda 783 çalışan için 3 adet araç ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmetinin satın alınması.( Hizmet Alımı Kısmi Zamanlıdır )

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: MESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet alanları sınırlarında

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“…7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmiş iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı hizmet işleri Benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin (a) bendinde “a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,…ifade eder.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde“(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72’nci maddesinde“…72.3. Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.” açıklaması yer almaktadır.

İnceleme konusu ihalenin 16.09.2019 tarihinde gerçekleştirildiği, ihaleye 10 isteklinin katıldığı, 4 isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak kabul edildiği, geçerli teklif sahibi iki istekliden Bolkar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Limited Şirketinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, İris Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Sağlık İnşaat Gıda Otomotiv Ticaret Limited Şirketinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği, başvuru sahibi istekli ile ilgili olarak ihale komisyonu kararında“…İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı deneyimini sağlamadığından dolayı teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.” İfadesinin yer aldığıihale komisyonu kararının 20.09.2019 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı ve isteklilere EKAP üzerinden 20.09.2019 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür.

Uyuşmazlık konusu husus İdari Şartname’de yer alan benzer iş tanımında geçen iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmet işinin, ihaleye katılan isteklilerin sundukları iş deneyim belgelerinde İdari Şartname’ye göre iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı deneyiminin bir arada aranıp aranmayacağına ilişkin olup idare tarafından verilen cevap yazısında benzer işlerin tek sözleşmede gerçekleştirilmiş olması şartı arandığı ifade edilmiştir.

İnceleme konusu husus ile ilgili olarak yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamalarından benzer işin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olduğu,

ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirmeye alınacağı,

birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede açıkça belirtilmesi gerektiği, şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Başvuruya konu ihalede, Ömer Yusuf Sağ. Hiz. Med. Mad. Elek. Çev. Sağ. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğüne gerçekleştirilmiş iş neticesinde elde edilen ve mevcut ihalede sunulan iş deneyim belgesine konu hizmet işinin adının “İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İşyeri Hekimliği ile Diğer Sağlık Personeli” ve tanımının“14.500 saat işyeri hekimliği hizmeti ve 9 ay süre ile 10 adet diğer sağlık personeli hizmeti” olduğu görülmüştür.

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemeleri çerçevesinde, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı işlerine ilişkin deneyimin bir arada aranıp aranmayacağı hususu ile sınırlı yapılan inceleme neticesinde, idarece benzer iş tanımının İdari Şartname’de“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmiş işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı hizmet işleri Benzer iş olarak kabul edilecektir.” olarak belirlendiği, Tebliğ’in 72.3’üncü maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde, birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi durumunda bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceği hususunda bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması gerektiği, benzer iş tanımında benzer işlerin birlikte benzer iş olarak kabul edileceğine dair bir açıklık bulunmadığı, dolayısıyla benzer iş tanımında yer verilen işlerin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği, bu çerçevede başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin işyeri hekimliği hizmetine ilişkin kısmının İdari Şartname’deki benzer iş tanımına uygun olduğu anlaşılmış olup idarece başvuru sahibinin teklifinin iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı neticesine varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden Ömer Yusuf Sağ. Hiz. Med. Mad. Elek. Çev. Sağ. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin işyeri hekimliği hizmetine ilişkin kısmının benzer iş tanımına uygun olarak değerlendirilmesi bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.