Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Benzer İş

Benzer iş olarak yemek hazırlama olarak tanımlanan işte, kumanya hazırlama işine ait iş deneyim belgesi geçerli olur mu?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/047

Gündem No : 31

Karar Tarihi : 16.08.2018

Karar No : 2018/UH.II-1567

BAŞVURU SAHİBİ:

Fatma Güler PALTA,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Polateli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/294357 İhale Kayıt Numaralı “2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı 471 İlköğretim Öğrencisinin 177 İş Günü Sıcak Yemek Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Polateli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10.07.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı 471 İlköğretim Öğrencisinin 177 İş Günü Sıcak Yemek Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Fatma Güler Palta’nın 20.07.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.07.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.07.2018 tarih ve 41113 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.07.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1264 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece tekliflerinin, teklif dosyasında sunulan iş deneyim belgesinin mal alımına ilişkin olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmekte ve itirazen şikâyet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru konusu ihalenin 10.07.2018 tarihinde gerçekleştirildiği, söz konusu ihaleye 5 isteklinin katıldığı, 12.07.2018 tarihli ihale komisyonu kararından, idarece yapılan değerlendirme neticesinde Fatma Güler Palta’nın teklifinin, teklif dosyasında sunulan iş deneyim belgesinin mal alımına ilişkin olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, netice itibarıyla 357.644,43 TL teklif bedeli ile Canarslan Gıda Nakliyat Akaryakıt İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ç) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet işlerinde ise iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

ifade eder.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümlerinden, iş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği hizmet alımı ihalelerinde, teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler ile devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu, benzer işin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olarak tanımlandığı anlaşılmıştır.

İnceleme konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2018/2019 Eğitim Öğretim yılı 471 İlköğretim öğrencisinin 177 İş Günü Sıcak Yemek Alım İşi

b) Miktarı ve türü:

471 Öğrencinin 177 İşgünü Süresince 83.367 Öğün Sıcak Öğle Yemeği.

1. Vali Güner Özmen İlk ve Ortaokulu – 191 Öğrenci

2. Ülger Gücer İlk ve Ortaokulu – 128 Öğrenci

3. Tahsin Panoğlu İlk ve Ortaokulu – 152 Öğrenci…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Yemek Hazırlama Ve Dağıtım İşi Benzer İş Kapsamında Değerlendirilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemelerden, başvuru konusu işin 471 ilköğretim öğrencisine 177 iş günü sıcak öğle yemeği verilmesi işi olduğu, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, yemek hazırlama ve dağıtım işlerinin idarece benzer iş kapsamında değerlendirileceği anlaşılmıştır.

İdarece ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde;

Başvuru sahibi tarafından iş deneyiminin tevsiki için Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 03.11.2016 tarihli ve 2016/49639-1526836-1-3-805 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belge konusu işin “Çevik Kuvvet Personeli İçin Kumanya Hazırlanması ve Dağıtımı” olarak tanımlandığı, diğer yandan bahsi geçen iş deneyim belgesine konu ihalenin mal alımı ihalesi olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan benzer iş tanımının, mal alımı, hizmet alımı gibi bir ayrım yapılmaksızın genel bir ifadeyle ihale konusu iş veya işin bölümleri ile çeşitli yönlerden benzerlik taşıyan işler olarak yapıldığı, söz konusu hususun da iş deneyim belgelerindeki ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin kısımlara ait tutarların değerlendirilmesine imkân tanıdığı, bu doğrultuda mal alımına ilişkin bir iş deneyim belgesi ile hizmet alımı ihalelerine veya hizmet alımına ilişkin bir iş deneyim belgesi ile mal alımı ihalelerine katılımın hiçbir şekilde mümkün olmadığı yönündeki yorumun, benzer iş kavramıyla hedeflenen ihale konusu işlerin bu konuda deneyim sahibi kişilere gördürülmesi amacına uygun olmayacağı, aksi durumda benzer iş tecrübesi bulunan isteklilerin ihalelere katılması amacından uzaklaşılması sonucunu doğuracağı anlaşılmıştır.

Buradan hareketle, söz konusu iş deneyim belgesine konu 2016/49639 İKN’li ihaleye ait ihale dokümanı incelendiğinde, Teknik Şartname’nin “Örnek kumanya (yemek) listesi” başlıklı 8’inci maddesinde tas kebabı, çoban kavurma, sebzeli kebap, et döner vb. yemeklerin bulunduğu görülmüştür.

İdarece İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yemek hazırlama ve dağıtım işlerinin benzer iş olarak kabul edileceğinin düzenlendiği, bu doğrultuda bahsi geçen iş deneyim belgesine konu işin kumanya hazırlanması ve dağıtımı olarak tanımlandığı ve Teknik Şartname’de yer verilen örnek kumanya (yemek) listesi de göz önünde bulundurulduğunda, şikâyete konu iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, idarece başvuru sahibinin teklifinin, teklif dosyasında sunulan iş deneyim belgesinin mal alımına ilişkin olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde, idareye şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmış olup, idarece ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından mevzuata aykırı bir şekilde 24.07.2018 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Fatma Güler Palta’nın teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.