Salı, Temmuz 16, 2024
Bilgi ve Belge Eksikliği

İş deneyim belgesinde kabul tarihinin yanlış yazılması, bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir bir bilgi midir?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2015/055

Gündem No : 6

Karar Tarihi : 18.09.2015

Karar No : 2015/UH.I-2593

Şikayetçi:

M.A.K.Gıda İnşaat Tem. Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

28.08.2015 / 73361

Başvuruya Konu İhale:

2015/79788 İhale Kayıt Numaralı “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Erişim Yoluyla 5 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokula 1266 Öğrenciye Kumanya Ve 9 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokula 2979 Öğrenciye 180 İş Gönü Sıcak Yemek Verilmesi İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

M.A.K. Gıda İnşaat Tem. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Şehitlik Cad. Şehitlik Mah. No: 62 Yenişehir/DİYARBAKIR

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

Yeni Mahalle Hükümet Konağı 2 21900 Kulp/DİYARBAKIR

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/79788İhale Kayıt Numaralı “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Erişim Yoluyla 5 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokula 1266 Öğrenciye Kumanya ve 9 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokula 2979 Öğrenciye 180 İş Gönü Sıcak Yemek Verilmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 31.07.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Erişim Yoluyla 5 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokula 1266 Öğrenciye Kumanya ve 9 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokula 2979 Öğrenciye 180 İş Gönü Sıcak Yemek Verilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak M.A.K. Gıda İnşaat Tem. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.08.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.08.2015 tarih ve 73361 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2214 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,idareye 13.08.2015 tarihinde şikâyet başvurusunda bulundukları, idare tarafından EKAP üzerinden kendilerine tebliğ edilen şikâyet başvurusu cevabında itirazlarının reddedildiği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma sebebinin teklif dosyası kapsamında sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin süresinin bitmesi ve belgenin geçersiz sayılması olduğu, başvuruya konu hizmet işi ihalesinde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin İçkale Gıda İnş. Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin uhdesinde bırakılmasının hukuki dayanağının bulunmadığı, teklif dosyasında sunmuş oldukları ve şikâyet başvurusunun ekinde sunulan iş deneyim belgesi detaylı olarak incelendiğinde veya iş deneyim belgesini düzenleyen idareden ya da EKAP üzerinden sorgulandığında belgenin geçersiz olmadığının, halen süresini doldurmadığının ve geçerli olarak kabul edilmesi gerektiğinin anlaşılabileceği, İdari Şartname’nin ilgili hükümlerinden anlaşılacağı üzere, ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin geçerli sayılması gerektiği, teklif dosyası kapsamında sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin kabul tarihinin 14.04.2011 tarihi olmasından hareketle, geçerlilik tarihinin 14.04.2016 olarak alınması gerektiği, şikâyet başvurusu ekinde sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinin 5’inci ve 6’ncı alt bentlerindeki hükümlere istinaden tamamlatılabilecek bir bilgi olmasına ve idareye sunmuş olmalarına karşın, idarece teklif dosyası kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin geçersiz sayılmasının Kamu İhale Mevzuatı’na aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

… istenilmesi zorunludur.” Hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “…(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(5) Başvuru ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(6) İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, son başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde de “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde, “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir…”düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, iş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde, teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu, tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçildiğinde isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerinin inceleneceği, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı; isteklilerce teklif zarfı kapsamında sunulmayan belgelerin tamamlatılamayacağı, ancak geçici teminat ile teklif mektubu dışında sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksiklikleri ile başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği anlaşılmaktadır.

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının, miktarının ve türünün “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı taşımalı eğitim erişim yoluyla 5 taşıma merkezi ilkokul-ortaokula 1266 öğrenciye kumanya ve 9 taşıma merkezi ilkokul-ortaokula 2979 öğrenciye 180 iş gönü sıcak yemek verilmesi işi” olarak belirlendiği görülmüştür.

İhale komisyonu tarafından alınan 04.08.2015 tarihli 1 no’lu ihale komisyonu kararında, başvuruya konu ihaleye 5 isteklinin teklif verdiği, Biter Kervan Yemek Ürtm. Sağ. Gıda Ürn. İnş. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Öz Aydoğdu Gıda. İnş. Taş. Teks. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı, Kadri Nural-Elif Yemek Fabrikası, Mak Gıda İnş. Tem. Tekstil. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu belgeler uygun olmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Zafran Tem. İnş. Gıda Elk. Elektronik Orman Ürn. Dış Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak İçkale Gıda İnş. Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği görülmüştür.

Yine İhale komisyonu tarafından alınan 19.08.2015 tarihli 2 no’lu ihale komisyonu kararında, başvuruya konu ihaleye 5 isteklinin teklif verdiği, Biter Kervan Yemek Ürtm. Sağ. Gıda Ürn. İnş. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Öz Aydoğdu Gıda. İnş. Taş. Teks. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının araçlara ait belgeler ve iş ortaklığı beyannamesi, Kadri Nural-Elif Yemek Fabrikasının iş bitirme belgesi geçici teminat mektubu vb. belgeler, Mak Gıda İnş. Tem. Tekstil. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş bitirme belgesi uygun olmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Zafran Tem. İnş. Gıda Elk. Elektronik Orman Ürn. Dış Tic. Ltd. Şti.nin ise aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin İçkale Gıda İnş. Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

Başvuru sahibi Mak Gıda İnş. Tem. Tekstil. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfında iş deneyiminin tevsiki amacıyla, 12.05.2011 tarihli ve B.30.2.GZP.0.70.81.00/354-106 sayılı iş bitirme belgesini sunduğu, bahse konu belgede işin adı ve ihale kayıt numarasının “3 Kalem yemek hizmeti alımı (2009/138516)”, idarenin Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, yüklenicinin ticaret unvanının Mak Gıda İnş. Tem. Tekstil. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., sözleşme tarihinin 04.03.2010, ilk sözleşme bedelinin 3.726.300,00TL (KDV hariç), gerçekleştirilen iş tutarı ile toplam sözleşme tutarının 3.407.293,60TL (KDV hariç), kabul tarihinin 09.04.2010 ve belge tutarının 3.407.293,60TL (KDV hariç) olarak belirtildiği görülmüştür.

Yine başvuru sahibinin 13.08.2015 tarihinde idareye yaptığı şikâyet başvurusu ekinde 06.08.2015 tarihli ve 3791-H-KK-1-1 sayılı iş bitirme belgesi sunduğu, bu belgede işin adı ve ihale kayıt numarasının “3 Kalem yemek hizmeti alımı (2009/138516)”, idarenin Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, yüklenicinin ticaret unvanının Mak Gıda İnş. Tem. Tekstil. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., sözleşme tarihinin 04.03.2010, ilk sözleşme bedelinin 3.726.300,00TL (KDV hariç), gerçekleştirilen iş tutarının 3.407.293,60TL, toplam sözleşme tutarının 3.742.680,00TL (KDV hariç), kabul tarihinin 14.04.2011 ve belge tutarının 3.407.293,60TL (KDV hariç) olarak belirtildiği görülmüştür.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, başvuru sahibi isteklinin teklif zarfı içinde iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunduğu iş bitirme belgesinin kabul tarihinin 09.04.2010 olduğu, ihalenin ilk ilan tarihinin ise 02.07.2015 olduğu, dolayısıyla İdari Şartname’de yer alan, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulabileceği şeklindeki koşulun sağlanmadığı gerekçesiyle ihale komisyonunca başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibi isteklinin idareye yaptığı şikâyet başvurusu ekinde sunduğu iş deneyim belgesinin ihale tarihi olan 31.07.2015 tarihinden sonra 06.08.2015 tarihinde düzenlendiği ve kabul tarihinin 14.04.2011 olarak belirlendiği, bu belge ile teklif zarfı içinde sunulan ve ayrıntıları yukarıda aktarılan 12.05.2011 tarih ve 354-106 sayılı iş bitirme belgesinin aynı işe istinaden düzenlendiği anlaşılmıştır.

Başvuruya konu iş deneyim belgelerinin düzenlendiği idarenin, doğruluklarının ve düzenlenme sebeplerinin tespiti amacıyla, Başkanlığımızca başvuru konusu iş deneyim belgelerini düzenleyen idare olan Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’ne gönderilen 09.09.2015 tarih ve 1950 sayılı yazı ile,

“1) Mak Gıda İnş. Tem. Tekstil. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından idarenize yukarıda bahsi geçen 12.05.2010 tarihli iş bitirme belgesinin iptal edilip tekrar düzenlenmesine ilişkin başvuru yapılıp yapılmadığı hakkında açıklayıcı bilginin, yapıldıysa başvuru dilekçesinin bir örneğinin,

2) Yukarıda bahsi geçen ve ekte yer alan 12.05.2010 tarihli ve 06.08.2015 tarihli iş bitirme belgelerinin idareniz tarafından düzenlenip düzenlenmediği, tarafınızdan düzenlenmiş ise 06.08.2015 tarihli iş bitirme belgesi düzenlendiğinde 12.05.2010 tarihli iş bitirme belgesinin iptal edilip edilmediği ve aynı işe istinaden düzenlenen iş bitirme belgelerinin kabul tarihlerinin farklı olmasının sebebi hakkında açıklayıcı bilginin,

3) Bahsi geçen iş bitirme belgelerinin dayanağı belgelerin (sözleşme, kabul tutanakları, kesin hakkediş, varsa iş artışı veya eksilişine ilişkin belgeler) birer örneğinin,” gönderilmesi istenilmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından Başkanlığımıza gönderilen 11.09.2015 tarih ve 13138 sayılı cevabi yazıda,

“1) 12.05.2011 tarihli iş bitirme belgesinin firma tarafından aslı idaremize teslim edilmiş olup, bahsi geçen iş bitirme belgesi idaremiz tarafından iptal edilmiştir. İptal olan iş bitirme belgesi yerine yeni iş bitirme belgesi idaremizce düzenlenmiş olup, Yönetmenlik gereği Ekap’a kaydedilmiştir. Firmanın yeni iş bitirme belgesi için idaremize başvurduğu dilekçenin bir örneği ektedir.

2) Bahsi geçen 12.05.2011 tarihli ve 06.08.2015 tarihli iş bitirme belgelerinin idaremiz tarafından düzenlendiği tasdik olunur ve ilgili firmanın 12.05.2011 tarihli iş bitirme belgesi idaremizce iptal edilmiştir. Ayrıca 12.05.2011 tarihinde düzenlenen iş bitirme belgesinin Kabul tarihi sehven hatalı yazılmıştır. Firma ile 04.03.2010 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, ihale (1 yıl) süreyle yapılmıştır. Yeni düzenlenen iş bitirme belgesinde doğru olan 14.04.2011 kabul tarihi yazılmış olup, son kabul tarihi olan hakediş raporu ve fatura ektedir.

3) Bahsi geçen iş bitirme belgelerinin dayanağı belgeler (Sözleşme, Hakediş, Fatura, iş artışı) ile ilişkin belgelerin birer nüshası ektedir.” şeklinde bildirimde bulunulmuştur. Yazı ekinde 1 adet sözleşme, 13 adet fatura, 13 adet hakkediş raporu, iş artışı evrakları ve firmanın başvuru dilekçesinin gönderildiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan cevabi yazıdan ve eki belgelerden, Mak Gıda İnş. Tem. Tekstil. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfında sunduğu iş bitirme belgesinde yer alan kabul tarihinin belgeyi düzenleyen idare tarafından 09.04.2010 olarak sehven hatalı yazıldığı ve adına belge düzenlenen firmanın belgeyi düzenleyen idareye 06.08.2015 tarihinde yaptığı başvuru üzerine ise 12.05.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.81.00/354-106 sayılı iş bitirme belgesinin iptal edilip 06.08.2015 tarih ve 3791-H-KK-1-1 sayılı yeni iş bitirme belgesinin düzenlendiği, sözleşmede ve son hizmet ifa tutanağında yer alan işin bitiş tarihi 08.04.2011 olmasına rağmen yeni iş bitirme belgesinde kabul tarihinin son hizmet ifa tutanağının tarihi olan 14.04.2011 olarak yazıldığı anlaşılmıştır.

Mak Gıda İnş. Tem. Tekstil. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif zarfında sunulan iş bitirme belgesinde kabul tarihinin 09.04.2010 olduğu, ihalenin ilk ilan tarihinin ise 02.07.2015 olduğu, dolayısıyla İdari Şartname’de yer alan, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulabileceği şeklindeki koşulun sağlanmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bunun yanında, her ne kadar iş bitirme belgesinde tespit edilen kabul tarihi yanlışlığının iş bitirme belgesini düzenleyen idareden kaynaklandığı anlaşılsa da, eksik bilgilerin tamamlatılmasına ilişkin anılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, başvuru sahibi tarafından sunulmuş olan, iddia konusu iş deneyim belgesinin sunuluş şekline ilişkin olarak yukarıda tespit edilen eksikliğin belgenin taşıması zorunlu asli unsurlarına ilişkin olduğu anlaşıldığından, bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı; ayrıca her tacirin ticaret alanı ile ilgili tüm faaliyetlerinde basiretli bir tacir gibi hareket etmesi gerektiği, basiretli tacirin, ticari hayatı ile ilgili olarak yapacağı tüm muamelelerde kanun ve mevzuatı dikkate alması ve belgelerini bunlara göre tanzim ederek sunması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Öte yandan Mak Gıda İnş. Tem. Tekstil. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından hazırlanmış ve onaylanmış 06.08.2015 tarihli ve 3791-H-KK-1-1 sayılı “3 Kalem yemek hizmeti alımı (2009/138516)” işine ilişkin iş bitirme belgesinin kabul tarihinin sözleşmede ve son hizmet ifa tutanağında yer alan işin bitiş tarihi olan 08.04.2011 olarak düzenlenmediği anlaşılmıştır. Hizmet işleri Genel Şartnamesi’nin “Hizmetin kabulü” 44’üncü maddesinde “…Yüklenicinin yaptığı işin süresinde tamamlandığı kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmiş, ancak kabul komisyonunun işyerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu tarih, işin kabul tarihi olur…” açıklaması yer almaktadır. Bu bakımdan bahse konu belgenin ihale komisyonlarınca değerlendirilmesi aşamasında tereddüde ya da herhangi bir yanlışlığa yol açılmasının önüne geçilmesi için belgenin kabul tarihinin işin bitiş tarihine uygun olarak düzenlenmesi hususunun belgeyi düzenleyen Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine bildirilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2- 2009/138516 İKN’li 3 kalem yemek hizmeti alımı işine ait iş deneyim belgesindeki kabul tarihinin 08.04.2011 olan işin bitiş tarihine uygun olarak düzenlenmesi gerektiğinin belgeyi düzenleyen Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.