Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Fiyat Dışı Unsurlar

İhale konusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir mi?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/043

Gündem No : 12

Karar Tarihi : 27.07.2018

Karar No : 2018/UY.II-1413

BAŞVURU SAHİBİ:

ŞA-RA Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ),

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/261558 İhale Kayıt Numaralı “H386 Referanslı 380 Kv (~11 Km) 3B 2X1272 Mcm + (~148 Km) 3B 1272 Mcm İletkenli Soma Kolin Tes-Tunçbilek Şalt Eih Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından 01.06.2018 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “H386 Referanslı 380 Kv (~11 Km) 3B 2X1272 Mcm + (~148 Km) 3B 1272 Mcm İletkenli Soma Kolin Tes – Tunçbilek Şalt Eih Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi” ihalesine ilişkin olarak ŞA-RA Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.nin 02.07.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.07.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.07.2018 tarih ve 38128 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.07.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1151 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) 2018/261558 İKN’li ihaleye teklif vermeden önce ihale dokümanına şikâyette bulundukları ancak idare tarafından başvurularının usul yönünden reddedildiği, söz konusu işin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Pazarlık Usulü” başlıklı 21’inci maddesinin (b) bendi kapsamında ihale edildiği, anılan madde kapsamında ihalenin yapılabilmesi için doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idarece önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması ve ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olmasının gerektiği ancak şikâyete konu ihalede bahsedilen şartların hiçbirisinin gerçekleşmediği, dolayısıyla anılan işin Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddenin (b) bendi kapsamında yapılamayacağı,

2) Söz konusu ihalede uygulanan fiyat dışı unsurlara yönelik puanlama sisteminde elinde hâlihazırda iş olan firmalara eksi puan verildiği, böyle bir uygulamanın ise rekabet ilkesini zedelediği, firmaların kapasiteleri, iş bitirmeleri, personeli gibi etkenler dikkate alınmaksızın sadece elinde iş olan firmaya eksi puan yazıldığı bir puanlama sistemi nedeniyle ihalenin, firmalarından 4.385.000,00 TL daha yüksek teklif veren bir firma üzerinde bırakıldığı, bunun ise kamu zararına neden olduğu,

Kamu İhale Kanunu’nun genel esaslarına göre isteklilerin tekliflerinin aranan şartları taşıması gerektiği, belirlenen şartlar dışında idarenin takdire dayalı olarak puanlama sistemi getirerek şartnameleri hazırlamasının 4734 sayılı Kanunu’nun 5, 10 ve 12’nci maddelerine aykırı olduğu,

İdari Şartname’de yer alan puanlama kriterine göre isteklinin kapasite durum puanı belirlenirken, her ortağın tekil olarak yürüttüğü işlerin toplam sayısı baz alındığı için elinde iş olan firmaların dezavantajlı konuma getirildiği, oysa ki bir şirketin elinde ne kadar çok iş varsa bu durumun şirketin o kadar uzman ve iyi olduğu sonucunu doğuracağı, dolayısıyla yapılan söz konusu düzenlemelerin şirketlerinin yurt dışında katılabileceği ihaleleri azalttığı, şirketlerinin büyümesi ve genişlemesinin önüne geçtiği, özetle idarece İdari Şartname’de yapılan düzenlemenin yerli istekliyi koruyan hükümet politikasına ters yönünde bir düzenleme olduğu,

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının normal piyasa şartlarına göre gerçeği yansıtmadığı, idarenin hatalı ve şaibeli hazırladığı Şartnameye uygun olan fiyatı yazarak menfaat sağladığı, bu durumun 4.385.000,00 TL fiyat farkıyla, ihalenin puanlamada gerçek dışı teklifiyle avantaj elde eden firma üzerinde kalması sonucunu doğurduğu, söz konusu durumun ihale sonucu açıklandığında tespit edildiği ve kamu zararının oluştuğunun anlaşıldığı dolayısıyla ihale dokümanıyla ilgili şikâyete ilişkin ilgili süre maddesinin uygulanmaması gerektiği,

3) Yaklaşık maliyetin hatalı hesaplanması nedeniyle ortaya çıkan kamu zararının önlenmesi maksadıyla ihalenin iptal edilmesi ve eksiklikler düzeltilerek yeniden ihaleye çıkılması gerektiği,

4) 25.06.2018 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararına itiraz ettikleri, söz konusu kararın yeniden incelenerek kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğundan ihalenin kendi şirketleri üzerinde bırakılması, aksi taktirde meydana gelen kamu zararının giderilmesi amacıyla ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1, 2 ve 3’üncü iddialarına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler…” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’nci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir…” hükmü,

İlgili maddenin gerekçesinde “…İhale dokümanına ilişkin başvurulardan beklenen faydanın elde edilebilmesi için başvurunun ihale tarihinden önce yapılması gerektiğinden, dokümana ilişkin şikayetlerin başvuru süresi içinde olmak kaydıyla en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği kuralı getirilmektedir. Diğer taraftan, öngörülen süre içinde dokümana ilişkin yapılan şikayet üzerine idarenin dokümanda bir düzeltme yapılmasına gerek olduğuna dair bir değerlendirme yapması durumunda 29 uncu maddedeki ihale/son başvuru tarihinden en az on gün önce doküman alanlara bildirim şartını sağlayacak şekilde ihale tarihini erteleyerek zeyilname yapmak suretiyle dokümanda gerekli değişiklikleri yapabilmesine imkan tanınmaktadır. Süresinde şikayet hakkını kullanmayanlar, ilan ile ihale veya ön yeterlik dokümandaki tüm düzenlemelerin hukuka uygun olduğunu ve kendisi açısından herhangi bir hak ihlali doğurmadığını kabul etmiş sayılacağından, bu aşamadan sonra ihale veya ön yeterlik ilanları ile ihale veya ön yeterlik dokümanına ilişkin şikayet başvurusunda bulunulamayacağı öngörülmektedir…” ifadeleri,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

… izleyen günden itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:H386 Referanslı 380 KV (~11 km) 3B 2×1272 MCM + (~148 km) 3B 1272 MCM İletkenli Soma Kolin TES – Tunçbilek Şalt EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:17D000250

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

H.386 Referanslı 380 KV (~11 km) 3B 2×1272 MCM + (~148 km) 3B 1272 MCM İletkenli Soma Kolin TES – Tunçbilek Şalt EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, ABCD Blok Giriş Katı, Sefer KUL Satınalma ve İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu Çankaya/ANKARA

d) İşe ait (varsa) diğer bilgiler: Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1. a)İhale kayıt numarası: 2018/261558

b) İhale usulü: Pazarlık Usulü 4734 sayılı Kanunun 21/b bendi…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

36.2. Fiyat Dışı Unsurlar: Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme; “fiyat puanlaması” ile “kalite ve teknik nitelik puanlaması” (fiyat dışı unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır.

A- Fiyat Puanı (FP) (50 PUAN)

Geçerli teklif veren İstekliler için fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatına sahip istekli 50 tam puan alacak olup, diğer isteklilere ait fiyat puanı; FPist = (TFmin / TFist) x 50 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FPist değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

Bu formülde;

FPist İsteklinin fiyat puanını

TFmin Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatını,

TFist İsteklinin teklif fiyatını

ifade eder.

B- Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) (50 Puan)

B-1 Kalite ve Teknik Nitelik Puanı (KTNP) (45 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik nitelik (fiyat dışı unsur) puanlaması toplamda 45 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak hususlar aşağıda; belirtilmektedir.

Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Puanı Değerlendirmesi

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan sınırlandırılmış teklif bedeli puanlaması, aşağıda belirlenen iş kalemleri için toplam 45 puan üzerinden yapılacaktır.

Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için, isteklinin teklif ettiği toplam bedelin isteklinin teklifinin genel toplam bedeline oranı hesaplanacak ve bu oran İdarece belirlenmiş ALT SINIR ile ÜST SINIR değerlerine eşit veya bu değerler arasında kalıyorsa tabloda belirtilen tam puanlar verilecektir. Bir iş grubu içerisinde yer alan iş kalemleri için tespit edilen oranlardan herhangi biri dahi tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığının dışındıysa, o iş kalemini içeren iş grubu için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir.

KALİTE VE TEKNİK NİTELİK PUANI DEĞERLENDİRMESİNE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMAYA ESAS ORANLAR AŞAĞIDAKİ TABLO’DA VERİLMEKTEDİR:

Grup No: İş Kalemi No ve Adı İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ALT SINIRI (%) İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ÜST SINIRI (%) Kalite ve Teknik Nitelik Puanı (KTNP

1 1) Galvanizli Demir Direk 30 40 4

2 2) Faz İletkeni Temini ve Çekimi (2x3B 1272 MCM)

3) Faz İletkeni Temini ve Çekimi (3B 1272 MCM) 5

40 10

50 4

3 4) 90 V Askı Takımı

5) 100 V Askı Takımı

6) Özel Gergi Takımı (210 kN)

7) Durdurucu Takımı (210 kN)

8) Jumper Askı Takımı

9) Karşı Ağırlık Askı Takımı 0,3

0,2

0,06

2,5

0,3

0,3 0,5

0,3

0,10

3,5

0,5

0,5 4

4 10) AACSR Toprak Koruma İletkeni Temini ve Çekimi

11) AACSR Toprak Koruma İletkeni Askı Takımı

12) AACSR Toprak Koruma İletkeni Gergi Takımı 0,05

0,0006

0,002 0,08

0,0010

0,004 4

5 13) OPGW Toprak Koruma İletkeni Temini ve Çekimi

14) OPGW Toprak Koruma İletkeni Askı/Özel Askı Takımı

15) OPGW Toprak Koruma İletkeni Gergi Takımı

16) OPGW Toprak Koruma İletkeni Ek Kutusu 1,5

0,02

0,06

0,03 2,5

0,04

0,10

0,06 4

6 17) 96 mm² Toprak Koruma İletkeni Temini ve Tel Çekimi

18) 96 mm² Toprak Koruma İletkeni Askı Takımı

19) 96 mm² Toprak Koruma İletkeni Gergi Takımı

20) Hava İkaz Küresi 0,4

0,006

0,015

0,15 0,7

0,010

0,025

0,25 5

7 21) Komple Transpozisyon Set (3 Faz)

22) Komple Transpozisyon Set (2 Faz)

24) Direk Yerinde Zemin Etüdü Yapılması 0,05

0,02

0,08 0,10

0,04

0,12 5

8 23) Katodik Koruma (Malzeme ve işçilik dahil) 0,008 0,016 5

9 25) 3PA İyi Zemin Direk Temeli

26) 3PA Zayıf Zemin Direk Temeli

27) 3PB İyi Zemin Direk Temeli

28) 3PB Zayıf Zemin Direk Temeli

29) 3PC İyi Zemin Direk Temeli

30) 3PC Zayıf Zemin Direk Temeli

31) 3PD/3PD+27 İyi Zemin Direk Temeli

32) 3PD/3PD+27 Zayıf Zemin Direk Temeli

33) 3PE İyi Zemin Direk Temeli

34) 3PE Zayıf Zemin Direk Temeli 0,08

0,003

0,2

0,004

0,1

0,005

1

0,012

0,4

0,02 0,16

0,006

0,4

0,008

0,2

0,010

2

0,024

0,8

0,04 5

10 35) 2PA İyi Zemin Direk Temeli

36) 2PA Zayıf Zemin Direk Temeli

37) 2PB İyi Zemin Direk Temeli

38) 2PB Zayıf Zemin Direk Temeli

39) 2PD İyi Zemin Direk Temeli

40) 2PD Zayıf Zemin Direk Temeli

41) 2PE İyi Zemin Direk Temeli

42) 2PE Zayıf Zemin Direk Temeli

43) 2PF İyi Zemin Direk Temeli

44) 2PF Zayıf Zemin Direk Temeli

45) PEH İyi Zemin Direk Temeli

46) PEH Zayıf Zemin Direk Temeli 0,008

0,015

0,2

0,04

0,2

0,06

0,5

0,08

0,12

0,05

0,08

0,02 0,016

0,03

0,4

0,08

0,4

0,12

1

0,16

0,24

0,10

0,16

0,04 5

Kalite ve Teknik Nİtelik Toplam Puanı(KTNP):45

B-2 Kapasite Durum Puanı (KDP) (3 PUAN)

Bu puanın uygulanmasında, Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenimde bulunulan yapım işi sayısı baz alınacaktır. İhale ilan tarihi itibariyle devam eden yani geçici kabulü yapılmamış (geçici kabül itibar tarihi esas alınacaktır) yapım işi sayısı belirlenecektir.

Bu sayı belirlenirken, ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş (Yabancı para birimi ile teklif verilen ihalelerde, ihale ilan tarihi itibariyle geçerli T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kurları ile) sözleşme bedeli, ihalede teklif edeceği bedelin (teklif tutarı) %10’ından fazla olan yapım işlerinin sayısı esas alınacaktır. Bu kapsamda, belirlenen iş sayısı için kapasite durum puanı (KDP) hesaplanacaktır.

Puanlama Tablosu

0-2 adet iş 3 puan

3-4 adet iş 2 puan

5 adet iş 1 puan

6 ve daha fazla iş 0 puan

Örnek :

İstekli tarafından teklif edilen bedel : 10.000.000,00 TL olsun.

10.000.000,00 x 0,10 = 1.000.000,00 TL

İsteklinin Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenimde bulunulan yapım işi/işleri arasından, ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli 1.000.000,00 TL altındaki yapım işleri değerlendirmeye alınmayacak olup, ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli 1.000.000,00 TL üzerindeki geçici kabulü yapılmamış (geçici kabül itibar tarihi itibariyle) yani devam eden işlerinin sayısı esas alınacaktır.

İsteklinin iş ortağı olması durumunda, puan hesabında her bir ortağın Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenimde bulunulan ve ihale ilan tarihi itibariyle güncellenmiş sözleşme bedeli Ör:1.000.000,00 TL üzerindeki geçici kabulü yapılmamış (geçici kabül itibar tarihi itibariyle) yani devam eden işlerinin sayısı temel alınacaktır. Kısaca, bu isteklinin değerlendirmeye esas puanı belirlenirken, her ortağın tekil olarak yürüttüğü işlerin toplam sayısı baz alınacaktır.

Örnek : İş ortaklığının 2 ortak olması halinde;

Ortak Tekil Olarak Yürütülen İş Sayısı Toplam İş Sayısı Değerlendirmeye Esas Puan

A Ortağı 2(iki) 2+1=3 2(iki)

B Ortağı 1(bir)

A&B iş ortaklığının Kapasite Durum Puanı (KDP) 2 puan olarak değerlendirmeye alınacaktır.

İsteklinin belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenimde bulunulan ve geçici kabulü yapılmamış (geçici kabül itibar tarihi itibariyle) yapım işlerinin sayısı (adet) belirlenip yukarıdaki tabloya (Puanlama Tablosu) göre değerlendirilerek puan verilecektir.

Değerlendirme yapılırken idare kayıtları esas alınacaktır.

İsteklinin Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenimde bulunulan herhangi bir iş ortaklığının ortağı olması halinde, ortak olduğu her yapım işi, ortaklık oranına bakılmaksızın 1 (bir) adet iş olarak değerlendirilecektir.

B-3 Sicil Puanı (SP) (2 PUAN)

İsteklinin Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenimde bulunulan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği yapım işleri üzerinden puanlama yapılacaktır.

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi varsa Sicil Puanı 0 Puan,

İsteklinin fesih veya devir ettiği işi yoksa Sicil Puanı 2 Puan

olarak hesaplanacaktır.

İsteklinin iş ortağı olması durumunda;

Ortak girişimlerde herhangi bir ortağın Teşekkülümüz Tesis Dairesi Başkanlıklarına (Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ve İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı) karşı yüklenimde bulunulan, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği iş olması durumunda söz konusu ortak girişimin Sicil Puanı 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

B-4 Fiyat Dışı Unsur Puanı;

Kalite ve Teknik Nitelik Puanı, Kapasite Durum Puanı ve Sicil Puanı toplamıdır.

FDUP = KTNP + KDP + SP

C-Toplam Puan (TP)

Toplam Puan, Fiyat Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanlarının toplamıdır.

TP = FP + FDUP

36.1.1.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

36.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde, teklif fiyatı daha düşük (fiyat puanı daha yüksek) olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.

36.2.1. Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.

36.3. (Mülga 29/11/2016-29903 R.G./10. Md)

36.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

36.4.1.Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu işin ilansız olarak Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendi çerçevesinde pazarlık usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 01.06.2018 tarihinde yapılan ihaleye 6 (altı) isteklinin teklif verdiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendi kapsamında pazarlık usulü ile yapılmaması gerektiği yönündeki iddiasının ihaleye ait İdari Şartname’nin 3’üncü maddesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine yönelik puanlama kriterlerinin belirlenmesine yönelik iddiasının ise aynı Şartname’nin 36’ncı maddesinde yer alan düzenlemeye yönelik olduğu belirlenmiştir.

Bahse konu iddiaların ihale dokümanında yer alan düzenlemelere yönelik olduğu, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda belirtilen hükümleri gereği ihale dokümanının alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde ve ihale tarihinden (01.06.2018) en az 3 iş günü öncesine kadar (28.05.2018) idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 29.05.2018 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, dolayısıyla ihale dokümanına yönelik şikâyet başvuru süresinin sona erdiği tespit edilmiştir.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığına ilişkin iddiası kapsamında yapılan incelemede ise, ihale işlem dosyasında yer alan 25.06.2018 onay tarihli ihale komisyonu kararında, 06.06.2018 tarihinde isteklilerin son tekliflerini vermeleri amacıyla davet edildiği, ihaleye 6 (altı) isteklinin teklif verdiği, bu isteklilerden birinin başvuru sahibi olduğu, ihaleye teklif veren istekliler ve ihale komisyonu üyeleri huzurunda yaklaşık maliyetin açıklandığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda belirtilen hükümleri gereği başvuru sahibi isteklinin şikâyete yol açan durumu farkına varması gereken 06.06.2018 tarihini izleyen 5 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken (en geç 11.06.2018 tarihine kadar), bu süre geçtikten sonra 02.07.2018 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu ve bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu tespit edildiğinden, bu hususa ilişkin başvurunun süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin 1, 2 ve 3’üncü iddialarının reddedilmesi gerekmektedir.

2) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 61’inci maddesinde “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 62’nci maddesinde “(1) İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, süre gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilir.

(3) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti ortadan kaldırıcı bir şekilde belirlenemez.

(4) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yapım işlerine ilişkin diğer hususlar” başlıklı 53’üncü maddesinde “…53.3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi ile ilgili hususlar.

53.3.1. Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece fiyat esasına göre belirlenebileceği gibi fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirlenebilmektedir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin hangi yöntem kullanılarak belirlenebileceği hususu tamamen idarenin takdirinde olup fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlenmesi durumunda aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir.

53.3.2. Fiyat dışı unsurların, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

53.3.3. İdari şartnamede fiyat dışı unsur olarak belirlenen hususların parasal değerlerinin veya nispi ağırlıklarının belirlenmesi gerekmektedir.

53.3.4. Fiyat dışı unsur olarak yalnızca niceliksel unsurların belirlenmesi zorunlu olmayıp bu kapsamda niteliksel belirlemeler de yapılabilir. Bu bağlamda, ihale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik parametreler, kamuya karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından kapasite durumu ya da ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

25.06.2018 tarihli ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ve fiyat dışı unsurlar birlikte değerlendirilerek, en yüksek toplam puana sahip Avrasya Enerji İnşaat Turizm ve Tic .A.Ş.-Datel Tellioğlu Mühendislik İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise başvuru sahibi ŞA-RA Enerji İnş. Tic. ve San. A.Ş. olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin 36’ncı maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği, değerlendirmenin fiyat puanı ile fiyat dışı unsur puanının toplamı üzerinden yapılacağı, fiyat puanlamasının toplam 50 puan, kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamda 45 puan, kapasite durum puanının toplam 3 puan, sicil puanının toplamda 2 puan olmak üzere fiyat dışı unsur puanının toplamda 50 puan olduğu görülmüştür.

Bu çerçevede, başvuru sahibinin “25.06.2018 tarihli ihale komisyonu kararının hatalı olduğu, söz konusu kararın yeniden incelenerek kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğundan ihalenin kendi şirketleri üzerinde bırakılması gerektiği” yönündeki iddiası kapsamında yapılan incelemede, anılan ihale komisyonu kararında, başvuru sahibinin geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatına sahip istekli olduğu için 50 tam puan fiyat puanı aldığı, yine kalite ve teknik değer nitelik puanı olarak 45 tam puan aldığı, kapasite durumu açısından puan alamadığı ve sicil puanı olarak 2 tam puan aldığı, fiyat ve fiyat dışı unsur puanları toplamının 97,00 puan olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin fiyat ve fiyat dışı unsurları puanları toplamının ise 98,07 puan olduğu görülmüştür.

Netice itibariyle, idarenin ihale konusu işin niteliğine bağlı olarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik ve kalite ve teknik değer gibi unsurları, mevzuatın kendisine tanıdığı takdir yetkisini kullanarak fiyat dışı unsur olarak belirleyebileceği, fiyat dışı unsur olarak yalnızca niceliksel unsurların belirlenmesinin zorunlu olmadığı, bu kapsamda niteliksel belirlemelerin de yapılabileceği, ihale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik parametreler, kamuya karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından kapasite durumu ya da ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususların fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği dikkate alındığında;

İhaleye ait dokümanda fiyat dışı unsurlara ilişkin yapılan düzenlemelere karşı idareye usulüne uygun yapılmış bir şikâyet olmadığı, dolayısıyla dokümanın bu haliyle kesinleştiği ve isteklilerin bu doküman doğrultusunda teklif verdikleri, söz konusu ihale dokümanına göre ise fiyat ve fiyat dışı unsurlar birlikte değerlendirilerek, en yüksek toplam puana sahip isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirleneceği, fiyat dışı unsur düzenlemesi uygulanan ihalelerde en düşük teklifin en avantajlı teklif olamayabileceği, bunun fiyat dışı unsur uygulanmasının doğası gereği olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu ihale komisyonu kararında toplam puanı en yüksek olan istekli olan Avrasya Enerji İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş.-Datel Tellioğlu Mühendislik İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının (98,07 puan) teklifinin ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en yüksek ikinci toplam puana sahip başvuru sahibinin teklifinin (97,00 puan) ise ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.