Salı, Temmuz 16, 2024
Fiyat Dışı Unsurlar

En avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalede, yaklaşık maliyet içerisinde yer alan iş kalemlerinden hangilerinin puanlamada dikkate alınacağına dair idarenin takdir hakkı var mıdır?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/024

Gündem No : 33

Karar Tarihi : 08.05.2019

Karar No : 2019/UY.I-578

BAŞVURU SAHİBİ:

Abdullah TURHAN,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Alpu Belediye Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/425224 İhale Kayıt Numaralı “60000 m2 Kilitparke Taş ve 20000 mt 50*20*10 cm’lik Bordür Döşenmesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Alpu Belediye Başkanlığı tarafından 27.09.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “60000 m2 Kilitparke Taş ve 20000 mt 50*20*10 cm’lik Bordür Döşenmesi” ihalesine ilişkin olarak Abdullah Turhan’ın 17.09.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.09.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.10.2018 tarih ve 50082 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.10.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 04.04.2019 tarihli ve 2019/MK-126 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1561-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Başvuruya konu ihalenin Teknik Şartnamesinde işin yapılacağı yerlerin Alpu merkez Mahalleleri, Osmaniye Mahallesi ve Bozan Mahallesi olarak belirlendiği, ayrıca Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinin (s) bendinde idare tarafından döşeme yapılacak alanlarda değişiklik yapılabileceğinin belirtildiği, belediye sınırları incelendiğinde merkez mahalleler dışında en yakın ve en uzak mahallelerin ilçeye 6 ila 50 km uzaklıkta olduğunun görüleceği, mesafe uzaklıkları nedeniyle nakliye maliyetleri ile bu maliyetlere bağlı olarak günlük döşeme miktarlarında düşme olacağından işçilik maliyetlerinde de artışın olacağı, bu nedenle sağlıklı teklif fiyatı oluşturulabilmesi için Merkez, Osmaniye ve Bozan Mahalleleri dışında kalan mahalleler için tek tek yapılacak işin miktarlarının ihale dokümanında belirlenmesi gerektiği, ihale dokümanının bu haliyle sağlıklı teklif verilmesine engel teşkil ettiği ve Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci ve 17’nci maddesindeki hükümlere aykırı olduğu,

2) Teknik Şartname’nin “İmalat Tarifleri” başlığı altında belirtilen;

a) C maddesinde oluk döşeme işlerinin yapılacağının belirtildiği, ancak birim fiyat teklif cetvelinde oluk döşeme işleri kalemine yer verilmediği ve ihale dokümanında oluk kalemine ilişkin herhangi bir miktara rastlanılmadığı,

b) D maddesinde sokaklarda kaldırım ve blokaj söküm işlerinin yüklenici tarafından yapılacağının belirtildiği, ancak ihale dokümanında bu hususla ilgili herhangi bir verinin yer almadığı, söz konusu işin nerede yapılacağının belirlenmediği ve işe ilişkin projeye ihale dokümanında yer verilmediği, bu haliyle oluşturulacak tekliflerin ancak varsayım üzerinden oluşturulacağının açık olduğu,

c) E maddesinde sert ve yumuşak kazı yapılacağının belirtildiği, bu iş kalemine ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde de satır açıldığı, ancak çıkan kazı malzemesinin nereye döküleceği belirtilmediğinden döküm maliyetlerinin hesaplanamadığı,

Bu nedenle sayılan hususların tekliflerin oluşturulmasına engel teşkil ettiği,

3) İhale İlanı’nda ve İdari Şartname’deki düzenlemelerden başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, teklif fiyatıyla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceğinin düzenlendiği, ancak kalite ve teknik değer nitelik puanlamasında yaklaşık maliyetin %80’inin üstünde teklif sunan isteklilere puan verildiğinden, daha avantajlı teklif sahibi isteklilere puan verilmediğinden söz konusu bu düzenlemenin rekabet ilkesine aykırı olduğu ve ihalenin bu şekilde sonuçlandırılması halinde kamu zararına sebebiyet verileceği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53’üncü maddesinde fiyat dışı unsur puanlamasının nasıl yapılması gerektiğinin düzenlendiği, ancak idare tarafından herhangi bir teknik kriter esas alınmadan sadece teklif fiyatı üzerinden fiyat dışı unsur puanlamasının yapıldığı, idare tarafından yüksek belirlenen yaklaşık maliyet esas alınarak puanlama yapıldığından teklif fiyatı piyasaya göre yüksek olan istekli üzerinde ihalenin bırakıldığı, başvuruya konu ihalenin beton parke döşenmesi işi olduğu, dolayısıyla ihale konusu işin herhangi bir teknik özellik ve özel imalat içermediği, aynı ihale konusu işi yapan diğer idareler tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsur kullanılmadan belirlendiği, bu nedenlerle başvuruya konu ihalede de fiyat dışı unsurlar belirlenmeden en düşük teklif sunan isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi gerektiği,

4) İdarenin daha önceden yapmış olduğu 2017/537746 İKN’li ihalenin yaklaşık maliyet hesaplamasında; bordür ve parke taşı alt kum taşıma ve nakli kalemi için 22,06 TL, makine ile yumuşak ve sert toprak kazı işi kalemi için ise 8,14 TL belirlenmişken, başvuruya konu ihalede bordür ve parke taşı alt kum taşıma ve nakli kalemi için 15,55 TL, makine ile yumuşak ve sert toprak kazı işi kalemi için ise 4,01 TL tutarının belirlendiği, enflasyona bağlı olarak maliyetlerin artmasına rağmen idare tarafından anılan iş kalemlerinin yaklaşık maliyetlerinin düşürülmesinin şaibeye açık olduğu, önceki ihaleyi fahiş fiyata kazanan isteklinin başvuruya konu ihalede yaklaşık maliyetlerin düşürülmesine rağmen yaklaşık maliyetin %80 sınırında teklif sunarak fiyat dışı unsur puanlamasında tam puan alarak ihaleyi kazandığı, önceki sene aynı iş kalemlerine daha yüksek teklif sunan isteklinin artan maliyetlere rağmen aynı birim fiyata düşük teklif sunarak ve fiyat dışı unsur puanlamasında tam puan alarak ihaleyi kazanmasının isteklinin yaklaşık maliyeti önceden öğrendiğinin en açık kanıtı olduğu, idarenin yaklaşık maliyet hesaplamasında beton parke ve bordür kalemlerinde birim fiyatlar yükseltilirken yukarıda belirtilen iş kalemlerinin düşürülmesinden diğer isteklilerin puan alamaması ve daha önceki ihaleyi kazanan isteklinin ihaleyi kazanmasının amaçlandığı,

5) Beton parke döşeme işleri ihalelerinin valiliklerce YKOB tarafından 24-26 TL arasında ihale edildiği, valiliklerin yapmış olduğu ihalelerin miktar bakımından idarenin yapmış olduğu ihale miktarları ile aynı olmasına rağmen başvuruya konu ihalede fiyat dışı unsur puanlaması yapıldığından valiliklerin yapmış olduğu ihalelere göre başvuruya konu ihalenin daha yükseğe ihale edileceği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Alpu Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 2018/425224 ihale kayıt numaralı “60000 m² Kilitparke Taş ve 20000 mt 50*20*10 cm’lik Bordür Döşenmesi” ihalesine ilişkin olarak, Abdullah Turhan itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 01.11.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1921sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Abdullah Turhan tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 08.03.2019 tarihli E:2019/195 sayılı kararında“… Davacının dava dilekçesi ve itirazen şikayet başvurusunda ileri sürdüğü 4. iddiası yönünden; …

4734 sayılı Kanun’un 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, Kanun’da böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’da öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak davacı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu açık olup, şikayetçi olan davacının dördüncü iddiasının da esastan değerlendirilmesi gerekirken şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ya da imkansız zararlar doğacağı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin davacının dava dilekçesi ve itirazen şikayet başvurusunda ileri sürdüğü üçüncü ve beşinci iddiaların yerinde görülmemesine ilişkin kısmı yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine, davacının dördüncü iddiasının yerinde görülmemesine ilişkin kısmı yönünden ise yürütmenin durdurulmasına, 2577 sayılı Kanunun 20/A-2/e fıkrası uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak 08/03/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.” şeklinde gerekçe belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararın uygulamasını teminen alınan 04.04.2019 tarih ve 2019/MK-126 sayılı Kurul kararında“1- Kamu İhale Kurulunun 01.11.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1921 sayılı kararının 4’üncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 4’üncü iddiasının esasının incelenmesine,” karar verilmiştir.

Bu gerekçeler doğrultusunda 01.11.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1921 sayılı Kurul kararında yer alan 4’üncü iddianın Mahkeme kararı doğrultusunda incelenmesine aşağıda yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde “…Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı 8’nci maddesinde“(1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre miktar tespiti ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(2) Ön ilan yayımlanmadan önce yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktar veya kapsam esas alınarak hesaplanan yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi gerekiyorsa yeniden hesaplanır.

(3) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

(4) İhale konusu işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

(5) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı teklifler ile birlikte açıklanır.

(6) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaşık maliyet de bu kapsamda hesaplatılabilir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespiti” başlıklı 9’uncu maddesinde“(1) Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir:

a) Arazi ve zemin etüdünün yapılması; uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur.

b) Proje zorunluluğu; bina işlerinde uygulama projesi, diğer işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan işler ile ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ise ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekir.

c) Mahal listesi hazırlanması; ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır.

ç) Metraj listelerinin hazırlanması; ihale konusu işe ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir.

d) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması; Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, idareler, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü yeri ve şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar.

e) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti” başlıklı 10’uncu maddesinde“(1) İdarelerce, ihale konusu işin yaklaşık maliyetine ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde;

a) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler,

c) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler,

ç) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler,

d) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri,

esas alınır.

(2) İdareler, yaklaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyat ve rayiçlerin birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

(3) İşin bütünü, iş grubu, iş kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; iş, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaştırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleştirilir.

(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirimleri ve proforma faturaları dikkate alınmaz.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 11’inci maddesinde“(1)İş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara % 25 oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir.

(2)Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin hesap cetveli ve icmal tablosu hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle ihale onay belgesine eklenir.

(3) Yaklaşık maliyet, güncelliğini kaybetmesi halinde, ilk ilan veya davet tarihine kadar güncellenir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasında özetle; yaklaşık maliyette yer alan, aynı zamanda fiyat dışı unsur puanlamasında da kullanılan bazı iş kalemlerinin, idare tarafından daha önce yapılan ihaleye kıyasen düşük hesaplanarak daha önce gerçekleştirilen ihalenin yüklenicisi konumunda olan istekliye avantaj sağlandığı iddia edilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre idarelerin yaklaşık maliyet hesaplarken, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler, ilgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiçler, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler, idarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyatlar gibi fiyatları esas alabileceği, idarenin yaklaşık maliyetine esas olacak belirtilen fiyatların idarelerce biri, birkaçı veya tamamı herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabileceği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin iddiası kapsamında belirtilen Y.15.001/1A poz numaralı “Makine ile her derinlik ve genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması” iş kalemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 yılı birim fiyatı olan 4,01 TL’nin esas alındığı, “Bordür ve kilitparketaşı döşenmesi alt kum taşıma nakli” iş kaleminin ise özel poz olarak belirtildiği, söz konusu iş kaleminin 2018 yılı taşıma katsayısı (K=278,00) ve idarece öngörülen mesafeler üzerinden formül kullanılarak hesaplandığı görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesi uyarınca yaklaşık maliyet oluşturulurken kullanılacak esas ve usullerin seçiminde idareye takdir hakkı tanınmış olduğu gibi, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, yaklaşık maliyet içerisinde yer alan iş kalemlerinden hangilerinin söz konusu puanlamaya esas olacağının belirlenmesinde de idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu açıktır.

Başvuru sahibinin iddiasını desteklemek amacıyla aynı idare tarafından gerçekleştirilen benzer nitelikteki 2017/537746 İKN’li “Alpu İlçesi Merkez Mahalleler ve Muhtelif Mahallelerde Parke Taş ve Bordür Nakliyesi ve Döşenmesi İşi” ihalesinde ortaya çıkan birim fiyatları örnek gösterdiği, ancak aynı idare tarafından gerçekleştirilse dahi her yapım işinde kendine özgü fen ve sanat kuralları veya nakliye kaynaklı birim fiyat farklılıklarının ortaya çıkmasının doğal olduğu, bu bakımdan her ihalenin kendi içerisinde değerlendirilmesi gerektiği, aynı idare tarafından gerçekleştirilmiş olsa dahi başka ihalelerde ortaya çıkan durumlardan hareketle incelemeye konu ihale bakımından herhangi bir değerlendirme yapılmasının uygun olmayacağı, bu gerekçelerle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.