Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Fiyat Dışı Unsurlar

Yaklaşık maliyette yer alan fiyat dışı unsur puanlamasına esas iş kalemlerinin istekliler huzurunda açıklanması gerektiğine yönelik mevzuatta herhangi bir düzenleme var mı?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/006

Gündem No : 35

Karar Tarihi : 30.01.2019

Karar No : 2019/UH.II-164

BAŞVURU SAHİBİ:

Suzan TÜLEK,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Buca Belediye Başkanlığı Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/609956 İhale Kayıt Numaralı “Buca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2019 Yılı Tanıtım Materyalleri Baskı İşi Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Buca Belediye Başkanlığı Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 21.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Buca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2019 Yılı Tanıtım Materyalleri Baskı İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Suzan Tülek’in 28.12.2018tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2019 tarih ve 1712 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/61 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale günü ihalenin birinci oturumunda teklif zarflarının açılmasından önce yaklaşık maliyet toplam bedeli açıklanmakla beraber fiyat dışı unsurlara bağlı olarak teklifler değerlendirileceğinden ve değerlendirmedeki ana parametrelerin söz konusu iş kalemlerinin yaklaşık maliyetleri olması nedeniyle puanlamada dikkate alınacak iş kalemlerine ait yaklaşık maliyetlerin açıklanmasının talep edildiği, ancak bu fiyatların açıklanamayacağının kendilerine bildirildiği, ihale üzerinde bırakılan Fec Reklamcılık Turizm İnşaat ve Restaurant İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak tespit edilen Çınar Halkla İlişkiler Tanıtım Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin piyasa koşullarına göre söz konusu puanlamaları almalarının mümkün olmadığı, mevzuata ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine açıkça aykırı olan idarenin puanlamaya esas iş kalemlerinin yaklaşık maliyetlerini açıklamayarak ihale sonucunu keyfi olarak gizlilik içerisinde yönlendirdiği ve haklarının zarara uğratıldığı, İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde yer alan düzenlemelerden görüleceği üzere teklif değerlendirmesinin ağırlıklı olarak 12 iş kaleminin puanlamasına göre sonuçlanacağı, puanlamada esas kriterin söz konusu kalemlerin yaklaşık maliyetinin toplam yaklaşık maliyete oranı olduğu, söz konusu iş kalemlerinin yaklaşık maliyetlerinin talep edilmesine rağmen idare tarafından açıklanmadığı, toplam yaklaşık maliyet değişmeyecek şekilde söz konusu iş kalemlerinin yaklaşık maliyetinde yapılacak değişikliklerle ihaleye katılan firmaların alacakları puanların değiştirilebileceğinin açık olduğu, bahse konu ihalenin kısmi teklife açık bir ihale olmadığından EKAP sistemine sadece toplam yaklaşık maliyetin kayıt edildiğinin bilindiği, iş kalemlerinin yaklaşık maliyetinde değişiklik yapılmasını önleyecek tek yolun teklif zarfları açılmadan iş kalemlerinin yaklaşık maliyetinin açıklanması olduğu, idarece bu açıklamanın yapılmadığı, ihale kararı kendilerine ulaştıktan sonra kararda yazılan puanlamalardan yola çıkılarak söz konusu iş kalemlerinin muhtemel yaklaşık maliyetlerinin tespit edildiği, piyasa koşullarına uygun olarak verilen özellikle “0 (sıfır)” puan aldıkları iş kalemlerinde diğer iki isteklinin nasıl tam puan alacak fiyatları yazabildiklerinin anlaşılamadığı, teklif fiyatlarında oynama yapılamayacağından tam puan alınabilmesinin yolunun toplam yaklaşık maliyet değişmeyecek şekilde söz konusu iş kalemlerinin yaklaşık maliyetlerinde yapılacak düzenlemeler olduğu, idare tarafından puanlamaya esas iş kalemlerinin yaklaşık maliyetlerinin teklif zarfları açılmadan açıklama taleplerine ihale kararının tebliğinden sonra ve şikâyetlerine ret cevabının kendilerine tebliğ edildikten sonra 04.01.2019 tarihinde posta yolu ile ulaşan EK-D yazısı ile cevap verildiği, 4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde ihale saatinde hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda yaklaşık maliyetin, istekliler ile teklif fiyatlarının açıklanacağı hükmü bulunduğu, söz konusu ihalede toplam yaklaşık maliyetin açıklanması fakat puanlamaya esas iş kalemlerinin yaklaşık maliyetinin talep edilmesine rağmen açıklanmamasının söz konusu Kanun hükmünün yerine getirilmemesi olduğu, istekliler huzurunda yapılması gereken bir işlemin yapılmaması sebebiyle anılan Kanun’un 5’inci maddesindeki saydamlık ve güvenirlik ilkeleri gereği söz konusu mevzuata aykırılığın düzeltilmesi ve ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması veyahut düzeltilmesi mümkün değilse ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Bahse konu Kanun’un “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde“Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde“Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde“İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında“Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.2.4’üncü maddesinde“4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı maddesi uyarınca, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin, teklif fiyatları ile birlikte, pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanması gerekmektedir. Bu çerçevede, ihale komisyonu tarafından 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca teklif zarflarının incelenmesinin ardından, teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet açıklanacaktır. Ancak, isteklilerce sunulan teklif zarflarının hiçbirinin Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde yaklaşık maliyet açıklanmayacaktır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: BUCA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI TANITIM MATERYALLERİ BASKI İŞİ HİZMET ALIMI

b) Miktarı ve türü:

MİKTARI: 31 KALEM (TOPLAMDA 388.515 ADET VE 36.800 METREKARE ) OLUP,

TÜRÜ: HİZMET ALIMIDIR.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: BUCA BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARIDIR.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinin 30.2.3’üncü alt maddesinde“İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde“35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1.

Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 40 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 40) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İŞ KALEMİ NO

SIRA NOPOZ NOAÇIKLAMASIPUANI

1ÖBF-2Dökme Branda3

2ÖBF-5Dekote Üzeri Folyo Baskı5

3ÖBF-6One Way Vision6

4ÖBF-7Roll Up6

5ÖBF-10Kitapçık -13

6ÖBF-13Kitapçık -45

7ÖBF-14Dergi-15

8ÖBF-15Dergi -22

9ÖBF-17Afiş – 16

10ÖBF-23Sertifika -16

11ÖBF-26Not Defteri6

12ÖBF-31Kartvizit7

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatlara ait tutarların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarlarının toplam yaklaşık maliyete oranının %90 – %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %90 – %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir…”düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından başvuru sahibinin şikâyet başvurusu üzerine verilen cevapta, İhalelere Karşı Yapılacak Başvurular Hakkındaki Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan hüküm gereğince, ihale tarihinden önce ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurusunda bulunulduğundan isteklinin her durumda ihaleye teklif vermeden önce bu konuda en azından ihale usulüne ve içeriğine karşı genel içerikli bir şikayette bulunabileceği ancak isteklinin ihaleye 1 sıra no’su ile 21.12.2018 tarihinde saat 09:13 itibariyle teklif verdiği, bu ihalenin dokümanı ile ilgili bir itirazda bulunmadığı, ayrıca teklif zarflarının kontrolünden sonra yaklaşık maliyetin istekliler huzurunda açıklandığı ve tutanak altına alındığı, anılan hizmet alımı ihalesine ilişkin iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği ifade edilerek şikâyet başvurusu reddedilmiştir.

Başvuru sahibinin iddia ettiği hususlar ihalenin birinci oturumuna yönelik olduğundan söz konusu hususlara ilişkin olarak idarece başvuru sürelerine uygun olmadığı yönünde yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

21.12.2018 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, 21.12.2018 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan bahse konu ihaleye 3 isteklinin katıldığı, yapılan inceleme sonucunda 3 isteklinin teklifinin de idarece geçerli teklif olarak değerlendirildiği, anılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği, Fec Reklamcılık Turizm İnşaat ve Restaurant İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin teklif bedelinin 1.585.910,00 TL olduğu ve toplam puanının (Teklif Puanı: 40,00 ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı: 60) 100,00 olarak hesaplandığı, Çınar Halkla İlişkiler Tanıtım Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin teklif bedelinin 1.603.450,00 TL olduğu ve toplam puanının (Teklif Puanı: 36,56 ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı: 60) 99,562 olarak hesaplandığı, başvuru sahibi Suzan Tülek Seta Matbaa Ofset ve Digital Baskı Sistemleri’nin teklif bedelinin 1.732.260,00 TL olduğu ve toplam puanının (Teklif Puanı: 36,62 ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı: 22) 58,621 olarak hesaplandığı, ihalenin Fec Reklamcılık Turizm İnşaat ve Restaurant İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de Çınar Halkla İlişkiler Tanıtım Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak belirlendiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince, açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde yaklaşık maliyetin ihalenin ilk oturumunda teklif zarfları alınıp kontrol edildikten sonra ancak teklif zarfları açılmadan önce açıklanması gerekmektedir.

Yaklaşık maliyetin açıklanması kapsamında, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemlerinin veya yaklaşık maliyette yer alan fiyat dışı unsur puanlamasına esas iş kalemlerinin istekliler huzurunda açıklanması gerektiğine ilişkin olarak herhangi bir mevzuat düzenlemesinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bahse konu ihalede başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyetin tutarının ilk oturumda istekliler huzurunda açıklandığı, ancak fiyat dışı unsur puanlamasına esas iş kalemlerinin yaklaşık maliyetinin talep edilmesine rağmen istekliler huzurunda açıklanmamasının 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesindeki “saydamlık” ve “güvenirlik” ilkelerine aykırılık teşkil ettiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenirken Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesi gereğince fiyat dışı unsurların dikkate alınması gerektiğinin düzenlendiği, söz konusu Şartname maddesinin “A.1.” bölümünde teklif fiyat puanının, “A.2.” bölümünde kalite ve teknik değer nitelik puanının hesaplama yönteminin, “A.3.” bölümünde toplam puan hesaplamasının teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamı olarak düzenlendiği, hesaplanan toplam puan dikkate alınarak “A.4.” bölümünde “fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF)” hesaplamasının yönteminin düzenlendiği görülmüş olup, “B” bölümünde de ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedeli olduğu belirtilmiştir.

İdare tarafından İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda yapmış olduğu hesaplamalar incelendiğinde, yapılan hesaplamaların bazı kısımlarının söz konusu düzenlemelere uygun olmadığı, anılan Şartname’nin “A.2.” bölümü gereğince yapılan hesaplamalarda hatalı puanlama olduğu, bu hataların “A.3.” bölümündeki toplam puan hesaplamalarını da etkilediği, “A.4.” bölümü gereğince yapılması gereken “fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli” hesaplamalarına ilişkin ise idarece hiçbir işlem yapılmadığı anlaşılmıştır.

İdare tarafından, Fec Reklamcılık Turizm İnşaat ve Restaurant İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin kalite ve teknik değer nitelik puanlamasında ÖBF-6 ve ÖBF-15 iş kalemlerine verilen puanların ve başvuru sahibi Suzan Tülek Seta Matbaa Ofset ve Digital Baskı Sistemlerinin kalite ve teknik değer nitelik puanlamasında ÖBF-14 ve ÖBF-23 iş kalemlerine verilen puanların hatalı verildiği, söz konusu hatalardan dolayı bahse konu iki isteklinin İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinin “A.3.” bölümünde düzenlenen “Toplam puan” hesabının yanlış yapıldığı, bu sebeple söz konusu Şartname maddesinin “A.4.” bölümünde “fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF)” hesaplamasında kullanılacak “ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli”nin de yanlış belirleneceği, kaldı ki idare tarafından ETF değerinin de belirlenmediği, ayrıca bahse konu Şartname maddesinin “A.4.” bölümünde düzenlenen “fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF)”nin hesaplanmadığı görülmüştür.

İdari Şartname’nin “A.4.” bölümü gereğince yapılması gereken “fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli” hesaplamalarına ilişkin idarece hiçbir işlem yapılmadığı tespitinden hareketle, fiyat dışı unsurlara ilişkin hesaplamanın ihale komisyonu tarafından yeniden yapılmasının uygun olacağı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde düzenlenen hesaplama yöntemi uygulanırken bahse konu hatalı hususların ve eksik hesaplamaların dikkate alınarak söz konusu hesaplamaların ilgili Şartname düzenlemelerine uygun olarak yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.