Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Fiyat Farkı

Hazır yemek alımı işinde çalışması öngörülen personel için şartnamede fiyat farkı öngörülmesi zorunlu mudur?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/045

Gündem No : 28

Karar Tarihi : 08.08.2018

Karar No : 2018/UH.II-1481

BAŞVURU SAHİBİ:

Efendioğlu Yemekhane Tem. Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/230061 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 02.07.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek” ihalesine ilişkin olarak Efendioğlu Yemekhane Tem. Tur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin 26.06.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.06.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.07.2018 tarih ve 36589 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.07.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1105 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
1 ) İhale dokümanında çalıştırılabilecek işçilerin yaş aralığının 18-50 arası olarak belirlendiği, bu durumun vatandaşların çalışma haklarına aykırı durum oluşturduğu, idarelerin ve çalışanların işçi yaş aralığı konusunda seçim hakkının bulunmadığı, erkek ve bayanların emeklilik yaşının Şartname’de belirtilen aralıktan daha yüksek olduğu,

2) İhale konusu işin hastane işi olduğu, çalıştırılacak personellerin tamamının mesaisini idarede geçireceği, İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde ihale konusu işte fiyat farkı hesaplanmayacağı yönündeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Anayasa’nın “Çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı 49’uncu maddesinde “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” hükmü,

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Eşit davranma ilkesi” başlıklı 5’inci maddesinde “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır. 20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ıncı maddesinde “(1) İhale konusu işin niteliği esas alınarak, çalıştırılması öngörülen personelin sayısı ve nitelikleri dokümanda belirtilir. Ancak, idare tarafından ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak, personel çalıştırıldığına, çalıştırılacağına veya personelin sayısı ya da niteliklerine ilişkin belge istenemez.

(2) Çalıştırılacak personelin nitelikleri ve deneyim süresi ile bunları tevsik edecek belgelere ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılır. Asgari deneyim süresi öngörülmesi halinde, bu süre bir yıldan az beş yıldan fazla olmamak üzere idare tarafından belirlenir. Deneyim süresi mezuniyet tarihi esas alınarak mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel durumu” başlıklı 66’ncı maddesinde “66.1.Hizmet alımı ihalelerinde, personele yönelik yeterlik kriteri belirlenemeyecek ve bu kapsamda aday veya isteklilerden personele ilişkin herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca, idarece ihtiyaç duyulması halinde ihale konusu işin ifası sırasında istihdamı öngörülen personelin sayısı ve nitelikleri dokümanda belirtilecek, yine idarece gerek görülmesi halinde personelin niteliklerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler ile deneyim süresine ilişkin düzenlemeye teknik şartnamede yer verilecektir. Teknik şartnamede yapılan personele ilişkin düzenlemede personelin niteliği ve/veya deneyim süresi ile ilgili bazı belgeler istenmiş ise bu belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Kastamonu Devlet Hastanesi 24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı İşi Teknik Şartnamesi’nin “İşin yürütülmesi için elemanlar” başlıklı 6’ncı maddesinde “Çalıştırılacak personel 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamalıdır.

Halen çalışan personeller için bu şart aranmayacaktır. Ayrıca bu yaş kategorisindeki işçilerin iş görme güçlerini herhangi bir şekilde kaybetmemiş olmaları gereklidir.

Hastanemizde çalıştırılacak personel sayıları;

Personel Kastamonu Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Yemek dağıtıcı garson 30 1

Bulaşıkçı 5

Depocu 1

Aşçı 4

Aşçı yardımcısı 3

Şoför 1

Meydancı 2

Gıda teknikeri 1

Diyetisyen/Gıda mühendisi 1

” düzenlemesi,

Aynı Teknik şartname’nin “Personel çalışma esasları” başlıklı 12’nci maddesinde “…Yüklenici Hastanenin 7 gün 24 saat hizmet verdiği dikkate alarak çalıştıracağı işçilerin haftalık çalışma süresini İş Kanunu kapsamında her işçiyi 45 saat çalıştıracak şekilde planlayacak ve bir suretini kontrol teşkilatına verecektir. Yüklenici kontrol teşkilatına bildirmiş olduğu yerlerdeki işçi sayısını değiştiremez…” düzenlemesi,

Tosya Devlet Hastanesi 24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı İşi Teknik Şartnamesi’nin “İşin yürütülmesi için elemanlar” başlıklı 6’ncı maddesinde “Çalıştırılacak personel 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamalıdır.

Halen çalışan personeller için bu şart aranmayacaktır. Ayrıca bu yaş kategorisindeki işçilerin iş görme güçlerini herhangi bir şekilde kaybetmemiş olmaları gereklidir.

Hastanemizde çalıştırılacak personel sayıları;

Personel Tosya Devlet Hastanesi

Yemek dağıtıcı garson 3

Bulaşıkçı 2

Aşçı 1

Aşçı yardımcısı 1

Gıda mühendisi/Gıda teknikeri 1

” düzenlemesi,

Aynı Teknik şartname’nin “Personel çalışma esasları” başlıklı 12’nci maddesinde “…Yüklenici Hastanenin 7 gün 24 saat hizmet verdiği dikkate alarak çalıştıracağı işçilerin haftalık çalışma süresini İş Kanunu kapsamında her işçiyi 45 saat çalıştıracak şekilde planlayacak ve bir suretini kontrol teşkilatına verecektir. Yüklenici kontrol teşkilatına bildirmiş olduğu yerlerdeki işçi sayısını değiştiremez…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından şikâyet başvurusuna ilişkin hazırlanan cevap yazısında “…söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hazır yemek hizmeti alımı olduğu, çalışacak personelin yüklenici tarafından belirlenip karşılanacağı, yükleniciye 18-50 yaş arasında seçim yapma alternatifi sunulduğu ve sağlıkta hazır yemek hizmeti sunumunda kaliteli ve verimli hizmet verilebilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde değişiklik talebiniz uygun bulunmamıştır.” ifadelerine yer verilmek suretiyle çalıştırılacak personele ilişkin yaş aralığı belirleme nedeni olarak kaliteli ve verimli hizmet verme amacının gösterildiği anlaşılmıştır.

İhale konusu işin niteliği ve ihale konusu iş kapsamında yapılan işlerin beden gücü gerektiren işler olduğu ve idarelerin, ihtiyaçları ile işin niteliğinin arz ettiği gereklilikler çerçevesinde ihale dokümanının içeriğini dolayısıyla ihale konusu işte çalıştırılacak personele dair kriterleri belirleme konusunda takdir hak ve yetkilerinin bulunduğu dikkate alındığında personelin yaşına ilişkin belirlemenin makul kabul edileceği, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.3. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.…

78.5.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri bulunması halinde, bu kalemlerin kapsamındaki işler dahil, ihale konusu işin yerine getirilmesi için çalıştırılacak asgari personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, işçi sayısı yerine, yaptırılacak işi oluşturan iş kalemi veya kalemleri üzerinden teklif alınabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, idarece birim fiyat teklif cetveli hazırlanırken işçi sayısı üzerinden teklif alınması uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri bulunup bulunmadığı belirlenecektir. Buna göre, işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunması halinde, idare bu iş kalemi/kalemleri için teklife esas alınacak birimi, “işçi sayısı” yerine, o iş kalemini/kalemlerini oluşturan unsurları dikkate almak suretiyle kendisi belirleyerek birim fiyat teklif cetvelinde ait olduğu iş kaleminin/kalemlerinin “birim” sütununa yazacaktır.

78.21. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.

78.22. Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen personelin varsa nakdi yol ve yemek bedeli dahil aylık (78.12 nci maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde günlük) ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, (Ek ibare: 31/03/2018-30377- R.G./6. md.) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalara ilişkin ücretler ile engelli işçi ücreti gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen yemek ve yol giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi esastır. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.

Bununla birlikte, söz konusu personelin fazla çalışma yapması ve/veya ulusal bayram ve/veya genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülüyor ise, 78.8. maddesine göre çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saati belirlenirken, bu personel de dikkate alınmak suretiyle maliyet hesaplaması yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemi ile fazla çalışma iş kalemine dahil edilecektir.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif cetvelinde malzeme için tek bir satır açılması halinde “birim” sütununda “ay” veya “gün” ibaresine yer verilecek, her bir malzeme için ayrı satır açılması halinde ise “birim” sütununa malzemenin türüne göre adet, kg, lt, m, kutu, paket vb. yazılacak ve “miktar” sütununda işin toplam süresi boyunca kullanılması öngörülen malzeme miktarı (toplam adet, kg, lt, m, kutu, paket vb.) belirtilerek teklif alınacaktır.…” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımlarında fiyat farkı” başlıklı 81’inci maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.” açıklaması,

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Hazır Yemek

b) Miktarı ve türü:

2 Kısım Hazır Yemek Hizmeti Alımı
Genel Toplam: Normal Kahvaltı: 453.994 adet
Diyet Kahvaltı: 190.770 adet
Normal Yemek: 1.320.120 adet
Diyet Yemek: 349.540 adet
Ara Öğün: 328.200 adet hazır yemek

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Kastamonu Devlet Hastanesi, Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Tosya Devlet Hastanesi

…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Detayları teknik şartnamede verilen gramajlara uygun olarak ve örnek menü dikkate alınarak yemek hazırlama ve serviste kullanılan yiyecek malzemeleri (ekmek ve su dahil) giderleri, Mutfak, yemekhane, bulaşıkhane v.s böceklere karşı ilaçlanması, Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım giderleri, mutfak ve yemekhanelerde meydana gelebilecek yangına karşı mutfak ve yemekhane için 50.000,00 (Ellibin)TL-, besin zehirlenmelerinde ölüm halinde kişi başına 150.000,00 (Yüzellibin) TL.-, hastanede yatarak geçirilen her gün için kişiye ödenecek 300,00 (üçyüz) TL.- ve tedavi masraflarının tamamının karşılanması için belirli miktarlar üzerinden sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

Alımı yapılacak olan hizmet alımı , personel çalıştırmaya dayalı bir hizmet alımı olmadığından ve malzemeli yemek alımı kapsamında olduğundan personel ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. 2” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır…” düzenlemesi,

Kastamonu Devlet Hastanesi 24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı İşi Teknik Şartnamesi’nin “İşin konusu” başlıklı 1’nci maddesinde “Kastamonu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı; Kastamonu Devlet hastanesi ve Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yemek ihtiyacının 24 ay boyunca firmanın kendi mutfağında veya firma tarafından talep edildiği ve idarenin uygun görüldüğü takdirde elektrik su ve kira bedellerinin karşılanması koşuluyla sağlık tesislerinin mutfağında pişirilerek malzeme dahil, taşınması, hastanemizde dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmetleri (bulaşık yıkama, yemekhane temizliği, yemek ve bulaşık atıklarının hastaneden götürülmesi, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama) işi, tamamen firmaya ait olmak üzere yapılacaktır. Yemek haftanın 7 günü, resmi ve dini bayramlar dahil tüm günlerde, her hasta ve refakatçiye sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri, normal mesaiye gelen personele öğle-akşam yemeği, nöbetçi personele, öğle-akşam yemekleri, gece kahvaltısı ve ara öğün olarak verilecektir.” düzenlemesi,

Tosya Devlet Hastanesi 24 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı İşi Teknik Şartnamesi’nin “İşin konusu” başlıklı 1’nci maddesinde “Kastamonu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı; Tosya Devlet Hastanesi’nin yemek ihtiyacının 24 ay boyunca firmanın kendi mutfağında veya firma tarafından talep edildiği ve idarenin uygun görüldüğü takdirde elektrik su ve kira bedellerinin karşılanması koşuluyla sağlık tesislerinin mutfağında pişirilerek malzeme dahil, taşınması, hastanemizde dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmetleri (bulaşık yıkama, yemekhane temizliği, yemek ve bulaşık atıklarının hastaneden götürülmesi, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama) işi, tamamen firmaya ait olmak üzere yapılacaktır. Yemek haftanın 7 günü, resmi ve dini bayramlar dahil tüm günlerde, her hasta ve refakatçiye sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri, normal mesaiye gelen personele öğle-akşam yemeği, nöbetçi personele, öğle-akşam yemekleri, gece kahvaltısı ve ara öğün olarak verilecektir.” düzenlemesi,

Söz konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) aydır…” düzenlemesi,

Anılan Tasarı’nın “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14’üncü maddesinde “14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden, ihale konusu işin süresinin 24 ay olduğu, anılan iş kapsamında çalışacak personele ilişkin giderlerin teklif fiyata dahil olduğu, sözleşmenin uygulanması aşamasında fiyat farkı verilmeyeceği anlaşılmaktadır. İhale dokümanı düzenlemelerinde ihale konusu işte çalıştırılacak personelin tam zamanlı çalıştırılacağına yönelik bir düzenlemenin olmadığı, ihale konusu işin yapılması esnasında bulundurulması zorunlu personelin Kastamonu Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Tosya Devlet Hastanesi için ayrı ayrı belirtildiği, farklı unvanlara sahip personele verilecek ücrete ilişkin herhangi bir belirleme yapılmadığı, ayrıca ihale konusu işin esasen yüklenicinin mutfağında gerçekleştirileceği göz önünde bulundurulduğunda bahse konu personelin sadece ihale konusu işte çalıştırılacağı yönünde bir sonuca ulaşılamayacağı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, ihale dokümanı düzenlemeleri ve yapılan açıklamalar birlikte dikkate alındığında, ihale konusu hazır yemek hizmet alımı işinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı ve ihale konusu işte çalışacak personelin haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı sonucuna varılamayacağı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı” başlıklı 81’inci maddesinde ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği yönünde açıklama yapılmıştır.

Söz konusu açıklamalar çerçevesinde, ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği, ancak söz konusu personelin tam zamanlı çalıştırılacağına yönelik bir düzenlemenin olmadığı incelemeye konu ihalede, ihale dokümanında personele fiyat farkı verilmesini öngörecek şekilde düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından,

başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.