Salı, Temmuz 16, 2024
Teklif CetveliTeklif Mektubu

Teklif bedelinin rakam ve yazı olarak birbiriyle uyumlu olmaması, teklifin esasını değiştirir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2020/008
Gündem No : 32
Karar Tarihi : 26.02.2020
Karar No : 2020/UY.II-416 

BAŞVURU SAHİBİ:

Türem İnşaat Müh. Müş. Turizm Jeotermal Mad. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. – Söğütlü Enerji Üretim Müh. İnş. Turizm Jeotermal Mad. Med. Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi lığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/519275 İhale Kayıt Numaralı “Edremit (Van) Kanalizasyon İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İller Bankası A. Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi lığı tarafından 26.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Edremit (Van) Kanalizasyon İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Türem İnşaat Müh. Müş. Turizm Jeotermal Mad. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. – Söğütlü Enerji Üretim Müh. İnş. Turizm Jeotermal Mad. Med. Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 27.01.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.01.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.02.2020 tarih ve 6019 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/236 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif dosyalarında yer alan birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin yazı ve rakam olarak birbirine uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihaleye sunmuş oldukları teklif mektubunda toplam teklif bedelinin rakam ile “37.252.128,00 TL” yazı ile “otuzyedimilyonikiyüzelliikimilyonyirmisekizTürkLirası” şeklinde yazıldığı, teklif mektubunda yer alan rakam ve yazı arasında teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir hata bulunmadığı, taraflarınca sunulan birim fiyat teklif mektubu ile eki birim fiyat teklif cetveli arasında bir uyumsuzluk olmadığı, sehven yapılan söz konusu yazım hatasının teklif bedeline ilişkin olarak bir şüphe uyandırmadığı, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İncelemeye konu ihalenin İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi lığına ait “Edremit (Van) Kanalizasyon İnşaatı” yapım ihalesi olduğu, 26.11.2019 tarihinde yapılan ihaleye (73) isteklinin katıldığı, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen tutarın rakam ve yazı olarak birbiriyle uyumsuz olduğu gerekçesiyle anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif tutarı sınır değerin altında olduğu tespit edilen 29 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, söz konusu istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı ve bu gerekçeyle tekliflerinin reddedildiği, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde 14.01.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Kamer İnşaat Turizm san. ve Tic. Ltd. Şti.- Cetaş Madencilik İnşaat San. ve Tic. A Ş.-DAB Taahhüt İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı ve Sim Uluslararası İnşaat Maden. San. ve Dış Tic. A.Ş.- Sıtkı Özbay- Yüksel Hekimoğlu İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.
b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi
c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması
ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.
d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan Kanun 30’uncu maddesinde teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olarak sunulacağı, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edileceğinin belirtileceği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacağı hükme bağlanmış, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde ise teklif mektubunun taşıması gereken şartlar belirtilmiş, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacağı, ayrıca teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği ifade edilerek, taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı ve teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda “…5) İhale konusu işi, bu teklifin ekindeki birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam 37.252.128,00 TL (otuzyedimilyonikiyüzelliikimilyonyüzyirmisekizTürkLirası) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesine yer verildiği görülmüştür. Anılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam olarak “37.252.128,00 TL” şeklinde belirtilmesine rağmen yazıyla “otuzyedimilyonikiyüzelliikimilyonyüzyirmisekizTürkLirası” şeklinde ifade edilmek suretiyle “otuzyedimilyon” ve “ikiyüzelliikimilyon” şeklinde iki defa “milyon” ifadesine yer verildiği, bu haliyle teklif mektubu üzerinde yer alan teklif bedelinin rakam ve yazı olarak birbiriyle uyumlu olmadığı görülmüş olup, söz konusu hatanın teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi