Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Geçici Teminat

4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca sunulmayan geçici teminat mektupları elenme sebebi midir?

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonunca standart formlara uygun olarak sunulmayan geçici teminat mektuplarının ihalenin ilk oturumunda geçersiz sayılması gerektiği halde ve 30.09.2020 tarihinde yayımlanan mevzuat hükümleri dikkate alınmadan daha önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde isteklilerin bir kısmının geçici teminatlarının uygun bulunduğu, 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 7’nci maddesinde “…KİK023.1/Y numaralı geçici teminat mektubunun son paragrafına “4734 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz” cümlesi eklenmiştir.” hükmünün yer aldığı, bu hüküm doğrultusunda idarece yayımlanan ve taraflarınca indirilen geçici teminat standart formunun (KİK023.1/Y) son paragrafına bu hükmün işlendiği, standart forma uygun düzenlenmeyen dolayısıyla mevzuat hükümlerine aykırı olarak düzenlenmiş geçici teminat mektuplarının uygun bulunmaması doğrultusunda idareye şikâyet başvurusunda bulundukları, idarenin cevap yazısında taraflarınca da sunulan elektronik geçici teminat mektuplarında bu hususun aranmadığının dolayısıyla teklif zarfında sunulan geçici teminat mektuplarında da bu ibarenin aranmaması gerektiğinin belirtildiği, ancak söz konusu standart forma eklenen ibarenin yayımlanan Yönetmelik hükmü ile esaslı unsur haline getirildiği, dolayısıyla bu ibarenin idarece aranması ve bu ibarenin bulunmadığı geçici teminat mektuplarını sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, elektronik geçici teminat mektuplarının teyit edilebilen bilgileri ile ilgili formatın ise tamamen Kurumun formatı ile ilgili bir husus olduğu, bu nedenle geçersiz teminat mektuplarını sunan isteklilerin tekliflerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan “Temel ilkeler” gereği değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale ilan tarihi (02.11.2020) itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat dikkate alınmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

“Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır…” hükmü,

“Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. …

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” hükmü,

“Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

“Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “…(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır…” hükmü,

“Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.
(2) İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır.

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir. …

(7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir…

(8) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Mersin Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Binası Bakım Onarım Yapım İşi…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “…d) Standart formlar:…Standart Form-KİK023.1/Y: Geçici teminat mektubu…” düzenlemesi,

“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.…

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar…

7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir…” düzenlemesi,

“Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir…

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 22.06.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

“Geçici teminatın teslim yeri” başlıklı 28’inci maddesinde “28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir…” düzenlemesi,

“Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddede “31.1.Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin açık ihale usulü ve anahtar teslim götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, ihale komisyonu kararına göre, ihaleye 15 isteklinin teklif sunduğu, 2 isteklinin teklifinin yeterlik kriterlerine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi de dahil olmak üzere 3 isteklinin teklifinin ise idarece hesaplanan sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle reddedildiği, teklifi geçerli kabul edilen isteklilerden Uyak Yapı Taah. İnş. Elekt. Elektr. Bilg. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Bahar-Su İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. – Baysal İnş. Taah. Tur. Oto. Mar. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının sırasıyla ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekliler olarak belirlendiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı, teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmelik’in ekinde yer alan standart formlara uygun olmasının zorunlu olduğu, standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli kabul edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca, istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda ise, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesinin yeterli olduğu, geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirmenin sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılacağı anlaşılmıştır.

30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yayımlandığı görülmüştür.

Söz konusu Yönetmelik’in 7’inci maddesinde “Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.1/Y numaralı Geçici Teminat Mektubunun son paragrafına “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi eklenmiştir.” hükmüne yer verilmiş olup, aynı Yönetmelik’in 26’ncı maddesinde “Bu Yönetmeliğin; a) 4 üncü maddesi yayımı tarihinden 60 gün sonra, b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra, yürürlüğe girer.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı şekilde söz konusu ek cümlenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan geçici teminat mektubu standart formuna (KİK023.1/Y) eklendiği ve söz konusu maddenin yürürlük tarihinin 21.10.2020 olarak belirtildiği, bu doğrultuda ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan söz konusu geçici teminat mektubu standart formuna (KİK023.1/Y) ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, isteklilerin geçici teminat mektubu standart formuna göre geçici teminat mektuplarını sunmaları durumunda, ihale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan geçici teminat mektubu standart formunun (KİK023.1/Y) esas alınması gerektiği, diğer bir ifadeyle sunulacak geçici teminat mektuplarının standart forma uygun olarak “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ek cümlesini de taşıması gerektiği anlaşılmaktadır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında ihaleye teklif veren isteklilere ait gönderilen teklif dosyaları başvuru sahibinin iddiaları kapsamında incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Tolmen Elektrik İnş. Müh. Tur. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti., Hakim Petrol Gayr. İnş. Nak. Oto. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti., Akbay Grup Yapı A.Ş., Tiba Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Öz Mersin Asf. Yol İnş. Pet. Mad. ve Tur. San. Tic. A. Ş. ve Şakir Turhan’ın sunduğu geçici teminat mektuplarında “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı ve geçici teminat mektubu standart formunun esas alınmadığı görülmüştür.

Ayrıca Tolmen Elektrik İnş. Müh. Tur. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teminat mektubunda “İşbu Teminat Mektubu, basılı olduğu kağıdın üzerinde, Bankamız amblemi bulunan hologramı ve Bankamız yetkililerinin orijinal imzalarını taşıyor ise asıl nüsha kabul edilir. Bu mektubun herhangi bir şekilde çoğaltılmış kopyası üzerinde işlem yapılamaz. İşbu Teminat Mektubu kapsamındaki bankamız sorumluluğunun vadesinden önce sona ermesi için işbu teminat mektubunun ING Bank hologramını ve orijinal imzalarını haiz asıl nüshasının Bankamıza iadesi yeterli olup; Muhatap işbu mektubu teslim almakla bu hususu şimdiden kabul etmiştir.” geçici teminat standart formunda bulunmayan ifadelerin yer aldığı görülmüştür.

Ahmet Bülent Açar – İlka İnş. Gıda Tem. Mad. Nak. Tekst. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından geçici teminata ilişkin kriterleri sağlamak üzere, İlka İnş. Gıda Tem. Mad. Nak. Tekst. ve San. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen iki ayrı geçici teminat mektubunun sunulduğu görülmüştür.

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen geçici teminat mektubunun ise standart form dikkate alınarak sunulduğu ancak söz konusu teminat mektubunun tutarının (210.000,00 TL) tek başına isteklinin geçici teminat tutarına ilişkin sağlaması gereken tutarı (12.605.000,00x%3=378.150,00 TL) karşılamadığı görülmüştür.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen geçici teminat mektubunda ise “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı ve geçici teminat mektubu standart formunun esas alınmadığı görülmüştür.

Diğer istekliler tarafından geçici teminata yönelik sunulan belgeler incelendiğinde ise,

Tankut Savcının teminata ilişkin geçici kefalet senedi sunduğu ve söz konusu belgenin geçici kefalet senedi standart formu esas alınarak sunulduğu,

Başvuru sahibi Bmı Müh. Isıt. Soğ. ve Klima Tekn. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve Nur-Sa İnş. Elekt. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından sunulmayacak belgeler tablosunda geçici teminat mektubunun ayırt edici numarası belirtilerek sunulduğu,

Başar Müh. Hizm. İnş. Taah. Tur. İnş. Malz. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti., Uyak Yapı Taah. İnş. Elekt. Elektr. Bilg. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bahar-Su İnş.Taah. San. Tic. Ltd. Şti. – Baysal İnş. Taah. Tur. Oto. Mar.. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Litak Yapı Taah. San. Tic. Ltd. Şti. – Cesur İnş. Gıda. Madd. Tem. İşl. Tar. Ür. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Venedik Kartonpiyer İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu geçici teminat mektuplarında “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesine yer verildiği ve geçici teminat mektubu standart formunun esas alındığı anlaşılmış olup, söz konusu isteklilerin geçici teminata ilişkin kamu ihale mevzuatına uygun belgeleri sunduğu görülmüştür.

Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, Hakim Petrol Gayr. İnş. Nak. Oto. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti., Akbay Grup Yapı A.Ş., Tiba Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Öz Mersin Asf. Yol İnş. Pet. Mad. ve Tur. San. Tic. A. Ş. ve Şakir Turhan’ın sunduğu geçici teminatlarında “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı, diğer bir ifadeyle söz konusu geçici teminatların ihale dokümanında yer verilen standart forma uygun olarak sunulmadığı anlaşıldığından, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Tolmen Elektrik İnş. Müh. Tur. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu geçici teminat mektubunda “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı, ayrıca sunulan geçici teminat mektubunda geçici teminat standart formu dışında ibarelere de yer verildiği, bu nedenle söz konusu isteklinin geçici teminatının ihale dokümanında yer verilen standart forma uygun olarak sunulmadığı anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Ahmet Bülent Açar – İlka İnş. Gıda Tem. Mad. Nak. Tekst. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının sunduğu geçici teminat mektuplarından birinde “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesinin yer almadığı ve geçici teminat mektubu standart formunun esas alınmadığı, standart forma uygun olarak sunulan geçici teminat mektubunun ise söz konusu isteklinin ihalede karşılaması gereken tutarı karşılamadığı anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, yukarıda yer verilen değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri dikkate alınarak Tolmen Elektrik İnş. Müh. Tur. Nak. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti., Hakim Petrol Gayr. İnş. Nak. Oto. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti., Akbay Grup Yapı A.Ş., Tiba Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Öz Mersin Asf. Yol İnş. Pet. Mad. ve Tur. San. Tic. A. Ş., Şakir Turhan ve Ahmet Bülent Açar – İlka İnş. Gıda Tem. Mad. Nak. Tekst. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oybirliği ile karar verildi.

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2020/057
Gündem No : 53
Karar Tarihi : 23.12.2020
Karar No : 2020/UY.I-2146