Salı, Temmuz 16, 2024
İş Denetleme

Yapım ihalelerinde geçici kabul yapılmadan önce iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenebilir mi?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/028

Gündem No : 59

Karar Tarihi : 07.06.2017

Karar No : 2017/UY.II-1601

Şikayetçi :

Teyda İnşaat Taahhüt Elektromekanik Sanayi ve Tic. A.Ş. – Ezekar Yapı A.Ş. – DNZ İnşaat Nakliyat Turizm Ticaret A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

Karayolları Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

11.05.2017 / 27717

Başvuruya Konu İhale:

2017/69775 İhale Kayıt Numaralı “Göle-Ardahan Devlet Yolu Km:0+000-40+600 Arası Eksik Kalan Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri Yapılması İkmal İşi” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Teyda İnş. Taah. Elekt. San. ve Tic. A.Ş.-Ezekar Yapı A.Ş.-Dnz İnş. Nak. Tur. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı,

Büyükesat Mah. Uğur Mumcu Sok. No: 80/6 G.O.P./ Çankaya/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü,

Yenişehir Mah. Çevre Yolu Cad. No: 29/D 36100 KARS

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/69775 İhale Kayıt Numaralı “Göle-Ardahan Devlet Yolu Km:0+000-40+600 Arası Eksik Kalan Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri Yapılması İkmal İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 25.05.2017 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Göle-Ardahan Devlet Yolu Km:0+000-40+600 Arası Eksik Kalan Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri Yapılması İkmal İşi” ihalesine ilişkin olarak Teyda İnş. Taah. Elekt. San. ve Tic. A.Ş.-Ezekar Yapı A.Ş.-Dnz İnş. Nak. Tur. Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 28.04.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.05.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.05.2017 tarih ve 27717 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.05.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/1230 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ön yeterlik değerlendirme aşamasında pilot ortak Teyda İnş. Taah. Elekt. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan Bülent Ali Yıldırım’a ait iş yönetme belgesinde anılan kişinin görevden ayrıldığı tarihin ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde bulunmadığı gerekçesiyle başvurularının yeterli bulunmadığı, ancak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bahse konu iş yönetme belgesinin dayanağı olan işin geçici kabul tarihinin 20.10.2004 olduğu, adı geçen kişinin toplam sözleşme bedelinin %80’inden fazlasında görev yaptığı, söz konusu işin devam eden işler kapsamında olmadığı ve geçici kabulünün yapıldığı, ayrıca ilgili kişinin ilk sözleşme bedelinin %80’inden fazla kısmında belgeye konu işte yönetme görevinde bulunduğu dikkate alındığında söz konusu belgenin ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde olup olmadığına yönelik değerlendirmenin geçici kabul tarihinin esas alınarak yapılması gerektiği, bu şekilde yapılan değerlendirme neticesinde adı geçen belgenin mevzuata uygun olarak düzenlendiği ve geçerlilik koşullarını taşıdığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İncelenmekte olan ihalenin ön yeterliliğine 60 aday tarafından başvuruda bulunulduğu, 11 adayın başvurusunun yeterli bulunmadığı, diğer 49 adayın ise yeterli bulunduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi Teyda İnş. Taah. Elekt. San. Tic. A.Ş.-Ezekar Yapı İnş. A.Ş.-DNZ İnş. Nak. Turz. Tic. A.Ş. İş Ortaklığının başvurusunun, pilot ortak Teyda İnş. Taah. Elekt. San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan Bülent Ali Yıldırım’a ait iş yönetme belgesinde anılan kişinin görevden ayrıldığı tarihin geriye doğru son 15 yıl içinde bulunmadığı gerekçesiyle yeterli bulunmadığı anlaşılmıştır.

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde;ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinde “…d)Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

olarak düzenlenir…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “…(10) İş denetleme ve yönetme belgesinin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıllık sürenin tespitine esas olmak üzere belgeye hak kazanma tarihi olarak;

a) İşin bitim tarihi itibariyle sözleşme konusu işte görev yapan kişiler açısından, ilk sözleşme bedelinin %80’ininde görev yapmış olmak kaydıyla geçici kabul tarihi,

b) İş devam ederken sözleşme konusu işteki görevinden ayrılmış kişiler açısından, ilk sözleşme bedelinin %80’ininde görev yapmış olmak kaydıyla;

1) Devam eden işte toplam sözleşme bedelinin %80’inin ilk sözleşme bedelinden düşük olduğu durumda; belge sahibinin ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarihten önce görevinden ayrılması halinde ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarih, belge sahibinin ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı tarih veya sonrasında görevinden ayrılması halinde belge sahibinin denetim veya yönetim görevinden ayrıldığı tarih,

2) Devam eden işte toplam sözleşme bedelinin %80’inin ilk sözleşme bedeline eşit veya üzerinde olduğu durumda; belge sahibinin işin toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşıldığı tarihten önce görevinden ayrılması halinde toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşıldığı tarih, belge sahibinin işin toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşıldığı tarih veya sonrasında görevinden ayrılması halinde belge sahibinin denetim veya yönetim görevinden ayrıldığı tarih, esas alınır…” hükmü yer almaktadır.

Ön Yeterlik Şartnamesi’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. Adayın, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. Aday tarafından 110.000.000 TRY (Türk Lirası)’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

Ön Yeterlik Şartnamesi’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Göle-Ardahan Devlet Yolu km:0+000-40+600 Arası Eksik Kalan Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri Yapılması İkmal İşi”, miktarı ve türünün ise “Takriben 40,6 Km’lik Yoldaki Eksik Kalan Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri Yapılması İkmal İşidir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

Teyda İnş. Taah. Elekt. San. ve Tic. A.Ş.-Ezekar Yapı A.Ş.-Dnz İnş. Nak. Tur. Tic. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Teyda İnş. Taah. Elekt. San. ve Tic. A.Ş.nin iş deneyiminin tevsiki için T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Bülent Ali Yıldırım adına düzenlenen “Toprakkale-İskenderun Otoyolu” konulu iş yönetme belgesinin sunulduğu, ilgili kişinin 15.09.1986-14.07.1999 tarihleri arasında yapım şefi, 14.07.1999-28.12.2001 tarihleri arasında ise şube müdür yardımcısı olarak görev yaptığı, işin toplam sözleşme bedelinin 576.267.912 ABD Doları, anılan kişinin görevi sırasında işin gerçekleşen tutarının 518.451.999,65 ABD Doları, işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi gerçekleşme oranının %217,86, ilgilisinin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının ise 466.234.379,57 ABD Doları olduğu, işin geçici kabulünün 20.10.2004 tarihinde gerçekleştiği, bununla birlikte başvuru dosyası kapsamında Bülent Ali Yıldırım’ın şirketin %51 hissesine sahip olduğunu gösterir ortaklık durum belgesinin sunulduğu görülmüştür.

İdarece anılan aday tarafından sunulan söz konusu iş bitirme belgesinin toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşma tarihinin tespiti amacıyla 07.04.2017 tarihli ve 60268591-755/147438 sayılı yazı ile iş yönetme belgesini düzenleyen idareden bilgi talep edildiği, belgeyi düzenleyen idarenin 13.04.2017 tarihli ve 23766289-755/E.157648 sayılı cevabi yazısında “… Toprakkale-İskenderun Otoyolu ile ilgili olarak ilgi yazınızda bahsi geçen toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaştığı tarih Mayıs 2000’dir…” hususlarının yer aldığı, bu kapsamda iş yönetme belgesine konu işin toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşma tarihinin Mayıs 2000 tarihi olduğu anlaşılmıştır.

Aktarılan mevzuat hükümlerinden, yapım işlerinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleştirilmiş olan işlerin ihalelere katılımda mesleki ve teknik yeterliği gösteren belgeler olarak kabul edileceğinin genel kural olarak benimsendiği,

Diğer taraftan, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinin (d) bendinde, devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”nin düzenlenebileceği ifade edilmiş olup,

dolayısıyla geçici kabulden önce de iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin düzenlenmesine mevzuatın izin verdiği,

Bu durumda, geçici kabulden önce düzenlenen iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin geçici kabule kadarki süre içerisinde kullanılıyor olması dikkate alındığında

belgenin düzenlendiği tarihten geçici kabule kadarki süreye ek olarak, belgelerin geçici kabulden itibaren onbeş yıl daha kullanılması sonucunda, söz konusu belgelerin kullanım sürelerinin onbeş yıldan fazla olacağı, bu durumun da, anılan Kanun’da ve Yönetmelik’te belirtilen genel kuralın dışına çıkılmasına sebebiyet vereceği,

Bu riskin önüne geçilmesi amacıyla söz konusu hususa ilişkin olarak aktarılan Yönetmelik’in 48’inci maddesine eklenen 10’uncu fıkradaki düzenlemenin yapıldığı, anılan düzenleme ile iş denetleme ve yönetme belgesinin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıllık sürenin tespitine esas olmak üzere belgeye hak kazanma tarihine ilişkin olarak, devam eden işte toplam sözleşme bedelinin %80’inin ilk sözleşme bedeline eşit veya üzerinde olduğu durumda; belge sahibinin işin toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşıldığı tarihten önce görevinden ayrılması halinde toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşıldığı tarih ya da belge sahibinin işin toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşıldığı tarih veya sonrasında görevinden ayrılması halinde ise belge sahibinin denetim veya yönetim görevinden ayrıldığı tarihin esas alınacağının hüküm altına alındığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, başvuruya konu iş yönetme belgesi sahibinin belgeye dayanak teşkil eden işten ayrıldıktan sonra işin devam ettiği ve anılan belgeye yönelik olarak devam eden işler kapsamında değerlendirme yapılarak belgeye hak kazanma tarihinin belirlenmesi gerektiği, bu çerçevede belgeye konu işin toplam sözleşme bedelinin %80’inin ilk sözleşme bedelinin üzerinde olduğu, iddia konusu belge sahibinin toplam sözleşme bedelinin %80’ine ulaşıldığı tarihten sonra görevinden ayrıldığı, bu durumda belge sahibinin görevden ayrıldığı 28.12.2001 tarihinin belgeye hak kazanma tarihi olarak esas alınması gerektiği, ön yeterlik ilan tarihinin 07.03.2017 olduğu dikkate alındığında, belgeye hak kazanma tarihinin bu tarihten geriye doğru son onbeş yıl içerisinde bulunmadığı, diğer bir ifadeyle anılan belgenin 15 yıllık kullanım süresinin ihalenin ilanından önce tamamlandığı,

Bu itibarla, idarece tesis edilen başvuru sahibinin ön yeterlik değerlendirmesi aşamasında yeterli bulunmaması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.