Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Hizmet Yeterlilik Belgesi

Araç kiralama veya personel taşıma işlerinde TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi istenebilir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2009/086
Gündem No : 23
Karar Tarihi : 28.12.2009
Karar No : 2009/UH.III-3110

Şikayetçi :

Er-Ek Yer Hizmetleri Turizm Taşımacılık Gıda Oto Tem. Kuym. İnş. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti., Emek Mahallesi 8. Cadde 85. Sokak No:1/5 Çankaya/ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Kütükçü Alibey Cad. No:4 06120 Kalaba Keçiören/ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

01.12.2009 / 24021

Başvuruya konu ihale:

2009/137411 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma ve Hizmet Aracı Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.12.2009 tarih ve III.H.25.40.0092/2009-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 19.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Taşıma ve Hizmet Aracı Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Er-Ek Yer Hizmetleri Turizm Taşımacılık Gıda Oto Tem. Kuym. İnş. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.11.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.11.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 01.12.2009 tarih ve 24021 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

(1) numaralı şikayet konusu ile ilgili olarak dilekçenin, inceleme yapılmak üzere idarenin bağlı olduğu Çevre ve Orman Bakanlığı’na gönderilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) idari şartnamenin kalite ve standartlara ilişkin 7.5.3 üncü maddesinde TSE hizmet yeterlik belgesinin (TS 12257) istendiği, bu belgenin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

2) Birim fiyat cetvelinin mevzuatta yer alan formata uygun olmadığı, sağlıklı teklif verilmesini önlediği; 1, 2, 3, 4, 6 bölge fiyat teklif cetvellerindeki yıllık toplamın ve aylık toplamın yanlış yazıldığı, ayrıca 5 bölge birim fiyat teklif cetvelinde birim fiyat yerine 2010 sefer fiyatının ve 2010 tutarı yıllık toplam 12 ay olarak yapılan birim fiyat cetvelinin hatalı hususlar içerdiği,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

Şikayete konu edilen ihalenin; merkez ve taşra teşkilatı personelinin, 6 bölgede 15 binek hizmet aracı, 85 minibüs ve 14 midibüs olmak üzere toplam 114 araçla taşınması işi olduğu, başvuru sahibinin ihale dokümanı satın aldığı ancak ihaleye teklif vermediği, bu çerçevede yapılan şikayetin mahiyeti itibariyle ihale dokümanına yönelik olduğu belirlenmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;“İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

Anılan Yönetmeliğin “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde ise;

Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.” hükmü,

Yer almaktadır.

Buna göre, şikayete konu edilen işlemin ihale ilanında aynen yer aldığı ve şikayete konu işlemin farkına varılmış olması gerektiği tarih olarak da, ihale dokümanının satın alındığı tarihin değil, ihale ilanının yayın tarihi olan 01.10.2009 tarihinin esas alınması gerektiği belirlenmiştir.

Şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varılmış olması gereken 01.10.2009 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 12.11.2009 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, şikayetin 10 günlük başvuru süresinin bitiminden sonraki bir tarih olan 12.11.2009 tarihinde gecikmeli olarak yapılmış olması nedeniyle, başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, araç kiralama ve personel taşıma işleri, niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmesi uygun olmayan hizmetler arasında sayılmaktadır.

Dolayısıyla, konusu araç kiralama ve personel taşıması olan bu ihalede de, hizmet yeri yeterlik belgesinin istenmemesinin gerektiği anlaşılmaktadır.

Şikayete konu edilen ihalede temini istenen hizmetin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerden birisi olan TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin fazladan istenilmesinin, ihalede katılımı ve rekabeti engelleyeceği anlaşıldığından , söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırılık teşkil ettiği belirlenmiş olup, bu nedenle dilekçenin bir örneğinin incelenmek üzere idarenin bağlı olduğu Bakanlığa gönderilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

Şikayete konu ihalenin 6 gruba (bölgeye) ayrıldığı ve her bir grup için ayrı teklif verilmesinin istendiği, buna göre hazırlanan birim fiyat teklif cetvellerinde ise; istenen her bir aracın türü ve kapasitesi, ilgili güzergahın adı, bu güzergahın kilometresi, her bir güzergahtaki günlük sefer sayısı ve günlük yapılacak kilometresi ile aylık sefer sayıları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, isteklilerden birim fiyat olarak her bir güzergah için sefer fiyatının verilmesi, buna göre de her bir güzergah için aylık tutarın bulunması ve bulunan aylık tutarların da işin süresi olan 12 ay ile çarpılması suretiyle bir bölge için yıllık tutarın bulunması, bulunan bu tutarın da teklif fiyatı olarak verilmesinin istendiği belirlenmiştir.

Birim fiyat teklif cetvellerinin 1, 2, 3, 4 ve 6 ncı bölgeleri için hazırlanmış olanlarında, aylık tutar toplamı için açılan satırın adının sehven yıllık tutar olarak yazıldığı, bir başka deyişle aylık tutar toplamı gösteren satırın, yıllık tutar toplamını gösteren satırdan sonra yazılması şeklinde gerçekleştirilen bu hatanın, tekliflerinin hazırlanmasında herhangi bir tereddüt veyahut da belirsizlik yaratmasının söz konusu olmadığı, neticede bulunacak aylık tutar toplamı ile 12 ayın çarpılması sonucunda yıllık tutara her iki şekilde de ulaşıldığı belirlenmiştir.

5 inci bölge için hazırlanan birim fiyat cetvelinde ise; diğer beş cetvelden farklı olarak, birim fiyat sütunu için “Bir sefer fiyatı” ibaresi yerine “2010 sefer fiyatı” ibaresinin, aylık tutar sütunu için “Aylık tutar” ibaresi yerine de “2010 Tutarı” ibaresinin kullanıldığı belirlenmiştir.

Bahse konu 5 inci bölge fiyat cetvelindeki birim fiyat ve aylık tutar sütunların isimlerinin, diğer 5 cetvelde yazılmış olanlardan farklı yazılmış olmakla birlikte, yazılan ibarelerin anlam olarak bir belirsizliğe neden olmadığı, ilgili sütunlarda sırasıyla birim sefer fiyatının aylık sefer tutarının yazılması gerektiğinin tereddüde yer olmaksızın anlaşılabildiği belirlenmiştir.

Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından birim fiyat cetvelleri ile ilgili olarak öne sürülen hususların tekliflerin verilmesinde herhangi bir belirsizliğe veya tereddüde yol açmadığı anlaşıldığından, yapılan şikayetin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

2) (1) numaralı şikayet konusu ile ilgili olarak dilekçenin, inceleme yapılmak üzere idarenin bağlı olduğu Çevre ve Orman Bakanlığı’na gönderilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.