Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Hizmet Yeterlilik Belgesi

İdarenin kendi bünyesinde gerçekleştirilecek işte, TSE Hizmet Yeri Yeterlik belgesi istenebilir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2007/027

Gündem No : 28

Karar Tarihi : 21.05.2007

Karar No : 2007/UH.Z-1696

Şikayetçi:

Ulusal Tem. Özel Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhanı Nu:66 ŞANLIURFA

İhaleyi yapan idare:

Suruç Devlet Hastanesi, Ziyaret Yolu Üzeri Suruç/ŞANLIURFA

Başvuru tarih ve sayısı:

10.04.2007 / 10769

Başvuruya konu ihale:

2007/28151 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.05.2007 tarih ve 08.08.64.0141/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Suruç Devlet Hastanesi’nce 09.03.2007 yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ulusal Tem. Özel Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.04.2007 tarih ve 10769 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) 1-İdari Şartnamenin 7.3.4/(d) maddesinde; “İsteklinin mesleki faaliyeti ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış 4857 Sayılı İş Kanunun 2. fıkrasına göre alınmış İşletme Belgesi” düzenlemesine yer verilmesine karşın, İhale konusu hizmetin hastaneniz mutfağı kullanılarak yapılacağı hususu İdari Şartnamenin 2/e maddesinde belirtildiği, Buna göre; isteklilerden teklif dosyalarında ibrazı istenilen “İsteklinin mesleki faaliyeti ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış 4857 Sayılı Kanunun 2. fıkrasına göre alınmış İşletme Belgesi” nin konu ihale hizmetiyle hiçbir ilgisi bulunmadığı,

2) İdari şartnamenin 7.3.4/(l) maddesinden sonra gelen fıkradaki; “ Hastanemiz mutfağında meydana gelebilecek herhangi bir aksaklık veya olağan dışı gelişmeler nedeniyle yemek üretilmemesi halinde isteklinin, Şanlıurfa Belediye Hudutları içerisinde yukarıda 7.3. maddede sayılan tüm belgelere sahip tesisin olmasını belgeleyecektir.” düzenlemesine karşın, İdari Şartnamenin 2/{e) maddesinde: “Hastanemiz mutfağı kullanılarak bu hizmet verilecektir.” düzenlemesinin yapıldığı, Madde düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde; ihale konusu hizmetin sunum yerinin Suruç İlçe merkezi olmasına karşın, İdari şartnamenin değinilen 7.3.4/1 maddesinde; ihaleye katılacak olan isteklilerden Şanlıurfa Belediye Hudutları içinde yemek tesislerinin olması gerektiğine (Suruç İlçesinin Şanlıurfa Belediyesi hudutlarına uzaklığı en az 45 km. dir) ilişkin yapılan düzenlemenin, rekabet koşullarını engelleyen bir unsur olup ihalenin, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına olumsuz etki edeceğinin açık olduğu,

3) İdari Şartnamenin 7.3.4/(n) maddesinde; “İsteklilerin ihale tarihi itibariyle vergi ve SSK borcunun olmadığına dair ilgili mercilerden alınacak belgeyi ibraz edecektir.” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu,

4) İdari Şartnamenin 7.3.4.7 maddesinde; “İsteklilerin ihale dosyalarında 3,500 kişilik Yemek üretim Kapasitesine sahip olduğuna dair belgeyi ihale dosyalarında ibraz edecektir. ” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari Şartnamenin 2 inci maddesinden hastane mutfağı kullanılarak ihale konusu yemek hizmetinin sunulacağı tespit edilmiştir.

İdari şartnamenin 7.3.4/d maddesinde teklifle birlikte sunulması istenilen belgelerden “İşletme Belgesi”; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17.12.2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen bir belgedir.

Anılan Yönetmeliğin,“Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesine göre“İşyeri Kurma İzni: İşyerlerinin kurulmadan önce sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun kurulması için yapılan inceleme sonucunda verilen izin belgesi” ve “İşletme Belgesi: İşyerlerinin kurma iznine uygun olarak kurulduğunun tesbiti için yapılan incelemede iş sağlığı ve güvenliği konusunda noksan husus bulunmaması halinde verilen izin belgesi” ni ifade etmektedir.

Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde ise Yönetmelik kapsamı;

Bu Yönetmelik; a) 28/2/2004 tarihli ve 25387 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerini,

b) Çalışan sayısına bakılmaksızın, 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı işyerlerini,

c) İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesislerini, kapsar.”şeklinde belirlenmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin Kapsam ve Tanımlar başlıklı maddelerinde yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; teklifle birlikte sunulması istenilen “İşletme Belgesi”nin, işyeri kurulmadan önce alınan işyeri kurma izninden sonra bu izne uygun olarak kurulması halinde düzenlenen belgedir.

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.”; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde ise “ İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükümleri yer almaktadır.

İşyeri İzin Belgesinin, isteklinin kendi işyerinin kuruluş ve faaliyetine ilişkin bir belge olduğu ve TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi’ne ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan açıklama paralelinde, idare bünyesinde gerçekleştirilecek işlerde TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin istenilmeyeceğine ilişkin hüküm dikkate alındığında; isteklilerin kendi işyerlerine ilişkin olarak aldıkları “İşletme Belgesi” de aynı gerekçelerle istenilmemesi gerekmektedir.

4734 sayılı Kanunun 12 ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi hükümleri çerçevesinde; idare binasında gerçekleştirilecek hizmet için, işyerlerinin kuruluş aşamasında alınması gereken “İşletme Belgesi” nin yeterlik şartı olarak konulmasının, şartnamelerde yapılan düzenlemelerin verimlilik ve fonksiyonelliğin sağlanması amacına yönelik olması hükmüyle bağdaşmadığı anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari 7.3.4.3 maddesinde. “Hastanemiz mutfağında meydana gelebilecek herhangi bir aksaklık veya olağan dışı gelişmeler nedeniyle yemek üretilmemesi halinde isteklinin, Şanlıurfa Belediye Hudutları içerisinde yukarıda 7.3. maddede sayılan tüm belgelere sahip tesisin olmasını belgeleyecektir.” denildiği, anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin“Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında;

“İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü,

Anılan Yönetmeliğin“Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde;“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir…

…İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir.…” hükmü yer almaktadır.

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı ikinci maddesinde ihale konusu hizmetin Suruç Devlet Hastanesi mutfağı kullanılarak yapılacağı düzenlenmiştir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esas olduğundan idarenin isteklilerden Şanlıurfa Belediye Hudutları içerisinde bir yemek fabrikasının olduğunu kanıtlayıcı belge istenilmesinin temel ilkeleri düzenleyen 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık oluşturduğu, ihaleye katılacak istekliler arasında eşitlik ve rekabeti sağlamak amacıyla yer verilmemesi ve yeterlik kriteri olarak belirlenmemesi gerektiği, sözleşme yapıldıktan sonra ihale konusu işin yerine getirilmesi aşamasında doğabilecek olası bir olumsuz duruma karşı, ihaleye teklif veren isteklilerden taahhütname istenilmesinin ihalede rekabet ve eşitliğin sağlanması açısından daha yararlı olacağı açıktır.

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 7.1 maddesinin “e” ve “f” alt maddelerinde isteklilerin ihale tarihinden üç ay önce alınmış kesinleşmiş vergi ve SSK borcunun olmadığına dair ilgili mercilerden alınacak belgeyi ibraz edeceğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin“İhale Dışı Bırakılma” başlıklı 51 inci maddesinde“…İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir…” hükmü yer almaktadır.

İdare tarafından isteklilerden idari şartnamede ihale tarihinden üç ay önce alınmış kesinleşmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair ilgili mercilerden alınacak belgelerinin ibrazının istenilmesi yukarıda yer alan yönetmelik hükmüne aykırıdır.

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde;“h)İsteklinin. Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmetlerini kapsayan 3500 kişilik Kapasite Raporu”

Yine idari şartnamenin işin fiziki miktarı ve türü başlıklı 2. maddesi;

“ İhale konusu hizmetin;

a) Adı : Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti…

…c) (Fiziki) miktarı ve türü: Normal + Diyet Yemek : 25.000 öğün/kişi

Kahvaltı: 18.000 öğün/kişi

TOPLAM 43.000 Öğün/kişi

d) Yapılacağı yer :Suruç Devlet Hastanesi Baştabipliği

e)Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler:Hastanemiz mutfağı kullanılarak bu hizmet sunulacaktır” şeklinde düzenlenmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin“Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde,“İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

Ancak, kapasite raporunun, bu ihalede, kaza, yangın vb. durumlarda, firmanın kendi işyerinde üretim yapmak zorunda kalması durumunda yeterliğini tevsike yarayacağı anlaşılmış olup, anılan durumlar ihale konusunun yerine getirilmesinde istisnai olarak ortaya çıkacak vakalardır.

İhale konusu işin niteliğine bakıldığında, işin idarenin yemekhanesinde yürütüleceği, firmaların yemek üretim tesislerinde yapılacak bir faaliyetin söz konusu olmadığı, isteklilerin yapacağı işin kapasitesinin ve büyüklüğünün ancak idarenin yemekhanesinin imkanları ile sınırlı olduğu, bu nedenle günlük kapasite raporunun isteklilerin bu ihaledeki üretim kapasitesini belirleyici olamayacağı anlaşılmıştır.

Ayrıca, idare tarafından istenilen öğün miktarının toplam 43.000 adet olduğu ve işin yapılacağın hastane mutfağı olduğu ve hizmetin 300 gün boyunca eşit miktarlarda alınacağı bu durumda da günlük yaklaşık olarak 144 öğün yemek verileceği anlaşılmıştır. İdare tarafından yapılan düzenlemelerden ihale konusu iş ile orantısız 3500 kişilik kapasite raporu istenilmiştir.

Kaldı ki, ihale ilanının 4.3.1.maddesinde, isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler istendiği de göz önüne alındığında, isteklilerin bu büyüklükte bir iş için yeterliklerinin değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar aşağıdadır:

1- İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde;“…g) İsteklinin Yemek Hazırlama Dağıtma ve Sonrası Hizmetlerini kapsayan SA 8000 Kalite Belgesini teklif dosyalarında sunacaklardır

…ı) İsteklinin Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Hizmetlerini kapsayan ISO 22000 Kalite Belgesini…” şeklinde düzenlenmiştir.

Sosyal Sorumluluk (SA 8000) ve Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISO 22000)belgelerine ilişkin olarak 29.11.2006 ve 05.03.2007 tarihli Kurum yazılarıyla ile Türk Akreditasyon Kurumu’ndan talep edilen görüşe,

Türk Akreditasyon Kurumu’nun 05.12.2006 tarihli cevap yazısında; “…Sosyal Sorumluluk (SA 8000) belgelendirme çalışmalarının henüz Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) karşılıklı tanınma anlaşmalarına (MLA) konu olmadığı, bu belgeleri veren kuruluşların uluslararası geçerliğini destekleyici nitelikte bir kontrol düzenin günümüz itibari ile akreditasyon kuruluşları tarafından tesis edilmediği, bu itibarla söz konusu belgelerin kamu ihalelerinde talep edilmesinin uygun olmadığının düşünüldüğü”

Anılan Kurumun 13.03.2007 tarihli cevap yazısındada“…ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgelendirmesi Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) karşılıklı tanınma anlaşmalarına yer alan belgelendirme konusu değildir. Bu sebeple bu tür belgelerle ilgili kurumumuzca bir teyit yazısı düzenlenmemektedir. Bunun yanı sıra HACCP ve OHSAS belgelendirmeleri konusunda, bahse konu belgelerin istenmeyeceği ilgili yönetmeliklerde ifade edilmiştir. ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi) belgelerinin de “HACCP ve OHSAS belgeleri” ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesi uygun olacağının düşünüldüğü …” belirtilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün VIII nci maddesinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı (L) bendinin onuncu fıkrasında yer alan;

“İlgili idarelerin görüşleri ve yapılan başvurular çerçevesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin birinci fıkrasında yer alan “tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesine…..ilişkin düzenleme yapabilir” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. İdarelerce anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ihalelerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (OHSAS) ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikalar istenmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Nitekim incelenen ihalede, SA 8000 (Sosyal Sorumluluk) belgesi sunamayan bir firmanın idare tarafından ihale dışı bırakıldığı, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif dosyaları kapsamında sunduğu “SA 8000 ( Sosyal Sorumluluk ) ve EN ISO 22000:2005 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) kalite belgeleri incelendiğinde, söz konusu kalite belgelerin Türk Akreditasyon Kurumundan alınması gereken bir yazı ile teyit edilmediği veya TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler olmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak, incelenen ihalede “Yemek pişirme dağıtma ve sonrası hizmetleri işi ile ilgili SA 8000 (Sosyal Sorumluluk) ve ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) belgelerinin istenilmesinin rekabeti engellediği anlaşılmıştır.

2- İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde“… İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70´i oranında gerçekleştirdiği veya idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 25 oranından az olmamak üzere. tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi…” istenildiği,

Şikayete konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin “f” bendi uyarınca pazarlık usulüyle ihale yapıldığı anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin“Pazarlık usulünde yeterlik” başlıklı 49 uncu maddesinde“İşin özelliğinin gerektirmesi nedeniyle pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla istenecek bilgi ve/veya belgeler bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenir.

Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde, parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriterleri olarak istenir…” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddesi gereğince pazarlık usulünde yeterlilik aşamasında iş deneyim belgelerinin taşıması gereken kriterlerin işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde idarece yeterlik kriteri olarak tespit edilmesi gerekirkenidarece isteklilerin mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin olarak istenilen belgelerde, herhangi bir parasal tutar belirtilmeden iş deneyiminin oransal kriterlere dayandırılmasının anılan mevzuat hükmüne aykırıdır.

3- İdare tarafından ihaleye 7 isteklinin ihale tarihi olan 09.03.2007 tarihinden bir gün önce davet edildiği, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin “f” bendi uyarınca pazarlık usulüyle ihale yapılmasına rağmen, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’ nin kullanıldığı, ayrıca söz konusu şartnamenin de ihale tarihinde geçerli olan tip idari şartname olmadığı 07.03.2003 tarihinde yürürlükte olan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre hazırlanan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname olduğu tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun“Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü bulunmaktadır.

Raporda yapılan tüm tespitler dikkate alındığında, idare tarafından ihale dokümanı hazırlanırken 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı hareket edildiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.