Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Sınır Değer

Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri eksik olan isteklinin teklifi, sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı?

Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerinin eksikliğinin tespitinin anılan Kanun’un 37’nci maddesi gereğince ilk oturumun konusu olmadığı,

söz konusu isteklinin teklif mektubunun usulüne uygun olduğu, sınır değer hesabına katılacak isteklilerin belirlenmesinde teklif mektubu usulüne uygun olanların dikkate alınacağının anlaşıldığı,

bu çerçevede idarece anılan isteklinin teklifinin sınır değer hesabına dâhil edilmesi işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2019/046
Gündem No : 28
Karar Tarihi : 09.10.2019
Karar No : 2019/UY.II-1300