Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İhale Yetkilisiİptal Nedenleri

İhale yapıldıktan sonra, karar ihale komisyonu tarafından onaylanmadan, ihale yetkilisi tarafından ihale iptal edilebilir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2012/016

Gündem No : 24

Karar Tarihi : 05.03.2012

Karar No : 2012/UH.I-1174

Şikayetçi :

M İ A Teknoloji Yazılım Tasarım Müh. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti., GAZİ ÜNÜVERSİTESİ GÖLBAŞI YERLEŞKESİ TEKNO PLAZA BİNASI B BLOK ZEMİN KAT NO:BZ 16 ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Zkü. Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Esenköy-Kozlu 67600 ZONGULDAK

Başvuru tarih ve sayısı:

13.02.2012 / 6050

Başvuruya konu ihale:

2011/194108 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz Otomasyonu Tüm Modüllerin 2012 Yılı Bakım Ve Onarımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.H.[702].(G031)./2012-12Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 26.12.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Hastanemiz Otomasyonu Tüm Modüllerin 2012 Yılı Bakım ve Onarımı” ihalesine ilişkin olarak MİA Teknoloji Yazılım Tasarım Müh. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti.’nin 13.02.2012tarih ve 6050sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;26.12.2011 tarihinde yapılan ihalenin uhdelerinde kaldığının idare tarafından gönderilen 10.01.2012 tarihli yazı ile tebliğ edildiği, 23.01.2012 tarih 63-748 sayılı şikâyet dilekçesine istinaden ihalenin iptal edildiğinin 07.02.2012 tarih ve 1300 sayılı yazıyla taraflarına faks ile tebliğ edilen yazıdan görüldüğü, idarenin söz konusu yazısında ihalenin iptal edildiğine ilişkin gerekçeler incelendiğinde;

1- İptal gerekçesi olarak gösterilen “MİA Teknoloji Yazılım Tasarım Mühendislik İthalat İhracat Pazarlama Ltd. Şti. firmasının yeni bir yazılım önermesi ve bu yazılımın da ihalede teknik özellikleri belirtilen yazılımı bire bir karşılamadığı” iddiasının mesnetsiz ve önyargılı olduğu, zira idarenin ihale dokümanında mevcut yazılım güncellenmesini istediği modülleri değil teklif edilecek yazılımda bulunması gereken modülleri yazdığı, dokümanda yer almamasına rağmen firmalarının iki defa demo yaptığı ve idarenin her hangi bir eksiklik bildirmediği, kaldı ki firmalarının önerdiği yazılımın ihalede istenen teknik özellikleri karşılamıyor ise ihale komisyonu tarafından ihalenin ilk aşamada sonuçlandırılarak başhekim tarafından bu kararın neden onaylandığı, sonradan bu konuyla hiç ilgisi olmayan farklı bir konudaki itiraza ilişkin gerekçelere bu gerekçenin de eklenerek ihalenin başhekim tarafından iptal edildiği,

2-Sözleşme tasarısının 5.1 inci maddesinde “Sözleşme konusu iş; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi otomasyon sistemini oluşturan modüllerin 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında güncelleme, bakım ve yazılım destek hizmetleri,” şeklinde, 2.1 inci maddesinin (a) bendinde “Hastanemiz Otomasyonu Tüm Modüllerin 2012 Yılı Bakım ve Onarımı”, (b) bendinde “2012 Yılı Hastanemiz Otomasyonu Bakım Onarım” şeklinde düzenlemelerin yer aldığı, iptal kararında belirtilen ihaleye mevcut modüllerin bakım, onarım ve destek hizmetleri şeklinde çıkıldığı gerekçesinin ihale dokümanında hangi maddeye dayandırıldığının anlaşılamadığı,

3-Kesinleşen ihale kararının ekinde komisyon kararı olduğu görülmekle birlikte iptal kararının ekinde gönderilen gerekçeli iptal kararının yalnızca başhekim onaylı olduğunun görüldüğü, ihalenin iptali konusunda ihale komisyonunun ve ihale yetkilisinin takdir yetkisi bulunmakla birlikte bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, ihalenin iptali konusundaki takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmetleri gerekleri ile sınırlı olduğu,

4-Şikayette bulunan başvuru sahibi firmanın başvuru süresini kaçırdığının düşünüldüğü,

Bu nedenlerle ihalenin iptali yönünde verilen kararın iptal edilmesi gerektiği,

İddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

26.12.2011 tarihinde yapılan ihaleye iki isteklinin teklif verdiği, 29.12.2011 tarihli ihale komisyonu kararı ile 147.600,00 TL fiyat teklifi veren MNM- İmpeks İth. İhr. Bil. Yaz. Dan. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin verdiği bu teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer istekli MİA Teknoloji Yazılım Tasarım Müh. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti.’nin vermiş olduğu 88.200,00 TL fiyat teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlendiği, ihale kararının ihale üzerinde bırakılan firmaya 10.01.2012 tarih ve 38 sayılı yazı ile bildirildiği anlaşılmıştır.

İhalede değerlendirme dışı bırakılan MNM- İmpeks İth. İhr. Bil. Yaz. Dan. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin idareye 23.01.2012 tarihli şikayet dilekçesi verdiği ve söz konusu dilekçesinde, hastanenin faaliyete girişi olan 2000 yılından bu yana otomasyon programının bakım, onarım, güncelleme ve destek hizmetini veren firmalarının ihale dışı bırakıldığı, işin adının mevcut hastane otomasyon programının bakım onarım olduğu ve yazılıma ait kaynak kodlarının firmalarına ait olduğu, dolayısıyla başka bir yüklenici ile yapılan sözleşmede firmalarına ait olan yazılımların 3. şahıslar tarafından kullanılması güncelleme, bakım, onarım ve destek verebilmelerinin söz konusu olamayacağı, bunun telif hakları yasasına ve Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine aykırılık teşkil edeceği şeklinde iddiaya yer verdiği anlaşılmıştır.

MNM- İmpeks İth. İhr. Bil. Yaz. Dan. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.01.2012 tarihli şikâyet dilekçesinin aynı gün 63.748 evrak kayıt numarası ile idare tarafından saat 16.52’de kayda alındığı, dilekçe arkasına el yazısı ile,“Dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucunda; yapılan itiraz değerlendirilmiş olup, ihaleye mevcut modüllerin bakım, onarım ve destek hizmetleri şeklinde çıkılmış olması, ihalede en avantajlı teklifi veren MİA firmasının yeni bir yazılım önermesi ve bu yazılımın da ihalede teknik özellikleri belirtilen yazılımı bire bir karşılamadığı, bunun yanı sıra söz konusu yazılımın telif hakları yasası gereği 3. kişiler tarafından güncelleme, bakım, onarım ve destek hizmetlerinin sağlanması mümkün görülmediğinden ve en avantajlı 2. teklif bulunmadığından ihalenin iptaline karar verilmiştir. Gereği” yazısının yazılarak ihale yetkilisi başhekim tarafından imzalandığı anlaşılmıştır.

Söz konusu idareye verilen şikâyet dilekçesinin arka sahifesine el yazısı ile yazılan şikayetle ilgili yazının, daha sonra 02.02.2012 karar tarihli “Şikâyet başvurusu üzerine alınan karar” şeklinde hazırlanarak, şikâyet başvurusu üzerine alınan kararın yazı ekinde gönderildiğini belirten 07.02.2012 tarih ve 1300 sayılı yazı ekinde MİA Teknoloji Yazılım Tasarım Müh. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti.’ne gönderilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun“İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde;

“…İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.”hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 65 inci maddesinde,

“(1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

(3) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(4) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.”hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğinin “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10 uncu maddesinde;

“(1) İhalelere ilişkin olarak öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulur. Bu şikayet başvuruları, süresinde ve usulüne uygun sözleşme imzalanmadan önce yapılmış olması halinde idare tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

(2) 8 inci maddede belirtilen ve dilekçe ile ekinde yer alması zorunlu olan bilgi ve belgeleri içermeyen şikayet başvurularında, söz konusu eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir. Eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmaması halinde idare tarafından başvurunun reddine karar verilir.

(3) İdare tarafından yapılan inceleme sonucunda on gün içerisinde 11 inci maddedeki kararlardan biri alınarak başvuru sonuçlandırılır. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.

(4) İnceleme, ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir. Bu inceleme sonucunda, ihale yetkilisi tarafından gerekçeli bir karar alınır.”hükmü,

Yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuattan da görüleceği üzere, idareye yapılan şikâyetle ilgili olarak incelemenin bizzat ihale yetkilisi tarafından yapılabileceği aşikar olup, yapılan inceleme sonucunda hazırlanacak raporun ihale komisyonu tarafından karara bağlanmasından sonra ihale yetkilisince onaylanacağı dikkate alındığında,

itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan“kesinleşen ihale kararının ekinde komisyon kararı olduğu görülmekle birlikte iptal kararının ekinde gönderilen gerekçeli iptal kararının yalnızca başhekim onaylı olduğunun görüldüğü,” şeklindeki iddianın, şikâyete ilişkin hazırlanan raporun ihale komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra ihale yetkilisi tarafından onaylanmasını müteakip, söz konusu ihale iptal kararının sonucunun istekliye bildirilmesiyle birlikte ihale komisyonu kararının da gönderilmesi gerektiği şeklinde düşünülebileceği söz konusu ise de,

şikâyete ilişkin incelemenin ihale yetkilisi tarafından incelenmesi sonucunda ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılması ve bu sonucun en sonunda ihale yetkilisi tarafından onaylanacağı dikkate alındığında, ihale komisyonuna getirilmeden ihale yetkilisi tarafından gerekçeleri belirtilmek suretiyle ihalenin iptaline ilişkin kararın verilmesi ve bu kararın isteklilere bildirilmesi ihale mevzuatına aykırılık teşkil edecek bir durum oluşturmamaktadır.

İhalenin ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesine ilişkin gerekçelerin; ihaleye mevcut modüllerin bakım, onarım ve destek hizmetleri şeklinde çıkılmış olması, ihalede en avantajlı teklifi veren MİA Teknoloji Yazılım Tasarım Müh. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti.’nin yeni bir yazılım önermesi ve bu yazılımın da ihalede teknik özellikleri belirtilen yazılımı bire bir karşılamaması, söz konusu yazılımın (MNM- İmpeks İth. İhr. Bil. Yaz. Dan. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği yazılım) telif hakları yasaları gereği 3. kişiler tarafından güncelleme, bakım, onarım ve destek hizmetlerinin sağlanmasının mümkün görülmemesi şeklinde olduğu görülmektedir.

İhaleye esas düzenlenen doküman incelendiğinde, idari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesi ile “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde:

“2.1.İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Hastanemiz Otomasyonu Tüm Modüllerin 2012 Yılı Bakım ve Onarımı

b) Miktarı ve türü:

2012 Yılı Hastanemiz Otomasyonu Bakım Onarım

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen, Hastane Otomasyon Sistemi, Hastane Yazılımı, Yazılım Geliştirme, bakım onarım ve Destek işi ile ilgili hizmet alımı.” düzenlemelerine,

Sözleşme tasarısının “İşin tanımı” başlıklı 5 inci maddesinde; “5.1. Sözleşme konusu iş; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi otomasyon sistemini oluşturan modüllerin 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında güncelleme, bakım ve yazılım destek hizmetleri,” düzenlemesine,

Teknik şartnamenin “Konu” başlıklı 1 inci maddesinde; “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi otomasyon sistemini oluşturan ve aşağıda adı ve içeriği verilen modüllerin 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında güncelleme, bakım ve yazılım destek hizmetlerinin verilmesi işidir.” düzenlemesine,

Yer verilmiştir.

İdare tarafından hazırlanan dokümanda yukarıda yer verildiği üzere ihale konusu iş değişik şekillerde adlandırılmış olmakla birlikte, dokümanda ihalenin iptal gerekçesinde yer verildiği üzere“ihaleye mevcut modüllerin bakım, onarım ve destek hizmetleri şeklinde çıkılmış olması,” şeklinde bir düzenlemenin yer almadığı, yani dokümanda hastanede hali hazırda kullanılmakta olan yazılımın bakım, onarımının yapılacağına ilişkin bir kaydın bulunmadığı, aksine ihale konusu işin sadece hastane otomasyonu bakım onarım işi de olmadığı, bunun yanı sıra modül güncellemesi, diğer bir ifadeyle yeni yazılım ve destek hizmetlerini de kapsadığı, zira teknik şartname incelendiğinde idarenin mevcut kullanmakta olduğu yazılımdan ziyade ihalede istenilen yazılımda bulunması gereken modüllere ilişkin düzenleme yaptığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusu ile idarenin MNM- İmpeks İth. İhr. Bil. Yaz. Dan. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin şikayetine ilişkin kararından da anlaşılacağı üzere MİA Teknoloji Yazılım Tasarım Müh. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. ihalede güncelleme kapsamında yeni bir yazılım sunmuştur. Nitekim MİA Teknoloji Yazılım Tasarım Müh. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. tarafından sunulan yazılım, bakım onarıma ilişkin teklifi ihale komisyonu tarafından incelenmiş ve dokümana uygun olduğu belirlenerek 29.12.2011 tarihli kararı ile adı geçen istekliyi ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlemiştir. Yani ihale komisyonu başvuru sahibi tarafından sunulan yeni yazılımın teknik şartnameyi karşıladığını belirlemek suretiyle ihaleyi sonuçlandırmıştır. Zira, ihale komisyonunun sunulan yazılımı teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığına ilişkin tespiti yapmadan ihaleyi sonuçlandırmayacağı aşikârdır. Kaldı ki dokümanda yer verilmemiş olmasına karşın adı geçen istekli tarafından söz konusu yazılımın iki defa demosunun da yapıldığı ve herhangi bir eksikliğin bulunduğuna dair tutanak düzenlenmediği de anlaşılmıştır.

İhale komisyonunca MİA Teknoloji Yazılım Tasarım Müh. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. tarafından teklif kapsamında sunulan yazılımın teknik şartnameyi karşıladığı belirlenerek ihale adı geçen istekliye bırakılırken, MNM- İmpeks İth. İhr. Bil. Yaz. Dan. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin şikâyetine ilişkin ihale yetkilisince hazırlanan kararda yani ihalenin iptal kararında sunulan yeni yazılımın teknik şartnameyi karşılamadığı şeklindeki gerekçe gerçekçi bulunmamıştır. Zira, ihale komisyonunun teknik şartnameye uygun bularak kabul ettiği yazılımın teknik özelliklerine ayrıntılı olarak yer verilen teknik şartnamenin hangi maddelerini ne yönüyle karşılamadığına ilişkin herhangi bir tespit bulunmamaktadır. Ayrıca, MNM- İmpeks İth. İhr. Bil. Yaz. Dan. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen şikâyet dilekçesinde de ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu yazılımın teknik şartnameyi karşılamadığına ilişkin bir iddia yokken, adı geçen firmaya verilen cevapta böyle bir ek gerekçeye yer verilmesi ve ihalenin iptal kararında da ek gerekçe olarak ortaya konulması ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir.

Bu durumda, ihalenin iptal edilmesi gerekçelerinden olan MİA Teknoloji Yazılım Tasarım Müh. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. tarafından teklif kapsamında sunulan yazılımın teknik şartnameyi karşılamadığı şeklindeki gerekçe uygun bulunmamıştır.

Öte yandan, MNM- İmpeks İth. İhr. Bil. Yaz. Dan. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 23.01.2011 tarihli şikâyet dilekçesinde sadece işin adının mevcut hastane otomasyon programının bakım onarımı olduğu ve yazılıma ait kaynak kodlarının firmalarına ait olduğu, dolayısıyla başka bir yüklenici ile yapılan sözleşmede firmalarına ait olan yazılımların 3. şahıslar tarafından kullanılması güncelleme, bakım, onarım ve destek verebilmelerinin söz konusu olamayacağı, bunun ise Telif Hakları Yasasına ve Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine aykırılık teşkil edeceği şeklindeki şikâyet konusunun ihale yetkilisi tarafından uygun görülerek ihalenin iptal edilme gerekçesi olarak ortaya konulması yerinde görülmemiştir.

Yukarıda detaylı bir şekilde ortaya konulduğu üzere ihale konusu işle ilgili dokümanlar irdelendiğinde, ihale konusu işin daha önce kullanımda olan yazılımın güncellenmesi, bakım onarımından ziyade ihale üzerinde bırakılan isteklinin de teklifinde sunduğu üzere yeni bir yazılım ve bakım onarım, destek hizmetlerine ilişkin bir iş olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki, idarelerin yazılım satın almaları halinde bu alımın lisans ve telif haklarıyla birlikte alındığı, yazılım satan firmanın yazılıma ilişkin kaynak kodlarını yazılımı alan idareye vermesi ve yazılım alımı sözleşmelerinde yer verilen süre içerisinde bakım onarımını yapması gerektiği, sözleşme süresi bittikten sonra yazılımın iadesinin söz konusu olmayıp kullanılmaya devam edilebileceği ve bu durumda yazılıma ilişkin bakım ve onarımın yeni ihalelerle başka firmalara yaptırılması gerektiği, satın alınan yazılımın kullanılmasına devam edilmesi halinde yazılım satan firmanın yazılımı kullanan idare nezdinde telif hakkına sahip olmasının söz konusu olamayacağı aşikârdır. Aksi halde, idarenin satın aldığı bir yazılım işinin sözleşme süresi bittiğinde, Telif Hakları Yasasına aykırılık yönüyle bakım onarımına ilişkin ihaleye çıkmasının söz konusu olamayacağı, dolayısıyla satın alınan yazılımın kullanılma süresince yazılımın alındığı firmaya bağımlı olunacağı ve bunun da 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesindeki rekabetin sağlanmasına ve kaynakların verimli kullanılmasına engel teşkil edeceği açıktır. Zira söz konusu Kanunun 5 inci maddesinde,“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

Telif haklarıyla ilgili yürürlükte bulunan mevzuat, eser sahibinin eserinin izinsiz olarak çoğaltılması ve dağıtımının engellenmesi noktasında eser sahibinin haklarının korunması amacını taşımaktadır. Dolayısıyla, burada esas olan satın alınan yazılımın ancak satın alan idare tarafından kullanılması olup, bu yazılımın idare tarafından çoğaltılarak 3. şahıslara dağıtılması veya satılmasının Telif Hakları Yasasına aykırılık teşkil edeceği, böyle bir durumun oluşması halinde bu durumun ihaleyle bir ilişkisinin söz konusu olmayacağı, zikredilen kanunlar ve mevzuat çerçevesinde gerekli müeyyidelerin yapılması gerekeceği görülmektedir.

İhalenin iptali konusunda ihale komisyonunun ve ihale yetkilisinin takdir yetkisi bulunmakla birlikte, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, ihalenin iptali konusundaki idarenin takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu da açıktır.

Yapılan değerlendirme ve tespitlerden görüleceği üzere, ihalenin iptal edilmesine ilişkin gerekçeler yerinde bulunmamıştır. Dolayısıyla ihale dokümanına uygun teklifte bulunan MİA Teknoloji Yazılım Tasarım Müh. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti.’nin teklifinin geçerli olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 02.02.2012 tarihinde iptal edildiği, ihalenin iptal edilmesine ilişkin gerekçelerin yerinde olmadığı, dolayısıyla iptal işleminin yukarıda belirtilen aykırılıklar nedeniyle mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi itirazen şikâyet dilekçesinde şikayette bulunan başvuru sahibi firmanın başvuru süresini kaçırdığının düşünüldüğüne yönelik iddiada bulunmakta ise de, söz konusu başvurunun mevzuatta belirtilen sürelere uygun bir şekilde yapıldığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.