Salı, Temmuz 16, 2024
İhale Yetkilisi

İhale yetkilisi, ihale ile ilgili hangi kararları alabilir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde, ihale yetkilisinin, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal edeceği,

ihalenin; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılacağı hükme bağlanmıştır.

İhale yetkilisi, ihale komisyon kararını izleyen beş iş günü içerisinde ihale kararını inceleyerek onama ve iptal etme yetkisine sahiptir.

Bu maddede yer verilen yetkiler haricinde ihale yetkilisine, ihale komisyonuna tekliflerin yeniden değerlendirilmesi şeklinde bir talimat verme veya ihale kararını değiştirerek onama yetkisi tanınmamıştır.

Bu süreçte ihale kararının geçerli olması bir başka ifade ile kesinlik kazanması, ihale yetkilisinin onayına bağlanmıştır. İhale yetkilisinin onaylamadığı ihale kararı, hükümsüz kalarak ihalenin iptal edilmesi sonucunu doğurur.

 

ÖRNEK KARAR

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/058
Gündem No : 74
Karar Tarihi : 01.10.2012
Karar No : 2012/UY.II-3870