Salı, Temmuz 16, 2024
İmza Sirküleri

İsteklilerin şirketi temsile dair son durumlarını imza sirküsü ile sunmaları halinde geçerli olur mu?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2015/012

Gündem No : 37

Karar Tarihi : 11.02.2015

Karar No : 2015/UH.I-507

Şikayetçi:

Eskercan İnşaat Temizlik Özel Güvenlik Turizm Peyzaj Nakliyat Tahmil Tahliye Gıda Mad.Madencilik Orman Ür. Otomotiv Toplu Taşım. Hayvancılık, Zirai Ürün Zirai Alet Day. Tüketim Malları Yemek San. Ve Tic. Ltd. Şti.- Y T C Grup Temz. Sos. Hizm. B.sayar Özel Sağ. ve Eğt. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Or

İhaleyi Yapan Daire:

Kartal Belediye Başkanlığı Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

06.01.2015 / 576

Başvuruya Konu İhale:

2014/150686 İhale Kayıt Numaralı “Personel Çalıştırılması” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Eskercan İnş. Temizlik Özel Güv. Turizm Peyzaj Nak. Tahmil Tahliye Gıda Maddeleri Madencilik Orman Ürünleri Otomotiv Toplu Taş. Hay. Zirai Ürün Zirai Aletler Day. Tüketim Malları Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. – YTC Grup Temizlik Sosyal Hiz. Bilg. Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

Sırabademler Mah. Bayırlar Paşa Çayır Mevkii Kümeevler No:13 Karacabey / BURSA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kartal Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 Kartal / İSTANBUL

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/150686İhale Kayıt Numaralı “Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Kartal Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 15.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Eskercan İnş. Temizlik Özel Güv. Turizm Peyzaj Nak. Tahmil Tahliye Gıda Maddeleri Madencilik Orman Ürünleri Otomotiv Toplu Taş. Hay. Zirai Ürün Zirai Aletler Day. Tüketim Malları Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. – YTC Grup Temizlik Sosyal Hiz. Bilg. Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 19.12.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 06.01.2015 tarih ve 576 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.12.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/56 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Kartal Belediye Başkanlığı’nın 15.12.2014 tarihinde gerçekleştirilen 2014/150686 İKN’li “Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesine Eskercan İnş. Tem. Özel Güv. Turizm Peyzaj Nak. Tahmil Tahliye Gıda Mad. Madencilik Orman Ürünleri Otomotiv Toplu Taş. Hay. Zirai Ürün Zirai Aletler Day. Tüketim Malları Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. – YTC Grup Temizlik Sosyal Hiz. Bilg. Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi olarak teklif verdikleri, ancak teklif mektubunda ve birim fiyat teklif cetvelinde şirket yetkililerinin müşterek imzası bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonu kararının tebliği üzerine 19.12.2014 tarihinde idareye şikâyette bulundukları, ancak idarenin süresi içinde şikâyet dilekçelerine cevap vermediği, idarenin tekliflerini değerlendirme dışı bırakmasının hukuka uygun olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 8’inci maddesinde; hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabileceğinin belirtildiği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının Tebliğ düzenlemesine aykırı olduğu, idarenin teklif veren şirkete ait bilgileri internet üzerinden temin edebileceği,

Teklif zarfında idareye sundukları imza sirkülerinde adı geçen Murat Piriştine’nin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 786065 sicil numarasında kayıtlı olan şirketin müdürü olmadığının 25.01.2013 tarih ve 8244 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 539. sayfasında neşr ve ilan edildiği, şirkete ait 16.01.2013 tarih ve 2013/1 nolu karar ile Rabia Özırmak’ın şirketi her türlü konuda sınırsız temsil ve ilzam yetkisinin devamına karar verildiği, ilanen tebliğ yapılmasının üçüncü kişilerin bu hususu açıkça öğrenebileceği anlamına geldiği, Murat Piriştine ile Rabia Özırmak’ın şirketi müşterek imzaları ile temsil edeceklerine dair imza sirkülerinin sehven teklif zarfı içine konulduğu, neticede müşterek imzanın resmi kayıtlarda ortadan kalktığı ve Rabia Özırmak’ın yetkisinin devam ettiği, bu durumun teyit edilebileceği,

Üzerinde ihale bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin kendilerine verilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde;

“Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.

İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. …” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 55’inci maddesine göre; ihale komisyonu karına karşı yapılan şikâyet başvurusunun 10 günlük süre içinde sonuçlandırılması esastır. Ancak, başvuru sahibinin şikâyet başvurusu idarece cevaplandırılmamıştır.

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçesi ihale komisyonu kararında açık ve net olarak belirtilmediğinden ve şikâyet dilekçesi üzerine nasıl bir değerlendirme yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgi veya belge dosyada bulunmadığından, Kurumun 23.01.2015 tarihli yazısı ile idareden konu hakkında açıklama istenilmiştir. İdarenin 23.01.2015 tarih ve 1531 sayılı yazısı 27.01.2015 tarihinde Kurum kayıtlarına alınmıştır. İdarenin Kuruma gönderdiği 23.01.2015 tarihli yazıda; başvuru sahibinin ihaleye ortak girişim olarak katıldığı, idareye sunulan teklif zarfında özel ortak YTC Grup Temizlik Sosyal Hizm. Bilg. Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait imza sirkülerinde 29.06.2012 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile Rabia Özırmak ve Murat Piriştine’nin müşterek imzaları ile şirketi temsile yetkili olduklarının belirtildiği, ancak özel ortak adına birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvelde sadece Rabia Özırmak’ın münferit imzasının bulunduğu, bu gerekçeyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı hususu belirtilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde, 15.12.2014 tarihinde gerçekleştirilen şikâyete konu “Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” işi ihalesine 3 isteklinin teklif verdiği,

Asmin Sosyal Hizmetler Özel Eğ. Gıda İnş. İnsan Kay. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. – CPR Grup Tem. Yem. Bil. Oto. Hiz. Orm. Ür. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklif zarfı kapsamında oda kayıt belgesi, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, bilanço ve iş hacmini gösteren belgeler, iş deneyim belgesi, geçici teminat mektubu bulunmadığından, teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelindeki rakamlar uyumlu olmadığından, ayrıca teklif tutarı asgari işçilik maliyetinin altında olduğundan teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı,

Eskercan İnş. Tem. Özel Güv. Tur. Peyzaj Nakliyat Tahmil Tahliye Gıda Mad. Madencilik Orman Ürünleri Oto. Toplu Taş. Hayv. Zirai Ürün Zirai Aletler Day. Tüketim Malları Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. – YTC Grup Temizlik Sosyal Hiz. Bilg. Özel Sağlık ve Eğ. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin idareye sunulan teklif zarfında özel ortak YTC Grup Temizlik Sosyal Hizm. Bilg. Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait imza sirkülerinde 29.06.2012 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile Rabia Özırmak ve Murat Piriştine’nin müşterek imzaları ile şirketi temsile yetkili olduklarının belirtildiği, ancak özel ortak adına birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvelde sadece Rabia Özırmak’ın münferit imzasının bulunduğu, bu gerekçeyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı,

İhalenin belgeleri uygun ve teklifi geçerli kabul edilen Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Tic. Paz. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

istenilmesi zorunludur.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.” hükmü,

Aynı Yönetmeliğin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

…….

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

…..” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesi kapsamındaki 5.3’üncü maddesinde “İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde,

“31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

İnceleme konusu ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan birim fiyat teklif mektubu standart formunun 5 numaralı dip notunda teklif mektubunun teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacağının belirtildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen maddelerindeki hükümler ile İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde isteklilerin teklif zarfı içerisinde sunacakları teklif mektuplarının teklif vermeye yetkili kişilerce imzalanması ve bu yetkinin yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü gereğince teklif zarfı içerisinde sunulması gerekli belgelerle tevsik edileceği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi ihaleye iş ortaklığı olarak teklif vermiş olup, teklif mektubunun iş ortaklığını oluşturan şirketlerin teklif vermeye yetkili kişilerince imzalanması ve teklif mektubunu imzalayan kişilerin yetkili olduklarının teklif zarfı içinde sunulan belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. Teklif mektubunda ve birim fiyat teklif cetvelinde Pilot Ortak ve Özel Ortak olan Şirketlerin kaşeleri ve kaşelerin üzerinde birer imza bulunmaktadır.

Pilot Ortak Eskercan İnş. Tem. Özel Güv. Tur. Peyzaj Nak. Tahmil Tahliye Gıda Mad. Madencilik Orman Ürünleri Oto. Toplu Taş. Hayv. Zirai Ürün Zirai Aletler Day. Tüketim Malları Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kaşesi üzerindeki imzanın şirketi münferit imzası ile temsil etmeye yetkili olan Şirket Müdürü Selçuk Sağdıç’a ait olduğu, bu hususun dosya kapsamında bulunan 28.09.2011 tarihi imza sirküleriyle tevsik edildiği anlaşılmaktadır.

Özel Ortak YTC Grup Tem. Sosyal Hiz. Bilgisayar Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kaşesi üzerindeki imzanın ise Rabia Özırmak’a ait olduğu anlaşılabilmektedir.

Fakat, teklif mektubunun ekinde bulunan 13.08.2012 tarihli imza sirkülerinde Şirket Müdürü olan Murat Piriştine ile Şirket Müdürü Rabia Özırmak’ın şirket unvanı üzerine atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili oldukları belirtilmektedir.

Teklif zarfı içinde sunulan bilgi ve belgelere göre anılan şirketi Rabia Özırmak’ın münferit imzası ile temsil edemeyeceği, müşterek imza gerektiği, yetkili kişilerden birinin imzasının eksik olduğu anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi şirketi temsil yetkisinde değişiklik yapıldığını, şirkete ait 16.01.2013 tarihli karar ile Rabia Özırmak’ın şirketi her konuda sınırsız temsil ve ilzam yetkisi aldığını, bunun 25.01.2013 tarihli ve 8244 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden anlaşılabileceğini, şirketin müşterek imza ile temsil edilebileceğine dair imza sirkülerinin sehven teklif zarfına konulduğunu iddia etmektedir.

Netice itibarıyla, teklifin ihale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olarak sunulması, şirketin yönetimindeki görevlileri ve şirketi temsil yetkili olanları gösteren son duruma ait belgelerin teklif zarfı içinde idareye sunulması gerekmekte olup, anılan şirkete ait imza sirküleri şirketin temsil ve ilzam yetkisi açısından şirketin son durumunu göstermediğinden teklifin mevzuata uygun olarak sunulmadığı, teklifin usule uygun olarak sunulmamasından kaynaklanan sorumluluğun istekliye ait olduğu ve teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılması kararının yerinde olduğu, bu itibarla 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddinin gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.