Salı, Temmuz 16, 2024
İmza Sirküleri

İş ortaklıklarında, imza sirküsünün her bir ortak tarafından sunulması gerekir mi?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/041

Gündem No : 43

Karar Tarihi : 12.06.2013

Karar No : 2013/UM.I-2471

Şikayetçi:

CACABEY PLANETARYUM BİLİŞİM MOB. GIDA HED. EŞYA VE İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ., GÜLLÜK MAH. ANKARA CAD. NO:360/H BURSA

İhaleyi Yapan Daire:

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yenişehir Mahallesi Vatan Caddesi No:2 42060 KONYA

Başvuru Tarih ve Sayısı:

24.04.2013 / 14346

Başvuruya Konu İhale:

2013/15185 İhale Kayıt Numaralı “Planetaryum Cihazı Ve Aksamı Temini” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığıtarafından 15.03.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Planetaryum Cihazı ve Aksamı Temini” ihalesine ilişkin olarak Goto Kimya Koz. Kağ. Plas. Loj. İnş. Mob. Teks. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Cacabey Planetaryum Bilişim Mob. Gıda Hed. Eşya ve İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 10.04.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.04.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.04.2013tarih ve 14346sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.04.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2013/1585sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Bahse konu ihalede İş Ortaklıkları tarafından 10.04.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 19.04.2013 tarihinde şikâyetin reddine karar verdiği, bu kararın kendilerine resmi olarak tebliğ edilmediği, anılan kararın 24.04.2013 tarihinde haricen öğrenildiği,

2) İdarenin 19.04.2013 tarihinde aldığı şikâyetin reddine ilişkin kararda “Yaklaşık Maliyet İnceleme ve Değerlendirme Tutanağı”nın ihale komisyonu kararı ekinde taraflarına gönderildiğinin belirtildiği, ancak ihale sonucunun resmi olarak kendilerine tebliğ edilmediği, sadece ihale komisyonu kararının kendilerine faks ile iletildiği, bu nedenle “Yaklaşık Maliyet İnceleme ve Değerlendirme Tutanağı”nın hiç gönderilmediği,

3) Teknik Şartname’nin 06.09.2011 tarih ve 28046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili 2011/13 sayılı Başbakanlık Genelgesine aykırı olduğu, bahse konu Genelgeye göre ülkemizde yerli ürün varken idarelerin mal alımlarına ilişkin ihale dokümanında yabancı ürün veya belirli bir ülkenin ürününün teklif edilmesini istememesi gerektiği, şikâyete konu ihalenin Teknik Şartname’sinin “Tam kubbe dijital projeksiyon sistemi” başlıklı 3’üncü maddesindeki projektöre ilişkin özelliklerin sadece Japon JVC markalı projektöre ait olduğu,

4) Teknik Şartname’de açıkça ithal ürün yazmadan doğrudan belli bir şirketin ürününe atıf yaparak teknik şartname hazırlanmasının mevzuata aykırı olduğu,

5) İhaleye 4 isteklinin katıldığı, İş Ortaklıkları’nın teklif zarfının en son açıldığı, İş Ortaklıkları’nın teklif zarfı açılmadan Aselgrup Elektronik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. yetkililerinin ihalenin uhdelerinde kaldığına ilişkin beyanlarda bulundukları, bu durumun anılan şirketin İş Ortaklıkları tarafından sunulan tekliften haberdar oldukları izlenimi yarattığı,

6) İş Ortaklıkları’nın teklifinin, teklif vermeye yetkili olduğunun gösteren belgelerin aslı veya noter onaylı veya idarece aslı görülmüştür ya da bu anlama gelecek şerh düşülen suretleri sunulmadığı gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak İdari Şartname ve Yönetmeliğe uygun olarak evrakların noter onaylı suretleri ile orijinal geçici teminat mektubunun sunulduğu, bu nedenle ihale komisyonu kararının hatalı olduğu,

İdari Şartname’nin 30.2.3’üncü maddesinde ihale komisyonu tarafından isteklilerin sunduğu belgelerin ve teklif fiyatlarının tutanağa bağlanacağının düzenlendiği, ancak ihale komisyonunca belgelerin eksik düzenlendiğine ilişkin bir tutanak düzenlenmediği, bu hususun ihale komisyonu kararı ile öğrenildiği,

7) Aselgrup Elektronik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin evraklarının detaylı incelenmesini talep ettikleri, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yeterlik kriterlerinin belirtildiği, özellikle anılan Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendine göre iş deneyim belgesine ilişkin son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğuna ilişkin belgelerin yeniden incelenmesi gerektiği, bahse konu belgelerin sunulduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadığı ve görmezden gelindiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65’inci maddesinde,

“Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

1 ) İmza karşılığı elden.

2 ) İadeli taahhütlü mektupla.

3 ) Elektronik ortamda.

4 ) Faksla.

İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından, elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde ve şikayet başvurularına ilişkin işlemler dahil Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak ihale sürecine ilişkin işlemlerde teyit aranmaz.

…” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde,

“(1) Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, dokümanın satın alındığına veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

(2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

(3) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

…”hükmü yer almaktadır.

İncelemeye konu ihalede Goto Kimya Koz. Kağ. Plas. Loj. İnş. Mob. Teks. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Cacabey Planetaryum Bilişim Mob. Gıda Hed. Eşya ve İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın özel ortağı Cacabey Planetaryum Bilişim Mob. Gıda Hed. Eşya ve İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından ihale dokümanının 28.02.2013 tarihinde satın alındığı, doküman satın alındığına ilişkin formda“ihale ve şikayet sürecinde idare tarafından yukarıda belirtilen elektronik posta adresine/faks numarasına bildirim yapılmasını kabul ediyorum.” ibaresinin yer aldığı kutucuğun anılan şirket tarafından işaretlendiği, ancak bahse konu formda herhangi bir elektronik posta ya da faks numarasının belirtilmediği görülmüştür.

Diğer taraftan Goto Kimya Koz. Kağ. Plas. Loj. İnş. Mob. Teks. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Cacabey Planetaryum Bilişim Mob. Gıda Hed. Eşya ve İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun (5) numaralı maddesinde yer alan tebligat ile ilgili seçeneğin ise anılan İş Ortaklığı tarafından belirtilmediği ancak faks numaraları ile elektronik posta adreslerinin yazıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan 19.04.2013 tarih ve 2530 sayılı kararın anılan istekliye 24.04.2013 tarihinde faks ile bildirildiği ve 02.05.2013 tarihinde ise postaya verildiği ve posta iletisinin aynı gün başvuru sahibi tarafından alındığı görülmüştür.

Goto Kimya Koz. Kağ. Plas. Loj. İnş. Mob. Teks. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Cacabey Planetaryum Bilişim Mob. Gıda Hed. Eşya ve İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ilişkin doküman satın alındığına ilişkin form ile teklif mektubu birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin ihale ve şikâyet sürecinde elektronik posta ve/veya faks ile bildirimi kabul ettiği, idarenin de şikâyete cevabı faks ile başvuru sahibine tebliğ ettiği, her ne kadar aynı gün olmamakla birlikte idarenin şikâyete cevap yazısını posta ile de gönderdiği anlaşılmıştır.

Bu haliyle, idarece şikâyete cevap yazısının başvuru sahibine bildirimi ile ilgili olarak tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık olmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde bulunmamıştır.

2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Yukarıda birinci iddia incelemesi kapsamında yer verildiği üzere Goto Kimya Koz. Kağ. Plas. Loj. İnş. Mob. Teks. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Cacabey Planetaryum Bilişim Mob. Gıda Hed. Eşya ve İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından doküman satın alındığına ilişkin formda, ihale ve şikayet sürecinde elektronik posta adresine ve/veya faks numarasına yapılan bildirimin kabul edildiğinin belirtildiği, ancak bahse konu formda herhangi bir elektronik posta ya da faks numarasının yer almadığı, ayrıca birim fiyat teklif mektubunun (5) numaralı maddesinde yer alan tebligat ile ilgili seçenek ise anılan İş Ortaklığı tarafından işaretlenmemesine rağmen faks numaraları ile elektronik posta adreslerinin yazıldığı görülmüştür.

İdarenin 01.04.2013 tarih ve 2005 sayılı kesinleşen ihale kararını aynı tarihte Goto Kimya Koz. Kağ. Plas. Loj. İnş. Mob. Teks. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Cacabey Planetaryum Bilişim Mob. Gıda Hed. Eşya ve İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na faks ile bildirdiği, anılan kararın aynı gün posta yoluyla da gönderilerek teyidinin yapıldığı anlaşılmıştır. İdarece gönderilen kesinleşen ihale kararının ekinde ihale komisyonu kararının olduğu ancak “Yaklaşık Maliyet İnceleme ve Değerlendirme Tutanağı”nın bulunmadığı görülmüştür. Her ne kadar idarece şikâyete cevap yazısında bahse konu tutanağın ihale komisyonu kararı ekinde gönderildiği belirtilmiş olmakla birlikte, bu tutanağın ihaledeki tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle yaklaşık maliyetin yeniden gözden geçirilmesi amacıyla düzenlendiği, anılan tutanağın başvuru sahibine gönderilmemesinin bir hak kaybına yol açmadığı anlaşılmıştır.

Bu haliyle, idare tarafından kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine bildirimi ile ilgili olarak tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiaları yerinde görülmemiştir.

3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü ve 4’üncü iddialarına ilişkin olarak:

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde,

(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde,

“(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde,

“(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.”hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvurusunda bulunabilecekler” başlıklı 3’üncü maddesinin altıncı fıkrasında“İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvuruları, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilmekte ise de bu tarihten önce ön yeterlik/ yeterlik başvurusunda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca “Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, zorunludur.” hükmü uyarınca, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunulamaz.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Şikayet başvuru süresi” başlıklı 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında,

“Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde düzeltme ilanının yayımlandığı tarihi, gazetelerde veya bültende birden fazla yayımlanan ilanlar arasında çelişki olması halinde son ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.” açıklaması bulunmaktadır.

Başvuru sahibinin şikâyete konu ettiği hususların Teknik Şartname’de düzenlendiği, şikâyete konu işlemin başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının satın alındığı tarih olan 28.02.2013 tarihi itibariyle farkına varıldığı/varılması gerektiği, bu hususa ilişkin olarak süresi içerisinde idareye bir şikâyet başvurusunun yapılmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan başvuru sahibi tarafından incelemeye konu ihaleye teklif verilmiş olması hususu da dikkate alındığında, bu aşamadan sonra ihale dokümanının içeriğine yönelik şikâyet başvurusunda bulunulamayacağından başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince hem süre yönünden hem de ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

4 ) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinin birinci fıkrasında“Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 55’inci maddesinde,

“(1) Ön yeterlik ve yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; Kanun, bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

(2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

(3) Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

…” hükmü bulunmaktadır.

Anılan mevzuat hükümlerinden, ihale saatine kadar verilen tekliflerin bir tutanakla tespit edileceği ve ihale komisyonunca tekliflerin alınış sırasına göre inceleneceği açıktır.

15.03.2013 tarihinde saat:10.30’da yapılan incelemeye konu ihalede 4 adet teklif zarfının sunulduğu, idarece teklif zarflarının ihale komisyonunca teslim alındığına dair tutanakta Optronik Optik ve Elektronik Cih. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin birinci, Tetico Teknik Tic. A.Ş.nin ikinci, Aselgrup Elektronik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin üçüncü ve Goto Kimya Koz. Kağ. Plas. Loj. İnş. Mob. Teks. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Cacabey Planetaryum Bilişim Mob. Gıda Hed. Eşya ve İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ise dördüncü sırada teklif zarflarını sunduğu, nitekim şikâyete verilen cevap yazısında da teklif zarflarının veriliş sırası ile zarfların teslim tarih ve saatlerinin,

İsteklinin Adı Teklif zarfının teslim edildiği tarih Teklif zarfının teslim edildiği saat

1 Optronik Optik ve Elektronik Cih. Tic. ve San. Ltd. Şti. 15.03.2013 08.48

2 Tetico Teknik Tic. A.Ş. 15.03.2013 09:20

3 Aselgrup Elektronik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 15.03.2013 10:20

4 Goto Kimya Koz. Kağ. Plas. Loj. İnş. Mob. Teks. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Cacabey Planetaryum Bilişim Mob. Gıda Hed. Eşya ve İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 15.03.2013 10:24

şeklinde olduğu belirtilmiştir.

İdarece teklif zarflarının alınış sırasına göre açıldığı ve incelendiği, başvuru sahibinin bahse konu ihalede teklif zarfını dördüncü sırada idareye teslim ettiği ve ihaleye dört adet teklif sunulduğu hususu göz önüne alındığında başvuru sahibinin teklif zarfının en son açılmasının yerinde olduğu, bu nedenle idarece tekliflerin alınması, açılması ve incelenmesi ile ilgili olarak tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, başvuru sahibinin İş Ortaklıkları’nın teklif zarfı açılmadan Asel Grup şirketinin yetkililerinin ihalenin uhdelerinde kaldığına ilişkin beyanlarda bulundukları, bu durumun anılan şirketin İş Ortaklıkları tarafından sunulan tekliften haberdar oldukları izlenimi yarattığı iddialarının ise bilgi ve belge üzerinden inceleme yapan Kurumumuzun görev alanında olmadığı sonucuna varılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29’uncu maddesinin birinci fıkrasında“Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmeliğin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde,

“(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

istenilmesi zorunludur.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur…” hükmü bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1’inci maddesinin (b) bendinde, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

“Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 ) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,”ni teklif kapsamında sunmaları gerektiği düzenlenmiştir.

Anılan Şartname’nin 30.2.3’üncü maddesinde“İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bahse konu ihalede ihale komisyonu tarafından 15.04.2013 tarihli Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile isteklilerin belgelerinin hangisinin var veya yok olduğunun düzenlendiği, aynı tarihli Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak ile isteklilerin hangi belgesinin uygun sayılmadığı ve uygun sayılmama gerekçeleri, yine aynı tarihli İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağı ile de isteklilerin teklif tutarlarının yazıldığı görülmüştür.

Bu haliyle, ihale komisyonu tarafından ihale sırasında yapılması gereken işlemlerin mevzuata uygun olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında başvuru sahibinin uygun olmayan belgeleri belirtilmiş olup, talep halinde söz konusu belge kendisine verilebilecekken başvuru sahibinin bu yönde bir talebinin olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası uygun bulunmamıştır.

01.04.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile, Goto Kimya Koz. Kağ. Plas. Loj. İnş. Mob. Teks. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Cacabey Planetaryum Bilişim Mob. Gıda Hed. Eşya ve İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin asıl veya noter onaylı veya idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerinin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Goto Kimya Koz. Kağ. Plas. Loj. İnş. Mob. Teks. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Cacabey Planetaryum Bilişim Mob. Gıda Hed. Eşya ve İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nca sunulan belgelerin “asıl veya noter onaylı ya da idarece aslı görülmüş” olup olmadığı hususunun idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasından tespiti mümkün olmadığından Kurum tarafından 22.05.2013 tarih ve 1312 sayı ile idareye yazılan yazıda anılan İş Ortaklığı’nın teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin belgelerin aslı istenmiştir.

İdarenin Kuruma yazdığı 23.05.2012 tarih ve 13734 sayılı yazı ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucunda, Goto Kimya Koz. Kağ. Plas. Loj. İnş. Mob. Teks. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Cacabey Planetaryum Bilişim Mob. Gıda Hed. Eşya ve İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın özel ortağı Cacabey Planetaryum Bilişim Mob. Gıda Hed. Eşya ve İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin temsile yetkili olduğu belgelerin noter onaylı olduğu, oysa pilot ortak Goto Kimya Koz. Kağ. Plas. Loj. İnş. Mob. Teks. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin bahse konu belgelerinin ise renkli fotokopi olduğu görülmüştür.

Bu haliyle, Goto Kimya Koz. Kağ. Plas. Loj. İnş. Mob. Teks. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Cacabey Planetaryum Bilişim Mob. Gıda Hed. Eşya ve İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın her iki ortağının da teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin belgelerin mevzuata uygun olarak sunulması gerekmekte olup, pilot ortağın belgelerinin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından anılan İş Ortaklığı’nın teklifinin idarece bu husus nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde bulunmuştur. Başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası uygun görülmemiştir.

6) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

İncelemeye konu ihalede başvuru sahibinin teklifi idarece iki ayrı gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmış ve başvuru sahibi tarafından değerlendirme dışı bırakılma nedenlerinden sadece birisine ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş olup, bu iddiasının da yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda başvuru sahibinin söz konusu ihalede herhangi bir hak kaybına veya zarara uğraması ihtimali bulunmadığından, ihale üzerinde bırakılan istekliye yönelik iddialarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde“Aselgrup Elektronik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin evraklarının detaylı incelenmesini talep ettikleri, İdari Şartname’nin 7’inci maddesinde yeterlik kriterlerinin belirtildiği, özellikle anılan Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendine göre iş deneyim belgesine ilişkin son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğuna ilişkin belgelerin yeniden incelenmesi gerektiği, bahse konu belgelerin sunulduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadığı ve görmezden gelindiği,” şeklinde dile getirdiği yedinci iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin teklifinin idarece iki ayrı gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma nedenlerinden sadece birisine ilişkin itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, bu iddiasının da yerinde olmadığı, bu durumda başvuru sahibinin söz konusu ihalede herhangi bir hak kaybına veya zarara uğraması ihtimali bulunmadığından, ihale üzerinde bırakılan istekliye yönelik iddialarının ehliyet yönünden reddi gerektiği gerekçesiyle 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince yedinci iddiasına ilişkin şikâyet başvurusunun “ehliyet yönünden” reddine karar verilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 55. maddesinin birinci fıkrasında ise; şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce yapılacağı, 56. maddesinin birinci fıkrasında ise; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceği hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmeliğin 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde; ihale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden inceleneceği, 2. fıkrasında ise; eşit muamele ilkesi yönünden yapılacak incelemede; dayanağı bakımından, itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılacağı belirtilmiştir.

İdareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.

4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde geçen aday, istekli ve istekli olabilecek tanımları ve 54. maddesinde yer alan ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin şikâyet yoluna başvurmaları yolundaki düzenleme, ihale dokümanı almayan kişilerin başvuruda bulunamayacaklarını, bu satın alma işleminin ehliyet şartının ön koşulu olduğunu ortaya koymaktadır.

Hukuki düzenleme bu yönde olmakla birlikte, kamu ihale mevzuatındaki itirazen şikâyet başvurusu, idarelerin ihale sürecinde tesis ettikleri idari işlemlere yönelik olarak hak kaybı ya da zarara uğrayanların yaptığı başvuru sonucu yapılan bir denetim yöntemidir. Yapılan incelemelerdeki temel unsur, bir kişinin başvurusu olmakla birlikte, içerik yönünden bir idari işlem denetimi olan itirazen şikâyet incelemesinin amacı, kamu hukukuna tabi olarak tesis edilen işlemlerin hukuka uygunluk denetimidir. Dolayısıyla idareler açısından bir denetim biçimi olan bu yöntem, hukuk özneleri için de bir hak ve özgürlük arama aracıdır. Bu nedenle de hukukun genel ilkeleri çerçevesinden, söz konusu hak arama yolunun genişletici biçimde yorumlanması gerekmektedir.

Söz konusu ihalede, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alınarak, ihaleye teklif verildiği, anılan Kanun ve Yönetmelik hükmü uyarınca istekli statüsünü kazandığından yeterlik belgelerine ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun, başvuru sahibinin üzerinde ihale kalmayacak olmasından bağımsız olarak incelenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak ehliyetinin kabulünün yanı sıra, anılan Yönetmeliğin 16. maddesinde sayılan diğer unsurlar da başvuru sahibi tarafından yerine getirildiğinden, başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak işin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği yedinci iddiasına yönelik yapılan inceleme sonucunda;

Bahse konu ihalenin İdari Şartnamesi’nde ve ihale ilanında iş deneyim belgesi istenilmesine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Başvuru sahibinin iddia konusu ettiği İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendindeki düzenleme, iş deneyim belgesi istenilmesi ve iş deneyim belgesinin tüzel kişiliğin %50’sinden fazla hisseye sahip ortağına ait olması durumunda sunulması gereken duruma ilişkindir. Bu durumda iş deneyim belgesi istenilmeyen incelemeye konu ihalede Aselgrup Elektronik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin söz konusu belgeyi sunmasına gerek olmadığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası uygun görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunun “başvurunun reddine” ilişkin kararına katılmıyorum.

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi