Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İmza Sirküleri

İmza sirküsünü sunmayan isteklinin teklifi kabul edilebilir mi?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2014/066

Gündem No : 17

Karar Tarihi : 09.10.2014

Karar No : 2014/UH.II-3358

Şikayetçi:

Çelikler Tem. İnş. Yem. Bilg. Gıda Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

17.09.2014 / 31177

Başvuruya Konu İhale:

2014/83830 İhale Kayıt Numaralı “Balgat Çocuk Bakımevi Müdürlüğü Bünyesindeki Genel Destek Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Çelikler Tem. İnş. Yem. Bilg. Gıda Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.,

Cumhuriyet Cad. Kiler Pet Karşısı No:03 Eleşkirt/AĞRI

İHALEYİ YAPAN İDARE:

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,

Ziyabey Caddesi No:6 06520 Çankaya/ANKARA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/83830İhale Kayıt Numaralı “Balgat Çocuk Bakımevi Müdürlüğü Bünyesindeki Genel Destek Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 15.08.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Balgat Çocuk Bakımevi Müdürlüğü Bünyesindeki Genel Destek Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi” ihalesine ilişkin olarak Çelikler Tem. İnş. Yem. Bilg. Gıda Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti. nin 03.09.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.09.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.09.2014 tarih ve 31177 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.09.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2774 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,başvuruya konu ihalede tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak teklif mektubunu imzalayan kişinin yetki belgelerinin teklif zarfında bulunmamasının belirtildiği, ancak firmalarının teklif zarfında şirket müdürü tarafından imzalanan birim fiyat teklif mektubunun ve imza sirkülerinin bulunduğu, ayrıca firmaları adına düzenlenmiş tarihleri farklı noter tasdikli 2 adet imza sirkülerinin mevcut olduğu, el alışkanlığından dolayı atılan imzaların farklı biçim taşımasının birim fiyat teklif mektubundaki imzanın sahte veya taklit etme yoluyla atıldığına dair hukuki bir karine olmadığı sürece teklif mektubunun geçerlilik niteliğini ortadan kaldırmayacağı başka bir ifadeyle imzaların farklılığı konusunda tereddütsüz bir aykırılık tespit edilmediği sürece ilgili imzanın geçerli kabul edilmesi gerektiği, söz konusu ihalede firmalarını temsile yetkili kişinin noter onaylı imza sirkülerinde yer alan imza ile teklif mektubunda bulunan imzanın birebir aynı şekli taşımasa da imzanın taklit veya sahte olduğu konusunda kesin bir bulgu edinilmeden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “…teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhalelerde aday veya isteklilerden;

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, istenilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu mevzuat hükümlerine ilişkin düzenlemelere ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7.1 ve 23.2 nci maddelerinde de yer yerildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi isteklinin ihalede sunduğu belgeler incelendiğinde, 04.11.2013 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu ve istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda isteklinin kaşesini içeren kısmın üzerinin imzalanmış olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, teklif zarfında, ihale için vekil tayin edildiğini gösteren herhangi bir bilgi veya belgenin de bulunmadığı görülmüştür.

Yapılan incelemede, teklif dosyasında bulunan 04.11.2013 tarihli imza sirkülerinde yer alan imzanın teklif mektubunda yer alan imzadan farklı olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu istekli tarafından şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının ekinde sunulan 17.04.2013 tarihli noter onaylı imza sirkülerinde yer alan imzanın teklif mektubunda bulunan imza olduğu anlaşılmakla birlikte söz konusu 17.04.2013 tarihli imza sirküleri başvuru sahibinin teklif zarfında bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, başvuru sahibi Çelikler Tem. İnş. Yem Bil. Gıd. Pet. Ürn San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu teklif mektubunu imzalayan kişinin yetkili kişi olduğunu gösterir imza sirkülerinin teklif ile birlikte sunulmadığı anlaşıldığından, söz konusu isteklinin teklifinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’nci maddesi gereği değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiğiiddiaları hakkında Kurul çoğunluğunca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiaları kapsamında yapılan incelemeye göre;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “…teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhalelerde aday veya isteklilerden;

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

istenilmesi zorunludur.” hükmü yer almakta olup, söz konusu mevzuat hükümlerine ilişkin düzenlemelere ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7.1 ve 23.2 nci maddelerinde de yer yerildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi isteklinin ihalede sunduğu belgeler incelendiğinde, 04.11.2013 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu, söz konusu imza sirkülerinde bulunan imzanın Çelikler Tem. İnş. Yem Bil. Gıd. Pet. Ürn San. Tic. Ltd. Şti.ni temsile yetkili olan Mehmet Akif Çelik’e ait olduğunun noter tarafından onaylandığı görülmüştür. İstekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda isteklinin kaşesini içeren kısmın üzerinin imzalanmış olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, teklif zarfında, ihale için vekil tayin edildiğini gösteren herhangi bir bilgi veya belgenin de bulunmadığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebileceği hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kanun’un, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de “Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.” hususları ihalelerde yasak fiil ve davranış olarak sayılmıştır.

Şikâyete konu olaydaki şekilde, teklif mektubunda yer alan imza ile imza sirküleri arasındaki uyum konusunda tereddüt yaşanılan bir durumda, esas olarak, idare bakımından Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen yetkinin kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi takdirde, teklif mektubunda yer alan imza ile şirket müdürüne ait imza sirkülerinde yer alan imzanın aynı veya farklı kişilere ait olup olmadığına ilişkin idarece herhangi bir kriminal inceleme yaptırılmadan, söz konusu imzaların aynı olmadığı ve yetkili kişi tarafından teklif mektubunun imzalanmadığına ilişkin bir sonuç ve karara varılamayacağından, Kanunun 17 nci maddesinde sayılan ve fiili işleyenler bakımından cezai sorumluluğun da söz konusu olacağı bir hususun mevcudiyeti bilinemeyecektir. Bu nedenle, teklif dosyasında yer alan bir belgenin sahte olup olmadığı konusunda önem taşıyan bir hususta, idarenin isteklinin bilgisine başvurmadan teklifini doğrudan değerlendirme dışı bırakmasına ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Somut olayda, başvuru sahibi tarafından, teklif mektubu üzerinde ve imza sirkülerinde bulunan imzaların, şirket müdürü ve şirketi temsile yetkili olan “Mehmet Akif Çelik” isimli şahsa ait olduğunun kabul edildiğinin idareye yapılan şikâyet başvurusunda ve itirazen şikâyet başvurusunda belirtildiği, ayrıca teklif mektubunda yer verilen imzanın söz konusu kişinin imzası olduğunu teyit etmek amacıyla 17.04.2013 tarihli noter onaylı imza sirkülerinin şikâyet başvurusunun ve itirazen şikâyet başvurusunun ekinde bulunduğu görülmüştür. Teklif dosyasında bulunan 04.11.2013 tarihli imza sirkülerinde yer alan imzanın teklif mektubunda yer alan imzadan farklı olduğu anlaşılmakla birlikte, söz konusu istekli tarafından sunulan 17.04.2013 tarihli noter onaylı imza sirkülerinde yer alan imzanın teklif mektubunda bulunan imza olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla, başvuru sahibi firmanın müdürü ve şirketi temsile yetkili olan kişinin iki farklı imzasının da noter onaylı imza sirküleri ile kayıt altına alındığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, başvuru sahibi Çelikler Tem. İnş. Yem Bil. Gıd. Pet. Ürn San. Tic. Ltd. Şti.ne ait imzası inkâr olunmayan belgenin geçerli olduğunun kabul edilmesi gerektiği ve başvuru sahibi tarafından teklif mektubunun teklif vermeye yetkili şirket müdürü tarafından imzalandığının ikrar edildiği anlaşıldığından başvuru sahibi tarafından ihale dosyasında sunulan teklif mektubunun yetkili kişi tarafından imzalandığının ve teklif mektubunun bağlayıcı olduğunun kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde; teklif mektubunda yer alan imzanın kendisine ait olduğunu kabul eden kişinin yetkili kişi olduğunun kabul edilmesi ve buna göre değerlendirme yapılması gerektiği, dolayısıyla imza sirkülerinde yer alan imza ile teklif mektubunda yer alan imzaların birbirine benzemediği gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygun bulunmadığından teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiğinden Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

Kazım ÖZKAN

II. Başkan