Salı, Temmuz 16, 2024
Eşit Teklif

Hizmet ihalelerinde eşit teklifler değerlendirilirken, isteklinin ticari merkezinin ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içinde olup olmadığı nasıl tespit edilebilir?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/033

Gündem No : 38

Karar Tarihi : 12.06.2018

Karar No : 2018/UH.II-1184

BAŞVURU SAHİBİ:

Muzaffer ILGIN,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/113986 İhale Kayıt Numaralı “Bayramiç ve Gökçeiçi Orman İşletme Şeflikleri Orman Yol Ağı Planı Yapımı Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 05.04.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bayramiç ve Gökçeiçi Orman İşletme Şeflikleri Orman Yol Ağı Planı Yapımı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Muzaffer Ilgın’ın 04.05.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.05.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.05.2018 tarih ve 27948 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.05.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/816 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yapılan değerlendirme neticesinde idarece kendilerine sıfır puan verildiği, Orman Mühendisleri Odasının Bursa İl merkezinde şubesinin, Çanakkale İl merkezinde de temsilciliğinin bulunduğu, kendilerinin de Orman Mühendisleri Odasına bağlı olarak Çanakkale İl merkezinde faaliyet gösterdiği, bu nedenle kendilerine anılan fıkra uyarınca sıfır puan verilmesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinde “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılır. Bu çerçevede isteklilere;

b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan,

verilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan kriterleri sağlayamayan isteklilere puan verilmez. Yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur. Kura sonucunda tespit edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenir.

(4) Birinci fıkranın (a) bendine ilişkin değerlendirmede ilan veya davet tarihi itibariyle geçerli EKAP verileri; (b) bendine ilişkin değerlendirmede isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler esas alınır…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması” başlıklı 70’inci maddesinde “70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, en düşük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda, bu teklifler öncelikli olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlere göre puanlanacak ve en yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, en yüksek ikinci puana sahip istekli ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir.

70.1.2. Ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunmasına ilişkin değerlendirmede, isteklilerin teklif kapsamında sundukları yeterlik belgelerinden gerekli bilgilerin edinilerek puanlama yapılması gerekmektedir. İlgili belgelerde bir yıllık süreye ilişkin bilgi edinilememesi durumunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasından gerekli sorgulama yapılır. Anılan sicil kayıtlarından da bu bilginin edinilememesi durumunda, sadece bu durumda olan isteklilere ilgili belgeleri sunmaları amacıyla 3 iş gününden az olmamak üzere yeterli süre verilerek değerlendirme yapılacaktır.

70.2. Puanlama sonucunda en yüksek puana sahip birden fazla isteklinin bulunması durumunda, bunlar arasında kura yöntemine başvurulacaktır.

70.2.1. Kura işleminden önce idare tarafından eşit puan sahibi isteklilere davette bulunulacak ve davet yazısında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti için kura çekileceği bilgisi ile kuranın yeri ve saati belirtilecektir. İdare tarafından davet yapılması yeterli olup kuranın yapılması için davet edilen isteklilerin katılımının beklenmesi zorunlu değildir.

70.2.2. Kura işlemi ihale komisyonu tarafından saydamlık ve güvenirlik ilkelerine uygun biçimde yapılacaktır. İşlem sırasında ihale komisyonu üyeleri hazır bulunacak, eşit teklif sahibi isteklilerin ticaret unvanları aynı özelliklere sahip kağıtlara yazılarak, kuraya katılan istekliler huzurunda bir komisyon üyesi tarafından çekiliş yapılacaktır.

70.2.3. Puanlama sonucunda iki isteklinin eşit puana sahip olması durumunda kuradan çıkan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, diğer istekli ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir. Ancak ikiden fazla isteklinin aynı puana sahip olması durumunda iki kez kura çekilecektir. Bu durumda ilk çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, ikinci çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenecektir.

70.2.4. Puanlanma sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenebilmesine rağmen, en yüksek ikinci puana sahip birden fazla istekli bulunması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek amacıyla bu istekliler arasında kura yöntemine başvurulacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İdareye ilişkin bilgiler” başlıklı 1’inci maddesinde “1.1. İdarenin;

a) Adı: Orman İşletme Müdürlüğü-Bayramiç Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü

b) Adresi: Camicedit Mahallesi Kibris Caddesi 5 17700 – Bayramiç / Çanakkale …” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Bayramiç ve Gökçeiçi Orman İşletme Şeflikleri orman yol ağı planı yapımı hizmet alımı işi

b) Miktarı ve türü: Bayramiç ve Gökçeiçi Orman İşletme Şefliklerinde iki (Şefliklerde birer) adet orman yol ağı planı yapımı hizmet alımı işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü Bayramiç, Gökçeiçi Orman İşletme Şeflikleri” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

Yine aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir…” düzenlemesi,

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde ise “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir…” düzenlemesi yer almaktadır.

25.04.2018 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı incelenmiş olup söz konusu ihalede 10 adet teklif sunulduğu, bu tekliflerden Uyum Orm. Çev. Pro. Tuz. San. Ltd. Şti.nin teklifinin ihale dokümanının satın alınmaması, Büyük Anadolu Orm. Müh. Çev. Pey. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ve Sena Orm. Müh. Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin ise geçici teminat mektuplarının süresinin uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

Diğer 7 isteklinin geçerli teklif sahibi istekliler olarak belirlendiği, Betül Atan’ın teklif fiyatının 20.275,40 TL olduğu ve en düşük teklif fiyatı olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi olarak belirlendiği, diğer isteklilerden Yüksel Okulu, başvuru sahibi Muzaffer Ilgın, İpek Orm. ve Müh. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Tuğrul Hodancı ve Serhat Akarsu tarafından sunulan teklif fiyatlarının 25.763,45 TL olduğu, her bir istekli tarafından verilen tekliflerin eşit olması sebebi ile Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesine göre değerlendirme yapıldığı, yapılan değerlendirme neticesinde hiçbir istekli tarafından puan alınamaması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin belirlenmesini teminen kura çekildiği ve akabinde de Yüksel Okulu’nun ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ilgili olarak aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından isteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda kendisine puan verileceği, aksi takdirde istekliye anılan hüküm gereği puan verilemeyeceği, söz konusu duruma ilişkin değerlendirmenin isteklilerin teklif kapsamında sundukları yeterlik belgelerinden gerekli bilgilerin edinilerek yapılması gerektiği, ilgili belgelerde bir yıllık süreye ilişkin bilgi edinilememesi durumunda ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet sayfasından gerekli sorgulama yapılacağı , anılan sicil kayıtlarından da bu bilginin edinilememesi durumunda, sadece bu durumda olan isteklilere ilgili belgeleri sunmaları amacıyla 3 iş gününden az olmamak üzere yeterli süre verilerek değerlendirme yapılacağı anlaşılmaktadır.

Yukarıda da belirtildiği üzere Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde iki kritere ilişkin düzenleme yapıldığı, bunlardan birincisinin isteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olması durumu olduğu, ikincisinin ise isteklinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ilgili meslek odasına kayıtlı olunması durumu olduğu görülmektedir.

İtirazen şikâyete konu olan ikinci durum ile ilgili olarak inceleme yapıldığında başvuru sahibi Muzaffer Ilgın tarafından teklif zarfı içerisinde mesleki faaliyet ihale yetkinlik belgesi, serbest ormancılık bürosu tescil belgesi, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesi vize cetveli ve Orman Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesinin sunulduğu, mesleki faaliyet ihale yetkinlik ve serbest ormancılık bürosu tescil belgesindeki adres bilgisinin de Çanakkale olduğu görülmektedir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan en az bir yıldır ilgili meslek odasına kayıtlı olma şartının ihaleye katılım veya yeterlik şartı değil, sadece teklif fiyatının eşit çıkması haline özgü bir puanlama kriteri olduğu, isteklilerin teklif hazırlama aşamasında katılacakları ihalede eşit teklif durumunun ortaya çıkıp çıkmayacağını öngörmelerinin mümkün olmadığı, bu çerçevede, isteklilerin teklifleri kapsamında buna yönelik, bir başka ifadeyle bir yıldan fazla süredir ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ilgili meslek odasına kayıtlı bulunduğuna dair bir bilgiyi sunmalarını beklemenin uygun olmayacağı, kaldı ki, ilgili odalarca düzenlenen belgelerde bu yönde bir standart bilgi bulunmadığı gibi, Kamu İhale Kurumu tarafından bu duruma yönelik hazırlanmış bir standart form da bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması” başlıklı 70’inci maddesinde bir yıllık süreye ilişkin ilgili belgelerde bir yıllık süreye ilişkin bilgi edinilememesi durumunda, sadece bu durumda olan isteklilere ilgili belgeleri sunmaları amacıyla 3 iş gününden az olmamak üzere yeterli süre verilerek değerlendirme yapılması gerektiği belirtilmektedir. Söz konusu Tebliğ düzenlemesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden bahsedilmekle birlikte bu durum, anılan düzenlemenin ihaleye meslek odası kayıt belgesi sunarak katılanlar açısından uygulanamayacağı veya anılan düzenlemenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi durumuna yönelik getirdiği imkânı, ihaleye meslek odaları kayıt belgesi sunan istekliler açısından yasakladığı anlamına gelmemektedir.

Bu nedenle ihaleyi yapan idarece başvuru sahibi Muzaffer llgın’ın ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ilgili meslek odasına kayıtlı bulunup bulunmadığına ilişkin olarak yazışma yapılması ve buna göre karar verilmesi gerekmektedir.

Öte yandan Orman Mühendisleri Odasının her ilde şubesinin bulunmadığı, ihaleyi yapan idarenin bulunduğu il olan Çanakkale İli mülki idari sınırları içinde de ilgili meslek odasının şubesinin bulunmadığı, ancak Çanakkale İlinde ilgili odanın temsilciliğinin bulunduğu, Çanakkale temsilciliğinin Bursa Orman Mühendisleri Odası kapsamında yer alan bir il olduğu anlaşılmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki düzenlemenin getiriliş amacı tekliflerin eşitliği halinde ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki isteklilere puan verilerek yerelliği avantajlı konuma getirmektir.

İhaleyi yapan idare olan “Bayramiç Orman işletme Müdürlüğü” Çanakkale İlinde yer almakta olup, başvuru sahibi Muzaffer llgın’ın serbest ormancılık bürosunun da Çanakkale İlinin mülki idari sınırları içinde yer aldığı anlaşılmıştır.

Söz konusu hükmün amacı dikkate alındığında ilgili meslek odasının organizasyon yapısından kaynaklı durumun başvuru sahibi aleyhine yorumlanmasının mümkün olmadığı, başvuru sahibi Muzaffer Ilgın’ın Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı ve ihaleyi yapan idarenin bulunduğu Çanakkale İlinde faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Eşit teklif sahibi Serhat Akarsu tarafından teklif zarfı içerisinde mesleki faaliyet ihale yetkinlik belgesi, serbest ormancılık bürosu tescil belgesi, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesi vize cetveli ve Orman Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesinin sunulduğu, mesleki faaliyet ihale yetkinlik ve serbest ormancılık bürosu tescil belgesindeki adres bilgisinin de Çanakkale olduğu görülmektedir.

İhaleyi yapan idare olan “Bayramiç Orman işletme Müdürlüğü” Çanakkale İlinde yer almakta olup, başvuru sahibi Serhat Akarsu’nun serbest ormancılık bürosunun da Çanakkale ilinin mülki idari sınırları içinde yer aldığı anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki hükmün amacı dikkate alındığında ilgili meslek odasının organizasyon yapısından kaynaklı durumun başvuru sahibi aleyhine yorumlanmasının mümkün olmadığı, başvuru sahibi Serhat Akarsu’nun Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı ve ihaleyi yapan idarenin bulunduğu Çanakkale İlinde faaliyet gösterdiği anlaşılmakla birlikte ihaleyi yapan idarece Serhat Akarsu’nun ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ilgili meslek odasına kayıtlı bulunup bulunmadığına ilişkin olarak yazışma yapılması ve buna göre karar verilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Muzaffer llgın ve Serhat Akarsu’nun ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ilgili meslek odasına ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kayıtlı bulunup bulunmadığına ilişkin olarak yazışma yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiaları hakkında Kurul çoğunluğunca başvuru sahibi Muzaffer llgın ve Serhat Akarsu’nun ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ilgili meslek odasına ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kayıtlı bulunup bulunmadığına ilişkin olarak yazışma yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

Kararda da yer verildiği üzere Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması” başlıklı 70’inci maddesinde, İdari Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesi ile “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde teklif fiyatlarının eşit olması halinde hangi teklif fiyatının ekonomik açıdan en avantajlı teklifin nasıl belirleneceği ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

25.04.2018 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararından, Betül Atan’ın teklif fiyatının 20.275,40 TL olduğu ve en düşük teklif fiyatı olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi olarak belirlendiği, diğer isteklilerden Yüksel Okulu, başvuru sahibi Muzaffer Ilgın, İpek Orm. ve Müh. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Tuğrul Hodancı ve Serhat Akarsu tarafından sunulan teklif fiyatlarının 25.763,45 TL olduğu, her bir istekli tarafından verilen tekliflerin eşit olması sebebi ile Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesine göre değerlendirme yapıldığı, yapılan değerlendirme neticesinde hiçbir istekli tarafından puan alınamaması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin belirlenmesini teminen kura çekildiği ve akabinde de Yüksel Okulu’nun ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ilgili olarak aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından isteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda kendisine puan verileceği aksi takdirde kendisine anılan hüküm gereği puan verilemeyeceği, söz konusu duruma ilişkin değerlendirmenin isteklilerin teklif kapsamında sundukları yeterlik belgelerinden gerekli bilgilerin edinilerek yapılması gerektiği, ilgili belgelerde bir yıllık süreye ilişkin bilgi edinilememesi durumunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasından gerekli sorgulama yapılacağı, anılan sicil kayıtlarından da bu bilginin edinilememesi durumunda, sadece bu durumda olan isteklilere ilgili belgeleri sunmaları amacıyla 3 iş gününden az olmamak üzere yeterli süre verilerek değerlendirme yapılacağı anlaşılmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde iki kritere ilişkin düzenleme yapılmış olup, bu düzenlemeye göre ilk olarak isteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olması halinde, ikinci olarak ise isteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ilgili meslek odasına kayıtlı olunması halinde puan verileceği görülmektedir.

İtirazen şikâyete konu olan ikinci durum ile ilgili olarak inceleme yapıldığında başvuru sahibi Muzaffer Ilgın tarafından teklif zarfı içerisinde mesleki faaliyet ihale yetkinlik belgesi, serbest ormancılık bürosu tescil belgesi, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesi vize cetveli ve Orman Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesinin sunulduğu, başvuru sahibi isteklinin Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı olduğu anlaşılmakla birlikte teklif zarfı içerisinde sunulan belgelerden ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ilgili meslek odasına kayıtlı bulunduğuna dair bir bilginin edinilemediği, kaldı ki hem Orman Mühendisleri Odasının resmi internet sitesi üzerinden yapılan inceleme neticesinde hem de başvuru sahibi isteklinin itirazen şikâyet başvurusunda belirttiği üzere Orman Mühendisleri Odasının ihale yapan idarenin bulunduğu Çanakkale ilinde şubesinin bulunmadığı, Çanakkale ilinde ilgili meslek odasının Bursa ilindeki şubesine bağlı olan temsilciğinin bulunduğu, buna göre Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden yapılan değerlendirmeler neticesinde başvuru sahibi istekliye anılan hususta puan verilmemesi yerinde olduğundan idarece gerçekleştirilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede başvuru sahibi Muzaffer ILGIN’ın iddiasına ilişkin olarak yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında puan verilmemesi yerinde olduğundan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle Kurul çoğunluğunun kararına katılmıyorum.