Salı, Temmuz 16, 2024
İş Denetleme

İş yönetme ve iş denetleme belgeleri değerlendirilirken belge tutarı nasıl hesaplamalı?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/019

Gündem No : 50

Karar Tarihi : 19.04.2017

Karar No : 2017/UY.III-1119

Şikayetçi :

İntaş İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

Dsi 5. Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

08.03.2017 / 13915

Başvuruya Konu İhale:

2016/275829 İhale Kayıt Numaralı “Koyunbaba Barajı Sulaması” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

İntaş İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.,

Turan Güneş Bulvarı Hollanda Caddesi No:3/4 Yıldız/ Çankaya/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü,

Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: 24 06520 Çankaya/ANKARA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/275829 İhale Kayıt Numaralı “Koyunbaba Barajı Sulaması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 29.08.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Koyunbaba Barajı Sulaması” ihalesine ilişkin olarak İntaş İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.nin 23.02.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.03.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.03.2017 tarih ve 13915 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.03.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/611 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdari Şartname’nin 35.1.1.4’üncü maddesinde “BİP benzer iş puanı 20 puan üzerinden yapılacaktır. İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirtilen Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan “A-IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir” asgari yeterlik şartına ilave olarak: 5.000 ha ve üzeri “sulama inşaatı yapım işine ait iş deneyim belgesi sunanlara BİP puanı olarak 20 puan verilecektir” düzenlemesi bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından “15.368 ha tarım arazisine hizmet edecek 218.022 m trapez kesitli beton kaplamalı yedek ve tersiyer kanalı, 197.148 m kaplamasız tahliye kanalı, 169.303 m AÇB+CTP boru kazısı, malzeme serilmesi, montajı ve geri dolgusu ile borulu şebeke üzerindeki muhtelif sanat yapıları, işletme ve bakım yolu, 5 adet pompa istasyonu, 1582 m cebri boru, 1 adet regülatör ile işletme tesisleri” konulu iş deneyim belgesi sunulduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin münhasıran sulama inşaatı yapımı işine ait olmadığı, iş kapsamı incelendiğinde 5 adet pompa istasyonu, 1.582 m cebri boru, 1 adet regülatör ile işletme tesisleri gibi sulama sistemine hizmet verecek tesislerin yapımına yönelik olduğu, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan istekliye tam puan verilmesinin İdari Şartname hükmüne aykırı olduğu,

2) İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: …Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan “A-IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir” düzenlemesi bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin özel ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin içeriğinde İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesi anlamında istenilen benzer iş dışında da işler bulunduğundan iş deneyim belgesinin ayrıştırılmadan kabul edilmesinin Şartname hükümlerine aykırılık oluşturduğu, idarenin şikayet başvurularına “pilot ortağın “Batman barajı ve HES inşaatı” işinden elde edilmiş iş deneyim belgesi sunduğunun” belirtildiği, ancak söz konusu işin ortak girişim olarak gerçekleştirildiği ve bu haliyle pilot ortağın hisse miktarının iş deneyim tutarının tamamını karşılamadığı, ayrıca söz konusu iş deneyim belgesinin bitim tarihinin son 15 yıl içerisinde olmadığı, bu iş deneyim belgesinin geçerli belge olarak kabul edilemeyeceği,

İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesi ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği hükümleri doğrultusunda iş deneyim belgelerinin ayrıştırılması durumunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idarece şikayete verilen cevapta ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağının Karayolları Genel Müdürlüğünce Mustafa Yaman adına düzenlenmiş iş denetleme belgesinin sunulduğunun ifade edildiği, belirtilen idarenin internet sitesinde yaptıkları incelemede adı geçenin genel müdür olarak çalışmadığının anlaşıldığı, genel müdür olarak görev yapması durumunda iş yönetme belgesinin düzenlenmesi gerektiği, bu nedenle Orak İnşaat A.Ş. tarafından sunulan iş denetleme/yönetme belgesine ilişkin hakkediş örnekleri istenildiğinde Mustafa Yaman’ın iş sırasında görevinin bulunmadığı, aynı sıfatla başka çalışanlar olduğu için de belge tutarının 2 veya 3’e bölünmesi ve 1/5’inin alınması gerektiği, özel ortağın belge tutarının % 40’ ı sağlamadığı,

3) İdari Şartname’nin 7.4.2 ve 7.4.3’üncü maddelerinde istekliye ait gelir tabloları ile ciroların sunulmasının istenildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan bilanço ve gelir tabloları incelendiğinde konsolide bilanço ile yeterlik kriterlerinin sağlandığının anlaşıldığı, ancak birçok Kurul kararında konsolide bilanço ile ihaleye teklif verilmesinin ve İdari Şartname’de öngörülen yeterlik kriterlerinin sağlanmasının mümkün olmadığının ifade edildiği, istekliler tarafından sunulan bilanço ve gelir tabloları ile EKAP sistemine kayıtlı bilanço ve gelir tabloları incelendiğinde bilançoların konsolide edilerek düzenlendiğinin görüleceği, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

……….

35.1.1.4. BİP “Benzer İş Puanı” 20 puan üzerinden yapılacaktır. İdari şartnamenin 7.6. maddesinde belirtilen “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A-IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir” asgari yeterlik şartına ilave olarak:-5.000 ha ve üzeri “SULAMA İNŞAATI YAPIM İŞİ” ne ait iş deneyim belgesi sunanlara BİP Puanı olarak 20 Puan verilecektir. Ortak girişimlerde pilot ortağın bu şartı sağlaması koşuluyla bu puanın alınması mümkün olacaktır. Not: İş deneyim belgesi üzerinde hektar bilgisi yoksa, belge düzenleyen İdareden ihale komisyonu tarafından hektar bilgisi talep edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde yapılan düzenleme ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar ile belirleneceği ve fiyat dışı unsur olarak “…5.000 ha ve üzeri “SULAMA İNŞAATI YAPIM İŞİ” ne ait iş deneyim belgesi sunanlara BİP Puanı olarak 20 Puan…” verileceğinin düzenlendiği, düzenlemenin yeterlik kriteri niteliğinde olmadığı ve düzenleme ile parasal bir tutardan bahsedilmediği, fiziksel bir büyüklük (5.000 ha ve üzeri) içeren bir iş deneyim belgesi istenildiği ve düzenlemenin bu haliyle kesinleştiği anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı İdari Şartname’nin 35.1.1.4’üncü maddesine istinaden, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş “Şanlıurfa Ovası Sulaması 3. Kısım İnşaatı” konulu, uygulanan yapı tekniğinin “15.368 ha tarım arazisine hizmet edecek….yapım işleri” olarak belirtilen iş deneyim (yüklenici-iş bitirme) belgesi sunmuş olup, belgede açıkça “15.368 ha tarım arazisine hizmet edecek sulama yapım işi” olduğunun belirtildiği dikkate alındığında, belgenin İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde yer alan “5.000 ha ve üzeri sulama işine ait bir iş deneyim belgesi” düzenlemesini karşıladığı, iş deneyim belgesinin fiyat dışı unsur düzenlemesine uygun olduğu, düzenlemede belirtilen “5000 ha ve üzeri” fiziksel büyüklüğe ilişkin şartı sağladığı, dolayısıyla iddianın yerinde olmadığı, reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Koyunbaba Barajı Sulaması

b) Yatırım proje no’su/kodu: 1977 A0 10320

c) Miktarı (fiziki) ve türü: 10.066,90 ha sahanın sulama şebekeleri, bunun üzerindeki CTP ve PE100 boru hatları, borulu şebeke sanat yapıları, sulama sahasındaki işletme ve bakım yolları ve sulama tesisinin 24 ay süresince işletilmesi, bakım ve onarımının yapılması işidir. (Borulu şebeke imalatında kullanılan CTP ve PE100 borular ile sanat yapısı imalatında kullanılacak olan mekanik ekipman (vana, hidrant, vantuz, montaj-demontaj parçası, sayaç, debimetre, pislik tutucu, ayarlanabilir basınç düşürücü vana, manometre, relief kontrol vanası vb.) sözleşme, teknik şartnameler ve eklerinde istenilen özelliklere uygun olarak İdare tarafından temin edilecektir.)” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 100’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.4. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AIX Grubu işler kabul edilecektir

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdari Şartname’de yapılan düzenleme ile “istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 100’ünden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması” istenilmiş, benzer iş olarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AIX Grubu işler belirlenmiş, mezuniyet belgesi olarak da inşaat mühendisliği mezuniyet belgesinin kabul edileceği düzenlenmiş bulunmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde istenilen iş deneyimini tevsik için, iş ortaklığının pilot ortağı Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından DSİ Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş “Batman Barajı ve HES İnşaatı” işine ait iş deneyim belgesi sunulmuş olup, belgede işin geçici kabul veya iskan tarihinin 15.05.2014 olarak, yüklenicinin adı/ticaret unvanının Mersin Onar İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.+Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olarak, ortaklık oranlarının Mersin Onar İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. % 50, Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. % 50 olarak, belge tutarının 40.597.016.102 TL olarak belirtildiği görülmektedir.

İhale üzerinde bırakılan Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.- Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı ihaleye 49.781.584,00 TL fiyat teklifi vermiş olup, iş deneyim belgesinin tutarı olan 40.597.016.102 TL (1985 yılı birim fiyatları ile) güncellendiğinde 319.595.908,96 TL tutar ortaya çıkmakta olup, Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesine konu işteki %50 ortaklık oranı dikkate alındığında, istenilen teklif edilen bedelin %100’ünü karşıladığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan başvuru sahibi iş deneyim belgesinin ayrıştırılması gerektiğini ileri sürmekle birlikte, şikayet başvurusuna verilen cevapta belgenin hangi işe yönelik olduğunu öğrendiği halde, basiretli bir başvuru sahibi olarak bunu belirtmeden, yani söz konusu belgenin hangi bölümünün ayrıştırılması gerektiğini belirtmeden itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu görüldüğünden söz konusunun iddianın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İş ortaklığının özel ortağı Orak Altaypı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ise iş deneyim belgesi olarak tüzel kişiliğin % 51 ortağı Mustafa Yaman adına Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “E-5 Yolu İzmit Kentiçi Geçişi, E-5 Yolu İzmit Doğu İkilemesi, Otoyol Kandıra Kavş. E-5 Yolu Yenibaşiskele Köpr. Kavş. Arası Bağlantı yolu ve Yanyolları İnşaatı” işine ait, ilgilinin görev unvanının: Genel müdür olarak ve hissesine düşen belge tutarının 157,052,90 TL” olarak belirtildiği iş yönetme belgesi sunmuştur.

Belirtildiği üzere iş ortaklığının özel ortağı tarafından başvuru sahibinin ileri sürdüğü şekilde iş denetleme belgesi değil, iş yönetme belgesi sunulmuştur.

Ayrıca, her iki halde (iş denetleme ve iş yönetme) de mevzuat uyarınca belge tutarının 1/5 tutarının alınması gerekmektedir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetemeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz.” hükmü yer almakta olup, Orak Altaypı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan iş yönetme belgesinin güncellenmesi ve 1/5’i tutarının alınması sonucunda 67.668.732,82 TL tutar ortaya çıktığı ve Yönetmelik’in anılan hükmüne uygun olduğu anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan isteklinin pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin geçici kabul ve/veya iskan tarihinin 15.05.2004 olarak, özel ortak Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim (iş yönetme) belgesinde işin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi bölümünde 27.10.2008, ilgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı bölümde ise 07.02.1994-27.10.2008 tarihine yer verildiği ve bu haliyle sunulan iş deneyim belgelerinin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde belirtilen “…ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan…” işler düzenlemesine uygun olduğu anlaşılmaktadır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere (Ek ibare:12/06/2015-29384 R.G./1. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleriise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve (Ek ibare:12/06/2015-29384 R.G./1.md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(8) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesini tevsik için SMMM tarafından Günsayıl İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. adına düzenlenmiş ve onaylanmış 2013, 2014, 2015 yıllarına ait bilanço bilgilerinin içeren bilanço bilgileri tablosu ve yine SMMM onaylı Günsayıl İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.nin 2013, 2014, 2015 dönemleri karşılaştırmalı bilançosunu sunduğu, bilançonun ve bilanço bilgileri tablosunun Günsayıl İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.ne ait olduğu, konsolide bilanço olduğuna dair bir bilginin yer almadığı, başvuru sahibinin de bu yönde herhangi bir belgesinin bulunmadığı,

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesini tevsik için 2015 yılı bilanço bilgilerini içeren SMMM tarafından Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına düzenlenmiş ve onaylanmış bilanço bilgileri tablosu ve Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 31.12.2014 ve 31.12.2015 tarihli bilgileri içeren ayrıntılı bilanço sunduğu, bilançonun ve bilanço bilgileri tablosunun Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.ne ait olduğu, konsolide bilanço olduğuna dair bir bilginin yer almadığı, başvuru sahibinin de bu yönde herhangi bir belgesinin bulunmadığı,

İş ortaklığının pilot ortağı ve özel ortağının bilanço bilgilerinin İdari Şartname’nin 7.4.2.3’üncü maddesinde belirtilen değerleri sağladığı, iddianın reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

Şinasi CANDAN

II. Başkan Erol ÖZ

Kurul Üyesi Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi Mehmet ATASEVER

Kurul Üyesi

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesi neticesinde, Kurul çoğunluğunca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Kurul çoğunluğunca başvuru sahibinin birinci ve üçüncü iddialarına ilişkin alınan kararına katılmakla birlikte, ikinci iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

Başvuruya konu ihale DSİ 5. Bölge Müdürlüğünce 29.08.2016 tarihinde yapılan “Koyunbaba Barajı Sulaması Yapım İşi” olup, 21 adet ihale dokümanı satın alınan ihaleye 8 isteklinin katıldığı, dört isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale dokümanında belirlenen fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak ihalenin Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. – Orak Altyapı San. ve Tic. A.Ş. İş ortaklığı üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi İntaş İnş. Taah. Tic. A.Ş.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Kurul çoğunluğunca, başvuru sahibi iş deneyim belgesinin ayrıştırılması gerektiğini ileri sürmekle birlikte, şikayet başvurusuna verilen cevaptan belgenin hangi işe yönelik olduğunu öğrendiği halde, basiretli bir başvuru sahibi olarak söz konusu belgenin hangi bölümünün ayrıştırılması gerektiğini belirtmeden itirazen şikayet başvurusunda bulunduğundan söz konusunun iddianın uygun olmadığına karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin ikinci iddiasındaki, ihale üzerinde bırakılan istekli Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. – Orak Altyapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin sunduğu “Batman barajı ve HES inşaatı”na ilişkin iş deneyim belgesinde, ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olmayan kısımların olduğu ve bu kısımların ayrıştırılarak değerlendirilmesi gerektiği iddiasının, başvuruya konu ihalenin “Koyunbaba Barajı Sulaması Yapım İş” ihalesi olduğu, sunulan belgenin ise “Batman barajı ve HES inşaatı” ihalesi işine ilişkin olduğu dikkate alındığında, sunulan belgeye konu işin baraj ve HES inşatı olmak üzere iki kısımdan oluştuğu, buna göre sadece baraj işlerine ilişkin kısmın değerlendirmeye tabi tutulması, HES inşaatı kısmına ilişkin kısmının ise değerlendirme alınmaması gerektiğine dair olduğu ve buradan ayrıştırılacak kısma ilişkin iddianın açık ve somut olduğu değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye göre yapılan incelemede;

İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: …Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan “A-IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir” düzenlemesi bulunduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin özel ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin içeriğinde İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesi anlamında istenilen benzer iş dışında da işler bulunduğundan iş deneyim belgesinin ayrıştırılmadan kabul edilmesinin Şartname hükümlerine aykırılık oluşturduğu, idarenin şikayet başvurularına “pilot ortağın “Batman barajı ve HES inşaatı” işinden elde edilmiş iş deneyim belgesi sunduğunun” belirtildiği, ancak söz konusu işin ortak girişim olarak gerçekleştirildiği ve bu haliyle pilot ortağın hisse miktarının iş deneyim tutarının tamamını karşılamadığı, ayrıca söz konusu iş deneyim belgesinin bitim tarihinin son 15 yıl içerisinde olmadığı, bu iş deneyim belgesinin geçerli belge olarak kabul edilemeyeceği,

İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesi ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği hükümleri doğrultusunda iş deneyim belgelerinin ayrıştırılması durumunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idarece şikayete verilen cevapta ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağının Karayolları Genel Müdürlüğünce Mustafa Yaman adına düzenlenmiş iş denetleme belgesinin sunulduğunun ifade edildiği, belirtilen idarenin internet sitesinde yaptıkları incelemede adı geçenin genel müdür olarak çalışmadığının anlaşıldığı, genel müdür olarak görev yapması durumunda iş yönetme belgesinin düzenlenmesi gerektiği, bu nedenle Orak İnşaat A.Ş. tarafından sunulan iş denetleme/yönetme belgesine ilişkin hakkediş örnekleri istenildiğinde Mustafa Yaman’ın iş sırasında görevinin bulunmadığı, aynı sıfatla başka çalışanlar olduğu için de belge tutarının 2 veya 3’e bölünmesi ve 1/5’inin alınması gerektiği, özel ortağın belge tutarının % 40’ ı sağlamadığı,

İdari Şartname’nin “mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7’nci maddesinde isteklilerden teklif edilen bedelin %100’ünden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge istenilmiş, aynı maddede benzer iş ise “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan AIX Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümü de “İnşaat Mühendisliği” olarak belirlenmiştir.

İhale üzerinde bırakılan istekli Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. – Orak Altyapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. iş deneyim kriterini tevsik amacıyla DSİ Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş “Batman Barajı ve HES İnşaatı” işine ait belgesini sunduğu, belgede işin geçici kabul tarihinin 15.05.2014 olduğu, belgeye konu işin Mersin Onar İnş. ve Tic. Ltd. Şti. – Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yapıldığı, iş ortaklığında her iki ortağın ortaklık oranının %50 olduğu, belge tutarının 40.597.016.102,00 TL olduğu, bu tutar 1985 yılı birim fiyatları ile güncellendiğinde belge tutarının 319.595.908,86 TL ye tekabül ettiği, Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. – Orak Altyapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 49.781.584,00 TL teklifte bulunduğu dikkate alındığında, pilot ortak Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesine konu işteki %50 ortaklık oranı dikkate alındığında teklif edilen bedelin %100’ü oranında iş deneyim belge tutarı şartını sağladığı anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,” düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan Yönetmeliğin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.” hükmü,

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 1’nci maddesinde “…İdareler, ihale edecekleri yapım işinin “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dâhil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda benzer iş belirlemesi yapacaklardır.” açıklaması,

Anılan Tebliği 2.8’inci maddesinde “Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır…” açıklaması yer almakta olup, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği eki listede A/IX Grubu İşler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

IX. GRUP: SU YAPILARI

1) AVIII. Grup işler

2) Sulama ve drenaj tesisleri

3) Regülatörler, bentler, rezervuarlar

4) Akarsu düzenleme işleri

5) Nehir ıslahı işleri

6) Taşkın koruma tesisleri

7) Sel kapanları

8) Arazi toplulaştırmasına ilişkin yapım işleri

9) Tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri

VIII. GRUP: BARAJLAR

1) Dolgu barajlar

2) Beton barajlar

3) Kemer barajlar

4) Göletler

Başvuru sahibi isteklinin pilot ortağı Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin istenilen iş deneyimini tevsik için “Batman Barajı ve HES İnşaatı” işine ilişkin iş deneyim belgesini sunduğu, ihale konusu işin ise “Koyunbaba Barajı Sulaması Yapım İşi” olduğu, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği eki listede Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) işleri A/XIII grup işleri olarak ayrı bir iş grubu altında düzenlendiği dikkate alındığında, yukarıda anılan mevzuat gereği, sunulan belgenin baraj işleri kısmının ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun işler olduğu, belgede yer alan HES inşaatı kısmının ise ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmadığı, bu nedenle iş deneyim belgesinin HES İnşaatı işine ilişkin kısmının ayrıştırılarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin ikinci iddiası doğrultusunda yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda, ihale üzerinde kalan İş Ortaklığının pilot ortağı Günsayıl İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin, ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uyan kısmının ayrıştırılarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiğinden, Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddi” kararına katılmıyoruz.

Erol ÖZ

Kurul Üyesi Köksal SARINCA Kurul Üyesi Mehmet ATASEVER Kurul Üyesi Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi